NORME METODOLOGICE din 13 ianuarie 2016de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.  +  Articolul 2 (1) Partidele politice pot obţine venituri şi efectua cheltuieli numai în condiţiile Legii nr. 334/2006, republicată. (2) Campaniile electorale sunt finanţate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea activităţii curente a partidelor politice trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, după cum urmează: a) donaţiile şi împrumuturile pentru activitatea curentă a partidelor politice sunt plafonate, conform legii; b) cotizaţiile individuale ale membrilor de partid sunt plafonate, conform legii; c) folosirea, sub orice formă, a resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii curente a partidelor politice, este interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege; d) acceptarea de către partidele politice a donaţiilor, împrumuturilor sau serviciilor prestate cu titlu gratuit, de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie de credit cu capital integral ori majoritar de stat, este interzisă; e) acceptarea de către partidele politice a donaţiilor şi împrumuturilor, din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora, este interzisă; f) acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu au cetăţenia română sau a persoanelor juridice de altă naţionalitate decât cea română este interzisă, cu excepţia celor primite de la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic căruia i-au acordat donaţia. (2) Finanţarea campaniilor electorale trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, după cum urmează: a) împrumuturile şi donaţiile primite pentru campania electorală de către candidaţii aceluiaşi partid politic, aceleiaşi alianţe politice sau organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la o persoană nu pot depăşi plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile şi donaţiile destinate activităţii partidelor politice; b) cheltuielile pentru campania electorală efectuate de către un partid politic, o alianţă politică, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau un candidat independent nu pot fi mai mari decât contribuţiile pentru campania electorală primite de către acesta; c) este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) este interzisă primirea de donaţii pentru campania electorală de către candidaţi din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română, cu excepţia celor primite din partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar sau a unor persoane juridice; e) finanţarea în orice formă a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de altă naţionalitate decât cea română este interzisă.  +  Articolul 4 (1) Transparenţa veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea partidelor politice şi campaniile electorale se realizează prin publicarea pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a declaraţiilor şi rapoartelor prevăzute de lege. (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură publicarea pe site-ul propriu a valorilor absolute ale limitelor prevăzute de lege pentru donaţii, împrumuturi şi cotizaţii. (3) Orice persoană are dreptul să obţină de la Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi. (4) Cu ocazia controalelor efectuate conform Legii nr. 334/2006, republicată, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentele referitoare la sursele lor de finanţare şi la cheltuielile efectuate.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale nu trebuie să afecteze independenţa acestora sau să obstrucţioneze campaniile electorale. (2) Destinaţia cheltuielilor pentru activitatea curentă a partidelor politice şi a cheltuielilor pentru campania electorală poate fi stabilită numai de către organele statutare ale partidelor politice sau de către candidaţii independenţi, după caz.  +  Articolul 6Este interzisă acceptarea, directă sau indirectă, de către partidele politice a donaţiilor sau a împrumuturilor făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic.  +  Capitolul II Finanţarea privată a activităţii partidelor politice  +  Secţiunea 1 Cotizaţii  +  Articolul 7 (1) Membrii partidelor politice pot depune cotizaţii prin conturi bancare sau în numerar, potrivit legii. (2) Cotizaţiile sunt înregistrate şi evidenţiate în documentele contabile ale partidelor politice, potrivit reglementărilor aplicabile. (3) Ordinele de plată şi foile de vărsământ ale cotizaţiilor vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale depunătorilor, menţiunea privind cotizaţia şi partidul politic căruia i se plăteşte cotizaţia, precum şi, în cazul în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic pentru care se plăteşte cotizaţia, datele de identificare ale acestuia din urmă. (4) Cotizaţiile în numerar se încasează pe bază de chitanţe, care vor cuprinde datele de identificare ale depunătorului, menţiunea privind cotizaţia şi partidul politic căruia i se plăteşte cotizaţia, precum şi, în cazul în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic pentru care se plăteşte cotizaţia, datele de identificare ale acestuia din urmă. (5) Prin datele de identificare prevăzute de prezentul articol se înţelege numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi domiciliul.  +  Articolul 8Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele: a) situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) lista membrilor care au plătit în anul precedent cotizaţii a căror valoare totală depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Donaţii  +  Articolul 9Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în condiţiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România sau liberalităţile care nu respectă condiţiile de validitate prevăzute de lege.  +  Articolul 10 (1) La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi forma în care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice şi să înregistreze identitatea donatorilor, potrivit prezentelor norme metodologice. (2) În cazul donatorului persoană fizică, partidele politice sunt obligate să asigure verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (3) În cazul donatorului persoană juridică, partidele politice sunt obligate să asigure verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (4) Toate donaţiile, indiferent de valoarea, forma şi obiectul lor, sunt înregistrate şi evidenţiate de către partidele politice în documentele contabile corespunzătoare, potrivit reglementărilor aplicabile, cu înregistrarea datei la care a fost încheiat contractul de donaţie, a numelor şi prenumelor donatorilor, a datelor de identificare ale acestora sau a denumirilor persoanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, a cetăţeniei sau naţionalităţii acestora, după caz. (5) Toate donaţiile având alt obiect decât sume de bani vor fi înregistrate în documentele contabile la valoarea de piaţă de la data încheierii contractului de donaţie, stabilită prin rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori autorizaţi potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Partidele politice pot primi donaţii în bani din partea aceleiaşi persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, numai prin conturile bancare proprii. (2) Ordinele de plată şi foile de vărsământ ale donaţiilor efectuate prin conturi bancare vor cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind donaţia şi partidul politic căruia îi este acordată, datele de identificare ale donatorilor persoane fizice sau denumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, cetăţenia sau naţionalitatea acestora, după caz.  +  Articolul 12 (1) Partidele politice pot primi donaţii în bani din partea aceleiaşi persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora este mai mică de 10 salarii de bază minime brute pe ţară, în numerar, în condiţiile Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (2) Toate donaţiile în numerar se încasează numai pe bază de chitanţe care vor cuprinde menţiunea privind donaţia şi partidul politic căruia îi este acordată, datele de identificare ale donatorilor persoane fizice sau denumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, după caz.  +  Articolul 13Partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii privind datoriile exigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum şi de a păstra această declaraţie un termen de cel puţin 3 ani de la data efectuării donaţiei.  +  Articolul 14 (1) Neîndeplinirea sarcinii de a achiziţiona clădiri cu destinaţia de sediu al partidului politic în termen de 2 ani de la data încheierii contractului de donaţie şi în condiţiile prevăzute de contractul de donaţie atrage anularea excepţiilor de la prevederile legale privind limitele donaţiilor, prevăzute la art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 334/2006, republicată. (2) Anularea excepţiilor de la prevederile legale privind limitele donaţiilor se raportează la anul efectuării donaţiei.  +  Articolul 15Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele: a) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; b) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; c) situaţia privind suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; d) situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 3-a Împrumuturi  +  Articolul 16 (1) Partidele politice pot încheia contracte de împrumut de consumaţie având ca obiect sume de bani, conform legii, numai prin înscrisuri autentice notariale. (2) Partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice care are calitatea de împrumutător prezentarea unei declaraţii privind datoriile exigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum şi de a păstra această declaraţie un termen de cel puţin 3 ani de la data acordării împrumutului. (3) Partidele politice pot avea numai calitatea de împrumutat. (4) Dovada predării-primirii împrumutului se poate face prin orice înscrisuri sub semnătură privată care atestă viramentul bancar. (5) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor, nerestituite în termenul prevăzut de contract, se pot constitui în donaţii cu acordul părţilor, numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donaţii prevăzut de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, până la concurenţa acestui plafon. (6) Plata împrumutului se dovedeşte cu ordinul de plată semnat de debitor şi vizat de instituţia de credit plătitoare.  +  Articolul 17Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele: a) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; b) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; c) situaţia privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Secţiunea a 4-a Veniturile proprii ale partidelor politice  +  Articolul 18Partidele politice nu pot exercita activităţi cu scop lucrativ şi activităţi specifice profesioniştilor, cu excepţiile prevăzute în mod strict de lege.  +  Articolul 19Partidele politice pot obţine venituri proprii numai din activităţile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 20Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul precedent din activităţile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, defalcate pe fiecare tip de activitate generatoare de venit şi sursă, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 12.  +  Articolul 21Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice din anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.  +  Capitolul III Finanţarea publică a activităţii partidelor politice  +  Articolul 22 (1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile art. 18-23 din Legea nr. 334/2006, republicată. (2) Partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de către candidaţii femei. (3) Pentru alianţele politice sau electorale subvenţia se împarte între membrii lor, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată. (4) În urma alegerilor parlamentare generale, subvenţia se va acorda în funcţie de numărul de voturi primite la aceste alegeri şi în funcţie de numărul de mandate obţinute de candidaţii femei, în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) În urma alegerilor generale pentru autorităţile administraţiei publice locale, subvenţia se va acorda în funcţie de numărul de voturi primite la aceste alegeri pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi în funcţie de numărul de mandate obţinute de candidaţii femei, în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23 (1) Partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente şi au obligaţia să înregistreze distinct în evidenţa contabilă proprie subvenţia primită. (2) Subvenţia anuală acordată partidelor politice se împarte în proporţiile stabilite la art. 19 şi 20 din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Articolul 24Subvenţiile de la bugetul de stat se alocă şi se distribuie fiecărui partid politic, cu încadrarea în prevederile trimestriale, aprobate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următorului algoritm:S_a -> trimestrializare -> S_t1,... S_t4,unde:S_a = subvenţie anuală;S_tx = subvenţie pentru trimestrul x.Calcul subvenţie lunară:S_l = S_tx/31. Calculul subvenţiei conform rezultatelor din alegerile parlamentareSubvenţia ce se repartizează formaţiunilor/alianţelor/ partidelor politice care au realizat pragul electoral:S_p = S_l x 75/1001.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de mandate de parlamentari femei obţinute a) Coeficient de majorare proporţională a subvenţiei în favoarea formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut mandate de parlamentari femei:k = P_f/P_t,unde:P_f = numărul total de mandate de parlamentari femei obţinute;P_t = numărul total de mandate de parlamentari. b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut mandate de parlamentari femei:M_spf = S_p x k c) Coeficienţii de repartizare a majorării proporţionale cu numărul de mandate de parlamentari femei obţinute pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:z_p1 = P_f(p1)/Pf...z_pn = P_f(pn)/Pf,unde:P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentari femei pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn. d) Calculul valorii pentru majorarea proporţională cu numărul de mandate de parlamentari femei obţinute la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic:M_spf(p1) = M_spf x z_p1...M_spf(pn) = M_spf x z_pn1.2. Calculul subvenţiei proporţional cu media numărului de voturi valabile exprimate a) Valoarea subvenţiei de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare:S_rp = (1 - k) x S_p b) Media pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic care a realizat pragul electoral între numărul de voturi valabil exprimate obţinute la alegerile pentru Senat şi numărul de voturi valabil exprimate obţinute la alegerile pentru Camera Deputaţilor:M_vp(p1) = [V_s(p1) + V_cd(p1)]/2...M_vp(pn) = [V_s(pn) + V_cd(pn)]/2,unde:V_s(x) = numărul de voturi valabil exprimate obţinute de formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Senat, dacă a realizat pragul electoral; dacă formaţiunea/ alianţa/partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentru Senat, numărul de voturi valabil exprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero;V_cd(x) = numărul de voturi valabil exprimate obţinute de formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Camera Deputaţilor, dacă a realizat pragul electoral; dacă formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentru Camera Deputaţilor, numărul de voturi valabil exprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero. c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate obţinute la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat:T_vp = M_vp(p1) +... + M_vp(pn) d) Coeficienţii de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care a realizat pragul electoral:q_p1 = V(p1)/T_vp...q_pn = V(pn)/T_vp e) Stabilirea valorii subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care a realizat pragul electoral:S_rp(p1) = S_rp x q_p1...S_rp(pn) = S_rp x q_pn1.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic care a realizat pragul electoral a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:T_sp(p1) = S_rp(p1) + M_spf(p1)...T_sp(pn) = S_rp(pn) + M_spf(pn) b) În cazul alianţelor, calculul subvenţiei pentru fiecare partid politic membru al alianţei se face proporţional cu numărul de parlamentari ai fiecărui partid.2. Calculul subvenţiei conform rezultatelor la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului BucureştiSubvenţia acordată formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:S_cj = S_l x 25/1002.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti a) Valoarea coeficientului de majorare a subvenţiei în favoarea formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei:k_cj = C_jf/C_jt,unde:C_jf = numărul total de mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei obţinute de formaţiunile/alianţele/partidele politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul municipiului Bucureşti;C_jt = numărul total de mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti obţinute de formaţiunile/alianţele/partidele politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul municipiului Bucureşti. b) Valoarea pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/ alianţelor/partidelor politice care au obţinut mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei:M_scjf = S_cj x k_cj c) Coeficienţii de repartizare a majorării proporţionale cu numărul de mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul municipiului Bucureşti:z_cj1 = C_jf(p1)/C_jf...z_cjn = C_ jf(pn)/C_ jf,unde:C_jf(x) = numărul total de mandate de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p1, ... pn. d) Valoarea pentru majorarea proporţională a subvenţiei cu numărul de femei la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic:M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1...M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn2.2. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti a) Valoarea subvenţiei de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate obţinute de formaţiunile/alianţele/ partidele politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul municipiului Bucureşti la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti:S_rcj = (1 - k_cj) x S_cj b) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti din partea partidelor care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti:T_vcj = V_cj(p1) + ... + V_cj(pn),unde:V_cj(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti pentru formaţiunea/alianţa/ partidul politic p1, ... pn. c) Calculul coeficienţilor de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti:q_cj1 = V_cj(p1)/T_vcj...q_cjn = V_cj(pn)/T_vcj d) Valoarea subvenţiei calculate conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti:S_rcj(p1) = S_rcj x q_cj1...S_rcj(pn) = S_rcj x q_cjn2.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru consiliile judeţene şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:T_scj(p1) = S_rcj(p1) + M_scjf(p1)...T_scj(pn) = S_rcj(pn) + M_scjf(pn) b) În cazul alianţelor, calculul subvenţiei pentru fiecare partid politic membru al alianţei se face proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti ai fiecărui partid.3. Calcul total al subvenţiei de la bugetul de statValoarea totală a subvenţiei alocate de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic:T_s(p1) = T_sp(p1) + T_scj(p1)...T_s(pn) = T_sp(pn) + T_scj(pn)  +  Articolul 25 (1) Subvenţiile de la bugetul de stat pentru activitatea curentă a partidelor politice se acordă partidelor politice pe baza cererii semnate de către reprezentantul partidului politic. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă denumirea integrală şi prescurtată a partidului, însemnul partidului, adresa sediului central, contul bancar în care urmează să fie depusă subvenţia de la bugetul de stat şi societatea bancară la care este deschis, codul de identificare fiscală şi datele de contact ale reprezentantului partidului politic. (3) Cererea trebuie să fie însoţită de un extras din Registrul partidelor politice eliberat de către Tribunalul Bucureşti.  +  Articolul 26 (1) Subvenţia se acordă în prima decadă a fiecărei luni, în tranşe lunare. (2) Autoritatea Electorală Permanentă solicită lunar Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru acordarea subvenţiilor pentru luna următoare. (3) Pentru acordarea subvenţiei prevăzută la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă emite ordine de plată pentru fiecare partid politic.  +  Articolul 27 (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, conform legii. (2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, în urma controlului efectuat, notifică partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora. (3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată. (4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă, prin decizie, asupra ridicării suspendării alocării lunare a subvenţiei de la bugetul de stat. Decizia de menţinere sau de ridicare a suspendării se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.  +  Capitolul IV Finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum  +  Secţiunea 1 Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală  +  Articolul 28 (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse: a) venituri proprii; b) donaţii primite de la persoane fizice; c) împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit. (2) Donaţiile care vor fi folosite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru donaţiile către partidele politice; b) să fie primite numai în conturile bancare proprii, în cazul în care valoarea acestora este mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe ţară; c) să fie însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din veniturile proprii. d) să respecte procedura prevăzută la art. 10 alin. (1)-(3). (3) Împrumuturile care vor fi folosite de către candidaţi drept contribuţii pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către partidele politice; b) să fie efectuate numai prin conturi bancare. (4) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către candidaţi în conturile bancare deschise pentru campania electorală, după data rămânerii definitive a candidaturilor. (5) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de către mandatarii financiari în conturile bancare deschise pentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candidaţilor, conform legii. (6) În cazul prevăzut la alin. (5), împuternicirea scrisă va cuprinde codul numeric personal al candidatului, funcţia pentru care candidează, circumscripţia electorală şi judeţul, după caz, aceasta urmând să însoţească raportul detaliat privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală. (7) Ordinele de plată şi foile de vărsământ ale contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală vor cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind contribuţia pentru campania electorală, numele şi prenumele, precum şi datele de identificare ale candidaţilor pentru care se depun contribuţiile pentru campania electorală. (8) În cel mult 48 de ore de la data depunerii sau virării unei sume în unul dintre conturile deschise pentru campania electorală, conform alin. (4) sau (5), după caz, candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar judeţean, de sector sau al municipiului Bucureşti, după caz, o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei. (9) La depunerea contribuţiei electorale, mandatarul financiar are obligaţia de a asigura verificarea şi înregistrarea contribuitorului în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 29 (1) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii campaniei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele politice şi alianţele politice care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscripţii electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi un cont bancar la nivel central. (2) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii campaniei electorale pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice şi alianţele politice care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscripţii electorale judeţene şi a sectorului municipiului Bucureşti sau a municipiului Bucureşti, precum şi un cont bancar la nivel central. (3) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii campaniei electorale, candidatul independent deschide prin mandatarul său financiar un cont bancar la nivelul judeţului, sectorului municipiului Bucureşti sau al municipiului Bucureşti unde candidează. (4) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii campaniei electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care propun candidaţi pentru Camera Deputaţilor numai la nivel naţional, deschid prin mandatarul financiar un cont bancar la nivel central. (5) Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse ori virate de către candidaţi sau de către mandatarul financiar sunt următoarele: a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator; b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei; c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului; d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului; e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ; f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti; g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti; h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean; i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei; j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului; k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului; l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ; m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti; n) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti; o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european; p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României. (6) Contribuţiile pentru campania electorală în limitele prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către candidaţi numai pentru circumscripţia electorală unde participă la alegeri. (7) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, contribuţiile prevăzute la alin. (5) pot fi depuse de către orice candidat din lista formaţiunii politice. (8) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, limitele contribuţiilor candidaţilor independenţi pentru campania electorală sunt egale cu limitele prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 30 (1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator şi numai pentru campania electorală. (2) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot fi depuse în conturile pentru campania electorală numai până la data încheierii campaniei electorale.  +  Secţiunea a 2-a Contribuţiile partidului politic pentru campania electorală  +  Articolul 31 (1) La nivel central, suplimentar faţă de contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală, partidul politic care participă la alegeri individual sau într-o alianţă, respectiv organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale poate depune fonduri provenite din afara campaniei electorale într-un cont bancar deschis la nivel central de către mandatarul financiar coordonator, de la data înregistrării mandatarului financiar până la data începerii campaniei electorale. (2) Limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de către partidul politic în contul bancar prevăzut la alin. (1) sunt următoarele: a) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator; b) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianţă, limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul prevăzut la alin. (1) sunt proporţionale cu numărul candidaţilor propuşi de acesta.  +  Articolul 32 (1) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera, prin virament bancar, sume de bani din contul bancar deschis la nivel central în conturile bancare deschise la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea nivelului legal maxim al contribuţiilor electorale din circumscripţia electorală respectivă. (2) Fondurile obţinute de către partidul politic sau alianţa politică în afara campaniei electorale, care au fost transferate din contul bancar al partidului politic sau al alianţei politice în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central sau din contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti sau la nivelul sectoarelor acestuia trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului. (3) Fondurile provenite din afara campaniei electorale transferate în contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.  +  Articolul 33 (1) În cazul alegerilor parlamentare, contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală, precum şi sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale fără a putea depăşi nivelul legal maxim al contribuţiilor electorale din circumscripţia electorală respectivă. (2) În cazul alegerilor locale, contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală, precum şi sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, şi pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripţiile electorale locale, respectiv în cele judeţene, prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la nivel judeţean. (3) Sumele transferate potrivit alin. (1) şi (2) intră în calculul limitelor maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central. (4) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau alianţa politică, după caz, are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.  +  Articolul 34În cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, în contul bancar deschis la nivel central pot fi depuse şi contribuţiile candidaţilor la funcţia de deputat şi de senator în circumscripţia electorală a românilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care nu pot face obiectul transferului prevăzut de art. 32 alin. (1).  +  Secţiunea a 3-a Contribuţiile pentru campania pentru referendum  +  Articolul 35 (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic care participă la campania pentru referendum deschide, prin mandatar financiar, câte un cont bancar la nivel naţional, în cazul referendumului naţional, sau la nivel judeţean ori al municipiului Bucureşti, în cazul referendumului local. (2) Contribuţiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale. (3) Limitele maxime ale contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele: a) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei; b) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului oraşului; c) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului; d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reşedinţă de judeţ/sectorului municipiului Bucureşti; e) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a primarului general al municipiului Bucureşti; f) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului judeţean; g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes naţional sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituţiei.  +  Secţiunea a 4-a Cheltuielile electorale  +  Articolul 36 (1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivel central, judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al municipiului Bucureşti. (2) Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin virament bancar, din conturile prevăzute la alin. (1). (3) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind numărul facturii şi tipul de material de propagandă electorală sau de serviciu aferent campaniei electorale. (4) Prin intermediul conturilor bancare prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate exclusiv plăţi ale cheltuielilor electorale. (5) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor electorale se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidaţii independenţi. (6) Mandatarii financiari realizează operaţiunile bancare necesare campaniei electorale, numai pe baza împuternicirii scrise a organelor sau candidaţilor prevăzuţi la alin. (5). (7) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.  +  Articolul 37 (1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt următoarele: a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator; b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei; c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului; d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului; e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ; f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti; g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti; h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean; i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei; j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului; k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului; l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ; m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti; n) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti; o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european; p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României. (2) Cheltuielile electorale efectuate nu pot fi mai mari decât contribuţiile electorale depuse.  +  Articolul 38 (1) În cazul alegerilor parlamentare generale, limita maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de către partidele politice care participă la alegeri şi de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care propun candidaţi la nivelul circumscripţiilor electorale este de 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator. (2) În cazul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, limita maximă a cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri este de 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) În cazul în care partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transferă sume de bani din contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al municipiului Bucureşti, limitele maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central se diminuează în mod corespunzător.  +  Articolul 39 (1) În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală: a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; b) afişe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj; c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; d) publicitate în presa scrisă; e) materiale de propagandă electorală online; f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie. (2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplineşte următoarele condiţii: a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat; b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor; c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. (3) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puţin următoarele date: a) denumirea partidului politic, a alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele candidatului independent care le-a comandat, după caz; b) denumirea operatorului economic care le-a realizat; c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă; d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi f).  +  Articolul 40 (1) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi pot efectua numai următoarele tipuri de cheltuieli electorale: a) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă, în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; b) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; d) cheltuieli pentru afişe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; e) cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate; g) cheltuieli pentru comisioane bancare. (2) La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare circumscripţie electorală, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formaţiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripţii electorale şi la nivel central, după caz. (3) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare judeţ şi la municipiul Bucureşti, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formaţiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripţii electorale şi la nivel central, după caz. (4) Prevederile art. 36 şi art. 38-40 se aplică în mod corespunzător cheltuielilor pentru campania pentru referendum.  +  Secţiunea a 5-a Mandatarul financiar  +  Articolul 41 (1) Evidenţa contribuţiilor şi a cheltuielilor electorale este organizată exclusiv de către mandatari financiari, conform legii. (2) Mandatarul financiar este numit de către conducerea partidelor politice, a alianţelor politice, a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidaţii independenţi. (3) Un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui judeţ, sector al municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 42 (1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente: a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15; b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar, sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice care vor avea calitatea de mandatar financiar; c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar; d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate; e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent şi mandatarul financiar. (2) Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre data aducerii la cunoştinţa publică a datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. (3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţiile prevăzute de lege. (4) La data înregistrării, mandatarul financiar primeşte de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare a formaţiunii politice sau a candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparţinând formaţiunii politice sau candidatului independent pe care îl reprezintă. (5) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (4) sunt aduse la cunoştinţa publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu. (6) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.  +  Capitolul V Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale  +  Secţiunea 1 Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice  +  Articolul 43 (1) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice şi a alianţelor politice se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii. (2) Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan şi de către Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.  +  Articolul 44 (1) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, în oricare dintre formele prevăzute la art. 43-45 şi 49 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează: a) prin verificarea documentelor şi rapoartelor care se depun de către partidele politice şi alianţele politice, potrivit legii, la Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi a raportărilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; b) prin verificarea informaţiilor şi documentelor privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor teritoriale şi interne ale acestora obţinute conform legii de la partidele politice, alianţele politice, organizaţiile teritoriale şi interne ale acestora; c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor teritoriale şi interne ale acestora pentru verificarea documentelor contabile şi a altor documente privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice; d) prin verificarea documentelor şi informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor teritoriale şi interne obţinute, în condiţiile legii, de la persoanele fizice şi juridice care au prestat servicii gratuit sau contra cost acestora; e) prin verificarea documentelor şi informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor teritoriale şi interne obţinute de la instituţiile publice, în condiţiile legii; f) prin realizarea de controale ale acţiunilor culturale, sportive, precum şi ale întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială, organizate de către partidele politice şi alianţele politice, în vederea obţinerii de informaţii privind veniturile şi cheltuielile pentru desfăşurarea acestora. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării. (3) Partidele politice şi alianţele politice au obligaţia de a permite accesul controlorilor în sediile lor, pe baza legitimaţiei de control. (4) Toate documentele şi declaraţiile solicitate şi predate în original conform alin. (2) vor fi semnate de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei teritoriale sau interne sau de către persoana împuternicită conform statutului, după caz, respectiv de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau de către persoana împuternicită de acesta. (5) Copiile documentelor şi declaraţiilor solicitate vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei teritoriale sau interne, după caz, sau de către persoana împuternicită conform statutului, respectiv de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau de către persoana împuternicită de acesta.  +  Articolul 45 (1) Registrele, formularele şi documentele contabile se întocmesc atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, conform reglementărilor contabile aplicabile. (2) Conturile de venituri, cheltuieli şi rezultate, specifice partidelor politice, trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerinţelor de evidenţă şi raportare pentru fiecare activitate electorală sau curentă, precum şi pentru identificarea filialei, organizaţiei sau a candidatului. (3) Contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată, atât pe format hârtie, cât şi în format electronic, pentru cerinţele interne ale acestora, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice şi alţi utilizatori. (4) Evidenţa veniturilor se ţine separat pe fiecare sursă de finanţare prevăzută de lege, iar evidenţa cheltuielilor se ţine separat după destinaţie, potrivit legii. (5) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  +  Articolul 46 (1) În cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscal competent, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către organul fiscal competent, situaţia financiară anuală simplificată, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare. (2) În cel mult 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat trebuie să asigure depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a rapoartelor de audit ale situaţiilor financiare anuale. (3) Până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, fiecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente, în scris şi în format electronic: a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16; b) situaţia cuantumului total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; c) lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d) lista persoanelor fizice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; e) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; f) situaţia donaţiilor confidenţiale primite anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; g) situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; h) lista persoanelor fizice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; i) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; j) situaţia sumei totale a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, primite în anul precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; k) situaţia cuantumurilor totale ale veniturilor proprii şi din alte surse obţinute în anul precedent, defalcate pe fiecare tip de activitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; l) situaţia cuantumului total al sumelor ce fac obiectul aporturilor financiare ale formaţiunilor nepolitice în asocierile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 334/2006, republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi semnate şi datate olograf de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei teritoriale sau interne ori de către persoana împuternicită conform statutului. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) vor purta ştampila partidului politic.  +  Articolul 47 (1) Etapele controlului finanţării activităţii curente a unui partid politic sau a unei alianţe politice sunt următoarele: a) aprobarea calendarului misiunii de control de către directorul general al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; b) emiterea ordinului de serviciu de către directorul general al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; c) notificarea controlului de către directorul general al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; d) şedinţa de prezentare; e) executarea operaţiunilor de control; f) întocmirea şi aprobarea raportului de control. (2) Calendarul misiunii de control este un document intern de planificare a activităţii pe etape, proceduri, durată, persoane implicate şi loc de desfăşurare, care se întocmeşte pe baza planului anual de control de către şeful echipei de control. (3) Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie, precum şi modalitatea de intervenţie a controlorilor astfel încât aceştia să poată demara şi efectua misiunea de control. (4) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale notifică partidul politic sau alianţa politică care urmează a fi controlată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de control despre scopul, principalele obiective şi durata acesteia. (5) Şedinţa de prezentare se desfăşoară la sediul partidului politic sau al alianţei politice şi constă în prezentarea controlorilor care urmează să desfăşoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului şi stabilirea calendarului întâlnirilor. (6) Aspectele prevăzute la alin. (5) sunt consemnate într-o minută semnată de către toţi participanţii la şedinţa de prezentare. (7) Operaţiunile de control constau în colectarea documentelor şi a informaţiilor privind finanţarea activităţii partidelor politice, analiza şi evaluarea acestora la sediul partidului politic, al alianţei politice sau la sediul Autorităţii Electorale Permanente. (8) Tehnicile de verificare specifice operaţiunilor de control sunt următoarele: a) comparaţia - confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia din două sau mai multe surse diferite; b) examinarea - presupune urmărirea şi depistarea erorilor sau a iregularităţilor; c) recalcularea - constă în operaţiunea de verificare a tuturor calculelor matematice; d) confirmarea - constă în solicitarea de informaţii din două sau mai multe surse independente, cu scopul validării acesteia; e) punerea de acord - reprezintă procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări; f) garantarea - constă în verificarea corectitudinii tranzacţiilor pornind de la articolul înregistrat spre documentele primare justificative; g) urmărirea - reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative către articolul înregistrat; h) observarea fizică - reprezintă modul prin care controlorii îşi formează o părere proprie; i) interviul - reprezintă procedeul prin care controlorii obţin informaţii prin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica verificată de controlor; j) analiza - constă în descompunerea unei probleme în elemente care pot fi izolate, cuantificate şi măsurate distinct. (9) După finalizarea controlului respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, controlorul întocmeşte un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, activităţile de control efectuate, constatări şi eventuale recomandări, precum şi documentele şi informaţiile obţinute. (10) Raportul de control, însoţit de documentele pe care se întemeiază, se transmite directorului general al Departamentului de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vederea aprobării.  +  Articolul 48În situaţia în care sunt constatate încălcări de natură contravenţională ale dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice şi a alianţelor politice, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al Departamentului de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 49În situaţia identificării unor încălcări ale dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice şi a alianţelor politice, proiectul de decizie şi proiectul de hotărâre, dacă este cazul, privind aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege se înaintează spre aprobare preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente de către directorul general al Departamentului de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu avizul compartimentului de specialitate competent.  +  Articolul 50 (1) În cel mult 45 de zile de la data finalizării operaţiunilor prevăzute la art. 47-49, Autoritatea Electorală Permanentă transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, un raport sintetic cuprinzând principalele constatări, eventualele recomandări şi sancţiunile aplicate, dacă este cazul. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 51În cazul în care în cadrul controlului efectuat potrivit art. 47-49 apar suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală, directorul general al Departamentului de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale formulează, cu avizul compartimentului de specialitate competent, propunere de sesizare a organelor de urmărire penală, pe care o înaintează preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute de art. 44 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Controlul finanţării campaniilor electorale  +  Articolul 52 (1) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniilor electorale se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii. (2) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniilor electorale se execută în oricare dintre formele prevăzute la art. 43, 47 şi 50 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează: a) prin verificarea documentelor, declaraţiilor şi rapoartelor care se depun, potrivit legii, de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la Autoritatea Electorală Permanentă, inclusiv a documentelor justificative care însoţesc cererea de rambursare a cheltuielilor electorale; b) prin verificarea informaţiilor şi documentelor privind finanţarea campaniei electorale obţinute conform legii de la partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiile teritoriale şi interne, candidaţii independenţi şi mandatarii financiari coordonatori; c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor teritoriale şi interne ale acestora; d) prin verificarea documentelor şi informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor teritoriale şi interne ale acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi, obţinute, în condiţiile legii, de la persoanele fizice şi juridice care au prestat servicii gratuit sau contra cost acestora; e) prin verificarea documentelor şi informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile electorale ale partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, organizaţiilor teritoriale şi interne ale acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi, obţinute de la instituţiile publice, în condiţiile legii; f) prin controale la faţa locului ale acţiunilor culturale, sportive, precum şi ale întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială, organizate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, în vederea obţinerii de informaţii privind veniturile şi cheltuielile pentru desfăşurarea acestora; g) prin verificări la faţa locului ale respectării prevederilor legale privind afişajul electoral.  +  Articolul 53În timpul campaniei electorale, mandatarul financiar coordonator are obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau contul bancar deschis de către candidatul independent, cuprinzând cel puţin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.  +  Articolul 54În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris şi în format electronic, următoarele documente: a) rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17; b) declaraţie privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18; c) declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19; d) declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20; e) lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania electorală; f) declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21; g) formularul de înregistrare a contribuitorului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14; h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidaţilor de către mandatari; i) declaraţia reprezentantului legal al partidului politic sau al organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activităţii curente; j) în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, situaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.  +  Articolul 55 (1) După finalizarea controlului veniturilor şi cheltuielilor electorale, controlorul întocmeşte un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, constatări şi eventuale recomandări. (2) Raportul de control va fi însoţit de documentele prevăzute la art. 54. (3) Raportul de control va cuprinde referiri speciale privind respectarea prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată. (4) În situaţia în care în urma desfăşurării controlului rezultă încălcări de natură contravenţională ale dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al Departamentului de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.  +  Articolul 56 (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), precum şi declaraţia privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor. (3) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale candidaţii independenţi sau partidele politice înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanent un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. (4) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Metodologia de rambursare a cheltuielilor din campania electorală  +  Articolul 57 (1) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, cât şi la nivel central. (2) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut la alin. (1), însă obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate într-o circumscripţie electorală pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală respectivă. (3) La alegerile pentru Preşedintele României şi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate. (4) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector al municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local, cât şi central. (5) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile locale şi pentru toate candidaturile de primar din judeţ, precum şi pentru consiliul judeţean, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală judeţeană respectivă. (6) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale de sector, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului şi pentru primarul sectorului, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală de sector. (7) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă obţin, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale a Municipiului Bucureşti, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti. (8) Candidaţii independenţi care obţin cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale pentru funcţia la care au candidat şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate. (9) Prevederile alin. (4)-(8) se aplică în mod corespunzător în cazul alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 58 (1) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoţită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice, se întocmeşte şi se depune de către mandatarul financiar coordonator la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23. În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale şi plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii. (2) Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut la alin. (1) sau neînsoţită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice nu este luată în considerare. (3) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în conturile indicate de acestea, sumele plătite pentru campania electorală la data depunerii cererii de rambursare, conform legii şi prezentelor norme metodologice. (4) În situaţia în care, potrivit art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele prevăzute de prezentele norme metodologice, termenul prevăzut la alin. (3) se prelungeşte cu 15 zile. (5) În termen de 30 de zile de la data rambursării cheltuielilor electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia de a restitui candidaţilor, prin intermediul mandatarilor financiari, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite, conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.  +  Articolul 59 (1) Rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe baza cererii de rambursare, precum şi a documentelor justificative prevăzute de prezentele norme metodologice, a documentelor prevăzute la art. 54 şi a raportului de control prevăzut la art. 55. (2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) procese-verbale de recepţie a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse; e) declaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la radio şi/sau televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24. (3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) declaraţie privind data apariţiei publicaţiei şi tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25; e) câte un exemplar al fiecărei publicaţii. (4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) declaraţie privind adresa de internet unde materialul de propagandă electorală a fost afişat şi datele între care acesta a fost postat din partea proprietarului site-ului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26; e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online. (5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind factura plătită; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice. (6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producţia şi difuzarea afişelor electorale, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) procese-verbale de recepţie a afişelor electorale, în original; e) lista de distribuţie a afişelor electorale cuprinzând numărul de afişe electorale din fiecare localitate; f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiş electoral. (7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru producţia şi difuzarea broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) procese-verbale de recepţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite; e) lista de distribuţie a broşurilor, pliantelor şi a altor materiale de propagandă electorală tipărite; f) câte un exemplar al fiecărui tip de broşură, pliant şi material tipărit de propagandă electorală. (8) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru închirierea de spaţii şi echipamente, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală; d) fotografii ale spaţiilor şi ale echipamentelor închiriate. (9) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel central destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală; d) declaraţie a reprezentantului legal al partidului politic privind numărul participanţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27. (10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru transportul şi cazarea candidaţilor, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală. (11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) contractele încheiate; c) facturile în original, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; d) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală. (12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original şi o copie ale următoarelor documente justificative: a) extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii; b) facturile, care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat; c) ordine de plată, care vor conţine menţiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală. (13) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care va conţine menţiuni privind tipul cheltuielii. (14) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală. (15) În cazul contribuţiilor încasate şi cheltuielilor efectuate din conturile de campanie deschise la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sau la nivelul municipiului Bucureşti, documentele privind contribuţiile şi documentele prevăzute la alin. (2)-(13) vor fi predate, în câte un exemplar original şi o copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii financiari judeţeni, ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator în format xls. (16) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2)-(12) sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente. (17) După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (16), exemplarele originale ale documentelor prevăzute la alin. (2)-(12) se restituie mandatarilor financiari coordonatori şi mandatarilor financiari judeţeni, ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai municipiului Bucureşti, după caz. (18) În situaţia în care din documentele prevăzute la alin. (2)-(13) nu rezultă în mod clar tipul serviciului sau al bunului achiziţionat, respectiv realitatea acestora, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii sau documente suplimentare, în condiţiile legii. (19) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care nu depun toate documentele prevăzute la alin. (2)-(13) pot asigura completarea acestora până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data alegerilor. (20) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (2)-(13) şi restituirea exemplarelor originale ale acestora conform alin. (17) se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.  +  Articolul 60 (1) Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu au dreptul de a beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale într-o circumscripţie electorală judeţeană, de sector, a municipiului Bucureşti, în circumscripţia electorală externă sau la nivel central, după caz, în următoarele situaţii: a) în cazul depăşirii plafoanelor stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată; b) în situaţia utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanţare decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată; c) în cazul utilizării contribuţiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. (2) În baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordin de plată, partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatului independent în conturile bancare indicate de aceştia în cererea de rambursare. (3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de rambursare de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidatul independent care a formulat şi a depus cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, conform legii.  +  Articolul 61 (1) Sumele de bani necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, conform legii. (2) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor care fac obiectul rambursărilor prevăzute de art. 48 din Legea nr. 334/2006, republicată, se realizează conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza deciziilor de rambursare a cheltuielilor adoptate de către Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 62 (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele: a) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean; b) adresele sediilor centrale, ale organizaţiilor teritoriale şi ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; c) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidele politice la nivel central şi judeţean; d) datele referitoare la veniturile şi cheltuielile anuale ale partidelor politice; e) datele referitoare la veniturile şi cheltuielile electorale ale partidelor politice; f) tipul şi cuantumul sancţiunilor aplicate. (2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfăşurată în campaniile electorale şi sancţiunile aplicate.  +  Articolul 63Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa aplicaţii informatice pentru transmiterea electronică a datelor şi informaţiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, şi de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 64Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice se realizează în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65În toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006, republicată, se face trimitere la salariul de bază minim brut pe ţară, valoarea acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.  +  Articolul 66Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător finanţării campaniilor electorale la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 67 (1) Biroul Electoral Central are obligaţia de a furniza Autorităţii Electorale Permanente, în termen de cel mult 15 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, lista centralizată a tuturor candidaţilor, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia pentru care candidează şi denumirea completă a circumscripţiei electorale în care candidează, iar pentru candidaţii independenţi, inclusiv domiciliile. (2) Biroul Electoral Central are obligaţia de a furniza Autorităţii Electorale Permanente, în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea rezultatelor alegerilor, informaţiile privind competitorii electorali care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 57.  +  Articolul 68Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceModelul situaţiei cuantumului total al cotizaţiilor primite anualSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul ........Denumirea partidului politic .............Sediul partidului politic ................*Font 7*┌────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Organizaţia│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul │Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul││crt.│/ Filiala │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al ││ │judeţeană │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- ││ │ │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor │ţiilor ││ │ │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite ││ │ │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna ││ │ │ianuarie │februarie│martie │aprilie │mai │iunie │iulie │august │septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 2la normele metodologiceModelul listei membrilor de partid care au plătit într-un ancotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de10 salarii de bază minime brute pe ţarăLista membrilor de partid care au plătit în anul .......cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de10 salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic .................┌────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────────────┐│Nr. │Organizaţia/│Numele│Prenumele│Cetăţenia│Valoarea │Data la care a fost││crt.│Filiala │ │ │ │cotizaţiei│ plătită cotizaţia ││ │judeţeană │ │ │ │ │ ││ │care a │ │ │ │ │ ││ │încasat │ │ │ │ │ ││ │cotizaţia*1)│ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.

