NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică următoarelor entităţi: a) societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizate să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare; b) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în România/străinătate, care aparţin societăţilor prevăzute la lit. a); c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparţin unor societăţi de asigurare şi reasigurare, persoane juridice, cu sediul în state terţe; d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparţin unor societăţi de asigurare şi reasigurare, persoane juridice, cu sediul în alte state membre. (3) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu alte dispoziţii legale incidente.
   +  Articolul 2Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi c) au obligaţia asigurării auditării statutare a situaţiilor financiare anuale şi consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Consiliul de administraţie/membrii directoratului, conducătorul compartimentului economico-financiar sau persoanele desemnate potrivit legii ale societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor stabilite pentru întocmirea şi aprobarea corespunzătoare a propriilor politici contabile conforme cu reglementările contabile din anexă. (2) Persoanele menţionate la alin. (1) răspund inclusiv de asigurarea transpunerii soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare la 31 decembrie 2015 în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exerciţiului financiar al anului 2016, prevăzute de noul plan de conturi din anexă, precum şi pentru asigurarea exactităţii şi realităţii datelor care sunt prelucrate, înscrise în situaţiile financiare individuale şi consolidate.  +  Articolul 4 (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 şi 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  p. Preşedintele Autorităţii de

  Supraveghere Financiară,

  Gheorghe Cornel Coca Constantinescu
  Bucureşti, 30 decembrie 2015.Nr. 41.  +  Anexa REGLEMENTARI 30/12/2015