HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 ianuarie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Ministerului Tineretului şi Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 ianuarie 2016.Nr. 6.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Tineretului şi SportuluiNumărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.*Font 7*                                                       ┌──────────────┐                                                       │ │ ┌──────────────────┐                                                       │ Ministru ├───────→│ Cabinet ministru │                                                       │ │ └──────────────────┘                                                       └──────┬───────┘                           ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐                           │Corpul de Control│←───────────────┼─────────────────→│ Biroul Audit │                           │ al Ministrului │ │ │ Public Intern │                           └─────────────────┘ │ └─────────────────┘                                                              │                           ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐                           │ Unitatea de │ │ │ Serviciul Comunicare, Relaţii │                           │ politici │←───────────────┼─────────────────→│ Internaţionale şi Relaţia cu │                           │ publice │ │ │ Parlamentul │                           └─────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                                                              │        ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐        │Subsecretar de Stat│←──────────┤Secretar de Stat│←───┼───→│Secretar de Stat├──────────→│Subsecretar de Stat│        └───────────────────┘ └─┬──────┬───────┘ │ └────────┬──────┬┘ └───────────────────┘                                          │ │ │ │ │                                  ┌───────┘ ↓ │ ↓ └───────┐                                  │ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │                                  │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │                                  │ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │                                  │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │                                  ↓ │ ↓                  ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐                  │Direcţia Generală Sport│ │ │Direcţia Generală Tineret│                  └───┬──────────────┬────┘ │ └────┬───────────────┬────┘                      │ │ │ │ │                      ↓ ↓ │ ↓ ↓               ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐ ┌────────────┐               │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │               │Dezvoltarea │ │Dezvoltarea │ │ │Programe şi │ │Strategie şi│               │Sportului de│ │ Sportului │ │ │Tabere pentru│ │Cooperare în│               │Performanţă │ │pentru Toţi │ │ │ Tineret şi │ │ domeniul │               └────────────┘ └────────────┘ │ │ Studenţi │ │ Tineretului│                                                              │ └─────────────┘ └────────────┘                                                              │                                                              │                                                              ↓                    ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────────┐                    │ Direcţia Generală │←───────│ Secretar General │───────→│ Compartiment │                    │ Management Logistic │ └─┬──────┬─────┬──┬┘ │ Informaţii Clasificate │                    └────────────────────────┘ │ │ │ │ └────────────────────────┘                                                        │ │ │ └───────────────────┐                                           ┌────────────┘ │ └─────────┐ │                                           │ ↓ │ │                                           │ ┌────────────────┐ │ │                                           │ │Secretar General│ │ │                                           │ │ Adjunct │ │ │                                           │ └────────────────┘ │ │                                           │ │ │                                           ↓ ↓ ↓                                     ┌───────────┐ ┌───────────┐┌─────────────┐                                     │ Serviciul │ │ Direcţia ││ Direcţia │                                     │ Resurse │ │Juridic şi ││Financiar şi │                                     │ Umane │ │Secretariat││Contabilitate│                                     └───────────┘ └───────────┘└─────────────┘-------