  ──────────
   +  Anexa 3la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane fiziceFormular pentru înregistrarea donatorilor persoane fiziceDenumirea partidului politic ..................Organizaţia/Filiala judeţeană .................Sediul organizaţiei/filialei judeţene .........┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Numele şi prenumele donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Seria şi numărul actului de identitate al donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Cetăţenia donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Apartenenţa politică a donatorului (numai în cazul persoanelor│ ││fizice care au cetăţenia altui stat membru al Uniunii Europene│ ││decât România) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data naşterii donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Descrierea obiectului material al donaţiei*1) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Valoarea donaţiei │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Provenienţa donaţiei (se trec, după caz, venituri proprii, │ ││donaţie sau împrumut, conform declaraţiei donatorului) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data încheierii donaţiei │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat identitatea │ ││donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Funcţia în partidul politic a persoanei care a verificat │ ││identitatea donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Codul numeric personal al persoanei care a verificat │ ││identitatea donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data înregistrării donaţiei │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul donaţiilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.

  ──────────
   +  Anexa 4la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane juridiceFormular pentru înregistrarea identităţii donatorilor persoane juridiceDenumirea partidului politic ...........................Organizaţia/Filiala judeţeană ..........................Sediul organizaţiei/filialei judeţene ..................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Denumirea donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sediul donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Naţionalitatea donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Codul unic de identificare fiscală a donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal al donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Descrierea obiectului material al donaţiei*1) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Valoarea donaţiei │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Provenienţa donaţiei (se trec, după caz, venituri proprii, │ ││donaţie sau împrumut, conform declaraţiei reprezentantului │ ││legal al donatorului) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data încheierii donaţiei │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat identitatea │ ││donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Funcţia în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea │ ││donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea │ ││donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data înregistrării donaţiei │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul donaţiilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.

