NORMĂ nr. 40 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016. (2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă: a) Regulamentul nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, publicat în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 3 martie 2011; b) Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 16 martie 2011.

  Preşedintele

  Autorităţii de Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 28 decembrie 2015.Nr. 40.  +  AnexăREGLEMENTARI 28/12/2015