ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2015privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor vor fi disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.  +  Articolul 9Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

  Gelu-Ştefan Diaconu

  Bucureşti, 23 decembrie 2015.
  Nr. 3.769.  +  Anexa 1┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Agenţia │ DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND │ ││ Naţională de │ LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE │ 394 ││ Administrare │ EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL DE │ ││ Fiscală │PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA│ │├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │L-lunar │ │ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌─────┐ │ ││Tip plătitor: │T-trimestrial│ │ Perioada: Anul │ │ │ │ │ Luna │ │ │ ││ │S-semestrial │ │ └──┴──┴──┴──┘ └─────┘ │ ││ │A-anual │ └────────────────────────────────────────────┘ ││ └─────────────┘ ││ ││ sistemul normal de TVA [] ││ sistemul de TVA la încasare [] ││ ││ Au fost efectuate operaţiuni în perioada de raportare DA [] NU [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI │ │││DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate │ ││ ││ │││de către persoana impozabilă care aplică └───────┘└─────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA cu excepţia celor ││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu excepţia └───────┘└─────────┘└──────┘││celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││normal de TVA, cu excepţia celor pentru └───────┘└─────────┘└──────┘││care s-au primit facturi simplificate ││ ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││de TVA la încasare, cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care s-au primit facturi simplificate ││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII │ ││ ││ │││EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA └───────┘└─────────┘└──────┘││INVERSĂ (V), din care: ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale şi plante tehnice │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deşeuri feroase şi neferoase │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- clădiri şi terenuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiţii │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C), │ ││ ││ │││din care: └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale şi plante tehnice │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deşeuri feroase şi neferoase │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- clădiri/terenuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiţii │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NEÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI │ │││DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE └───────────┘││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ NUMĂR DE FACTURI/ ││ BORDEROU DE ││ Bunuri**) ACHIZIŢII/ VALOARE ││ Servicii FILE CARNET ACHIZIŢII││ COMERCIALIZARE A ││ PRODUSELOR DIN ││ SECTORUL AGRICOL ││ ┌───────┐┌────────────────┐ ┌───────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (N) │ ││ │ │ │││ └───────┘└────────────────┘ └───────┘││ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% ││ **) pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura ││ bunurilor achiziţionate: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NESTABILITE ÎN ROMÂNIA │ │││CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE └───────────┘││ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN ││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE │ │││ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN └───────────┘││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL ││UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAŢIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ G. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ││ TOTAL NR. TOTAL TOTAL TOTAL ││ BONURI ÎNCASĂRI BAZĂ TVA*) ││ FISCALE IMPOZABILĂ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────┐││INTERMEDIUL AMEF***) INCLUSIV │ ││ ││ ││ │││ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR └────────┘└────────┘└─────────┘└─────┘││FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ││UNEI FACTURI SIMPLIFICATE INDIFERENT ││DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE ││ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL ││BENEFICIARULUI (Î1) ││ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││DIN ACTIVITĂŢI EXCEPTATE DE LA OBLIGAŢIA │ ││ ││ │││UTILIZĂRII AMEF***) (Î2) CONFORM PREVEDERILOR └───────┘└─────────┘└──────┘││LEGALE ÎN VIGOARE**) ││ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% ││ **) OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza ││ aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi ││ completările ulterioare ││ ***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ H. REZUMAT DECLARAŢIE ┌───────────┐││ (sumă de control) │ │││ └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 20% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 9% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 5% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L+V) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. ALTE INFORMAŢII: ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1. ││1.1 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate care au înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.2 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu ││s-au emis bonuri fiscale ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.3 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de ││înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.4 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul ││de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.5 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri │ ││ │││fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi └────────┘└──────┘││simplificate şi care au înscris codul de înregistrare ││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ ││2. ││2.1 Plaja de facturi utilizate în perioada de raportare ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││2.2 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, din plaja de ││facturi utilizate: ┌────────┐ ││ └────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││din care: ││- facturi stornate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││- facturi anulate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││ Bază impozabilă TVA*) ││- autofacturare seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ┌─────────────┐ ┌────┐││ └──────┘ └──────┘ └─────────────┘ └────┘││3. În cazul în care soldul sumei negative înregistrate în decontul de TVA ││aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare se vor selecta ││datele cu privire la natura operaţiunilor din care provine acesta: ││┌──────────────────────────────────┬────┐┌──────────────────────────────┬───┐│││Achiziţii de bunuri şi servicii │ ││Livrări de bunuri imobile │ ││││legate direct de bunurile imobile │ ││ │ ││││din următoarele categorii: │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) parcuri eoliene │ ││Livrări de bunuri, cu excepţia│ ││││ │ ││bunurilor imobile: │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) construcţii rezidenţiale │ ││a) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) clădiri de birouri │ ││b) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) construcţii industriale │ ││c) cu cota redusă de TVA 5% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││e) altele │ ││Livrări de bunuri scutite de │ ││││ │ ││TVA │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziţii de bunuri, cu excepţia │ ││Livrări de bunuri/prestări de │ ││││celor legate direct de bunuri │ ││servicii pentru care se aplică│ ││││imobile: │ ││taxarea inversă │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota standard de TVA 20% │ ││Prestări de servicii: │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) cu cota redusă de TVA 9% │ ││a) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) cu cota redusă de TVA 5% │ ││b) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziţii de servicii, cu excepţia│ ││c) cu cota redusă de TVA 5% │ ││││celor legate direct de bunuri │ ││ │ ││││imobile: │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota standard de TVA 20% │ ││Prestări de servicii scutite │ ││││ │ ││de TVA │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) cu cota redusă de TVA 9% │ ││Livrări intracomunitare de │ ││││ │ ││bunuri │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) cu cota redusă de TVA 5% │ ││Prestări intracomunitare de │ ││││ │ ││servicii │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Importuri de bunuri │ ││Exporturi de bunuri │ │││└──────────────────────────────────┴────┘├──────────────────────────────┼───┤││ │Persoana impozabilă nu a │ │││ │efectuat livrări de bunuri/ │ │││ │prestări servicii în perioada │ │││ │de raportare │ │││ └──────────────────────────────┴───┘││4. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul normal de TVA ││ Valoare TVA*) ││4.1 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate ││pe fiecare cotă de TVA ││ ││5. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul de TVA la încasare ││ Valoare TVA*) ││5.1 TVA colectată aferentă facturilor încasate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data la care └─────────────┘ ││acestea au fost emise de către persoana impozabilă ││care aplică sistemul TVA la încasare defalcate pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.2 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.3 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe ││fiecare cotă de TVA ││ ││6. În situaţia în care aţi desfăşurat, în perioada de raportare, activităţi ││dintre cele înscrise în listă veţi selecta activitatea corespunzătoare şi ││veţi înscrie valoarea livrărilor/prestărilor precum şi TVA aferentă ││ ││ Listă activităţi Valoarea livrărilor/prestărilor Valoare TVA*) ││ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────┐ ││ └──────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────┘ ││ *) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                    ┌─────────┐   Subsemnatul .................. în calitate de reprezentant legal └─────────┘declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:   1. persoana care a întocmit prezenta declaraţie este:                              denumire CUI calitate - persoana juridică [] ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                          └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                         nume şi prenume CNP/NIF funcţia în cadrul altă                                                  persoanei impozabile calitate - persoană fizică [] ┌──────────────┐┌─────────┐┌────────────────┐ ┌────────┐                       └──────────────┘└─────────┘└────────────────┘ └────────┘   2. datele înscrise în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înconcordanţă cu datele înscrise în formularul 300 Decontul de taxă pe valoareaadăugată.