ORDIN nr. 4.160 din 31 decembrie 2015privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) O societate-mamă întocmește situații financiare anuale consolidate începând cu primul exercițiu financiar în care sunt depășite criteriile de mărime prevăzute la pct. 10, cu respectarea condițiilor prevăzute la cap. 8 «Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate». Pentru următorul exercițiu financiar se aplică prevederile alin. (3).2. După punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:62^1. (1) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), după cum urmează:a) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale);b) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidență a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;– reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).(2) Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).(3) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.(4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.3. La punctul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.4. La punctul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care informațiile deținute nu permit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (2), reducerile menționate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 "Reduceri comerciale primite".(2^2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale și necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), fiind reluate în contul de profit și pierdere pe durata de viață rămasă a imobilizărilor respective.(2^3) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale și necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»).5. La punctul 80, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiția de durată prevăzută la alin. (3) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferențele de curs valutar.6. La punctul 80, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricație se înțelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.7. După punctul 122 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 3.4^1 "Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare", cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 3.4^1 Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare122^1. - Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achiziționării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziție este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadență, diferența dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferență va fi recunoscută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlurilor respective.122^2. - Dacă suma plătită pentru achiziționarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadență, entitatea recunoaște titlurile achiziționate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadență. În acest caz, diferența dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlurilor respective.8. La punctul 139, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii inițiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabilește o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.9. La punctul 175, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Entitățile a căror activitate presupune efectuarea de cheltuieli de explorare și evaluare a resurselor minerale care au fost înregistrate în contul 233 «Imobilizări necorporale în curs de execuție» transferă soldul contului respectiv în contul 206 «Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale». Ajustările pentru depreciere corespunzătoare acestora se transferă în contul 2906 «Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale».(4) Sumele transferate în contul 1176 «Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene» potrivit prezentului punct reprezintă acele sume care, la trecerea la aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active.10. Punctul 194 se modifică și va avea următorul cuprins:194. - În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investițiile imobiliare, activele biologice productive, precum și activele corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaștere, evaluare și amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale.11. La punctul 204, literele b) și d) se abrogă.12. Punctul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:205. - În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiție imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiție imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidență.13. La punctul 229, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:229. (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.14. La punctul 230, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Costul reviziilor și inspecțiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.15. La punctul 236, litera a) (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) sub rezerva respectării condițiilor de la lit. b), o scădere a datoriei majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, cu excepția cazului în care ea trebuie recunoscută în contul de profit și pierdere în măsura în care reia o reducere din reevaluarea aceluiași activ, care a fost recunoscută anterior drept cheltuială;.16. La punctul 264, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Acțiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societății la care sunt deținute participațiile, se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute, respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea acțiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri financiare»).17. Punctul 273 se abrogă.18. La punctul 301, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) La sfârșitul exercițiului financiar, entitățile beneficiare de certificate verzi amânate, reflectate în contul 266 «Certificate verzi amânate», nu înregistrează în contabilitate eventualul plus de valoare aferent acestora, determinat în funcție de prețul de tranzacționare publicat de operatorul pieței de energie electrică (S.C. OPCOM - S.A.) pentru ultima tranzacție.