NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, enumerate la art. 2 alin. (1). (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în vederea asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile următoarelor categorii de entităţi: a) societăţi de servicii de investiţii financiare; b) societăţi de administrare a investiţiilor; c) administratori de fonduri de investiţii alternative; d) organisme de plasament colectiv; e) operatori de piaţă/sistem; f) depozitari centrali; g) case de compensare/contrapărţi centrale; h) Fondul de Compensare a Investitorilor; i) subunităţi fără personalitate juridică, din străinătate, care aparţin entităţilor prevăzute la lit. a)-h), persoane juridice române; j) subunităţi fără personalitate juridică, din România, care aparţin unor persoane juridice din străinătate. (2) În înţelesul prezentei norme, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor persoane juridice române se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei norme, Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Administratorii, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei norme vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia.  +  Articolul 5 (1) Situaţiile financiare anuale conforme cu IFRS întocmite de entităţi şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de entităţi, după caz, în calitate de societăţi-mamă, sunt auditate potrivit legii. (2) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) vor fi transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, emise în acest sens.  +  Articolul 6 (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, cu modificările ulterioare, pentru data de 31 decembrie 2015 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS. (2) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015. (3) În înţelesul prezentei norme, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2. (4) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS, entităţile realizează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor IFRS. (5) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se utilizează conturile din Planul de conturi cuprins în cap. V din anexa nr. 1. (6) Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015 se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut prin reglementările emise în acest sens, împreună cu documentul care reflectă rezultatele retratării, cu explicaţiile detaliate privind natura acestora, precum şi modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS. (7) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elementele determinate potrivit prevederilor IFRS. Formatul standardizat, conţinutul şi termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (8) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate au componentele prevăzute de IAS 1. (9) Documentul menţionat la alin. (6) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2. (10) Societăţile de administrare care au în administrare şi fonduri de pensii private aplică prevederile prezentei norme.  +  Articolul 7Prezenta normă transpune parţial prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.  +  Articolul 8 (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015. (2) La data aplicării cerinţelor prezentei norme se abrogă orice dispoziţii contrare acestuia, iar prevederile Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, şi ale Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, nu mai sunt aplicabile entităţilor menţionate la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 10Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia.

  Preşedintele Autorităţii de

  Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 28 decembrie 2015.Nr. 39.  +  Anexa 1REGLEMENTARI 28/12/2015  +  Anexa 2ANEXA 28/12/2015