GHID din 28 aprilie 2009 carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 69 din 28 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Cariera polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, denumit în continuare MAI, cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare și opțiunilor individuale, în funcție de nevoile instituției, cunoștințele, aptitudinile, abilitățile, experiența și motivațiile profesionale și personale.(2) Ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabilește modalități și reguli de evoluție în cariera profesională pentru ofițerii și agenții de poliție, precum și pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din MAI.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizează cu următorul înțeles:a) managementul carierei reprezintă ansamblul activităților desfășurate de către MAI în vederea asigurării planificării și dezvoltării carierei profesionale a polițiștilor și cadrelor militare;b) planificarea carierei este activitatea desfășurată individual de către fiecare polițist și cadru militar în vederea dezvoltării propriei cariere profesionale;c) regulile de evoluție în carieră reprezintă condițiile minime obligatorii stabilite de către MAI prin prezentul ghid pentru intrarea și evoluția în carieră a polițiștilor și cadrelor militare;d) specializarea este o modalitate aprofundată de dobândire a cunoștințelor și competențelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine și siguranță publică;e) profilul de muncă reprezintă un domeniu de activitate distinct în cadrul specializărilor - de exemplu, poliție de frontieră, poliție, jandarmerie, pompieri și protecție civilă;f) specialitatea reprezintă aprofundarea unei specializări sau calificări, pentru care polițistul/cadrul militar a dobândit pregătirea necesară exercitării ocupațiilor specifice MAI - de exemplu, investigații criminale, poliție rutieră, servant-pompieri, pirotehnician;g) ocupația reprezintă un ansamblu de activități, sarcini sau obligații de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoană.(2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se înțelege specializarea și, după caz, domeniul de studii sau/și, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obținute ca efect al absolvirii unor forme de învățământ.(3) În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizată cu înțelesul de la alin. (1) lit. f).  +  Articolul 3(1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei polițiștilor și cadrelor militare în MAI vizează:a) numirea în prima funcție în structurile MAI;b) acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii;c) schimbarea locului de muncă sau/și a profilului de muncă și a specialității;d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;e) trecerea într-o altă categorie profesională, precum și în corpul profesional superior;f) ocuparea unor funcții de conducere.(2) Regulile generale de evoluție în carieră constau, după caz, în:a) absolvirea unor cursuri de carieră;b) promovarea examenelor de carieră;c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite funcții sau/și specialități;d) îndeplinirea normelor de performanță profesională și conduită într-o anumită perioadă de timp.(3) Polițiștii și cadrele militare încadrați pe funcții a căror exercitare este reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun și regulilor de evoluție în carieră stabilite de aceste norme.  +  Articolul 4(1) Direcția generală management resurse umane, denumită în continuare DGRU coordonează sistemul general de management al carierei polițiștilor și cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evoluției în carieră. (la 05-06-2012, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția generală resurse umane" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (2) Unitățile MAI asigură aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.  +  Articolul 5(1) Cursurile de carieră în MAI sunt următoarele:a) cursuri pentru inițierea în carieră;b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.(2) Examenele de carieră în MAI sunt următoarele:a) examenul în vederea obținerii gradului profesional de chestor de poliție;b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă;c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant;d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I.  +  Capitolul II Cursuri de carieră  +  Secţiunea 1 Cursurile pentru inițierea în carieră  +  Articolul 6(1) Cursurile pentru inițierea în carieră sunt programe de formare profesională inițială organizate potrivit specificului funcțiilor/posturilor MAI pentru următoarele categorii de personal:a) specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor încadrați din sursă externă;b) personalul încadrat din sursă externă în vederea exercitării ocupațiilor specifice MAI.(2) Cursurile pentru inițierea în carieră se organizează pentru personalul prevăzut la alin. (1), de regulă în perioada de probă/tutelă profesională, fără a depăși termenul de un an de la dobândirea statutului de ofițer de poliție/ofițer/agent de poliție/subofițer în MAI.(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru inițierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni și se pot organiza la forma de zi sau în sistem modular. (la 20-01-2016, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (4) Examenul de absolvire a cursului pentru inițierea în carieră cuprinde următoarele probe:a) probă practică la pregătirea militară/polițienească specifică inspectoratului general/similar sau/și structurii în care au fost încadrați cursanții, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul;b) test scris la pregătirea de specialitate;c) test-grilă din legislația aplicabilă inspectoratului general/ similar sau/și structurii în care au fost încadrați cursanții.(5) Competența de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:a) Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcției generale management resurse umane, pentru personalul unităților aparatului central al MAI și cel al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum și pentru ofițerii care își desfășoară activitatea în specialitățile pe care acestea le coordonează funcțional; (la 05-06-2012, Lit. a) a alin. (5) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) b) unităților aparatului central al MAI și celui al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum și pentru ofițerii care își desfășoară activitatea în specialitățile pe care acestea le coordonează funcțional;c) inspectoratelor generale/instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care își desfășoară activitatea în specialități ce nu se regăsesc la nivelul unităților aparatului central al MAI;d) inspectoratelor generale/instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenții/subofițerii din subordine, indiferent de specialitate.