(4) La primirea certificatelor verzi, veniturile amânate se transferă în venituri ale perioadei (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 7411 «Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri»), la valoarea acestora rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2), cu reflectarea concomitentă a certificatelor verzi (articol contabil 507 «Certificate verzi primite» = 266 «Certificate verzi amânate»), la aceeași valoare rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2). Diferența dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinată și valoarea stabilită în funcție de prețul de tranzacționare de la data primirii acestora reprezintă venit financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuială financiară (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), după caz.19. După punctul 316 se introduce un nou punct, punctul 316^1, cu următorul cuprins:316^1. - Prevederile pct. 316 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităților afiliate, asociate și entităților controlate în comun, respectiv încasate de la acestea.20. La punctul 338, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislației în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.21. La punctul 386, la alineatul (1), prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:– alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de muncă;22. După punctul 417 se introduce un nou punct, punctul 417^1, cu următorul cuprins:417^1. - Entitățile care participă la operațiuni de reorganizare, potrivit legii, și decid să păstreze rezervele constituite pentru scopuri fiscale, pot repune rezervele respective pe seama primelor de capital (articol contabil 1042 «Prime de fuziune/divizare» = 1068 «Alte rezerve»), în limita primelor aferente operațiunilor respective.23. După punctul 425 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 4.14^1 "Contabilitatea operațiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie", cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 4.14^1  +  Contabilitatea operațiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie425^1. (1) Contabilizarea contractelor de fiducie, încheiate conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este determinată de calitatea pe care o are constituitorul, respectiv posibilitatea ca acesta să fie sau nu și beneficiarul contractului de fiducie.(2) În cazul în care constituitorul are și calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consideră că acesta păstrează riscurile și beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 425^2. Fiind și beneficiar, constituitorul are puterea decizională care îi permite să obțină majoritatea beneficiilor rezultate din fiducie.(3) În cazul în care constituitorul nu are și calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consideră că acesta transferă riscurile și beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 425^3.(4) În cazul în care entitatea are numai calitatea de beneficiar al contractului de fiducie, se aplică prevederile pct. 425^4.(5) La contabilizarea contractelor de fiducie sunt avute în vedere întotdeauna prevederile contractului de fiducie.  +  Contracte de fiducie în care constituitorul are și calitatea de beneficiar425^2. (1) Veniturile și cheltuielile ocazionate de derularea contractelor de fiducie se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7512 «Venituri din derularea operațiunilor de fiducie», respectiv contul 6512 «Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie», după caz).(2) La lichidarea operațiunii de fiducie, eventualul câștig sau eventuala pierdere ocazionat(ă) se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7513 «Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie», respectiv contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie», după caz).  +  Contracte de fiducie în care constituitorul nu are și calitatea de beneficiar425^3. (1) La constituirea fiduciei, constituitorul care nu are și calitatea de beneficiar transferă în fiducie active și datorii la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. În acest scop, constituitorul scoate din evidență activele și datoriile transferate, pe seama contului de profit și pierdere (contul 6511 «Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei», respectiv contul 7511 «Venituri ocazionate de constituirea fiduciei»).(2) Dacă la lichidarea operațiunii de fiducie, constituitorul care nu are și calitatea de beneficiar primește înapoi elementele aferente fiduciei, acestea sunt recunoscute, pe naturi de elemente, la valoarea justă. Diferența care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaște pe seama veniturilor (contul 7513 «Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie»), după caz.  +  Contracte de fiducie în care beneficiarul nu are și calitatea de constituitor425^4. (1) În cazul contractelor de fiducie, beneficiarul care nu are și calitatea de constituitor recunoaște distinct în contabilitate veniturile transmise de fiduciar, rezultate din administrarea fiduciei (articol contabil 4662 «Creanțe din operațiuni de fiducie» = 7512 «Venituri din derularea operațiunilor de fiducie»). Contravaloarea acestora este decontată potrivit prevederilor contractului de fiducie.(2) La lichidarea operațiunii de fiducie, beneficiarul care nu are și calitatea de constituitor primește activele și datoriile aferente operațiunii de fiducie, pe care le contabilizează la valoarea justă. Diferența care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaște pe seama veniturilor (contul 7513 «Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie»), după caz.  +  Informații de prezentat425^5. - Constituitorul trebuie să prezinte în notele explicative, pentru fiecare contract de fiducie, informații referitoare la:– obiectul și durata contractului;– identitatea beneficiarului, în cazul în care constituitorul nu are și calitatea de beneficiar al fiduciei;– identitatea fiduciarului;– principalele prevederi ale contractului;– natura activelor și datoriilor transferate în fiducie;– veniturile sau cheltuielile perioadei de raportare, transmise de fiduciar și rezultate din administrarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are calitatea de beneficiar al fiduciei;– veniturile sau cheltuielile rezultate din lichidarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are și calitatea de beneficiar al fiduciei.425^6. - Beneficiarul trebuie să prezinte în notele explicative informații referitoare la:– obiectul și durata contractului;– identitatea constituitorului, în cazul în care constituitorul nu are și calitatea de beneficiar al fiduciei;– identitatea fiduciarului;– natura activelor și a datoriilor primite la lichidarea fiduciei, în cazul în care beneficiarul nu are și calitatea de constituitor al fiduciei.24. La punctul 438, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 «Alte venituri financiare») se recunosc diferența dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entități, precum și diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu creanțe la capitalul altor entități și valoarea nominală a creanțelor care fac obiectul participației, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează și valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă.25. După punctul 455 se introduce un nou punct, punctul 455^1, cu următorul cuprins:455^1. (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activități de exploatare prevăzute la pct. 455, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăți și încasări brute în numerar, entitățile obligate să întocmească situația fluxurilor de trezorerie pot folosi pentru întocmirea acesteia metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea este ajustat(ă) cu efectele tranzacțiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăți ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, și elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiții sau din finanțare.