NORMĂ nr. 22 din 17 decembrie 2015privind autorizarea fondului de pensii administrat privat
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 3-10 şi ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a fondului de pensii administrat privat.  +  Articolul 2Fondul de pensii administrat privat se înfiinţează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de A.S.F. în condiţiile legii.  +  Articolul 3Fondurile de pensii administrate privat pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emise de A.S.F.  +  Articolul 4Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.  +  Capitolul II Înfiinţarea fondului de pensii administrat privat  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 5 (1) Fondul de pensii administrat privat se constituie pe bază de contract de societate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, prevederilor Legii şi ale prezentei norme. (2) Iniţiativa constituirii unui fond de pensii administrat privat aparţine fondatorilor acestuia, care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi conform prevederilor Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. (3) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii administrat privat este de minimum 5 persoane.  +  Articolul 6Sediul fondului de pensii administrat privat este acelaşi cu cel al administratorului.  +  Articolul 7 (1) Membrii fondatori semnează un contract de administrare cu un administrator de fond de pensii administrat privat, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii administrat privat îşi însuşeşte schema de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de A.S.F. (2) Prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii administrat privat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.  +  Secţiunea a 2-a Conţinutul minim al contractului de societate  +  Articolul 8Contractul de societate are următorul conţinut minim: a) părţile contractante; b) denumirea fondului de pensii administrat privat; c) fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii administrat privat; d) durata fondului de pensii administrat privat; e) obiectivele fondului de pensii administrat privat; f) drepturile şi obligaţiile părţilor; g) atribuţiile şi responsabilităţile administratorului referitoare la activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat; h) limitele mandatului acordat fondatorilor; i) unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială; j) forţa majoră - definire; k) clauze privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în Codul civil şi de Lege, proceduri şi modalităţi de protecţie a participanţilor în asemenea cazuri; l) dispoziţii din care să rezulte că participanţii devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare; m) alte clauze.  +  Capitolul III Procedura de modificare a contractului de societate  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 9 (1) Contractul de societate poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă. (2) Procedura de modificare a contractului de societate cuprinde două etape: a) obţinerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea; b) obţinerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite prin prezenta normă.  +  Articolul 10Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a majorităţii participanţilor la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate  +  Articolul 11 (1) Pentru a obţine avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune la A.S.F. o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoţită de următoarele documente: a) nota de fundamentare a administratorului; b) proiectul actului adiţional la contractul de societate; c) documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor; d) dovada plăţii taxei de avizare a modificării contractului de societate. (2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) lit. a) conţine cel puţin următoarele: a) motivaţia modificării contractului de societate; b) modificările propuse de administratori şi/sau de către participanţii la fondul de pensii, evidenţiate comparativ; c) menţiunea că exprimarea voinţei proprii a participantului trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor. (3) Documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor prevăzut la alin. (1) lit. c) conţine cel puţin: a) modificările propuse la contractul de societate, evidenţiate comparativ cu prevederile din contractul în vigoare; b) menţiunea că exprimarea voinţei proprii a participantului trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului; c) menţiunea că participanţii care nu sunt de acord cu modificările propuse la contractul de societate pot solicita, în scris, transferul la un alt fond de pensii administrat privat, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. (4) Prin documentul de informare şi solicitare a consimţământului, participanţilor le este adus la cunoştinţă faptul că, în cazul în care nu se obţine acordul participanţilor cu privire la modificările aduse contractului de societate, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea contractului de societate nu produc efecte, iar modificarea contractului de societate nu are loc.  +  Articolul 12 (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant. (2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii. (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.  +  Articolul 13 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate. (2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare. (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 554/2004.  +  Articolul 14O nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată A.S.F. numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de obţinere a consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate  +  Articolul 15 (1) Pentru modificarea contractului de societate este necesară obţinerea consimţământului participanţilor la respectivul fond de pensii administrat privat, existenţi la data comunicării avizului prealabil. (2) În vederea obţinerii consimţământului participanţilor cu privire la modificarea contractului de societate, administratorul fondului de pensii administrat privat procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operaţiunii, după cum urmează: a) publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c); b) publicarea unui anunţ, în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, prin care face cunoscută publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c); c) transmiterea către participanţi a documentului de informare şi solicitare a consimţământului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 16Administratorul este obligat să transmită documentul de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor, prin servicii poştale, la ultima adresă de corespondenţă a participantului.  +  Articolul 17 (1) Participanţii îşi pot exprima voinţa în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. b). (2) În cazul în care participanţii nu îşi manifestă voinţa în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. b), se consideră că şi-au dat consimţământul în mod tacit.  +  Articolul 18 (1) În termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai devreme de cea de-a 35-a zi lucrătoare de la data obţinerii acestuia, administratorul întocmeşte un raport referitor la îndeplinirea obligaţiilor privind obţinerea consimţământului participanţilor. (2) În raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să se menţioneze cel puţin modul de îndeplinire a obligaţiilor de publicitate cu menţionarea exactă a datelor de efectuare a acestora, numărul participanţilor care au fost informaţi în scris şi numărul participanţilor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea contractului de societate. (3) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obţinut consimţământul participanţilor, expres sau tacit, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa acestora faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc şi notifică A.S.F. în acest sens.