ORDIN nr. 1.476 din 14 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 31 decembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.258 din 14 decembrie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 1 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare", la litera c^1), subpunctele 15 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"15. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;..........................................................20. electrozi pentru monitorizare electrică;".2. La punctul 1, la litera c^1), după subpunctul 27 se introduc 16 noi subpuncte, subpunctele 28-43, cu următorul cuprins:"28. acoperitoare masă;29. câmpuri sterile;30. recipiente sterile;31. acoperitoare sterile pentru aparatură;32. lame sterile de unică folosinţă;33. halate sterile;34. seringi de diferite tipuri;35. kit tuburi de presiune;36. perfuzoare;37. valve hemostatice;38. tubulatură pentru extensie;39. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;40. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;41. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;42. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;43. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  Bucureşti, 14 decembrie 2015.Nr. 1.476.-----