DECRET Nr. 712 din 1 septembrie 1966cu privire la bunurile ce se încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 din 2 septembrie 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:EXPUNERE DE MOTIVEÎn vederea bunei gospodariri a bunurilor aflate în posesia organizaţiilor socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti la care se referă reglementarea prevăzută art. III din Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960, s-a emis decretul alăturat, în care se prevede că bunurile aflate în posesia unei organizaţii socialiste sînt proprietate de stat, de la data intrării lor în posesia statului sau a oricărei organizaţii socialiste. În ce priveşte situaţia legală a bunurilor care la data intrării în vigoare a decretului se afla în posesia unei organizaţii cooperatiste sau unei alte organizaţii obşteşti, ele continua sa ramina în folosinţă acestor organizaţii, aplicindu-li-se, însă, pentru viitor dispoziţiile legale care reglementează transmiterea bunurilor statului în folosinţă unor asemenea organizaţii.  +  Articolul UNICBunurile ce se încadrează în prevederile articolului III din Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960 pentru modificarea Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctiva şi se afla în posesia unei organizaţii socialiste, sînt considerate proprietate de stat de la data intrării lor în posesia statului sau a oricărei organizaţii socialiste.Bunurile prevăzute în alin. 1, care la data publicării prezentului decret se afla în posesia unei organizaţii cooperatiste sau unei alte organizaţii obşteşti, vor rămîne în folosinţă acestora, urmînd ca, pentru viitor, sa li se aplice dispoziţiile legale care reglementează transmiterea bunurilor statului în folosinţă unor asemenea organizaţii.PreşedinteleConsiliului de Stat,CHIVU STOICA------------