ORDIN nr. 9 din 20 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera f^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f^1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante;"2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Ocuparea posturilor vacante prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se realizează la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, cu aprobarea şefului/comandantului unităţii sau la iniţiativa acestuia. (2) Ocuparea posturilor vacante prin modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d), precum şi la lit. e) atunci când se organizează concurs/examen cu recrutarea candidaţilor din sursă externă sau prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv a maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor se realizează cu aprobarea ministrului afacerilor interne, în condiţiile prezentului ordin. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă au fost identificaţi mai mulţi candidaţi care corespund cerinţelor postului vacant, departajarea acestora se face prin interviu pe subiecte profesionale. (4) În situaţia în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin nicio altă modalitate din cele prevăzute la art. 5."3. Articolul 6^1 se abrogă.4. Articolul 7 se abrogă.5. Articolul 8 se abrogă.6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcţii de ofiţer de poliţie, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63. (2) Trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcţii de ofiţer, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63."7. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Candidaţii recrutaţi din sursă externă care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, cu excepţia candidaţilor pentru posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, care trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m."8. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Anunţurile privind posturile vacante pentru care se organizează concurs se afişează la sediul unităţii organizatoare şi, după caz, la sediul unităţilor în al căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs şi se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a aceloraşi unităţi sau a structurii ierarhic superioare ori, dacă acestea nu există ori nu sunt operaţionale, în presa scrisă."9. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (2), când s-a stabilit ocuparea mai multor posturi vacante prin recrutare din sursă externă sau prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv a maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor, inspectorul general/similar poate dispune organizarea concursurilor, în sistem centralizat, după caz: a) la nivelul unităţilor teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concurs; b) la nivelul inspectoratului general/similar, de regulă, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne ori în cadrul altor instituţii din afara Ministerului Afacerilor Interne."10. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se constituie, după caz, comisii de recrutare, comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în anexa nr. 2."11. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) În situaţia în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, diferite din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare şi ale căror cerinţe de ocupare prevăzute în fişele posturilor nu sunt similare, candidaţii menţionează în mod expres postul pentru care candidează. (2) În situaţia în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, identice din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare şi al cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor, candidaţii menţionează în mod expres structura pentru care candidează."12. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie constau în susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului."13. La articolul 34 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probei prevăzute la alin. (1), şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre următoarele probe:"14. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Probele prevăzute la alin. (2) se susţin înaintea celei prevăzute la alin. (1)."15. La articolul 35, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Dacă se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, din cadrul aceleiaşi structuri potrivit statului de organizare, similare din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate şi al cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor, candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita numărului de posturi pentru care s-a organizat concursul respectiv, potrivit opţiunii formulate de către aceştia."16. La articolul 35, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (2), departajarea se realizează în funcţie de notele obţinute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice."17. La articolul 35, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Dacă în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6) şi (7) există egalitate între mai mulţi candidaţi, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, şi se organizează în condiţiile anexei nr. 2. În această situaţie, termenul de 45 de zile prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 se poate prelungi în mod corespunzător."18. La articolul 35, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Desfăşurarea probelor de concurs se planifică la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele."19. La articolului 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Dacă pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul/cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, în vederea identificării unui alt post corespunzător gradului profesional/militar deţinut, precum şi pregătirii profesionale."20. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de ofiţeri de poliţie, în condiţiile legii. (2) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de ofiţeri, în condiţiile legii. (3) Agenţii de poliţie, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) pot participa la concursul pentru trecerea în corpul profesional/militar superior, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) sunt apţi din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor şi, după caz, pentru postul/posturile scos/scoase la concurs; b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului; c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare."21. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În vederea organizării şi desfăşurării examenelor/concursurilor prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordin, la nivelul unităţilor în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor."22. