ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 2 aprilie 1999pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICArticolul 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după alineatul (6), cu alineatele (6^1)-(6^4) cu următorul cuprins:"(6^1) Fondul Proprietăţii de Stat şi celelalte instituţii publice abilitate să efectueze operaţiuni în cadrul procesului de restructurare şi privatizare au obligaţia sa deruleze fondurile rezultate, prin conturi deschise la trezoreria statului.(6^2) Sumele aflate în conturi curente şi în depozite bancare pe care Fondul Proprietăţii de Stat le-a deschis sau le-a constituit la bănci se vor transfera în contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se exceptează de la aceste prevederi depozitele constituite, în baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenţi economici.(6^3) Operaţiunile de încasări şi plati sunt dispuse de către instituţiile prevăzute la alin. (6^1) pe răspunderea acestora.(6^4) Dobânda pe care o va plati trezoreria statului către Fondul Proprietăţii de Stat pentru sumele prevăzute la alin. (6^1) şi (6^2) se va stabili prin convenţie încheiată între părţi, în condiţiile legii."p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:───────────────-Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------