  ──────────
   +  Anexa 5la normele metodologiceModelul listei persoanelor fizice care au făcut într-unan donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte10 salarii de bază minime brute pe ţarăLista persoanelor fizice care au făcut în anul .......donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salariide bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic ..................┌────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │Organizaţia/│Numele│Prenumele│Cetăţenia│Valoarea│Felul │Data primirii││crt.│Filiala │ │ │ │donaţiei│donaţiei│ donaţiei ││ │judeţeană │ │ │ │ │ │ ││ │care a │ │ │ │ │ │ ││ │încasat │ │ │ │ │ │ ││ │donaţia*1) │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

  ──────────
   +  Anexa 6la normele metodologiceModelul listei persoanelor juridice care au făcut într-unan donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salariide bază minime brute pe ţarăLista persoanelor juridice care au făcut în anul .....donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salariide bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic ...............Sediul partidului politic ..................*Font 8*┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │Organizaţia/│Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│Codul unic de│Valoarea│Felul │Data primirii││crt.│Filiala │donatorului│donatorului│donatorului │înregistrare │donaţiei│donaţiei│ donaţiei ││ │judeţeană │ │ │ │ │ │ │ ││ │care a │ │ │ │ │ │ │ ││ │încasat │ │ │ │ │ │ │ ││ │donaţia*1) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴────────┴─────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