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia prevăzută la art. 32 alin (2^1) lit. a) din ordin, la nivelul inspectoratului general/similar se constituie o comisie centrală de concurs.(1^2) În situaţia prevăzută la art. 32 alin. (2^1) lit. b) din ordin, comisiile prevăzute la alin. (1) se constituie la nivelul inspectoratului general/similar. În acest caz, la nivelul unităţilor teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie cu competenţă de gestiune a resurselor umane sau care asigură din punctul de vedere al gestiunii resurselor umane structurile în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare."23. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1)-(1^2), precum şi desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispoziţie/ordin al persoanei care le constituie, cu cel mult 45 de zile înainte de data finalizării concursului, dar nu mai puţin de 20 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei de examen/concurs. Componenţa nominală a comisiei de recrutare se stabileşte după desemnarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor."24. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Membrii comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor completează o declaraţie pe propria răspundere, după terminarea înscrierilor, din care să reiasă că nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. Membrii comisiilor care au această calitate sunt înlocuiţi, cu respectarea condiţiilor prezentului ordin.(3^2) Înainte de începerea activităţii, membrii comisiilor de concurs completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor şi baremelor de corectare/apreciere şi notare."25. În anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) preşedinte:1. şeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează examen/concurs sau, după caz, o persoană cu funcţie de conducere, desemnată de persoana care are competenţă de numire în funcţie pentru postul respectiv;2. şeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează examen/concurs sau, după caz, o persoană cu funcţie de conducere desemnată de directorul general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul posturilor vacante din structura serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;"26. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care în unitatea care organizează examen/concurs nu există specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), din comisie fac parte specialişti de la eşalonul superior, din alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne sau/şi din afara Ministerului Afacerilor Interne. Prevederile art. 3 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) nu se aplică."27. În anexa nr. 2, după articolul 4 se introduc patru noi articole, articolele 4^1-4^4, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (1^2), comisiile de concurs se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel: a) preşedinte - şeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general sau înlocuitorul legal, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, unul dintre adjuncţii/locţiitorii inspectorului general/similar; b) membri - specialişti în domeniul de activitate al posturilor vacante şi/sau cadre didactice din unităţile de învăţământ aflate în subordinea inspectoratului general. (2) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiei. Secretarul comisiei de concurs este numit dintre ofiţerii structurii de resurse umane de la nivelul aparatului central al inspectoratului general/similar şi poate fi ajutat de alţi ofiţeri din cadrul structurii de resurse umane a inspectoratului general/similar şi/sau din cadrul structurilor de resurse umane ale unităţilor teritoriale, desemnaţi de către preşedintele comisiei de concurs. (3) În situaţii excepţionale, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, inspectoratele generale/similare pot solicita desemnarea în comisii a unor cadre didactice din alte instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.Art. 4^2. - Comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind un număr impar de persoane, dintre care un preşedinte şi cel puţin 2 membri.Art. 4^3. - Dispoziţiile art. 3 alin. (3^2) şi art. 4^1 se aplică în mod corespunzător şi comisiei centrale de concurs.Art. 4^4. - (1) Comisiile de recrutare se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel: a) preşedinte - şeful structurii de specialitate din cadrul unităţii teritoriale sau înlocuitorul legal, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, unul dintre adjuncţii/ locţiitorii şefului unităţii; b) membri - ofiţeri din cadrul unităţii teritoriale, din care cel puţin unul din structura de resurse umane a unităţii. (2) Secretariatul comisiei de recrutare este asigurat de unul din membrii comisiei de recrutare, de regulă un ofiţer din cadrul structurii de resurse umane a unităţii. (3) Dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi (3^1) se aplică în mod corespunzător comisiilor de recrutare."28. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cadrul comisiei de concurs, în raport cu numărul şi complexitatea probelor, precum şi cu numărul de candidaţi, se pot constitui, până la susţinerea primei probe/probei de concurs, prin dispoziţie/ordin, la propunerea motivată a preşedintelui comisiei, subcomisii formate din preşedinte şi cel puţin 2 membri."29. În anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Calitatea de membru al comisiei de concurs este compatibilă cu cea de membru al subcomisiei."30. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Atunci când se constituie comisia centrală de concurs, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se exercită exclusiv de către aceasta. (4) Comisia centrală de concurs stabileşte modalitatea de lucru şi de transmitere a documentelor între aceasta şi comisiile de concurs organizate la nivelul unităţilor teritoriale."31. În anexa nr. 2, după articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - În cazul prevăzut la art. 2 alin. (1^2), comisia de concurs are următoarele atribuţii: a) primeşte listele finale cu candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de comisiile de recrutare; b) stabileşte bibliografia şi tematica de concurs; c) elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare pentru testul scris şi, după caz, proba practică, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere cerinţele înscrise în fişele posturilor scoase la concurs; d) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală şi prezenţa ultimilor 2 candidaţi la corectarea subiectelor-grilă etc.; e) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a examenului/concursului, precum şi înaintea fiecărei probe - numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din concurs, alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a concursului; f) corectează/apreciază şi