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate  +  Articolul 19A.S.F. hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, în baza cererii de avizare definitivă şi a documentelor depuse de administrator.  +  Articolul 20Cererea se depune însoţită de raportul prevăzut la art. 18 alin. (1), de actul adiţional la contractul de societate în original şi de documentele din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15.  +  Articolul 21 (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la cererea de avizare definitivă a modificării contractului de societate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant. (2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii. (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.  +  Articolul 22 (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare definitivă a modificării contractului de societate. (2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare. (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.  +  Articolul 23 (1) În ziua lucrătoare următoare comunicării avizului definitiv, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor modificarea contractului de societate, precum şi actul adiţional la contractul de societate, în forma actualizată. (2) În cazul în care A.S.F. emite decizie de respingere, administratorul publică pe pagina proprie de internet, în ziua următoare primirii deciziei, un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc.  +  Capitolul IV Autorizarea fondului de pensii administrat privat  +  Secţiunea 1 Condiţii de autorizare  +  Articolul 24În vederea autorizării fondului de pensii administrat privat, la momentul depunerii cererii de autorizare acesta trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele: a) fondul să fie constituit prin contract de societate, contract întocmit cu respectarea prevederilor prezentei norme privind conţinutul minim; b) administratorul să fie autorizat de A.S.F. sau de autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; c) administratorul să aibă prospectul schemei de pensii private autorizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; d) actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; e) depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; f) auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; g) membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi conform prevederilor Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat  +  Articolul 25Decizia de autorizare a fondului de pensii administrat privat se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, întocmită de către administrator conform anexei.  +  Articolul 26Cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat se depune de către reprezentantul legal al administratorului la A.S.F., însoţită de următoarele documente, în copie: a) documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de către A.S.F. sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz; b) contractul de administrare încheiat între administrator şi membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia; c) contractele de depozitare şi custodie încheiate între administratorul fondului şi depozitar, contracte încheiate sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia; d) contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, pentru auditarea activităţii fondului de pensii administrat privat, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii administrat privat şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia; e) contractul de societate de constituire a fondului de pensii; f) actele individuale de aderare la contractul de societate prin care se înfiinţează fondul de pensii şi la prospectul schemei de pensii private; g) copia actului de identitate al fiecărui membru fondator al fondului de pensii administrat privat, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere; h) documentaţia necesară pentru a dovedi îndeplinirea de către fiecare dintre membrii fondatori a condiţiilor prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, pentru a deveni participant.  +  Articolul 27A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente sau să solicite alte documente şi informaţii din alte surse.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de aprobare sau respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat  +  Articolul 28 (1) A.S.F. verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă, avizează contractul de societate şi hotărăşte, în termen de 30 de zile calendaristice, aprobarea sau respingerea motivată a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat. (2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia de către A.S.F.  +  Articolul 29 (1) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 28 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii de autorizare. (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.  +  Articolul 30 (1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, în condiţiile prevăzute de Lege, inclusiv dacă documentaţia prezentată: a) rămâne incompletă şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare; b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau nu le protejează în mod corespunzător. (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004.  +  Articolul 31O nouă cerere de autorizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32 (1) Toate documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis în care acestea sunt menţionate. (2) Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.  +  Articolul 33Anexa face parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 34 (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Preşedintele Autorităţii

  de Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 17 decembrie 2015.Nr. 22.  +  Anexă

  CERERE

  pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Denumirea fondului: .....................................................│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Denumirea administratorului solicitant: .................................│ ├─────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┤ │3. Împuternicit: │ ............................ │.......................│ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │(numele, prenumele şi funcţia)│ (numărul de telefon) │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤ │4. Persoana de │ ............................ │.......................│ │contact: │(numele, prenumele şi funcţia)│ (numărul de telefon) │ ├─────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┤ │5. Certificat de înregistrare al administratorului eliberat de către Oficiul│ │Naţional al Registrului Comerţului: ....................................... │ │(seria, numărul şi data emiterii) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Cod unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al │ │Registrul Comerţului: ......................................................│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Documentul care atestă autorizarea de administrare emisă de către A.S.F. │ │sau de către autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene │ │ori aparţinând Spaţiului Economic European: ................................│ │....................................................... │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ (numărul şi data emiterii) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private emisă de │ │către A.S.F.: ..............................................................│ │.................................................................. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ (numărul şi data emiterii) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │Semnătura împuternicit:............│ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │Data: ..................... │ │ ├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI │ │ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  -----