NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016     +  Articolul 1 (1) Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes naţional, denumit în continuare program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România, în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora. (2) Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc. (3) Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii. (4) Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege şi nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistenţă socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populaţiei.  +  Articolul 2 (1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. (2) Beneficiază de stimulent şi copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta. (3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.  +  Articolul 3Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este văduvă; c) este divorţată; d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).  +  Articolul 4Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cei aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.  +  Articolul 5Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) din lege.  +  Articolul 6Prin unităţi de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege grădiniţele cu program normal, prelungit şi săptămânal, ce funcţionează ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică, inclusiv grădiniţele speciale.  +  Articolul 7 (1) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. (2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia/persoana singură. (5) În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială trăieşte persoana fără adăpost, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte primării. (6) În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă. (7) Formularul "Cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă)" este prevăzut în anexa nr. 1. (8) Cererea de participare în program poate fi făcută în termen de 30 de zile de la înscrierea copilului la grădiniţă, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.  +  Articolul 8 (1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de către autoritatea tutelară. (2) În cazul familiei prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana singură. (3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exerciţiu sau capacitate de exerciţiu anticipată sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia. (4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (5) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.  +  Articolul 9 (1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie. (2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente: a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; b) certificatul de căsătorie; c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.  +  Articolul 10 (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional. (2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează următoarele: a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare; d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. (3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. (4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie. (5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (4), solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.  +  Articolul 11Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 din lege.  +  Articolul 12 (1) Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. (2) În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, şi se comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular şi, după caz, vechiului titular, precum şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este înscris copilul. (3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoţită de documentul doveditor care atestă calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum şi, după caz, de documentele doveditoare prevăzute la art. 10 alin. (3) care să ateste menţinerea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege. (4) Emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (2) se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, conform art. 13.  +  Articolul 13 (1) Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. (2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent.  +  Articolul 14 (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13. (2) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente: a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular; b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educaţional; c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului; d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru care se acordă; e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional; f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă. (3) Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la art. 12 alin. (2) se va face individual. (4) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se stabileşte de către primar.  +  Articolul 15 (1) Stimulentul se asigură lunar de către unităţile administrativ-teritoriale şi se distribuie de către acestea. (2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 şi 14, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridică, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.  +  Articolul 16 (1) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ preşcolar prevăzute la art. 6 au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul sau reşedinţa familiile, până la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului şi ale reprezentantului acestuia, precum şi numărul de absenţe înregistrate.  +  Articolul 17 (1) Notarea prezenţei de către profesori se face conform unei proceduri care se transmite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice către unităţile de învăţământ. (2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi asistentul social, fiecare cel puţin o dată pe lună. Reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti realizează lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, personalul desemnat din cadrul serviciului public de asistenţă socială analizează situaţia absenţelor transmisă lunar de conducătorul unităţii de învăţământ şi face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor excepţionale. (4) Pentru toate absenţele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare.  +  Articolul 18 (1) În situaţia în care în urma comunicării prevăzute la art. 12 alin. (1) se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziţie de încetare a dreptului şi/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. (2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniţă necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condiţiile legii, pe baza dispoziţiei emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniţă necuvenite şi neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei.  +  Articolul 19Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc o listă cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.  +  Articolul 20 (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul. (2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege. (3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 din lege. (4) Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), care se comunică titularului în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1). (5) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se stabileşte de către primar.  +  Articolul 21 (1) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaţionale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Pentru anul 2016, sumele aprobate cu această destinaţie în poziţie globală prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 vor fi repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, până la data de 31 ianuarie 2016. (3) În situaţia în care sumele repartizate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat sau prin alte acte normative, nu sunt suficiente, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, respectiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie. (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetele locale.  +  Articolul 22 (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016. (2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune o nouă cerere pentru anul şcolar următor, cu încadrarea în termenele reglementate. (3) Cererile sunt verificate de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi centralizate în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Datele se comunică şi unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi preşcolarii. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administraţiei judeţene a finanţelor publice, respectiv Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, datele centralizate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate cu această destinaţie şi repartizate pe judeţe, prin legile bugetare anuale. Pentru anul 2016, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit numărul estimat de beneficiari până la data de 10 februarie 2016. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului administraţiei judeţene a finanţelor publice/Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, proporţional cu numărul de beneficiari comunicat de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (6) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de beneficiari cu numărul de luni de şcolarizare şi cu valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniţă.  +  Articolul 23Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine persoanelor împuternicite în scris de către conducerea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, unităţilor emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 24 (1) Pentru atribuirea contractelor între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi unităţile emitente privind achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractarea achiziţionării tichetelor sociale pentru grădiniţă se face ţinând seama de dispersia geografică şi numărul operatorilor economici cu care unităţile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum şi luând în considerare calitatea şi preţul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unităţile emitente.  +  Articolul 25Tichetele sociale pentru grădiniţă nu pot fi distribuite de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale dacă acestea, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unităţii emitente contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele sociale pentru grădiniţă.  +  Articolul 26Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială are obligaţia de a organiza o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-5.  +  Articolul 27 (1) Decontarea tichetelor sociale pentru grădiniţă între operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de art. 7 alin. (1) din lege şi unităţile emitente ale tichetelor sociale pentru grădiniţă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi unitatea emitentă. (2) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele sociale pentru grădiniţă de către unităţile emitente de tichete sociale nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. (3) Evidenţa mişcării tichetelor sociale pentru grădiniţă se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea.  +  Articolul 28 (1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul social pentru grădiniţă nu poate fi inferioară celei prevăzute la art. 6 din lege. (2) Tichetul social pentru grădiniţă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. (3) În toate situaţiile în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie unităţii emitente tichete care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate, aceasta are obligaţia de a restitui unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale contravaloarea nominală a tichetului, în termen de maximum 5 zile de la solicitare.  +  Articolul 29Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.  +  Articolul 30Se interzic titularului: a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului; b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii; c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente; d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.  +  Articolul 31În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, operatorii economici care comercializează produsele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 30 lit. a)-c); b) să completeze pe versoul fiecărui tichet social pentru grădiniţă utilizat de titular data primirii tichetului şi să aplice un semn distinctiv care să identifice operatorul economic care a primit tichetul social pentru grădiniţă respectiv; c) să distribuie titularilor produsele, fără a diminua valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniţă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente; d) să prezinte unităţii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale pentru grădiniţă primite, datate şi având aplicat semnul distinctiv prevăzut la lit. b), în vederea decontării; e) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor achiziţionate; f) să nu accepte utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice; g) să nu primească tichete sociale pentru grădiniţă cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă; h) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.  +  Articolul 32Unităţile emitente sunt persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot desfăşura activitatea specifică de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice din cadrul Ministerul Finanţelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 3 alin. (5) din lege, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 33Unităţile emitente sunt obligate: a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la instituţii de credit sau instituţii de plăţi prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniţă, respectiv încasarea de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a contravalorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniţă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu acestea şi rambursarea de sume către operatorii economici utilizaţi, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniţă prezentate, în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi operatorii economici respectivi; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada instituţiilor financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor sociale pentru grădiniţă emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral operatorilor economici utilizaţi; b) să organizeze o evidenţă operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 6-8, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Finanţelor Publice; c) să transmită unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale lista operatorilor economici care comercializează produsele prevăzute de lege, pentru care titularii pot folosi tichete sociale pentru grădiniţă. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel cât mai redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.  +  Articolul 34 (1) În cazul în care organele abilitate potrivit legii constată încălcarea de către unităţile emitente a prevederilor art. 33, comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză. (2) Comisia prevăzută la art. 32 poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză în următoarele situaţii: a) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare; b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi (2). (3) Controlul şi constatarea abaterilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 35Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de prezentele norme metodologice şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.  +  Articolul 36Pentru anul şcolar 2015-2016, prezenţa se va nota conform procedurii transmise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, începând cu data de 15 februarie, respectiv începutul semestrului al II-lea, conform structurii anului şcolar.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.  +  Anexa 1la normele metodologice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │[ STEMA ] UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ........................ │ │ ROMÂNIEI │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                      CERERE-DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE                    pentru acordarea stimulentului educaţional                         (tichet social pentru grădiniţă)    Beneficiarii de ajutor social şi/sau alocaţie pentru familiile cu copii    vor completa doar punctele A, B, C şi F                         Doamnă/Domnule Primar ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Subsemnatul │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Numele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cetăţenia? [] Română [] Alte ţări ....................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Starea civilă? [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune │ │ consensuală │ │ [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în │ │ fapt │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ │Eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ La data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (z z)(l l )( a a a a) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Date de contact: Strada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Nr. └─┴─┴─┴─┴─┘ Bl. └─┴─┴─┘ Sc. └─┴─┴─┘ Et. └─┴─┘ Apart. └─┴─┘ Strada └─┴─┘│ │Localitatea └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Judeţ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Tel./Mobil └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Situaţia [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │ │şcolară? │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Situaţie [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │ │profesională? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │ │ agricol ocazional │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În conformitate [] Părinte major [] Reprezentant [] Reprezentant legal │ │cu prevederile legal al al copilului │ │legale, sunt: părintelui minor │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Şi sunt beneficiar de: [] ajutor social [] alocaţie pentru familiile │ │ cu copii │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Împreună cu partenerul/partenera: │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Numele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cetăţenia? [] Română [] Alte ţări ....................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ │Eliberat de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ La data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ (z z)(l l )( a a a a) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini Pentru cetăţenii UE,                               sau apatrizi: SEE sau Confed.                                                         Elveţiană:  CN - certificat de naştere PST - permis de şedere CIN - certificat de  BI - buletin de identitate temporară înregistrare  CI - carte de identitate DI - document de CR - carte de  CIP - carte de identitate identitate rezidenţă        provizorie PSTL - permis de şedere  P - paşaport pe termen lung ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ C. Vă rugăm să aprobaţi acordarea stimulentului educaţional pentru copii │ │ (3-6 ani): │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │2. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │3. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/doveditor*) └─┴─┴─┴─┘ Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │(copie ataşată) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Relaţia de rudenie [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │ │cu persoana [] copil în tutelă [] copil în plasament │ │îndreptăţită? [] copil în curatelă familial │ │ întreţinere, cu [] copil │ │ părinţi plecaţi încredinţat │ │ la muncă în spre adopţie │ │ străinătate │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Copilul este înscris la grădiniţa ...................................... │ │pentru anul şcolar ..................................................... │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini Pentru cetăţenii UE,│ │ sau apatrizi: SEE sau Confed. │ │ Elveţiană: │ │CN - certificat de naştere PST - permis de şedere CIN - certificat de │ │BI - buletin de identitate temporară înregistrare │ │CI - carte de identitate DI - document de CR - carte de │ │CIP - carte de identitate identitate rezidenţă │ │ provizorie PSTL - permis de şedere │ │P - paşaport pe termen lung │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ D. Alţi copii ai familiei: │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Numele │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │Prenumele └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  E. Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură ┌─┬─┐     îndreptăţită în luna: │ │ │                                                                        └─┴─┘ ┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ │Cod │ Categoria de venituri │ Acte │Venitul │ │ │ │doveditoare* │realizat** │ │ │ │ │ lei │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ │VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 1│Venituri din profesii libere, veniturile │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │obţinute din exercitarea profesiilor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │medicale, de avocat, notar, auditor │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar, consultant fiscal, expert │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │contabil, contabil autorizat, consultant de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasament în valori mobiliare, arhitect sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a altor profesii reglementate, desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în mod independent, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerţ ale contribuabililor, din prestări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, precum şi din practicarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │meserii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a drepturilor de proprietate intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │provin din brevete de invenţie, desene şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │modele, mostre, mărci de fabrică şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerţ, procedee tehnice, know-how, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de │adeverinţa │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă/raport de serviciu │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤angajator ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 5│Salariul asistentului personal al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanei vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │persoană autorizată să desfăşoare o │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │activitate independentă │ Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │completare │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │urmare a unei funcţii de demnitate publică, │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite potrivit legii │ Adm. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmare a unei funcţii alese în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanelor juridice fără scop patrimonial │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primele, premiile, sporurile şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi ale personalului militar, acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din profitul net, cuvenite administratorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la companii/societăţi naţionale, societăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comerciale la care statul sau o autoritate a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice locale este acţionar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │majoritar, precum şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unui contract de mandat conform prevederilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 15│Remuneraţia primită de preşedintele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţiei de proprietari sau de alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoane, în baza contractului de mandat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit legii privind înfiinţarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale constituite prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │generală a acţionarilor, în consiliul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţie, membrii directoratului şi ai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consiliului de supraveghere, precum şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 18│Sumele primite de reprezentanţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │organisme tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivelul valorii înscrise în declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de alte entităţi neplătitoare de impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profit, peste limita de 2,5 ori nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legal stabilit pentru indemnizaţia primită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe perioada delegării şi detaşării în altă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │localitate, în ţară şi în străinătate, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │interesul serviciului, pentru salariaţii din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │institutiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │suma din profitul net cuvenită │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │administratorilor societăţilor comerciale │Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit actului constitutiv sau stabilită │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salarii stabilite în baza unor hotărâri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judecătoreşti rămase definitive şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │irevocabile, precum şi actualizarea acestora│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de angajatori pe perioada de neconcurenţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite conform contractului individual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │salarială ori asimilate salariilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 25│Veniturile, în bani şi/sau în natură, │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │provenind din cedarea folosinţei bunurilor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │mobile şi imobile, obţinute de către │Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietar, uzufructuar sau alt deţinător │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │legal, altele decât veniturile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţi independente │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN INVESTIŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 26│Dividende │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤eliberată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 27│Venituri impozabile din dobânzi │Adm. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │valoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 29│Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare│adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │de valută la termen, pe bază de contract, │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │precum şi orice alte operaţiuni similare │Adm. │ │ │ │ │ │ │ │ │adeverinţă eliberată de Adm. financiară │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 30│Venituri din lichidarea unei persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │PENSII DE STAT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 32│Pensia anticipată │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII AGRICULTORI │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │postal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │PENSII MILITARE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 38│Pensia de invaliditate │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 39│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │INDEMNIZAŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │pierdut total sau partial capacitatea de │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │muncă ca urmare a participării la revoluţie │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi pt. urmaşii acestora │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │de muncă │angajator │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liber-profesionist a artiştilor interpreţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │angajator │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până│mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │la vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤de cont/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 47│Stimulent lunar/de inserţie │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │copilului cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │înlăturaţi din justiţie din considerente │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │politice │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persecutate din motive politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invalizilor, veteranilor şi văduvelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │război │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care │mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │au efectuat stagiul militar în cadrul │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │perioada 1950 - 1961 │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de pensii, membri ai uniunilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │creaţie, legal constituite şi recunoscute ca│ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoane juridice de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │sere şi solare special destinate acestor │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │scopuri şi/sau în sistem irigat │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │arbuştilor, plantelor decorative şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ciupercilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │viticole şi pomicole şi altele asemenea │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤Administraţia├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 61│Venituri din