HOTĂRÂRE nr. 10 din 13 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 63 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte: a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată; b) încălcarea de către partidele politice a obligaţiei de a păstra o durată de minimum 3 ani declaraţiile persoanelor juridice care au calitatea de donator sau împrumutător; c) încălcarea de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obligaţiei de a restitui candidaţilor sumele de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată de controlorii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunile se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 3Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prevederile art. 2 intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 ianuarie 2016.Nr. 10.  +  AnexăNORMA 13/01/2016