REGULAMENT nr. 4 din 3 martie 2010(*actualizat*)privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta(actualizat la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de către aceasta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (9) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 247/2005.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestuia au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 247/2005, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, în Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 15/2004, şi în Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2006.  +  Capitolul II Înregistrarea la C.N.V.M. a Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Articolul 3Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în continuare Fondul Proprietatea, se înregistrează, funcţionează şi îşi încetează activitatea conform dispoziţiilor Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, precum şi ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.  +  Articolul 4Fondul Proprietatea se înregistrează la C.N.V.M. ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.) de tip special, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, constituită în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de A.O.P.C. menţionate în reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 5 (1) În vederea înregistrării, Fondul Proprietatea va transmite la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-f) şi j) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, precum şi următoarele documente: a) contractul de administrare, în original sau în copie în formă legalizată, încheiat de către Fondul Proprietatea cu societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A.I.*), desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005; b) copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social al Fondului Proprietatea, care trebuie să se afle în folosinţa exclusivă a Fondului Proprietatea şi care va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. h) pct. 2-5 din Regulamentul nr. 15/2004. În cazul existenţei unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de înregistrare la C.N.V.M. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţie ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai S.A.I*), sub semnătură olografă, cu privire la existenţa dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii societăţii; c) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi C.A.F.R.; d) precizarea auditorilor interni ai Fondului Proprietatea; e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) C.N.V.M. hotărăşte cu privire la eliberarea avizului de înregistrare a Fondului Proprietatea la C.N.V.M, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului. (3) C.N.V.M poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (2), orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. (4) Orice solicitare motivată a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii.  +  Articolul 6În situaţia în care, la data depunerii solicitării de înregistrare la C.N.V.M., Fondul Proprietatea a încheiat un contract de administrare cu o S.A.I.*) dintr-un stat membru, S.A.I.*) din statul membru are obligaţia solicitării autorizării de către C.N.V.M. a unei sucursale pe teritoriul României pentru desfăşurarea activităţii de administrare a portofoliului Fondului Proprietatea.  +  Articolul 7 (1) Sucursala S.A.I.*) din statul membru înfiinţată pe teritoriul României trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea activităţii de administrare a Fondului Proprietatea, după cum urmează: a) să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii; b) să asigure o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei; c) să aibă 2 conducători care să angajeze legal în România S.A.I.*), persoană juridică străină, şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 8 şi 11; d) conducătorii să nu fie membri ai consiliului de administraţie, conducători ai unei S.A.I.*) din România sau ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru Fondul Proprietatea ori ai unui intermediar cu care Fondul Proprietatea are încheiat contract de intermediere şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu o S.A.I.*) din România; e) să aibă reglementări interne care să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 10. (2) În vederea autorizării sucursalei S.A.I.*), reprezentanţii legali ai S.A.I.*) menţionate la alin. (1) transmit C.N.V.M. următoarele documente: a) cererea de autorizare, cu precizarea expresă a scopului pentru care se solicită autorizarea; b) hotărârea organului statutar competent al S.A.I.*) privind înfiinţarea sucursalei pe teritoriul României în vederea administrării Fondului Proprietatea, desemnarea conducătorilor împuterniciţi să reprezinte sucursala, precum şi existenţa dotărilor sucursalei în vederea desfăşurării activităţii; c) traducerea legalizată a actului constitutiv actualizat; d) documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine din care rezultă că S.A.I.*) este autorizată să desfăşoare activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M.; e) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului destinat sediului sucursalei; f) documentele prevăzute la art. 8 şi 11 pentru autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern şi a conducătorilor; g) reglementările interne ale sucursalei din România a S.A.I.*); h) ultima situaţie financiară auditată a S.A.I.*); i) dovada vărsării resurselor financiare necesare funcţionării sucursalei într-un cont deschis în acest scop la o instituţie de credit autorizată în România; j) copie legalizată a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului privind sucursala din România a S.A.I.*) din statul membru; k) tariful de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M., prevăzut în reglementările C.N.V.M. pentru autorizarea unei S.A.I.*); (3) C.N.V.M poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.  +  Articolul 8În vederea autorizării reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, S.A.I depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare însoţită de următoarele documente: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. b) abrogată;----------Lit. b) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. c) abrogată;----------Lit. c) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. e) abrogată;----------Lit. e) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M., dacă este cazul; g) contractul de confidenţialitate încheiat de către reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern cu S.A.I.