(2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activități de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri și în creanțele și datoriile din exploatare;b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile și câștigurile nerealizate asociate valutelor; șic) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiții sau finanțare.26. La punctul 464, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile.27. La punctul 475, litera (viii) se modifică și va avea următorul cuprins:(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului-cheie din conducerea entității raportoare sau al societății-mamă a entității raportoare.28. La punctul 481, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă o entitate obține servicii din partea personalului-cheie din conducere de la o altă entitate («entitatea de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerințele de la alin. (1) compensațiilor plătite sau de plătit de către entitatea de administrare, angajaților sau directorilor entității de administrare.29. La punctul 503, la alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1), o societate-mamă este scutită de la obligația elaborării situațiilor financiare anuale consolidate și a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăși este o filială, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul dintre următoarele două cazuri:.30. Punctul 556 se modifică și va avea următorul cuprins:556. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situațiile financiare anuale individuale, cât și situațiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor31. La punctul 563, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro);b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro);c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.32. La punctul 564, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Auditarea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților cuprinse în consolidare se efectuează potrivit prevederilor pct. 563.33. Punctul 583 se modifică și va avea următorul cuprins:583. (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăți conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exercițiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăți periodice sau în tranșe (de exemplu chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăților periodice conexe sau a tranșelor de plăți conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăți și, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plățile și să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăților efectuate pentru a respecta obligații impuse entității la nivelul său și nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o țară gazdă, iar guvernul țării respective percepe impozit pe profitul entității în legătură cu ansamblul veniturilor entității în acea țară și nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operațiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plățile rezultate din perceperea impozitului fără a menționa un proiect anume care să fie asociat acestor plăți.34. La punctul 594 "Planul de conturi general", denumirea grupei 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", respectiv a contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se modifică astfel: 78 "Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", respectiv 786 "Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare".35. La punctul 594 "Planul de conturi general" se introduc următoarele conturi:466 Decontări din operațiuni de fiducie4661 Datorii din operațiuni de fiducie (P)4662 Creanțe din operațiuni de fiducie (A)651 Cheltuieli din operațiuni de fiducie6511 Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei6512 Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie6513 Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat751 Venituri din operațiuni de fiducie7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei7512 Venituri din derularea operațiunilor de fiducie7513 Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie.36. La capitolul 16 "Funcțiunea conturi lor", se elimină funcțiunea contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" și se introduce funcțiunea următoarelor conturi:Contul 466 «Decontări din operațiuni de fiducie»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor, respectiv a creanțelor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 466 «Decontări din operațiuni de fiducie» este un cont bifuncțional.Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate din operațiuni de fiducie, iar soldul debitor, sume reprezentând creanțe din operațiuni de fiducie.Contul 651 «Cheltuieli din operațiuni de fiducie»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 751 «Venituri din operațiuni de fiducie»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor financiare din amortizarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, precum și a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează:– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (495);– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598);– valoarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amortizate (472).37. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", funcțiunea conturilor 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare" și 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie" se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează:– valoarea actualizării provizioanelor (151);– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495);– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471);– valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate (169).Contul 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența valorilor materiale (materii prime și materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.În debitul contului 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie» se înregistrează, la prețurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleași prețuri, valorile materiale ieșite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziționării pentru nevoile entității, distrugerii din cauza calamităților, lipsurile la inventar etc.Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.38. După capitolul 16 se introduce un nou capitol, capitolul 17 "Structura bilanțului și a contului de profit și pierdere", cu următorul cuprins:  +  Capitolul 17 Structura bilanțului și a contului de profit și pierdere598. - Structura bilanțului care se întocmește de entitățile mijlocii, mari, precum și de entitățile de interes public prevăzute la pct. 8 subpct. 1 este următoarea:
  Județul ________________________|_|_| Entitatea __________________________ Adresa: localitatea _____, sectorul ______, str. _________ nr. ______, bl. _______, sc. ______, ap ________ Telefon ____________, fax _______________ Număr din registrul comerțului ___________ Forma de proprietate ________________|_|_|  Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ____________________ Cod clasă CAEN __________________|_|_|_|_| Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) ____________________ Cod clasă CAEN ____________|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare _________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  BILANȚ
  la data de ................