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5) lit. a), unitățile aparatului central al MAI, instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 05-06-2012, Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (7) Planurile cursurilor organizate de unitățile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum și ale celor organizate în condițiile alin. (6) se supun aprobării Direcției generale management resurse umane. (la 05-06-2012, Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". )  +  Secţiunea a 2-a Cursurile pentru dezvoltarea carierei  +  Articolul 7(1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolvenților acestora de a ocupa unele categorii de funcții sau posturi și de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare.(2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate și cursuri de perfecționare în specialitate pentru obținerea/ acordarea unor grade profesionale/militare;b) cursuri pentru schimbarea specialității/profilului de muncă;c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuțiilor postului sau evoluției în carieră în cadrul instituției, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecționare, cursurile de management etc.(3) Cursurile în vederea obținerii calității de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c).  +  Articolul 8(1) Cursurile de capacitate profesională/capacitate și de perfecționare în specialitate pentru obținerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele:a) cursul de capacitate profesională în vederea obținerii gradului profesional de comisar-șef de poliție;b) cursul de capacitate profesională în vederea obținerii gradului profesional de subcomisar de poliție;c) cursul de capacitate profesională în vederea obținerii gradului profesional de agent-șef de poliție;d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor;e) cursul de perfecționare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor.(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru exceptarea de la cursul de capacitate profesională/capacitate prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) se realizează de către compartimentul cu atribuții de formare profesională din cadrul structurii de resurse umane care gestionează dosarul personal al polițistului/cadrului militar, în baza raportului motivat înaintat de polițistul/cadrul militar care a absolvit studii postuniversitare, studii universitare de master sau echivalente acestora corespunzătoare cerințelor postului ori a dobândit titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3) Agenții de poliție care au dobândit titlul științific de doctor sunt exceptați de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute la alin. (1) lit. c).(4) La examenele de admitere la cursurile prevăzute la alin. (1) pot participa polițiștii și cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) sunt propuși de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin;b) au fost evaluați cu calificative care le permit obținerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare următoare.(5) Competența de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:a) Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcției generale management resurse umane, pentru personalul unităților aparatului central al MAI și cel al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum și pentru ofițerii care își desfășoară activitatea în specialitățile pe care acestea le coordonează funcțional; (la 05-06-2012, Lit. a) a alin. (5) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) b) unităților aparatului central al MAI și celui al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum și pentru ofițerii care își desfășoară activitatea în specialitățile pe care acestea le coordonează funcțional;c) inspectoratelor generale/instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care își desfășoară activitatea în specialități ce nu se regăsesc la nivelul unităților aparatului central al ministerului;d) inspectoratelor generale/instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenții/subofițerii din subordine, indiferent de specialitate.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5) lit. a), unitățile aparatului central al MAI, instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 05-06-2012, Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (7) Cursurile prevăzute la alin. (1) se desfășoară la forma de zi, în sistem compact, și au durata de două săptămâni.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza și în sistem la distanță, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activității se alocă examenului de absolvire, într-o instituție de învățământ din structura MAI.(9) Pentru situația prevăzută la alin. (8), selecția personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unităților cu competență în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidați a criteriilor și condițiilor legale.(10) Planurile cursurilor organizate de unitățile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum și ale celor organizate în condițiile alin. (6) se supun aprobării Direcției generale management resurse umane. (la 05-06-2012, Alin. (10) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". )  +  Articolul 9(1) Cursurile pentru schimbarea specialității/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competențelor specifice îndeplinirii atribuțiilor noului post.(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot desfășura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvență redusă ori la distanță.(3) Competența de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialității/profilului de muncă revine:a) unităților aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialitățile și profilurile de muncă pe care le coordonează;b) unităților din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialitățile și profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unităților prevăzute la lit. a).(4) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învățământ pentru celelalte forme de învățământ, respectiv cu frecvență redusă ori la distanță.(5) Modalitatea de desfășurare a cursurilor se adoptă prin dispoziția șefilor structurilor prevăzute la alin. (3).(6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialității/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua funcție.