*)   De asemenea, subsemnatul ................. în calitate de reprezentant legal┌─────────┐└─────────┘ declar:   1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal ..... în sensul prevederilor art. 11alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,datele înscrise în prezenta declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cufiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrata în scop de TVA săfie consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice pusăla dispoziţie de ANAF.                  DA []**) NU []   2. sunt de acord cu schimbarea opţiunii, astfel ca pentru anul fiscal ......în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declaraţie referitoarela tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor)înregistrată în scop de TVA să fie consultate de către aceasta prin intermediulaplicaţiei informatice pusă la dispoziţie de ANAF                  DA []**)                                    ┌──────────────────────────────┐                                    └──────────────────────────────┘                                               Semnătură   *) Informaţiile rezultate din prezenta declaraţie pot face obiectul analizeide risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală.   **) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toatedeclaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii înanul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal ││ ││Organ fiscal _________________________________________________________ ││ ││Număr înregistrare _______________ Data înregistrării ________________ ││ ││Numele persoanei care a verificat ____________________________________ ││ ││Cod MEF: 14.13.01.02/f Număr operator de date cu caracter personal │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod MEF: 14.13.01.02/f┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. C) ││(cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu ││taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,││certificate verzi, clădiri, aur de investiţii, microprocesoare, console de ││jocuri, tablete PC şi laptopuri) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/A înregistrare ││crt. AÎ în scopuri Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ V/C de TVA │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│(în cazul selectării tip V/C se vor completa pentru fiecare furnizor/ ││beneficiar, şi următoarele) ││ Nr. crt. Bunuri/Servicii Cod şi denumire NC produs │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││ │ 1 │ │ │ │ │ ││ └────┘ └──────────────┘ └─────────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii, AÎ - achiziţii de la persoane ││ impozabile care aplică TVA la încasare, V - livrări cu taxare inversă, ││ C - achiziţii cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. D) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri ││de TVA) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip CUI/ Bunuri/ Denumire/Nume şi prenume Tip document ││Nr. L/A CNP/ Servicii beneficiar/furnizor ││crt. NIF ***) ││ Nr. facturi/ Baza impozabilă/ TVA**)││ Borderou de achiziţii/ Valoare totală ││ Carnet de comercializare ││ a produselor din ││ sectorul agricol │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐┌───────────┐┌──────────┐ ││ │ │ │ │ │ ││ ││ │ ││ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘└───────────┘└──────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii ││**) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% ││***) pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura ││bunurilor achiziţionate: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. E) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în ││România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu ││sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod valabil Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/C de TVA în ││crt. statul Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ membru │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, C - achiziţii cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. F) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate ││şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, ││nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod valabil Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/C de TVA în ││crt. statul Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ membru │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, C - achiziţii cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. G) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat ││electronice fiscale (AMEF) precum şi pentru operaţiuni pentru care nu există ││obligaţia utilizării AMEF) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operaţiune ││ Î1 ││ Î2 Luna Nr. de AMEF***) Nr. bonuri Total Baza impozabilă TVA**) ││ fiscale***) încasări │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌──────────────┐┌──────────┐ ┌───────┐ ┌─────────────┐ ┌─────┐ │││ 1 ││ ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││└────┘└────┘└──────────────┘└──────────┘ └───────┘ └─────────────┘ └─────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: ││ Î1 - încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice ││ fiscale cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara ││ inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc ││ condiţiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris ││ codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. ││ Î2 - încasări lunare efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia ││ utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ││**) TVA defalcat pe cote: 20%, 9%, 5% ││***)se va completa numai pentru Î1. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2

