ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.750 din 30 decembrie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.506 din 29 decembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 1.748 din 30 decembrie 2015 al Ministerului Sănătății și nr. MSSM 4.612 din 29 decembrie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. I*), care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 3 se înlocuiește cu anexa nr. II*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexele nr. I și II se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând luna ianuarie 2016.
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  --------