*); h) abrogată;----------Lit. h) a art. 8 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi autorizată de către C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al sucursalei din România a S.A.I, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie angajată cu contract de muncă la sucursala din România a S.A.I şi să desfăşoare activităţi de control intern numai în cadrul acesteia; b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. c) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) să nu fie acţionar semnificativ, să nu fie membru al consiliului de administraţie, conducător, auditor intern sau auditor financiar al S.A.I şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze; e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. (2) Până la promovarea testului menţionat la alin. (1) lit. c), conducătorii sucursalei din România a S.A.I.*) răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul acesteia.  +  Articolul 10 (1) Reglementările interne ale sucursalei trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: a) structura organizatorică a sucursalei S.A.I; b) atribuţiile şi responsabilitatea fiecărui compartiment al structurii organizatorice; c) reguli şi proceduri pentru desfăşurarea activităţii fiecărui compartiment al structurii organizatorice; d) reguli de etică a angajaţilor sucursalei S.A.I şi modalitatea în care se va acţiona pentru a preveni încălcarea de către aceştia a prevederilor legale incidente, inclusiv cele ale Regulamentului nr. 15/2004; e) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare; f) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor referitoare la Fondul Proprietatea; g) reguli şi proceduri adecvate privind controlul intern; h) reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale sucursalei din România a S.A.I.*); (2) Regulile referitoare la tranzacţiile salariaţilor şi ale sucursalei din România a S.A.I.*) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele interdicţii: a) este interzisă folosirea de informaţii privilegiate legate de politica de investiţii a Fondului Proprietatea de către conducătorii sucursalei S.A.I, precum şi de către orice persoane cu care sucursala S.A.I.*) are încheiat un contract de muncă, atunci când aceştia realizează tranzacţii cu instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului Proprietatea; b) conducătorilor sucursalei S.A.I.*), precum şi oricăror persoane cu care sucursala S.A.I.*) are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informaţii cu privire la tranzacţiile pe care sucursala S.A.I.*) intenţionează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul Fondului Proprietatea.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul 12Prospectul de emisiune are conţinutul prevăzut în anexele nr. 3 şi 15 la Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar şi va include şi un rezumat al informaţiilor prevăzute în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 13Declaraţiile pe propria răspundere menţionate la art. 5 alin. (1) lit. b), art. 8 lit. e), art. 11 lit. f) şi g) şi la art. 28 alin. (1) lit. i) pct. 1 şi lit. j) pct. 1 vor fi datate cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior datei de înregistrare la C.N.V.M.  +  Capitolul III Funcţionarea Fondului Proprietatea  +  Secţiunea 1 Avizarea modificărilor documentelor Fondului Proprietatea  +  Articolul 14 (1) Următoarele modificări intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea sunt supuse avizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora: a) modificarea contractului de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu S.A.I.*) desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 247/2005; b) modificarea actului constitutiv, c) majorarea/reducerea capitalului social; d) schimbarea sediului social; e) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare; f) modificarea contractului de depozitare; g) modificarea prospectului de emisiune. (2) Înregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1) la oficiul registrului comerţului se face după avizarea acestora de către C.N.V.M. (3) În vederea avizării de către C.N.V.M. a modificărilor prevăzute la alin. (1), S.A.I.*) va depune la C.N.V.M. următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al Fondului Proprietatea; b) actul adiţional la actul constitutiv sau actul constitutiv rescris al Fondului Proprietatea; c) dovada vărsării capitalului într-un cont deschis în acest scop la o bancă, în cazul modificării prevăzute la alin. (1) lit. c); d) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e); e) reglementările interne care vor cuprinde organigrama sediului secundar, precum şi proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. e); f) documentele prevăzute la art. 11, pentru directorul unui sediu secundar; g) notă explicativă privind situaţia arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei unor sedii secundare; h) actul adiţional la contractul de depozitare, pentru modificarea prevăzută la alin. (1) lit. f); i) actul adiţional la prospectul de emisiune sau prospectul de emisiune rescris, pentru modificarea prevăzută la alin. (1) lit. g); j) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 15 (1) După obţinerea avizului prevăzut la art. 14 alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietatea menţionate la art. 14 alin. (1), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., Fondul Proprietatea are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat. (2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza avizării, altele decât cele prevăzute la art. 14, Fondul Proprietatea are obligaţia de a notifica C.N.V.M., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. (3) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 14, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 16Prevederile titlului III din Regulamentul nr. 15/2004 se aplică în mod corespunzător depozitarului Fondului Proprietatea.  +  Secţiunea a 2-a Modalitatea de calcul al activului net pentru Fondul Proprietatea  +  Articolul 17Valoarea activului net al Fondului Proprietatea se determină ca diferenţă între valoarea totală a activelor şi valoarea însumată a datoriilor societăţii şi a veniturilor înregistrate în avans.  +  Articolul 18 (1) Valoarea totală a activelor Fondului Proprietatea se calculează lunar, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea: a) activelor imobilizate compuse din:1. imobilizări necorporale;2. imobilizări corporale;3. imobilizări financiare; b) activelor circulante; c) instrumentelor financiare derivate; d) cheltuielilor înregistrate în avans. (2) Valoarea totală a datoriilor Fondului Proprietatea se determină pe baza informaţiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relaţii:Valoarea unitară Valoarea netă a activului la acea datăa activului net la = ----------------------------------------------------------acea dată Numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea                     dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de                                          societate"----------------Art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 11/2012 aprobat prin ORDINUL nr. 141 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de evaluare a activelor Fondului Proprietatea  +  Articolul 19 (1) Elementele menţionate la art. 18 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net sunt evaluate şi reflectate în activul net al Fondului Proprietatea, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi cu prevederile alin. (2)-(38). (2) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru şi evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând: a) metoda preţului de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare; b) metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în cazul apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. a); c) metodologia stabilită la alin. (4), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a). (3) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare şi evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând: a) metoda preţului de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare; b) metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în cazul apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. a); c) metodologia stabilită la alin. (4), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a); d) metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziţiei, pentru instrumentele pieţei monetare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a). (4) Evaluarea acţiunilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare, deţinute de Fondul Proprietatea la un emitent, are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situaţie financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naţionale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară) a acestuia sau metodele de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a Fondului Proprietatea.În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR. (5) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate sau sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opţiunii administratorului Fondului Proprietatea. În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al Fondului Proprietatea va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menţionată în raportul de evaluare al evaluatorului independent. (6) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare şi a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea la valoarea zero, de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate sau sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează. (7) În cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare, ale căror acţiuni au fost readmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acţiuni se va face cu respectarea prevederilor alin. (2) sau (3), după caz. (8) Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. (9) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se efectuează prin una din următoarele metode, metoda aleasă fiind menţinută cel puţin un an:1. preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective sau preţul de referinţă, furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; sau2. metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; sau3. metoda bazată pe utilizarea unor cotaţii de piaţă, în situaţia existenţei unor repere de preţ compozit relevante publicate de instituţii oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional (de exemplu, BNR, Bloomberg, Reuters). (10) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau nemembru se efectuează prin una dintre metodele indicate la alin. (9) pct. 2 sau 3. (11) Depozitele bancare şi certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practicate de banca respectivă, cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net. (12) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. şi/sau O.P.C.V.M. netranzacţionate pe o piaţă reglementată, aflate în portofoliul Fondului Proprietatea, sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea şi publicată. Titlurile de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C. tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a). (13) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare tranzacţionate în ultimele 30 de zile, titlurile de participare ale O.P.C.V.M., precum şi instrumentele pieţei monetare sunt considerate active circulante. (14) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate niciodată sau care nu au fost tranzacţionate în ultimele 30 de zile, valorile mobiliare nou-emise, precum şi alte valori mobiliare decât cele menţionate anterior sunt considerate imobilizări financiare. (15) Titlurile de participare ale A.O.P.C. sunt încadrate în categoria «active circulante» sau «imobilizări financiare». (16) Efectele de comerţ sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menţionat în prezentul regulament. (17) În cazul evaluării instrumentelor financiare derivate aflate în portofoliul Fondului Proprietatea se aplică următoarele prevederi: a) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată, evaluarea se face pe baza preţului de închidere al pieţei pe care sunt tranzacţionate acestea; b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, evaluarea are la bază tehnici consacrate pe pieţele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. (18) Sumele existente în conturile curente ale Fondului Proprietatea la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero. (19) În situaţia evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul directivei în cauză, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. (20) În situaţia splitării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, acţiunile rezultate prin splitare se evaluează anterior introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare. (21) Dividendele, precum şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. (22) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferinţă, acţiunile cuvenite şi suma datorată de Fondul Proprietatea ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea, astfel: a) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mare decât preţul de subscriere, iar administratorul Fondului Proprietatea decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; b) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile menţionate la lit. a). (23) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferinţă, acţiunile cuvenite sunt înregistrate în activul Fondului Proprietatea la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social. (24) Evaluarea acţiunilor deţinute de Fondul Proprietatea ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestaţie în bani, precum şi a celor cu contraprestaţie în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (22) lit. a) se realizează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. (25) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (22) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. (26) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. (27) Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei:Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)*[număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)]*(număr de acţiuni vechi/număr de drepturi de preferinţă emise),unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. (28) Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală a pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacţii, se va menţine evaluarea la valoarea teoretică. (29) Ulterior perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă şi până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la ultimul preţ de închidere din perioada de tranzacţionare şi evidenţiate în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat». (30) La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului Proprietatea acţiunile cuvenite. (31) Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani, precum şi cele distribuite cu contraprestaţie în bani şi sumele cuvenite Fondului Proprietatea se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» în cadrul activelor Fondului Proprietatea. (32) În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. (33) În situaţia în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menţionată în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. (34) Metodele de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste) vor fi incluse în reglementările interne ale societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, ce vor fi supuse aprobării C.N.V.M. (35) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste) va fi efectuată de către persoane care au capacitatea profesională de a înţelege şi de a aplica aceste standarde (membri ai ANEVAR sau ai altor organisme profesionale similare) şi se va putea realiza numai ulterior autorizării de către C.N.V.M. a modificărilor intervenite în cadrul reglementărilor interne ale societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, în sensul celor prevăzute la alin. (34). (36) Responsabilitatea cu privire la evaluarea activelor revine conducerii societăţii de administrare a Fondului Proprietatea, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor şi integritatea pieţei, acţionând cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională. (37) Raportul lunar cu privire la situaţia activului net, prevăzut la art. 20 alin. (3), va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul Fondului Proprietatea şi care va fi certificată de către depozitarul acestuia. (38) În cazul modificării metodei de evaluare, raportul prevăzut la alin. (37) va conţine o descriere a motivelor care au determinat această modificare şi a modului în care această modificare afectează interesele acţionarilor Fondului Proprietatea. Raportul în cauză va fi adus la cunoştinţa investitorilor prin publicarea pe site-ul Fondului Proprietatea şi al Bursei de Valori Bucureşti, după caz.----------------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 11/2012 aprobat prin ORDINUL nr. 141 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012.  +  Articolul 20 (1) S.A.I.*) întocmeşte, transmite la C.N.V.M., publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi pune la dispoziţia investitorilor, prin publicare pe site-ul propriu şi pe site-ul Fondului Proprietatea, rapoarte semestriale şi anuale privind situaţia activelor şi obligaţiilor Fondului Proprietatea, în forma prezentată în anexa nr. 4. (2) Raportul anual este însoţit de situaţia financiară anuală, întocmită în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R. (3) S.A.I.*) întocmeşte, transmite la C.N.V.M. şi publică rapoarte cu privire la valoarea activului net al Fondului Proprietatea calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar, în forma prezentată în anexa nr. 5, în maximum 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea. (4) Raportul semestrial şi raportul anual menţionate la alin. (1) sunt însoţite de situaţia detaliată a investiţiilor pe perioada de raportare, în forma prezentată în anexa nr. 4. (5) Rapoartele menţionate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. şi publicate după cum urmează: a) raportul pentru primul semestru, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv; b) raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea. (6) Ulterior admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare, Fondul Proprietatea va respecta cerinţele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Secţiunea a 4-a Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 21Adunarea generală a acţionarilor Fondului Proprietatea se desfăşoară, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului nr. 15/2004, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, şi ale actului constitutiv al societăţii.  +  Secţiunea a 5-a Politica de investiţii a Fondului Proprietatea  +  Articolul 21^1Politica de investiţii a Fondului Proprietatea este stabilită de către societatea de administrare a acestuia, cu respectarea limitelor investiţionale stabilite în Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.----------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 11/2012 aprobat prin ORDINUL nr. 141 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012.  +  Capitolul IV Funcţionarea sucursalei S.A.I.*)  +  Secţiunea 1 Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei S.A.I.*)  +  Articolul 22 (1) Următoarele modificări intervenite în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei din România a S.A.I.