HOTĂRÂRE nr. 478 din 12 mai 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene**)(actualizată la data de 4 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 527 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se aprobă structura organizatorică a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi structura autorităţilor de implementare desemnate în condiţiile legii, având ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), pentru aplicarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 527 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) Autoritatea coordonatoare şi de management în România - structură de specialitate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, având responsabilitatea coordonării, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate din acest fond.-----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 527 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.a^1) autoritate de implementare - instituţia desemnată să implementeze operaţiunile eligibile şi proiectele finanţate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi care va acţiona prin intermediul unităţii de implementare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, structură fără personalitate juridică ce va deţine responsabilitatea derulării ajutorului financiar nerambursabil acordat din acest fond;-----------Lit. a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012. b) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE - este un instrument financiar nerambursabil creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, scopul acestui fond fiind de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.  +  Articolul 3FSUE este derulat în România potrivit deciziilor Comisiei Europene de acordare a unor subvenţii din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă legate de calamităţi produse în România, acordurilor de implementare a deciziilor menţionate şi hotărârilor Guvernului privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de calamităţi în România.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.  +  Articolul 4 (1) Direcţia coordonare politici şi programe, structură din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordate prin FSUE. (2) Autoritatea coordonatoare şi de management în România are următoarea structură organizatorică: a) un consilier - directorul adjunct al Direcţiei coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru; b) un consilier - coordonator FSUE - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru; c) 7 consilieri - evaluatori - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru; d) 3 consilieri juridici - Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului; e) 2 consilieri - Direcţia economică şi asigurare logistică din cadrul Secretariatului General al Guvernului; f) 2 consilieri juridici - Direcţia contencios şi resurse umane din cadrul Secretariatului General al Guvernului.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.021 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 527 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.  +  Articolul 5 (1) În cadrul fiecărei autorităţi de implementare, desemnate în condiţiile legii, se va înfiinţa o unitate de implementare a FSUE, alcătuită din maximum 7 experţi. (2) Structura organizatorică a fiecărei unităţi de implementare a FSUE se va stabili prin ordin al ministrului.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 527 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.  +  Articolul 6 (1) Criteriile de încadrare şi metodologia de acordare a claselor de salarizare suplimentare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 595/2009pentru aplicarea Legii nr. 490/2004privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate din cadrul unităţilor de implementare care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate din FSUE. (2) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor de încadrare în vederea acordării majorării salariale personalului prevăzut la alin. (1) se realizează de către structurile de resurse umane din cadrul fiecărei autorităţi de implementare.-----------Art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 28 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 5 martie 2012.PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Daniela Nicoleta Andreescu

  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

  Mihai Constantin Şeitan

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 12 mai 2010.Nr. 478.--------