(7) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prevăzute la alin. (3) propun spre aprobare Direcției generale management resurse umane cursurile de schimbare a specialității pe care le organizează. (la 05-06-2012, Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (8) Fiecare structură organizatoare informează DGRU prin Direcția generală management resurse umane, în luna iunie și în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1). (la 05-06-2012, Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". )  +  Articolul 10Pentru polițiștii și cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Național de Afaceri Interne, Colegiul Național de Apărare și Colegiul Superior de Securitate Națională se aprobă exclusiv de ministrul administrației și internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unităților aparatului central al MAI.  +  Articolul 11(1) Modalitatea de desfășurare a cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabilește prin dispoziție a șefului/comandantului unității organizatoare, cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 05-06-2012, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea "Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (2) În situația în care numărul candidaților pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului.(3) La examenul de admitere organizat în condițiile alin. (1) se pot prezenta polițiștii și cadrele militare care sunt propuși de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unitățile din care provin.(4) Pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1), care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, polițiștii și cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare inițială și continuă, șefilor/comandanților de unități.(5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi susținute numai în situația frecventării a cel puțin 80% din totalul orelor aferente fiecărei competențe prevăzute în planul de învățământ. (la 15-11-2012, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 257 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012. ) (6) În situația în care polițiștii/cadrele militare declarați/ declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot susține examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculați la începutul uneia dintre seriile următoare cu aprobarea unităților organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului inițial.(7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (6), numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător.  +  Articolul 12Fraudele dovedite pe timpul desfășurării probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauză, despre asemenea fapte fiind informați și șefii/comandanții unităților din care provin candidații/cursanții, pentru dispunerea măsurilor disciplinare, potrivit legii.  +  Capitolul III Examene de carieră  +  Articolul 13(1) Promovarea examenelor de carieră organizate în MAI permite obținerea/acordarea, în condițiile legii, a gradului profesional de chestor de poliție, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutant și a gradului de maistru militar clasa I.(2) Examenele în vederea acordării gradului de maistru militar clasa I și a gradului de plutonier adjutant, precum și pentru trecerea în corpul maiștrilor militari se organizează de către inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.  +  Articolul 14(1) Pentru obținerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă, candidații trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Pot participa la examen comisarii-șefi de poliție, respectiv coloneii care îndeplinesc criteriile prevăzute de actele normative în vigoare.(2) Potrivit legislației în vigoare, sunt exceptați de la examenul organizat în vederea obținerii gradului profesional de chestor de poliție comisarii-șefi de poliție care au dobândit titlul științific de doctor în specializările corespunzătoare cerinței postului. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 15(1) Examenul în vederea obținerii/acordării gradului profesional de chestor de poliție, respectiv, gradului de general de brigadă se organizează, de regulă, anual.(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Direcției generale management resurse umane. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de persoane, astfel:a) președinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare;b) membri - persoane cu experiență în profilurile de muncă ale candidaților din unitățile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.(4) Secretarul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de DGRU și nu este membru al comisiei.(5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel puțin gradul profesional/militar de chestor de poliție/general de brigadă.(6) Locul și termenele în care se desfășoară diferitele activități în cadrul examenului se stabilesc de președintele comisiei și se comunică în scris tuturor candidaților.  +  Articolul 16(1) Probele din cadrul examenelor pentru obținerea gradului profesional de chestor de poliție și pentru acordarea gradului militar de general de brigadă sunt următoarele:a) interviu structurat pe probleme din domeniul securității naționale și ordinii publice;b) lucrare scrisă în specialitatea postului.(2) Tematicile interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmesc de către Direcția generală management resurse umane, se aprobă de directorul general al DGRU și se difuzează în unități până la data de 1 august a anului în curs, pentru anul următor. (la 05-06-2012, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum și îndrumătorul științific al acesteia se propun de candidat și se aprobă de președintele comisiei.(4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidați la secretariatul comisiei de examen cu cel puțin o zi înaintea desfășurării examenului. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 17(1) Evaluarea candidaților la examenul desfășurat în vederea obținerii gradului profesional de chestor de poliție și pentru acordarea gradului militar de general de brigadă se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel:a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire;b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obținute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.(2) În cazul în care, după verificarea lucrării scrise, diferența dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifică în prezența tuturor membrilor comisiei de către președintele comisiei, care hotărăște nota finală definitivă.