*) dintr-un stat membru sunt supuse autorizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora: a) modificarea componenţei conducerii sucursalei; b) înlocuirea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern; c) schimbarea sediului sucursalei; d) modificarea conţinutului minim al reglementărilor interne ale sucursalei, menţionat la art. 10. (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. eliberează o decizie de completare şi/sau de modificare a deciziei de autorizare a sucursalei S.A.I.*)  +  Articolul 23 (1) După obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei S.A.I.*), menţionate la art. 22 alin. (1) lit. a) şi c), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., sucursala S.A.I.*) are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 22, S.A.I.*) are obligaţia de a notifica C.N.V.M., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. (3) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 22, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 24Decizia prevăzută la art. 22 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri, însoţită, după caz, de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.A.I.*), după caz; b) documentele prevăzute la art. 8 şi 11, în cazul modificărilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi b); c) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, în cazul modificării prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c); d) reglementările interne ale sucursalei S.A.I.*), în cazul modificării prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. d); e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea şi cerinţe de raportare ale sucursalei S.A.I.*)  +  Articolul 25 (1) C.N.V.M. este autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea sucursalei din România a S.A.I.*) din alt stat membru, în ceea ce priveşte activitatea de administrare a portofoliului Fondului Proprietatea. (2) Sucursala S.A.I.*) are obligaţia respectării prevederilor legislaţiei din România incidente pieţei de capital.  +  Articolul 26 (1) Sucursala S.A.I.*) întocmeşte şi transmite la C.N.V.M. un raport semestrial şi un raport anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de auditorul financiar, membru al C.A.F.R., în termenul de raportare prevăzut în reglementările C.N.V.M. şi în forma prevăzută în anexa nr. 6. (2) Sucursala S.A.I.*) întocmeşte situaţiile financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, acestea fiind auditate de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.  +  Capitolul V Tranzacţionarea acţiunilor Fondului Proprietatea  +  Articolul 27 (1) Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a acţiunilor Fondului Proprietatea se realizează în baza unei cereri adresate operatorului pieţei reglementate, în baza prospectului de emisiune menţionat la art. 12, actualizat, dacă este cazul. (2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează printr-un intermediar.  +  Articolul 28 (1) În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului Proprietatea, S.A.I.*) înaintează la C.N.V.M. o cerere însoţită de următoarele documente: a) prospectul de ofertă (3 exemplare originale); b) documentele prin care a fost aprobată admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea, respectiv:1. hotărârea organului statutar;2. procesul-verbal al hotărârii menţionate la pct. 1;3. convocatorul adunării generale extraordinare a acţionarilor/organului statutar (dacă este cazul, copie din ziar şi Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a);4. dovada publicării hotărârii aferente respectivei emisiuni în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a);5. declaraţia reprezentanţilor legali ai S.A.I.*) din care să reiasă dacă au fost formulate opoziţii sau dacă hotărârea privind respectiva admitere la tranzacţionare a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c) situaţiile financiar-contabile pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate; d) rapoartele auditorului financiar aferente situaţiilor financiare prevăzute la lit. c); e) ultimul raport trimestrial (în cadrul prospectului se va specifica expres dacă informaţiile financiare cuprinse în raportul trimestrial sunt auditate); f) modelul formularului de subscriere; g) modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite; h) copia contractului de intermediere, de distribuire sau contractul privind activităţile de stabilizare a preţului, după caz; i) declaraţia pe răspunderea reprezentanţilor legali ai S.A.I.*), din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare a emitentului faţă de datele prezentate în prospect, în una dintre următoarele variante:1. declaraţie autentificată;2. declaraţia dată în faţa angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant; j) declaraţia pe răspunderea reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în una dintre următoarele variante:1. declaraţie autentificată;2. declaraţia dată în faţa angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant; k) structura sintetică actuală a acţionariatului Fondului Proprietatea eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor societăţii, pentru o dată anterioară datei de depunere a cererii, cu cel mult 3 zile lucrătoare. (2) C.N.V.M poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.  +  Articolul 29Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează de către operatorul respectivei pieţe ulterior aprobării de către C.N.V.M. a prospectului de emisiune prevăzut la art. 12 şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor pieţei respective.  +  Articolul 30 (1) S.A.I.*) publică într-un cotidian de circulaţie naţională un anunţ cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 7 zile de la data aprobării/respingerii. (2) În cazul unei cereri de admitere pe o piaţă reglementată din România, S.A.I.*) are obligaţia să precizeze dacă depune sau a depus o cerere similară şi într-un stat membru ori dacă urmează să depună o astfel de cerere în viitorul apropiat.  +  Articolul 31Ulterior admiterii acţiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacţionare pe piaţa reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acţiuni de către o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.  +  Articolul 32Tranzacţionarea pe piaţa reglementată a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea se realizează cu respectarea regulilor operatorului care administrează piaţa.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 33Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu titlul X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) În situaţia în care contractul de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu S.A.I.