HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 30 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (32) se introduc patru noi alineate, alineatele (33)-(36), cu următorul cuprins:"(33) În anul 2016 se pot emite garanţii cu încadrarea în limita sumelor eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial în cadrul programului şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de credite beneficiarilor programului. FNGCIMM este autorizat ca pentru fiecare finanţator să ajusteze pro rata, respectiv aplicând regula de trei simplă, limita de garanţii provenită din sumele eliberate la 31 decembrie 2015, în limita unui plafon de maximum 200 milioane lei, suplimentar faţă de cel prevăzut la alin. (35). Acesta va fi utilizat în vederea emiterii de garanţii, cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (35). (34) Finanţatorii care au participat iniţial în program şi nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor, dar conform art. 4^1 alin. (3^2) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, au reintrat în program, trebuie să consume plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2016. (35) Pentru anul 2016, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1.300 milioane lei. (36) După data de 31 decembrie 2016, plafonul reutilizat în condiţiile legii nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii. Sumele prevăzute la alin. (33) şi cele din plafonul prevăzut la alin. (35) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat."2. La anexa nr. 2, la articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;".  +  Articolul II (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2016 în cadrul programului. (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), noul nivel al costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului "Prima casă", aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 decembrie 2015.Nr. 1.016.----------