notează lucrările/proba practică şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor; g) semnează procesul-verbal care conţine concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă inspectorului general/similar în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competenţelor; h) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare şi lucrărilor candidaţilor; i) stabileşte graficul de desfăşurare a concursului, pe care îl comunică şi structurilor cu sarcini de recrutare; j) transmite procesele-verbale cu rezultatele finale unităţilor teritoriale care au efectuat recrutarea, în vederea completării dosarelor de candidat ale candidaţilor declaraţi «admis» şi pentru desfăşurarea, potrivit competenţelor, a activităţilor specifice acordării gradelor profesionale/militare şi numirii în funcţie a acestora.Art. 6^2. - La nivelul comisiei de recrutare se asigură măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi întocmire a dosarelor de recrutare, în conformitate cu prevederile ordinului.Art. 6^3. - (1) În vederea verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare analizează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea datei-limită de completare a dosarelor de recrutare, stabilită de către comisia de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi semnează procesul-verbal care conţine concluziile verificării, precum şi adresele prin care fiecărui candidat care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs îi este comunicat faptul că nu poate participa la acesta. (2) După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare transmit comisiei de concurs lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată, însoţită de procesul-verbal prevăzut la alin. (1)."32. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (1) se abrogă.33. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) întocmeşte anunţul de concurs şi îl supune aprobării preşedintelui comisiei de concurs, cu avizul membrilor acesteia;"34. În anexa nr. 2, la articolul 10, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ţinând cont de următoarele cerinţe:"35. În anexa nr. 2, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă."36. În anexa nr. 2, la articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţia în care supravegherea candidaţilor la susţinerea testului scris nu poate fi asigurată numai de către membrii comisiei de concurs, la propunerea preşedintelui comisiei de concurs, inspectorul general/şeful/comandantul unităţii poate desemna supraveghetori. Prevederile art. 3 alin. (3) şi (3^1) se aplică în mod corespunzător."37. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Înainte de comunicarea subiectelor, comisia/subcomisia verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al foii de răspuns. Lucrările se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei/subcomisiei, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila unităţii organizatoare."38. În anexa nr. 2, articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În situaţia în care proba scrisă constă în rezolvarea unui test tip grilă se procedează astfel: a) la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă, pe baza actului de identitate, comisiei/subcomisiei foaia de răspuns, ciornele, precum şi, după caz, documentaţia de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situaţie; b) comisia/subcomisia verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roşie; c) până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii; d) candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea lucrării; e) ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare; f) comisia/subcomisia, împreună cu supraveghetorii, ia măsuri pentru ca niciun candidat să nu părăsească sala fără să predea lucrarea şi să semneze de predare şi ţine permanent evidenţa foilor de răspuns folosite şi validate, nefolosite şi anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum şi a ciornelor. (2) După expirarea timpului afectat şi predarea tuturor lucrărilor, candidaţii revin în sala de examen, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns. (3) Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor, astfel: a) este chemat în faţa comisiei/subcomisiei, în ordinea prevăzută în fişa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată; b) se aplică grila de corectare şi se calculează de către membrii comisiei/subcomisiei punctajul şi nota obţinute, în prezenţa candidatului şi a unui martor, de regulă următorul candidat în ordine alfabetică; c) se consemnează de către membrii comisiei/subcomisiei, atât în borderoul cu rezultate, cât şi pe foaia de răspuns, punctajul şi nota obţinute de candidat, în cifre şi litere, cu cerneală/pastă de culoare roşie; d) corectorii semnează în borderoul cu rezultate şi pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscrise/înscris; e) candidatul ia cunoştinţă, sub semnătură, pe foaia de răspuns şi în borderou, de punctajul şi nota obţinute; f) corectorii asigură la verificarea ultimei foi de răspuns prezenţa în sală a ultimilor 2 candidaţi martori."39. În anexa nr. 2, la articolul 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru concursurile prevăzute la art. 32 alin. (2^1) lit. b) din ordin, dosarul de concurs este întocmit de structura de resurse umane a inspectoratului general/similar la nivelul căruia se organizează concursul şi conţine documentele enumerate la alin. (1)."40. În anexa nr. 2, la articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), g) şi l) şi alin. (2) lit. a)."41. În anexa nr. 2, la capitolul II, după articolul 36 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 9-a, cuprinzând articolul 37, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 9-aAlte reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursuluiArt. 37. - Preşedinţii comisiilor de concurs pot emite precizări cu privire la desfăşurarea concursului/examenului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util."  +  Articolul IIGhidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni şi se pot organiza la forma de zi sau în sistem modular."2. La articolul 24, literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) agenţii de poliţie să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor de poliţie, iar maiştri militari şi subofiţerii să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor, stabilite de actele normative în vigoare;............................................................................................... c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;............................................................................................... e) să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs."  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Petre Tobă
    Bucureşti, 20 ianuarie 2016.Nr. 9.-----