*) încetează, organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide cu privire la reluarea procedurii de selecţie a unui nou administrator sau la transformarea societăţii în societate de investiţii de tip închis autoadministrată. (2) În cazul în care organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide înlocuirea S.A.I., ca urmare a situaţiei prevăzute la alin. (1), se va aplica în mod corespunzător procedura prevăzută în Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.*) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.*), aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006. (3) În cazul în care organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide transformarea societăţii în societate de investiţii de tip închis autoadministrată, societatea are obligaţia solicitării avizului C.N.V.M. privind modificarea documentelor avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea.  +  Articolul 35Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.  +  Articolul 36Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1 la regulamentDECLARAŢIESubsemnatul, .............................., cu domiciliul în ........................, posesor al actului de identitate tip .... *1), seria ..... nr. .............., eliberat de .......................... la data de ....................., valabil până la data de..................., CNP.............................., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al S.A.I. .........................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi ale pieţelor reglementate.Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data......................Semnătura.................--------*1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.  +  Anexa 2 la regulamentDECLARAŢIESubsemnatul, ..........................., cu domiciliul în ........................., posesor al actului de identitate tip .... *1), seria ..... nr. .............., eliberat de .......................... la data de....................., valabil până la data de ..................., CNP ........................, în calitate de conducător al Societăţii de Administrare a Investiţiilor ..................., declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 18 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004.Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ..................Semnătura ....................---------*1) Se completează BI pentru buletin de identitate ori CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.  +  Anexa 3 la regulamentDECLARAŢIE a) Deţineri individuale┌────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea societăţii │ Statul rezident al │Participarea la capitalul ││crt.│ în care sunt │ societăţii în care │ social al societăţii/ ││ │ deţinute acţiuni │ sunt deţinute acţiuni │ drepturile de vot ││ │ │ │ (%) │├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤└────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘ b) Deţineri în legătură cu alte persoane implicate┌────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │Persoana │Denumirea societăţii│ Statul rezident al │ Participarea ││crt.│implicată │ în care sunt │ societăţii în care │persoanei implicate││ │ │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│la capitalul social││ │ │ │ │ al societăţii/ ││ │ │ │ │ drepturile de vot ││ │ │ │ │ (%) │├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤└────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘ c) Deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse┌────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │Persoana │Denumirea societăţii│ Statul rezident al │ Participarea ││crt.│cu care se│ în care sunt │ societăţii în care │persoanei cu care ││ │află în │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│se află în legături││ │legături │ │ │strânse la capitalul│ │strânse │ │ │social al societăţii│ │ │ │ │/drepturile de vot ││ │ │ │ │ (%) │├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤├────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤└────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ....................Semnătura ...............  +  Anexa 4 la regulamentRapoartele Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.Situaţia activelor*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐│ Denumirea elementului │ Începutul perioadei │ Sfârşitul perioadei │ ││ │ de raportare │ de raportare │Diferenţe││ ├─────┬─────┬──────┬─────┼─────┬─────┬──────┬─────┤ (lei) ││ │ % │ % │ │ │ % │ % │ │ │ ││ │ din │ din │ │ │ din │ din │ │ │ ││ │acti-│acti-│Valută│ Lei │acti-│acti-│Valută│ Lei │ ││ │ vul │ vul │ │ │ vul │ vul │ │ │ ││ │ net │total│ │ │ net │total│ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤│I. Total active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤│1. Valori mobiliare şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale pieţei monetare, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.1. valori mobiliare şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale pieţei monetare admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţionate pe o piaţă reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din România, din care: acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││valori mobiliare asimilate acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││menţionarea fiecărei categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obligaţiuni (pe categorii de emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte titluri de creanţă (cu menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe tipuri şi pe categorii de emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte valori mobiliare, instrumente ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pieţei monetare (pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.2. valori mobiliare şi instrumente ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pieţei monetare admise sau tranzacţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe o piaţă reglementată dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membru, din care: acţiuni, alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mobiliare asimilate acestora (cu menţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││onarea fiecărei categorii), obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(pe categorii de emitent), alte titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe categorii de emitent), alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mobiliare, instrumente ale pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││monetare (pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.3. valori mobiliare şi instrumente ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pieţei monetare admise la cota oficială a│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unei burse dintr-un stat nemembru sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││negociate pe o altă piaţă reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dintr-un stat nemembru, care operează în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mod regulat şi este recunoscută şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││deschisă publicului, aprobată de Comisia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Naţională a Valorilor Mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(C.N.V.M.), din care: acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││valori mobiliare asimilate acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││menţionarea fiecărei categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obligaţiuni (pe categorii de emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte titluri de creanţă (cu menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe tipuri şi pe categorii de emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte valori mobiliare, instrumente ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pieţei monetare (pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2. Valori mobiliare nou-emise. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││3. Alte valori mobiliare şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ale pieţei monetare menţionate la art. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││valori mobiliare (pe categorii şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tipuri de emitent) şi instrumente ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pieţei monetare (pe categorii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Depozite bancare, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4.1. depozite bancare constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instituţii de credit din România │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4.2. depozite bancare constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instituţii de credit dintr-un stat membru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4.3. depozite bancare constituite la in- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stituţii de credit dintr-un stat nemembru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5. Instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţionate pe o piaţă reglementată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5.1. instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţionate pe o piaţă reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din România, pe categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5.2. instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţionate pe o piaţă reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dintr-un stat membru, pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5.3. instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tranzacţionate pe o piaţă reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dintr-un stat nemembru, pe categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5.4. Instrumente financiare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││negociate în afara pieţelor reglementate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe categorii de instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││6. Conturi curente şi numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││7. Instrumente ale pieţei monetare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││altele decât cele tranzacţionate pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││piaţă reglementată, conform art. 101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││privind piaţa de capital, cu modificările│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││8. Titluri de participare ale altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││organisme de plasament colectiv/organis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││melor de plasament colectiv în valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││9. Alte active [sume în tranzit, sume la │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││distribuitori, sume la societăţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servicii şi instituţii financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(S.S.I.F.) . etc.] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤│II. Total obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤│1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││datorate societăţii de administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││investiţiilor (S.A.I.*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││datorate depozitarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││3. Cheltuieli cu comisioanele datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intermediarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi alte servicii bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││5. Cheltuieli cu dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││6. Cheltuieli de emisiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tarifelor datorate C.N.V.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││8. Cheltuielile cu auditul financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││9. Alte cheltuieli aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┤│III. Valoarea activului net (I-II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────────┘Situaţia valorii unitare a activului net┌──────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────┐│ Denumirea elementului │ Perioada │ Perioada │ ││ │ curentă │ corespunzătoare │ Diferenţe ││ │ │ a anului precedent │ │├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────┤│Valoarea activului net │ │ │ │├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────┤│Numărul acţiunilor în circulaţie │ │ │ │├──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────┤│Valoarea unitară a activului net │ │ │ │└──────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────┘Situaţia detaliată a investiţiilorValori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol │ şedinţe în │ Nr. │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ capitalul │ activul │ activul net││ │ │ care s-a │ acţiuni │nominală │ acţiune │ totală │ social al │ total al │al