   -lei-
   Denumirea elementului Nr.rd.Sold la:
  Începutul exercițiuluifinanciar Sfârșitul exercițiuluifinanciar
   A B 1 2
  A.ACTIVE IMOBILIZATE    
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE    
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01  
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02  
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908)03  
  4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04  
  5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 05  
  6. Avansuri (ct. 4094) 06  
  TOTAL (rd. 01 la 06) 07  
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE    
  1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -2912) 08  
  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09  
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10  
  4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11  
  5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) 12  
  6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) 13  
  7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 14  
  8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15  
  9. Avansuri (ct. 4093) 16  
  TOTAL (rd. 08 la 16) 17  
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE    
  1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18  
  2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19  
  3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 20  
  4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21  
  5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22  
  6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23  
  TOTAL (rd. 18 la 23) 24  
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25  
  B.ACTIVE CIRCULANTE    
  I. STOCURI    
  1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26  
  2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27  
  3. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 28  
  4. Avansuri (ct. 4091) 29  
  TOTAL (rd. 26 la 29) 30  
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
  1. Creanțe comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31  
  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32  
  3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 33  
  4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) 34  
  5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35  
  TOTAL (rd. 31 la 35) 36  
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT    
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 37  
  2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38  
  TOTAL (rd. 37 + 38) 39  
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)40  
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41  
  C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) 42  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 43  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 44  
  D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN    
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 45  
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46  
  3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47  
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48  
  5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 49  
  6. Sume datorate entităților din grup ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50  
  7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 51  
  8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 52  
  TOTAL (rd. 45 la 52) 53  
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76) 54  
  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54) 55  
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN    
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56  
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57  
  3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58  
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59  
  5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 60  
  6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61  
  7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 62  
  8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 63  
  TOTAL (rd. 56 la 63) 64  
  H.PROVIZIOANE    
  1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 65  
  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66  
  3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67  
  TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68  
  I.VENITURI ÎN AVANS    
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)69  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 70  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 71  
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd 73 + 74), din care: 72  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 73  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 74  
  3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77) 75  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 76  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 77  
  Fond comercial negativ (ct. 2075) 78  
  TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79  
  J.CAPITAL ȘI REZERVE    
  I. CAPITAL    
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80  
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81  
  3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82  
  4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83  
  5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 84  
  TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85  
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86  
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87  
  IV. REZERVE    
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 88  
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89  
  3. Alte rezerve (ct. 1068) 90  
  TOTAL (rd. 88 la 90) 91  
  Acțiuni proprii (ct. 109) 92  
  Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93  
  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct. 149) 94  
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 95  
  SOLD D 96  
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 97  
  SOLD D 98  
  Repartizarea profitului (ct. 129) 99  
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 -98 - 99) 100  
  Patrimoniul public (ct. 1016) 101  
  Patrimoniu privat (ct. 1017) 102  
  CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103  
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. *1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele __________________ Semnătura _____________________    ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ____________ Calitatea __________________ Semnătura __________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional
  599. - Structura bilanțului prescurtat care se întocmește de către microentități și de entitățile mici este următoarea:
  Județul ____________________|_|_| Entitatea _________________________ Adresa: localitatea ___,sectorul ______, str. __________________ nr. __, bl. __, sc. ___________, ap. ______________ Telefon _________, fax ____________ Număr din registrul comerțului ________ Forma de proprietate ___________|_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _______ Cod clasă CAEN____________|_|_|_|_| Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) _____________ Cod clasă CAEN____________|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  BILANȚUL PRESCURTAT
  la data de ....