  ──────────
   +  Anexa 7la normele metodologiceModelul situaţiei privind suma totală a donaţiilor confidenţiale primite anualSuma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul ......Denumirea partidului politic ..................Adresa sediului partidului politic ............*Font 7*┌────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Organizaţia│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul │Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul││crt.│/ Filiala │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al ││ │judeţeană │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- │donaţii- ││ │ │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor │lor ││ │ │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite │primite ││ │ │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna ││ │ │ianuarie │februarie│martie │aprilie │mai │iunie │iulie │august │septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 8la normele metodologiceModelul situaţiei centralizate a donaţiilor constând înbunuri materiale necesare activităţii politice primite anual de laorganizaţii politice internaţionale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiunipolitice aflate în relaţii de colaborare politicăSituaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materialenecesare activităţii politice primite în anul .......... de laorganizaţii politice internaţionale la care partidul politicrespectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiunipolitice aflate în relaţii de colaborare politicăDenumirea partidului politic ..................Adresa sediului partidului politic ............*Font 9*┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │Organizaţia/│Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│Obiectul│Valoarea│Data primirii││crt.│Filiala │donatorului│donatorului│donatorului │donaţiei│donaţiei│ donaţiei ││ │judeţeană │ │ │ │ │ │ ││ │care a │ │ │ │ │ │ ││ │încasat │ │ │ │ │ │ ││ │donaţia │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────┼─────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────┴─────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 9la normele metodologiceModelul listei persoanelor fizice care au acordat într-unan împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salariide bază minime brute pe ţarăLista persoanelor fizice care au acordat în anul .......împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salariide bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic/alianţei politice ...........Adresa sediului partidului politic/alianţei politice .........*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │Organizaţia/ │Numele │Prenumele │Cetăţenia │Valoarea │Data primirii│Termenul de ││crt.│Filiala │împrumutătorului│împrumutătorului│împrumutătorului│împrumutului│împrumutului │restituire a││ │judeţeană │ │ │ │ │ │împrumutului││ │care a │ │ │ │ │ │ ││ │contractat │ │ │ │ │ │ ││ │împrumutul*1)│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.

  ──────────
   +  Anexa 10la normele metodologiceModelul listei persoanelor juridice care au acordat într-unan împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salariide bază minime brute pe ţarăLista persoanelor juridice care au acordat în anul .....împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salariide bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic/alianţei politice ................Adresa sediului partidului politic/alianţei politice ........*Font 7*┌────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │Organizaţia/ │Denumirea │Sediul │Naţionalitatea │Codul unic de│Valoarea │Data primirii│Termenul de ││crt.│Filiala │împrumutătorului│împrumutătorului│împrumutătorului│înregistrare │împrumutului│împrumutului │restituire a││ │judeţeană │ │ │ │ │ │ │împrumutului││ │care a │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractat │ │ │ │ │ │ │ ││ │împrumutul*1)│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.

  ──────────
   +  Anexa 11la normele metodologiceModelul situaţiei privind suma totală a împrumuturilorcu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minimebrute pe ţară primite anualSuma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul .......Denumirea partidului politic/alianţei politice ...........Adresa sediului partidului politic/alianţei politice .........*Font 7*┌────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │Organizaţia│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul │Cuantumul│Cuantumul│Cuantumul││crt.│/ Filiala │total │total │total │total │total │total │total │total │total │total │total │total ││ │judeţeană │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna │în luna ││ │ │ianuarie │februarie│martie │aprilie │mai │iunie │iulie │august │septembrie│octombrie│noiembrie│decembrie│├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 12la normele metodologiceModelul situaţiei centralizate anuale a cuantumurilor totale aleveniturilor obţinute din sursele prevăzute de art. 16 dinLegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelorpolitice şi a campaniilor electorale, republicatăSituaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilorobţinute în anul ......... din sursele prevăzute de art. 16 dinLegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelorpolitice şi a campaniilor electorale, republicatăDenumirea partidului politic ..............Sediul partidului politic .................*Font 7*┌────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐│Nr. │Organizaţia│ │ │ ││crt.│/ Filiala │ │Sursa │Cuantum││ │judeţeană │ Activitatea generatoare de venit │venitului│ anual │├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ 1. │ │Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură │ │ ││ │ │politică proprii │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi│ │ ││ │ │la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, │ │ ││ │ │întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, │ │ ││ │ │republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │ │Dobânzi bancare │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│....│ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 13la normele metodologiceModelul situaţiei centralizate anuale a cuantumurilortotale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiarîn asocierea cu formaţiuni nepoliticeSituaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelorce fac obiectul aportului financiar în asocierea cuformaţiuni nepolitice în anul .........Denumirea partidului politic ...........Sediul partidului politic ..............*Font 9*┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┐│Nr. │Denumirea │Sediul │Naţionalitatea│Codul unic de │Valoarea │ ││crt.│formaţiunii│formaţiunii│formaţiunii │înregistrare │aportului │ ││ │nepolitice │politice │nepolitice │al formaţiunii│formaţiunii│Data aportului││ │asociate │asociate │asociate │nepolitice │nepolitice │ ││ │ │ │ │asociate │asociate │ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘┌───────────────────────────┬──────────────┐│Cuantumul total │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Numele şi prenumele │ ││reprezentantului legal │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Semnătura │ │├───────────────────────────┼──────────────┤│Data întocmirii │ │└───────────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 14la normele metodologiceModelul formularului pentru înregistrareacontribuitorilor la campania electoralăFormular pentru înregistrarea contribuitorilorla campania electoralăDenumirea partidului politic.....................Organizaţia/Filiala judeţeană ...................Sediul organizaţiei/filialei judeţene ...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Numele şi prenumele contribuitorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Codul numeric personal al contribuitorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cetăţenia contribuitorului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Circumscripţia electorală unde candidează contribuitorul │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Funcţia pentru care candidează contribuitorul │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Valoarea contribuţiei electorale │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Provenienţa contribuţiei electorale (se trec, după caz, venituri │ ││proprii, donaţie sau împrumut, conform declaraţiei donatorului) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data depunerii contribuţiei electorale │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Modul de depunere a contribuţiei electorale │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Numele şi prenumele mandatarului financiar │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Codul numeric personal al mandatarului financiar │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Semnătura mandatarului financiar │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Data înregistrării contribuitorului │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘NOTĂ:Se anexează documentele justificative privind sursa de provenienţă a contribuţiei electorale, excepţie făcând cea provenită din venituri proprii.  +  Anexa 15la normele metodologiceModelul cererii de înregistrare a mandatarului financiarCerere pentru înregistrarea mandatarului financiar*1) Notă

  ──────────

  *1) Se completează în 3 exemplare originale.