Fondului ││ │ │tranzacţionat │ deţinute │ │ │ │emitentului │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol │ şedinţe în │ Nr. │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ capitalul │ activul │ activul net││ │ │ care s-a │ acţiuni │nominală │ acţiune │ totală │ social al │ total al │al Fondului ││ │ │tranzacţionat │ deţinute │ │ │ │emitentului │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol │ şedinţe în │ Nr. │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ capitalul │ activul │ activul net││ │ │ care s-a │ acţiuni │nominală │ acţiune │ totală │ social al │ total al │al Fondului ││ │ │tranzacţionat │ deţinute │ │ │ │emitentului │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol/│ şedinţe în │ Număr │ Valoare │ Valoare │ activul │ activul net││ │ Serie │ care s-a │ │ instru- │ totală │ total al │al Fondului ││ │ instru-│tranzacţionat │ │ ment │ │ Fondului │Proprietatea││ │ ment │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol/│ şedinţe în │ Număr │ Valoare │ Valoare │ activul │ activul net││ │ Serie │ care s-a │ │ instru- │ totală │ total al │al Fondului ││ │ instru-│tranzacţionat │ │ ment │ │ Fondului │Proprietatea││ │ ment │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ Data ultimei │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Simbol/│ şedinţe în │ Număr │ Valoare │ Valoare │ activul │ activul net││ │ Serie │ care s-a │ │ instru- │ totală │ total al │al Fondului ││ │ instru-│tranzacţionat │ │ ment │ │ Fondului │Proprietatea││ │ ment │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘Instrumentele menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004*Font 7*┌─────────┬────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ Nr. │ Data │ Preţ de │ │ │ Pondere în │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │acţiuni │ achiziţiei │achiziţie │ Valoare │ Valoare │ capitalul │ activul │ activul net││ │deţinute│ │ │ acţiune │ totală │ social al │ total al │al Fondului ││ │ │ │ │ │ │emitentului │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în │ Banca ││ Seria │ Nr. │ Data │ Data │ Valoare │Creştere │Dobânda │ Valoare │ activul │ activul net│interme-││ şi nr. │titluri │achiziţiei│scadenţei │iniţială │zilnică │cumulată│ actuali-│ total al │al Fondului │ diară ││emisiunii│ │ │ │ │ │ │ zată │ Fondului │Proprietatea│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │ │├─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────┘Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale*Font 7*┌─────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în ││ Emitent │ Nr. │ Data │ Data │ Valoare │Creştere │Dobânda │ Valoare │ activul │ activul net││ │titluri │achiziţiei│scadenţei │iniţială │zilnică │cumulată│ actuali-│ total al │al Fondului ││ │ │ │ │ │ │ │ zată │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘Depozite bancare*Font 7*┌─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Pondere în │ Pondere în ││ Denumire│ Data │ │ Valoare │Dobânda │Dobânda │ Valoare │ activul │ activul net││ bancă │constitu- │Scadenţei │iniţială │zilnică │cumulată│ actuali-│ total al │al Fondului ││ │ irii │ │ │ │ │ zată │ Fondului │Proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │Proprietatea│ │├─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┼─────────┼────────────┼────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘Instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004*Font 9*┌────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐│ │ Data │ │Valoare │Creştere │ Valoare │ Pondere în │ Pondere în ││Emitent │achiziţiei│Scadenţa │iniţială │zilnică │actualizată│activul total│ activul net ││ │ │ │ │ │ │ al Fondului │ al Fondului ││ │ │ │ │ │ │Proprietatea │Proprietatea │├────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘Evoluţia activului net şi a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani┌──────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ │ An T-2 │ An T-1 │ An T │├──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│Activul net │ │ │ │├──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│Valoarea unitară a activului net │ │ │ │└──────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 5 la regulamentSITUAŢIAactivelor şi datoriilor Societăţii Comerciale"Fondul Proprietatea" - S.A.1. Active imobilizate1.1. Imobilizări necorporale1.2. Imobilizări corporale1.3. Imobilizări financiare1.3.1. Acţiuni cotate1.3.2. Acţiuni necotate1.3.3. Titluri de stat1.3.4. Certificate de depozit1.3.5. Depozite bancare1.3.6. Obligaţiuni municipale1.3.7. Obligaţiuni corporative1.3.8. Valori mobiliare nou-emise1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)1.3.10. Alte imobilizări financiare2. Active circulante2.1. Stocuri2.2. Creanţe, din care efecte de comerţ2.3. Disponibilităţi2.4. Investiţii financiare pe termen scurt2.4.1. Acţiuni cotate2.4.2. Acţiuni necotate2.4.3. Obligaţiuni municipale2.4.4. Obligaţiuni corporative2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau ale A.O.P.C.2.5. Valori mobiliare nou-emise2.6. Titluri de stat2.7. Depozite bancare2.8. Certificate de depozit2.9. Alte active circulante3. Instrumente financiare derivate4. Cheltuieli înregistrate în avans5. Total activ6. Total datorii6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni6.2. Sume datorate instituţiilor de credit6.3. Avansuri încasate în contul clienţilor6.4. Datorii comerciale6.5. Efecte de comerţ de plătit6.6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului6.7. Sume datorate privind interesele de participare6.8. Alte datorii7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli8. Venituri înregistrate în avans, din care:8.1. Subvenţii pentru investiţii8.2. Venituri înregistrate în avans9. Capital propriu, din care:9.1. Capital social9.2. Prime legate de capital9.3. Diferenţe din reevaluare9.4. Rezerve9.5. Rezultatul reportat9.6. Rezultatul exerciţiului9.7. Repartizarea profitului10. Total pasiv11. Activul net12. Număr de acţiuni emise13. Valoarea unitară a activului net14. Număr de societăţi comerciale din portofoliu, din care:14.1. Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată14.2. Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de tranzacţionare14.3. Societăţi neadmise la tranzacţionare  +  Anexa 6 la regulamentRAPORTUL ANUALal sucursalei societăţii de administrarea investiţiilor privind propria activitate1. Bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative2. Raportul controlului intern3. Structura organizatorică4. Modificări ale conducătorilor, auditorilor, reprezentanţilor compartimentului de control intern------