  INSTRUCŢIUNI

  de depunere şi completare a formularului (394)

  "Declaraţie informativă privind livrările/prestările

  şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

  de persoanele înregistrate în scopuri de TVA",

  cod MFP 14.13.01.02/f
  1. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare".De asemenea, în declaraţie se înscriu:- baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile de achiziţii de bunuri şi filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice.De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.Prin excepţie, contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică vor depune pentru lunile ianuarie şi februarie 2016 declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoane înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare, urmând ca, până la data de 25 aprilie 2016 inclusiv, să depună declaraţia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin pentru luna martie 2016, precum şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2016, prin care vor fi înlocuite declaraţiile depuse anterior.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).4.1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.4.2. Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roCompletarea declaraţiei  +  Secţiunea 1Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu: a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual; b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015); c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul II, 12 pentru an); d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA; e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare; f) în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare.A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/ legal/împuternicitului1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;10. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă;11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;12. numărul total al facturilor primite aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.D. Rezumat declaraţie privind operaţiuni desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVAAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri, servicii;7. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;8. valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.E. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.F. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii EuropeneAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.G. Rezumat declaraţie privind încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareAcest cartuş conţine:1. numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu excepţia alin. (12), (13) şi (21) din cadrul aceluiaşi articol;2. valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;3. valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării;4. valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.H. Rezumat declaraţie privind operaţiunile realizate pe teritoriul RomânieiAcest cartuş conţine:1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);5. valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).I. Alte informaţiiAcest cartuş conţine:1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);2.1. plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. .../la seria nr. ...;2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:2.2.1. seria şi numărul facturilor stornate;2.2.2. seria şi numărul facturilor anulate;2.2.3. seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);3. descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;4. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:4.1. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);5. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:5.1. valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);5.2. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);5.3. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);6. în situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).În cazul în care declaraţia este întocmită de:- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;- persoana fizică, se vor completa numele şi prenumele, CNP/NIF, funcţia în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF şi cu acordul persoanei impozabile care depune declaraţia. Acordul va fi dat în prima declaraţie depusă de persoana impozabilă şi va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.În cazul în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opţiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuţa corespunzătoare schimbării opţiunii.În situaţia în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul prin nicio declaraţie informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declaraţiile informative 394, referitoare la tranzacţiile bilaterale, indiferent de opţiunea acestora.  +  Secţiunea a 2-aPrezenta secţiune, pentru fiecare rezumat al declaraţiei, cuprinde:- valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziţii şi în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare partener de tranzacţie, pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse şi pentru fiecare cotă defalcată de TVA.Listele operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni:- operaţiuni efectuate cu persoane impozabile (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);- operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune);- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);- operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;- operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.1. Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana "Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2" de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operaţiunii efectuate, şi anume:- L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepţia facturilor simplificate;- A - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepţia facturilor simplificate;- AÎ - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;- V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;- C - achiziţii de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;- N - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate;- Î1 - încasări realizate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;- Î2 - încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor electronice de marcat fiscale.3. Coloana "CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:- CUI furnizor/beneficiar al persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA;- CNP furnizor/beneficiar, persoană fizică;- NIF furnizor/beneficiar, persoană fizică;- codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;- codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei;- cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;- cod de înregistrare din registrul companiilor din ţara de rezidenţă pentru persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.4. Coloana "Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:- denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;- numele şi prenumele persoanei fizice;- denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;- denumirea persoanei impozabile neînregistrate şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene;- denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei.5. Coloana "Număr de facturi/borderouri de achiziţii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol" de la lit. C, D, E, F - se înscriu numărul total al facturilor emise/primite şi numărul total al borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite.Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.6. Coloana "Baza impozabilă" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).7. Coloana "Taxă pe valoarea adăugată" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).8. Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.9. Coloana "Cod şi denumire NC produs" de la lit. C - se înscriu bunurile din categoria cereale şi plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăseşte pe portalul ANAF.10. Coloana "Bunuri/servicii" de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.11. Coloana "Tip document" de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziţii/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.12. Coloana "Tip operaţiune" de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:- încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;- încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.13. Coloana "Total încasări" de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.14. Coloana "Total bază impozabilă" de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).15. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%).
   +  Anexa 3

  Procedura de gestiune a formularului (394)

  "Declaraţie informativă privind livrările/prestările

  şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

  de persoanele înregistrate în scopuri de TVA",

  cod MFP 14.13.01.02/f
  1. Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.2. Prelucrarea declaraţiei informative2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.3. Verificarea declaraţiei informative3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.3.4. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei (394) se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394).4. Gestionarea declaraţiei informative4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.4.2. Informaţiile din baza de date sunt gestionate de Direcţia generală de informaţii fiscale şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi vor fi valorificate de către Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.4.3. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declaraţiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate.
   +  Anexa 4

  Caracteristici de tipărire, modul de difuzare,

  de utilizare şi păstrare a formularului
  Denumirea formularului: "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"Cod MFP: 14.13.01.02/fFormat: A4/t1Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.Se difuzează gratuit.Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal.Circulă:- în format electronic, la organul fiscal competent;- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul - în format hârtie - "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----