  ──────────
  *Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│Denumirea partidului politic/Numele şi prenumele candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Codul unic de înregistrare al partidului politic/Codul numeric personal al candidatului independent│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Datele de identificare ale sediului partidului politic/domiciliul candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Datele de contact ale partidului politic/candidatului independent (telefon şi fax sau e-mail) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal (în cazul partidelor politice) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Numele şi prenumele mandatarului financiar persoană fizică/Denumirea mandatarului financiar │ ││persoană juridică │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Codul numeric personal al mandatarului financiar persoană fizică/Codul unic de înregistrare al │ ││mandatarului financiar persoană juridică │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/Datele de identificare ale sediului mandatarului │ ││financiar persoană juridică │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Datele de contact ale mandatarului financiar (telefon şi fax sau e-mail) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Nivelul de competenţă al mandatarului financiar (coordonator sau teritorial) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Denumirea circumscripţiei electorale unde îşi desfăşoară activitatea mandatarul financiar │ ││teritorial │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Semnătura reprezentantului legal al partidului politic sau a persoanei împuternicite conform │ ││statutului/Semnătura candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Ştampila partidului politic │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Semnătura mandatarului financiar │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│ Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│Codul unic de identificare al mandatarului financiar coordonator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Semnătura reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Ştampila Autorităţii Electorale Permanente │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘
   +  Anexa 16la normele metodologiceModelul raportului anual detaliat alveniturilor şi cheltuielilor partidului politicRaportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor în anul ......Denumirea partidului politic .................Adresa sediului partidului politic ...........*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Venituri │├───────────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬─────────┬────────────────────┤│Organizaţia│Tipul │Numele şi │Seria şi │Valoarea │Modul de │Contul bancar │Data │Numele şi prenumele ││judeţeană/ │veni- │prenumele │numărul │venitului│încasare │în care a fost │încasării│persoanei fizice sau││Filiala │tului*1)│persoanei │actului de │încasat │(în numerar │încasat venitul│venitului│denumirea persoanei ││judeţeană/ │ │fizice sau│identitate │ │sau prin │în format IBAN,│ │juridice de la care ││Structura │ │denumirea │al persoanei │ │cont bancar)│banca şi │ │au fost încasate mai││internă a │ │persoanei │fizice sau │ │ │sucursala la │ │multe venituri şi ││partidului │ │juridice │codul unic de │ │ │care acesta a │ │cuantumul total al ││politic │ │de la care│înregistrare │ │ │fost deschis │ │acestora ││ │ │a fost │al persoanei │ │ │ │ │ ││ │ │încasat │juridice de │ │ │ │ │ ││ │ │venitul │la care a fost │ │ │ │ │ ││ │ │ │încasat venitul │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┴────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────┤│ Cheltuieli │├───────────┬────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬─────────┬────────────────────┤│Organizaţia│Tipul │Numele şi │Seria şi numărul│Valoarea │Modul de │Contul bancar │Data │Numele şi prenumele ││sau filiala│cheltu- │prenumele │actului de │cheltu- │plată (în │în care a fost │plăţii │persoanei fizice sau││judeţeană/ │ielii*2)│persoanei │identitate al │ielii │numerar sau │făcută plata │ │denumirea persoanei ││Structura │ │fizice sau│persoanei fizice│ │prin cont │în format IBAN,│ │juridice către care ││internă a │ │denumirea │sau codul unic │ │bancar) │banca şi │ │au fost făcute mai ││partidului │ │persoanei │de înregistrare │ │ │sucursala la │ │multe plăţi şi ││politic │ │juridice │al persoanei │ │ │care acesta a │ │cuantumul total al ││ │ │care a │juridice care a │ │ │fost deschis │ │acestora ││ │ │furnizat │furnizat bunul │ │ │ │ │Data documentului de││ │ │bunul sau │sau serviciul │ │ │ │ │plată ││ │ │serviciul │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) La rubrica "Tipul venitului" se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă încasată: cotizaţie; donaţie; împrumut; editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii; vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială; vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială; închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale; închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare; înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu; înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu; subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare; emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic; dobânzi bancare.

  *2) La rubrica "Tipul cheltuielii" se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă plătită, conform clasificării operate de normele contabile aplicabile.

  ──────────
  NOTE:Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic va cuprinde toate veniturile şi cheltuielile organizaţiilor teritoriale ale partidului politic, precum şi ale structurilor interne ale partidului politic, după caz.Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se semnează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului partidului politic.Prin varianta rezumată a raportului anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se înţelege forma din care au fost eliminate rubricile privind datele cu caracter personal, respectiv datele de identificare ale conturilor bancare ale partidelor politice.
   +  Anexa 17la normele metodologiceModelul raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electoraleRaportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electoraleDenumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent ...................Tipul procesului electoral ...........................Data desfăşurării procesului electoral ...............În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat .........*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Venituri electorale │├───────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤│Circumscripţia │Numărul │Numele şi │Provenienţa │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul total │Cuantumul total ││ electorală │candidaţilor │prenumele │contribuţiilor│total al │total al │al contribuţiilor│al contribuţiilor ││ │din │candidaţilor │electorale ale│contribuţiilor│contribuţiilor│electorale ale │electorale provenite ││ │circumscripţia│care au depus│candidaţilor │electorale ale│electorale ale│candidaţilor │din transferul ││ │electorală │contribuţii │(venituri │candidaţilor │candidaţilor │provenite din │fondurilor obţinute ││ │ │electorale │proprii, │provenite din │provenite din │împrumuturi │în afara perioadei ││ │ │ │donaţii sau │venituri │donaţii │ │electorale virate în ││ │ │ │împrumuturi) │proprii │ │ │contul bancar ││ │ │ │ │ │ │ │judeţean sau al ││ │ │ │ │ │ │ │municipiului Bucureşti│├───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼──────────────┤ │ │ │ ││ │ │ .... │ ..... │ │ │ │ │├───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┬──┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────────┤│Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul │ ││fondurilor obţinute în afara perioadei electorale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cheltuieli electorale │├───────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤│Circumscripţia │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul │Cuantumul total │Cuantumul total al ││electorală/ │total al │ total al │total al │total al │total al │al cheltuielilor │cheltuielilor pentru ││Nivelul central│cheltuielilor │cheltuielilor│cheltuielilor │cheltuielilor │cheltuielilor │pentru │comisioane bancare ││ │pentru │pentru │pentru │pentru afişe │pentru broşuri│închirierea de │ ││ │producţia şi │producţia şi │cercetări │electorale │pliante şi │spaţii şi │ ││ │difuzarea │difuzarea │sociologice │ │alte materiale│echipamente şi │ ││ │materialelor │materialelor │ │ │de propagandă │cheltuielilor de │ ││ │de propagandă │de propagandă│ │ │electorală │protocol │ ││ │electorală la │electorală │ │ │tipărite │destinate │ ││ │radio, │online │ │ │ │organizării de │ ││ │televiziune şi│ │ │ │ │evenimente cu │ ││ │în presa │ │ │ │ │tematică politică│ ││ │scrisă │ │ │ │ │economică, │ ││ │ │ │ │ │ │culturală sau │ ││ │ │ │ │ │ │socială, pentru │ ││ │ │ │ │ │ │transport şi │ ││ │ │ │ │ │ │cazare, pentru │ ││ │ │ │ │ │ │asistenţă │ ││ │ │ │ │ │ │juridică şi alte │ ││ │ │ │ │ │ │tipuri de │ ││ │ │ │ │ │ │consultanţă, │ ││ │ │ │ │ │ │precum şi pentru │ ││ │ │ │ │ │ │plata serviciilor│ ││ │ │ │ │ │ │mandatarilor │ ││ │ │ │ │ │ │financiari │ │├───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼──────────────┤ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼──────────────┤ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┬──┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────────┤│Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel │ ││central │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ ... │ ... │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Cuantumul total al veniturilor electorale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Cuantumul total al cheltuielilor electorale │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura mandatarului financiar coordonator │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor │ ││electorale │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 18la normele metodologiceModelul declaraţiei privind cuantumul datoriilorînregistrate în urma campaniei electoraleDeclaraţie privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale la alegerile .......*1)/referendumul .......*2) din data de .............. Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie tipul alegerilor.

  *2) Se înscrie tipul referendumului; în cazul referendumului local se înscrie şi unitatea administrativ-teritorială unde a fost organizat.