   -lei-
   Denumirea elementului Nr.rd.Sold la:
  Începutul exercițiuluifinanciar Sfârșitul exercițiuluifinanciar
   A B 1 2
  A.ACTIVE IMOBILIZATE    
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290) 01  
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935) 02  
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*) 03  
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04  
  B.ACTIVE CIRCULANTE    
   I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 – 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428) 05  
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) 06  
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) 07  
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08  
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09  
  C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd. 11+12) 10  
   Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11  
   Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12  
  D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 13  
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26) 14  
  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15  
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 16  
  H.PROVIZIOANE (ct. 151) 17  
  I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care: 18  
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 20 + 21):19  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21  
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24): 22  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 23  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 24  
  3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27): 25  
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 26  
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 27  
  Fond comercial negativ (ct. 2075) 28  
  J.CAPITAL ȘI REZERVE    
  I. CAPITAL (rd.30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care: 29  
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30  
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31  
  3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32  
  4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33  
  5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34  
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35  
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36  
  IV. REZERVE (ct. 106) 37  
  Acțiuni proprii (ct. 109) 38  
  Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39  
  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct. 149) 40  
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 41  
  SOLD D 42  
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUIFINANCIAR (ct. 121) SOLD C 43  
  SOLD D 44  
  Repartizarea profitului (ct. 129) 45  
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 -44 - 45) 46  
  Patrimoniul public (ct. 1016) 47  
  Patrimoniu privat (ct. 1017) 48  
  CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48) 49  
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele ___________ Semnătura ___________________   ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _________ Calitatea _________________ Semnătura ________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional
  600. - Structura contului de profit și pierdere care se întocmește de către entitățile mici, mijlocii, mari, precum și de entitățile de interes public prevăzute la pct. 8 subpct. 1 este următoarea:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de .......................
  -lei-
  Denumirea indicatorilor Nr.rd.Exercițiul financiar
  Precedent Curent
  A B 1 2
  1.Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01  
  Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02  
  Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03  
  Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04  
  Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05  
  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06  
  2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 07  
   Sold D 08  
  3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct 721 + 722) 09  
  4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10  
  5.Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11  
  6.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12  
  7.Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 13  
  - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14  
  - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 15  
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16  
  8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17  
  Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18  
  b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 19  
  c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20  
   Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21  
  9.Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22  
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)23  
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) 24  
  10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporaleși necorporale (rd. 26 - 27) 25  
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26  
  a.2) Venituri (ct. 7813) 27  
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28  
  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29  
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30  
  11.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31  
  11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32  
  11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 33  
  11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 34  
  11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35  
  11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 36  
  11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37  
  Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 38  
  Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39  
  - Cheltuieli (ct. 6812) 40  
  - Venituri (ct. 7812) 41  
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42  
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    
   - Profit (rd. 16 - 42) 43
  - Pierdere (rd. 42 - 16) 44  
  12.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45  
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 46  
  13.Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47  
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 48  
  14.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49  
  15.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50  
   - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51  
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52  
  16.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53  
  - Cheltuieli (ct. 686) 54  
  - Venituri (ct. 786) 55  
  17.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56  
  - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 57  
  Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58  
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59  
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 60  
   - Profit (rd. 52 - 59)
  - Pierdere (rd. 59 - 52) 61  
  VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62  
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63  
  18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)    
  - Profit (rd. 62 - 63) 64  
  - Pierdere (rd. 63 - 62) 65  
  19.Impozitul pe profit (ct. 691) 66  
  20.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67  
  21.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:    
  - Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68
  - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 69  
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu colaboratorii», analitic «Colaboratori persoane fizice». La rândul 33 - în contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale» se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele ___________ Semnătura ___________________    ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _________ Calitatea _________________ Semnătura __________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional
  601. - Structura contului prescurtat de profit și pierdere care se întocmește de către microentități este următoarea:
  CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de .......................
  -lei-
  Denumirea indicatorilor Nr.rd.Exercițiul financiar
  Precedent Curent
  A B 1 2
  1.Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***) 01  
  2.Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 02  
  3.Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03  
  4.Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) 04  
  5.Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)05  
  6.Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) 06  