valorificarea produselor │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │agricole obţinute după recoltare, în stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naturală, de pe terenurile agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietate privată sau luate în arendă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către unităţi specializate pentru colectare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţi de procesare industrială sau către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │din concursuri │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤Administraţia├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │câştigurile realizate ca urmare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │participării la jocuri de noroc, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cele de tip jack-pot │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │ │ŞI AL DEZMEMBRAMINTELOR ACESTUIA │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 64│Venituri din transferul dreptului de │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietate şi al dezmembrămintelor │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │acestuia, altele decât cele cu titlu de │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │moştenire │financiară │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI DIN ALTE SURSE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │fizică independentă sau de orice altă │eliberată de │ │ │ │ │ │ │ │ │entitate, în cadrul unei activităţi pentru o│Administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │persoană fizică în legătură cu care │financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │suportatorul nu are o relaţie generatoare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri din salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 66│Câştiguri primite de la societăţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurări, ca urmare a contractului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurare încheiat între părţi, cu ocazia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 67│Venituri, sub forma diferenţelor de preţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru anumite bunuri, servicii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi, primite de persoanele fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pensionari, foşti salariaţi, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clauzelor contractului de muncă sau în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 68│Venituri primite de persoanele fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentând onorarii din activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ALOCAŢII │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤poştal/extras├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 73│Alocaţia de întreţinere │Hotărâre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judecătoreas-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │că │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │BURSE*) │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 74│Burse pentru elevi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤instituţie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 75│Burse pentru studenţi │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a     sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │AJUTOARE │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care│mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │au devenit incapabile de muncă în perioada │poştal/extras│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuării unei pedepse privative de │de cont/ │ │ │ │ │ │ │ │ │libertate │decizie │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │ALTE SURSE DE VENIT │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 77│Depozite bancare │adeverinţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤eliberată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 78│Rentă viageră agricolă │Administraţia│ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 79│Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 80│Venituri potenţiale obţinute din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │valorificarea unor bunuri mobile şi imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(conform HCL)*** │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM │ │CONTRACTULUI COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menţiona natura lor │ │şi valoarea) │ ├────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │F. Solicitantul declară pe propria răspundere, conform Codului de procedură│ │civilă art. 292, că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi │ │corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunoştinţa autorităţilor, în │ │scris, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce │ │la încetarea sau suspendarea drepturilor. │ │Data .......................... │ │Numele solicitantului..................... │ │Semnătura .......................................... │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2la normele metodologiceMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEUnitatea de învăţământJudeţul, localitateaSITUAŢIA CENTRALIZATOAREprivind prezenţa preşcolarilor beneficiariai stimulentului educaţional pentru luna ........an şcolar 2015-2016*Font 8* ┌─────┐ Număr zile din lună cu activitate în grădiniţă conform structurii │ │ anului şcolar └─────┘ ┌────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┐ │Nr. │Numele │Prenumele│ CNP-ul │Numele │Prenumele│CNP-ul │Nr. de │Nr. de absenţe │ % │ │crt.│copilului│copilului│copilului│reprezen-│reprezen-│reprezen-│absenţe │ motivate │ │ │ │ │ │ │tantului │tantului │tantului │nemotivate├───────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. de │Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învoiri│absenţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (≤ 3) │motivate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medical │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴─────┘  Director unitate de învătământ, Reprezentant serviciu social din cadrul primăriei,  .............................. ...............................................  +  Anexa 3la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor sociale pentru grădiniţă achiziţionate,distribuite şi returnate de către unitatea/subdiviziuneaadministrativ teritorială în luna ...... anul ......Denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ....................................Adresa: localitatea ..........................., str. .................. nr. ........, sectorul ......................, judeţul ..............................Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - denumirea unităţii emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţăB - explicaţiiC - conform raportului contractual: unitate/subdiviziune administrativ-teritorială - unitate emitentăD - tichetele sociale pentru grădiniţă distribuite titularilorE - tichetele sociale pentru grădiniţă returnate unităţii emitenteF - stocul final de tichete sociale pentru grădiniţăG - observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor sociale pentru grădiniţă cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora*Font 8* ┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ │ │ ├──────────┬────────────┬───────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Contractat│Achiziţionat│Seriile tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grădiniţă achiziţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(de la .... la ....) │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │....