HOTĂRÂRE nr. 196 din 25 martie 1999privind declararea zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judeţul Bihor, ca zona defavorizată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 1 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 2, 3, 3^1 şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se declara zona miniera Popesti-Derna-Alesd, judeţul Bihor, ca zona defavorizată.  +  Articolul 2Aria geografică strict delimitata a zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judeţul Bihor, o reprezintă localităţile: Popesti, Derna şi Alesd, ca unităţi administrativ-teritoriale în suprafaţa de 22.990 ha, conform anexei nr. 1*).  +  Articolul 3Perioada pentru care zona miniera prevăzută la art. 1 se declara zona defavorizată este de 10 ani.  +  Articolul 4Pe perioada existenţei zonei defavorizate, declarata în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Domeniile de interes pentru realizarea de investiţii în zona sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexa nr. 1 cuprinzând aria geografică a zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judeţul Bihor, este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 1 aprilie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şicomerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltarea şiImplementarea Programelor deReconstrucţie a Zonelor Miniere,Petroniu VasiiSecretar de stat, şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca  +  Anexa 2 Pentru societăţile comerciale cu capital social majoritar privat, persoane juridice române, precum şi pentru întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizată, se acordă, pentru investiţiile nou-create, următoarele facilităţi: a) scutirea de la plata:- taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importa în vederea efectuării de investiţii în zona;- taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în ţara în vederea efectuării şi derulării de investiţii în zona; b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau componentele importate, necesare pentru realizarea producţiei proprii în zona; c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existenta a zonei defavorizate; d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei; e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, a unor sume pentru:- stimularea activităţii de export al produselor finite şi/sau al serviciilor industriale, după caz;- garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finanţelor;- finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;- finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.  +  Anexa 3 DOMENIIde interes pentru realizarea de investiţii1. Agricultura şi zootehnie2. Producţie*)3. Prestări de servicii**)4. Comerţ***)5. Protecţia mediului şi refacerea siturilor naturale.NOTĂ:Activităţile din domeniile de producţie, prestări de servicii şi comerţ, care nu beneficiază de facilităţile prevăzute în anexa nr. 2 sunt: Notă *) fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie; Notă **) alimentaţia publică necuprinsă într-o investiţie în domeniul turismului; Notă ***) comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activităţile desfăşurate în zona.------------