(3) Pentru a fi declarat "REUȘIT" la examen, candidatul trebuie să obțină la fiecare probă minimum nota 7,00 și media generală de minimum 8,00.(4) Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele obținute la interviul structurat pe probleme din domeniul securității naționale și ordinii publice nu pot fi contestate.(5) Contestațiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anunțarea rezultatelor, și se soluționează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.(6) Contestațiile se soluționează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă.  +  Capitolul IV Reguli de evoluție în cariera polițiștilor și cadrelor militare  +  Articolul 18Abrogat. (la 09-03-2015, Art. 18 a fost abrogat de art. II din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. )  +  Articolul 19(1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în funcție de situație, de către polițiștii și cadrele militare care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 20-23, după caz.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pot ocupa o funcție de conducere vacantă de comandant grupă/comandant pluton, respectiv comandant pichet/comandant stație/adjunct comandant secție, fără examen sau concurs, absolvenții Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, la numirea în prima funcție. (la 05-06-2012, Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. ) (2) Polițiștii și cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberați din funcția de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o funcție de conducere vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei deținute anterior, numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite la art. 20-23, după caz, și nu au fost între timp numiți într-o altă funcție.(3) În vederea asigurării continuității managementului structurilor MAI, în situații excepționale, ministrul afacerilor interne poate aproba participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de conducere, precum și ocuparea funcțiilor de conducere în situațiile prevăzute la alin. (2), pentru polițiștii și cadrele militare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) și g), art. 21 alin. (1) lit. a), c) și g), art. 22 lit. a), c) și d) și art. 23 alin. (1) lit. b) și c). (la 22-08-2013, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 129 din 20 august 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013. )  +  Articolul 20(1) Condițiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de inspector general și inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general și director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, director și director adjunct/similare din cadrul unităților aparatului central al MAI și subordonate/aflate în coordonarea MAI sunt următoarele:a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;b) să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;d) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;e) abrogată; (la 05-02-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 20 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 4 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 5 februarie 2013. ) f) să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru polițiști, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare; (la 05-06-2012, Lit. f) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. ) g) să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale MAI." (la 05-06-2012, Lit. g) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. ) (2) În fișa postului nu pot fi stabilite condiții de vechime în funcții de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).  +  Articolul 21(1) Condițiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct/similare din inspectoratele județene de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, pentru situații de urgență și al municipiului București, precum și de șef poliție și adjunct șef poliție municipiu, director/similare și director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, șef unitate și locțiitor șef unitate, comandant unitate și locțiitor comandant unitate/similare sunt următoarele:a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;b) să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;d) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare;e) abrogat; (la 05-02-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 4 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 5 februarie 2013. ) f) să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru polițiști, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare; (la 05-06-2012, Lit. f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. ) g) să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale MAI.(2) În fișa postului nu pot fi stabilite condiții de vechime în funcții de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).  +  Articolul 22Condițiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de șef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum și a celor de șef poliție oraș și adjunct șef poliție oraș sunt următoarele:a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;b) să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;e) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare;f) abrogată; (la 05-02-2013, Lit. f) a art. 22 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 4 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 5 februarie 2013. ) g) să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru polițiști, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare. (la 05-06-2012, Lit. g) a art. 22 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. )  +  Articolul 23(1) Condițiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de șef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum și pentru ocuparea tuturor funcțiilor pentru care agenții de poliție beneficiază de indemnizație de conducere sunt următoarele:a) să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;d) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare;e) abrogată; (la 05-02-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 4 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 5 februarie 2013. ) f) să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin «bine» la evaluarea anuală de serviciu pentru polițiști, respectiv «foarte bun» la aprecierea de serviciu pentru cadre militare. (la 05-06-2012, Lit. f) a art. 23 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. ) (2) Excepțiile de la condițiile stabilite la alin. (1) lit. b) și c) sunt reprezentate de funcțiile de șef birou, dacă unitatea nu are prevăzută o funcție de ofițer de execuție în domeniu.  +  Articolul 24Condițiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agenților de poliție la concursul pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție, precum și a subofițerilor și maiștrilor militari la concursul pentru trecerea în corpul ofițerilor sunt:a) agenții de poliție să îndeplinească cerințele de acces în corpul ofițerilor de poliție, iar maiștri militari și subofițerii să îndeplinească cerințele de acces în corpul ofițerilor, stabilite de actele normative în vigoare; (la 20-01-2016, Lit. a) a art. 24 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) b) abrogată; (la 25-11-2014, Lit. b) a art. 24 a fost abrogată de de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) c) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificările și completările ulterioare; (la 20-01-2016, Lit. c) a art. 24 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) d) abrogată; (la 25-11-2014, Lit. d) a art. 24 a fost abrogată de de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) e) să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs. (la 20-01-2016, Lit. e) a art. 24 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 25(1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei funcții de conducere vacante, polițiștii și cadrele militare trebuie să fie declarați/declarate "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop. (la 25-11-2014, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2) Abrogat. (la 04-02-2014, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 16 din 3 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. )  +  Articolul 26Funcțiile similare la care se face referire în prezentul ghid se stabilesc de către inspectoratele generale/similare și unitățile aparatului central al MAI, în raport cu nivelul de salarizare și ierarhic al posturilor, și se comunică DGRU în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid.  +  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 27(1) Prin dispoziție a directorului Direcției generale management resurse umane, avizată de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialităților MAI, precum și cursurile necesare pentru exercitarea acestora. (la 05-06-2012, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) (2) Până la intrarea în vigoare a prezentului ghid, prin dispoziții ale directorului Direcției generale management resurse umane se stabilesc, în condițiile legii: (la 05-06-2012, Partea introductivă a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012, denumirea Direcția formare inițială și continuă" a fost înlocuită cu denumirea "Direcția generală management resurse umane". ) a) Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor;b) structura cursurilor de carieră.  +  Articolul 28Unitățile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru inițiere în carieră, de capacitate profesională/capacitate și de perfecționare în specialitate pentru obținerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligația, la cererea unităților organizatoare, de a nominaliza specialiști care să participe la activitățile de formare și în componența comisiilor la examenele de admitere/absolvire.  +  Articolul 29(1) Personalul detașat în afara MAI sau suspendat din funcție pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detașării/suspendării, în funcție de situația concretă:a) participă la un curs de schimbare a specialității/profilului de muncă, organizat în condițiile prezentului ghid, dacă este numit într-o funcție care solicită o nouă specialitate/profil de muncă;b) intră într-o perioadă de readaptare profesională, dacă revine pe o funcție de aceeași specialitate cu cea deținută anterior detașării/suspendării.(2) Perioada de readaptare profesională are o durată de 2-4 săptămâni și se organizează la locul de muncă în baza unui program de readaptare profesională, în scopul actualizării cunoștințelor de specialitate.  +  Articolul 30(1) Personalul încadrat din sursă externă în perioada cuprinsă între data de 24 august 2002 și 31 decembrie 2011 și care nu a absolvit cursul pentru inițierea în carieră parcurge, pe baza planificării unităților cu competență în domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6), până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2012, cursul pentru inițierea în carieră, în sistem modular. Grupele de pregătire se organizează în funcție de resursele disponibile, ținând cont de statutul profesional, structura beneficiară și, pe cât posibil, de profilul de muncă.(2) Suplimentar probelor prevăzute la art. 6 alin. (4), personalul prevăzut la alin. (1) susține și o probă de pregătire fizică.(3) Face excepție de la prevederile alin. (1) personalul care, deși nu a absolvit cursul de inițiere în carieră, a absolvit un curs de capacitate profesională/capacitate organizat în instituțiile de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională ori un alt program de formare profesională inițială/curs de carieră cu durată cel puțin egală cu durata cursului pentru inițierea în carieră prevăzută la art. 6 alin. (3), organizat în instituțiile de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul care s-a aflat într-o situație obiectivă ce a împiedicat participarea la cursul de inițiere în carieră, apreciată ca atare de către șeful unității în care își desfășoară activitatea, se replanifică după data de 31 decembrie 2012. (la 15-11-2012, Alin. (4) al art. 30 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 257 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012. ) (5) Cursanții care nu susțin sau nu promovează evaluările competențelor/disciplinelor prevăzute în planul de învățământ, în vederea certificării respectivelor competențe/absolvirii cursului, susțin ulterior evaluările respective cu seriile următoare în cadrul aceleași instituții de formare profesională. (la 15-11-2012, Alin. (5) al art. 30 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 257 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 noiembrie 2012. ) (la 05-06-2012, Art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 113 din 25 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 iunie 2012. )  +  Articolul 31Polițiștilor și cadrelor militare din MAI care au fost numiți/numite pe funcții de conducere anterior intrării în vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evoluție în carieră prevăzute la art. 18-25 pentru funcțiile pe care le dețin.  +  AnexăAbrogată. (la 25-11-2014, Anexa a fost abrogată de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) ------