│- Numărul tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grădiniţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Valoarea nominală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grădiniţă │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────────────┴───┴───┴───┴───┘  Conducătorul unităţii/subdiviziunii Persoana desemnată,    administrativ-teritoriale,    ............................. .....................................  +  Anexa 4la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor sociale pentru grădiniţă distribuitetitularilor de către unitatea/subdiviziuneaadministrativ-teritorială în luna ..... anul .....Denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, judeţul ..............................Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - numele şi prenumele titularului tichetelor sociale pentru grădiniţăC - codul numeric personal al titularului tichetelor sociale pentru grădiniţăD - numărul tichetelor sociale pentru grădiniţă distribuite nominalE - seria tichetelor sociale distribuite nominal (de la ....... la ..........)F - valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniţăG - semnătura titularului ┌──────────┬───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ TOTAL │ x │ │ │ │ x │ └──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  Conducătorul unităţii/ Persoana desemnată,     subdiviziunii ..................  administrativ-teritoriale,  ..........................  +  Anexa 5la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor sociale pentru grădiniţă returnatede titulari unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale în luna .... anul ....Denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale .......................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, judeţul ..............................Codul fiscal ..........................................................*Font 8* ┌────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────────┐ │Nr. │Numele şi prenumele│Cod │Numărul tichetelor│Seria tichetelor│Semnătura │Semnătura persoanei│ │crt.│titularului de │numeric │sociale pentru │sociale pentru │titularului│împuternicite de │ │ │tichete sociale │personal│ grădiniţă │ grădiniţă │ │unitate să │ │ │pentru grădiniţă │ │ returnate de │ returnate │ │primească tichetele│ │ │ │ │ titular │ │ │sociale pentru │ │ │ │ │ │ │ │grădiniţă returnate│ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────┤ │ │ TOTAL │ x │ │ │ x │ x │ └────┴───────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────┘  Conducătorul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, Persoana desemnată,           ................................................... ...................  +  Anexa 6la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor sociale pentru grădiniţă emisede unitatea emitentă în semestrul ...... anul .....Denumirea unităţii emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul......................, judeţul ..............................Numărul autorizaţiei de funcţionare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cantitateaB - valoarea*Font 7* ┌────┬────────────────┬────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ din care: │ ├────┼────────────────┼────┼──────────────┼──────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┤ │Nr. │ Explicaţii │U.M.│Total semestru│Luna I│Luna a II-a│Luna a III-a│Luna a IV-a│Luna a V-a│Luna a VI-a│ │crt.│ │ │..............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬──────┼───┬──┼─────┬─────┼─────┬──────┼─────┬─────┼────┬─────┼─────┬─────┤ │ │ │ │ A │ B │ A │ B│ A │ B │ A │ B │ A │ B │ A │ B │ A │ B │ ├────┼────────────────┼────┼───────┼──────┼───┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1 │Tichete sociale │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru grădiniţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │achiziţionate şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţile/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subdiviziunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teritoriale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 7 la normele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2│Tichete sociale │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru grădiniţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │returnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către unităţile/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subdiviziunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │teritoriale ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neutilizate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titulari la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3│Tichete sociale │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru grădiniţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economici, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 8 la normele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────┴────┴───────┴──────┴───┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘   Cantitatea = numărul total de tichete sociale pentru grădiniţă   Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,   ................................ ........................................  +  Anexa 7la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor sociale pentru grădiniţăpe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritorialeîn luna .... anul ....Denumirea unităţii emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, judeţul ..............................Numărul autorizaţiei de funcţionare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unităţiiC - codul fiscalD - numărul tichetelor sociale pentru grădiniţă achiziţionateE - seriile tichetelor sociale pentru grădiniţă achiziţionate (de la .... la .....)F - valoarea nominală a unui tichet social pentru grădiniţăG - valoarea tichetelor sociale pentru grădiniţă achiziţionate (col. 3 x col. 5)H - numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a tichetelor sociale pentru grădiniţăI - numărul tichetelor sociale pentru grădiniţă returnate de către unităţile/subdiviziunile administrativ teritorialeJ - numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor sociale pentru grădiniţă returnate ┌──────────┬───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘  Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului  ............................. financiar-contabilitate,                                       .........................  +  Anexa 8la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor sociale pentru grădiniţăpe operatori economici utilizaţi de unitateaemitentă în luna .... anul ...Denumirea unităţii emitente ...........................................Adresa: localitatea ..........................., str. ........... nr. ........, sectorul ......................, judeţul ..............................Numărul autorizaţiei de funcţionare ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Codul fiscal ..........................................................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea operatorului economicC - numărul tichetelor sociale pentru grădiniţă primite de la titulariD - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniţă primite de la titulariE - numărul tichetelor sociale pentru grădiniţă decontate de către unitatea emitentăF - valoarea totală a tichetelor sociale pentru grădiniţă decontată operatorului economic de către unitatea emitentăG - numărul şi data documentului de decontareH - observaţii ┌──────────┬───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului  ............................. financiar-contabilitate,                                      .....................-----