  7.Impozite (ct. 691 + 698) 07  
  8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: 08  
  Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)
  Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02) 09  
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri. *** Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766). **** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. ***** Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele ___________ Semnătura ___________________   ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ______________ Calitatea _________________________ Semnătura _______________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Articolul II(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2015, entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din reglementările respective.(2) Încadrarea în criteriile prevăzute la pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează pe baza balanței de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul III(1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.(2) Entitățile care, pe baza balanței de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depășesc criteriile de mărime prevăzute la pct. 563 alin. (2) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul auditului statutar. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul IVÎncepând cu exercițiul financiar al anului 2016, entitățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale cu respectarea prevederilor pct. 12-14 și ale pct. 563 alin. (2) din reglementările respective.  +  Articolul VReglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Se elimină nota de subsol 9.2. Punctul 36^5 se modifică și va avea următorul cuprins:36^5. (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăți conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exercițiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăți periodice sau în tranșe (de exemplu, chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăților periodice conexe sau a tranșelor de plăți conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăți și, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plățile și să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăților efectuate pentru a respecta obligații impuse entității la nivelul său și nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o țară gazdă, iar guvernul țării respective percepe impozit pe profitul entității în legătură cu ansamblul veniturilor entității în acea țară și nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operațiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plățile rezultate din perceperea impozitului fără a menționa un proiect anume care să fie asociat acestor plăți.3. La punctul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:38. (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ține distinct pentru imobilizări corporale și investiții imobiliare în curs de execuție.4. La punctul 38, alineatul (2) se abrogă.5. După punctul 128 se introduce un nou punct, punctul 128^1, cu următorul cuprins:128^1. - Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus și reflectat în creditul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se consideră câștig realizat la scoaterea din evidență a activului corespunzător sau pe măsura folosirii acestuia.6. La punctul 143 "Planul de conturi", denumirea contului 2692 "Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități" se modifică astfel: 2692 "Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate".7. La punctul 143 "Planul de conturi", denumirea grupei 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", respectiv a contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se modifică astfel: 78 "Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", respectiv 786 "Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare".8. La punctul 143 "Planul de conturi" se introduc următoarele conturi:466. Decontări din operațiuni de fiducie4661. Datorii din operațiuni de fiducie (P)4662. Creanțe din operațiuni de fiducie (A)651. Cheltuieli din operațiuni de fiducie6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei6512. Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie6513. Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat751. Venituri din operațiuni de fiducie7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei7512. Venituri din derularea operațiunilor de fiducie7513. Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie.9. La capitolul VI "Funcțiunea conturilor", partea introductivă a funcțiunii grupei 23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție" se modifică și va avea următorul cuprins:Din grupa 23 «Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție» fac parte:Contul 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție»Contul 235 «Investiții imobiliare în curs de execuție»Contul 2351 «Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la valoarea justă»Contul 2352 «Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la cost».Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare în curs de execuție.În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale și investiții imobiliare în curs de execuție.În creditul conturilor se înregistrează ieșirile de imobilizări corporale și investiții imobiliare în curs de execuție.Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare în curs de execuție.10. La capitolul VI "Funcțiunea conturilor", funcțiunea contului 264 "Titluri puse în echivalență" se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 264Cu ajutorul contului 264 «Titluri puse în echivalență» se ține evidența titlurilor de participare evaluate prin metoda punerii în echivalență.11. La capitolul VI "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" și se introduce funcțiunea următoarelor conturi:Contul 466Cu ajutorul contului 466 «Decontări din operațiuni de fiducie» se ține evidența datoriilor, respectiv a creanțelor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 651Cu ajutorul contului 651 «Cheltuieli din operațiuni de fiducie» se ține evidența cheltuielilor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 751Cu ajutorul contului 751 «Venituri din operațiuni de fiducie» se ține evidența veniturilor rezultate din operațiuni de fiducie.Contul 786Cu ajutorul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se ține evidența veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum și a diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amortizate.  +  Articolul VI(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale în condițiile prevăzute de prezentul articol.(2) La întocmirea bilanțului, respectiv a situației poziției financiare, pe lângă sumele corespunzătoare celor două date de raportare, se vor înscrie și soldurile la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora, potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) La întocmirea contului de profit și pierdere, respectiv a situației rezultatului global, sumele corespunzătoare perioadei precedente celei de raportare vor cuprinde rulajele înregistrate de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016:– bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde 3 coloane cu solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2015, 1 aprilie 2015 și 31 martie 2016;– contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 și 1 aprilie 2015-31 martie 2016.(4) Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și din ale căror situații financiare anuale face parte, de asemenea, situația modificărilor capitalului propriu, prezintă modificările capitalurilor proprii prin raportare la începutul și finalul perioadei de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016, modificările capitalurilor proprii se prezintă prin raportare la data de 1 aprilie 2015, respectiv 31 martie 2016.(5) Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și din ale căror situații financiare anuale face parte, de asemenea, situația fluxurilor de trezorerie, prezintă pentru exercițiul financiar precedent celui de raportare fluxurile de trezorerie înregistrate de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016, fluxurile de trezorerie raportate corespund perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 și 1 aprilie 2015-31 martie 2016.(6) Modalitatea de raportare prevăzută de alin. (2)-(5) se aplică ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și se prezintă în notele explicative care însoțesc respectivele situații financiare anuale.(7) În cazul în care, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.  +  Articolul VIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015.  +  Articolul VIIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010.  +  Articolul IXPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 31 decembrie 2015.Nr. 4.160.-----