ORDONANŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016  Luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor lor pentru implementare, prin ordonanţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului naţional de învăţământ, dar şi asupra categoriilor de beneficiari,întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, iar unul dintre principiile legale ce îl guvernează este principiul descentralizării, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces,având în vedere faptul că organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat, a fost reglementată de Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice având ca atribuţii elaborarea de reglementări specifice organizării studiilor universitare de doctorat,ţinând cont că doar ciclul III - studii universitare de doctorat nu se încheie la nivelul instituţiei organizatoare de doctorat/IOSUD, ci la nivelul ministerului de resort, deşi întregul proces de organizare şi finalizare a acestora are loc în cadrul IOSUD,şi pentru că în societatea românească, în prezent, există o preocupare publică tot mai intensă privind rezolvarea unor situaţii concrete de încălcare a standardelor de calitate sau de etică universitară şi deontologie profesională, în acest domeniu,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4^2, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 14 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj
  Bucureşti, 19 ianuarie 2016.Nr. 2.-----