  ──────────
  *Font 8*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │Organizaţia teritorială/ │Denumirea, sediul│Data, seria şi│Sumă achitată│Sumă restantă││crt.│Nivelul central/Numele │şi codul unic de │nr. facturii │ │ ││ │şi prenumele candidatului│înregistrare ale │ │ │ ││ │independent │furnizorului │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┴─────────────────────────┴───────────────┬─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal al │ ││partidului politic sau ale persoanei │ ││împuternicite conform statutului ori numele │ ││şi prenumele candidatului independent │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│Semnătura reprezentantului legal al partidului│ ││politic, a persoanei împuternicite conform │ ││statutului sau a candidatului independent │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│Ştampila │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│Data întocmirii │ │└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 19la normele metodologiceModelul declaraţiei privind numărul de materiale de propagandăelectorală produse şi utilizate, defalcat pe categoriiDeclaraţie privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, la .......*1) din data de ...... Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie tipul procesului electoral.

  ──────────
  *Font 8*┌─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────┐│Organizaţia teritorială/ │Tipul materialului de │Caracteristici│Cantitatea│Furnizorul│Modul de ││Nivelul central/Numele şi│propagandă electorală │tehnice │ │ │utilizare││prenumele candidatului │ │ │ │ │ ││independent │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Videoclipuri │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Materiale audio │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Materiale online │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Materiale presă scrisă │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Afişe │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Broşuri │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Pliante │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │Alte materiale tipărite│ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ ..... │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘NOTE:Declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 20la normele metodologiceModelul declaraţiei privind respectarea plafoanelormaxime ale cheltuielilor electoraleDeclaraţie privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale la ...........*1) din data de ........... Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie tipul procesului electoral.

  ──────────
  *Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│Nr. │Organizaţia teritorială/ │Numărul candidaţilor şi │Cuantumul total │Cuantumul total ││crt.│nivelul central/numele │al listelor de candidaţi,│al contribuţiilor│al cheltuielilor││ │şi prenumele candidatului│dacă este cazul, defalcat│electorale │electorale ││ │independent │pe tipul de autoritate │ │ ││ │ │aleasă │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘NOTE:Declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 21la normele metodologiceModelul declaraţiei privind provenienţacontribuţiilor electorale ale candidaţilorDeclaraţie privind provenienţa contribuţiei electorale*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Numele şi prenumele candidatului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Funcţia pentru care candidează şi circumscripţia electorală*1) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Partidul politic/Alianţa politică/Organizaţia cetăţenilor aparţinând│ ││minorităţilor naţionale din partea căruia candidează │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Cetăţenia candidatului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Codul numeric personal al candidatului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Domiciliul candidatului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Cuantumul contribuţiei electorale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Provenienţa contribuţiei electorale*2) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului*3) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Semnătura candidatului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Data întocmirii declaraţiei │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale şi la alegerile parlamentare generale se înscrie denumirea comunei, oraşului, municipiului, a judeţului sau cuvântul "străinătate", după caz. La alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile pentru Preşedintele României se înscrie cuvântul "naţională".

  *2) Se înscrie "venituri proprii", "donaţie" sau "împrumut", după caz.

  *3) Se completează numai în cazul donaţiei sau împrumutului, cu numele, prenumele şi codul numeric personal al donatorului/împrumutătorului sau cu denumirea şi codul de înregistrare ale instituţiei de credit care a acordat împrumutul.

  ──────────
   +  Anexa 22la normele metodologiceModelul situaţiei donaţiilor constând în materiale de propagandăprimite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizaţiipolitice internaţionale la care partidul politic respectiv esteafiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflateîn relaţii de colaborare politicăSituaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European din data de ....... de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politicăDenumirea partidului politic ..............Adresa sediului partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale .........*Font 9*┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬────────┐│Organizaţia teritorială/│Tipul materialului de │Caracteristici│Cantitatea│Donatorul│Valoarea││ nivelul central │propagandă electorală │ tehnice │ │ │ în lei │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Videoclipuri │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Materiale audio │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Materiale online │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Materiale presă scrisă │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Afişe │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Broşuri │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Pliante │ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ │Alte materiale tipărite│ │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼────────┤│ ... │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴────────┘NOTE:Situaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Situaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului.  +  Anexa 23la normele metodologiceModelul cererii de rambursare a cheltuielilor electoraleCerere de rambursare a cheltuielilor electorale la ..........*1) din data de .............. Notă

  ──────────

  *1) Tipul procesului electoral.

  ──────────
  Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale/Numele şi prenumele candidatului independent ...........................Adresa sediului central/domiciliul candidatului independent ..............Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ........................Telefon .........Fax/E-mail ...................................................Contul bancar în format IBAN .............................................Banca şi sucursala la care a fost deschis contul bancar ..................┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nivelul la care a fost deschis contul bancar │Cuantumul cheltuielilor││ │ electorale │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Alba │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Arad │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Argeş │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Bacău │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Bihor │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Bistriţa-Năsăud │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Botoşani │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Braşov │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Brăila │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Buzău │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Caraş-Severin │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Călăraşi │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Cluj │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Constanţa │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Covasna │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Dâmboviţa │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Dolj │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Galaţi │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Giurgiu │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Gorj │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Harghita │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Hunedoara │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Ialomiţa │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Iaşi │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Ilfov │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Maramureş │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Mehedinţi │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Mureş │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Neamţ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Olt │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Prahova │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Satu Mare │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Sălaj │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Sibiu │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Suceava │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Teleorman │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Timiş │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Tulcea │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Vaslui │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Vâlcea │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Judeţul Vrancea │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 1 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 2 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 3 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 4 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 5 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Sectorul 6 al municipiului Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Municipiul Bucureşti │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Circumscripţia electorală pentru cetăţenii români│ ││cu domiciliul în afara ţării (la alegerile │ ││parlamentare) │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Nivelul central │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Cuantumul total │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘NOTE:Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către candidatul independent, după caz.
   +  Anexa 24la normele metodologiceModelul declaraţiei privind datele şi orele difuzării materialelorde propagandă electorală la radio şi/sau televiziuneDeclaraţie privind datele şi orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune ......┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Denumirea postului de radio/televiziune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Codul unic de înregistrare al instituţiei mass-media │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Denumirea partidului politic, alianţei politice, organizaţiei │ ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele şi │ ││prenumele candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Descrierea sintetică a conţinutului materialului de propagandă │ ││electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Durata materialului de propagandă electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Datele şi orele emiterii materialului de propagandă electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal al postului de │ ││radio/televiziune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Semnătura reprezentantului legal al postului de radio/televiziune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Ştampila postului de radio/televiziune │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data declaraţiei │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 25la normele metodologiceModelul declaraţiei privind data apariţiei publicaţiei şi tirajulDeclaraţie privind data apariţiei publicaţiei .............*1) şi tirajul Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie denumirea publicaţiei.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Denumirea instituţiei mass-media scrisă │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Codul unic de înregistrare al instituţiei mass-media │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Denumirea partidului politic, alianţei politice, organizaţiei │ ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele şi │ ││prenumele candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Descrierea sintetică a conţinutului materialului de propagandă │ ││electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data apariţiei publicaţiei │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Tirajul publicaţiei │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal al publicaţiei │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Semnătura reprezentantului legal al publicaţiei │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Ştampila instituţiei mass-media │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data declaraţiei │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
   +  Anexa 26la normele metodologiceModelul declaraţiei privind postarea peinternet a materialului de propagandă electoralăDeclaraţie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Numele şi prenumele sau denumirea proprietarului site-ului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Codul numeric personal sau codul de înregistrare al proprietarului │ ││site-ului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Adresa de internet a site-ului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Denumirea partidului politic, alianţei politice, organizaţiei │ ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele şi │ ││prenumele candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Descrierea sintetică a conţinutului materialului de propagandă │ ││electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data postării pe site a materialului de propagandă electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data eliminării de pe site a materialului de propagandă electorală │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Semnătura proprietarului site-ului sau a reprezentantului legal al │ ││site-ului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Ştampila proprietarului site-ului (în cazul în care acesta este o │ ││persoană juridică) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data declaraţiei │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 27la normele metodologiceModelul declaraţiei privind numărul de participanţi laevenimentul cu tematică politică, economică, culturalăsau socială din cadrul campaniei electoraleDeclaraţie privind numărul de participanţi la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală sau socială din cadrul campaniei electorale┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Denumirea partidului politic, alianţei politice, organizaţiei │ ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele şi │ ││prenumele candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Denumirea evenimentului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Descrierea pe scurt a evenimentului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data evenimentului │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Locul evenimentului (se trec judeţul, localitatea şi adresa) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Numărul participanţilor │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal al partidului politic, │ ││alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând │ ││minorităţilor naţionale, dacă este cazul │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Codul numeric personal al reprezentantului legal al partidului │ ││politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând │ ││minorităţilor naţionale sau al candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, alianţei │ ││politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ ││naţionale sau a candidatului independent │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Ştampila partidului politic │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Data declaraţiei │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘-------