HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 1999privind activităţile de natura economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economică au obligaţia sa calculeze, sa înregistreze şi sa recupereze uzura fizica şi morala a mijloacelor fixe aferente acestor activităţi, prin tarif sau preţ, cu excepţia celor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  +  Articolul 2Amortizarea mijloacelor fixe existente în patrimoniul serviciilor publice de interes local la data de 31 decembrie 1998 se va calcula în regim linear, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, în funcţie de durata normală de utilizare rămasă şi de valoarea de intrare aferentă acestei durate.Amortizarea mijloacelor fixe intrate în patrimoniul serviciilor publice de interes local după data de 1 ianuarie 1999 se va calcula conform prevederilor Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Activităţile de natura economică pentru care serviciile publice de interes local au obligaţia sa calculeze, sa înregistreze şi sa recupereze amortizarea mijloacelor fixe sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu luna următoare celei în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad Rosca  +  Anexa 1 ACTIVITĂŢILE DE NATURA ECONOMICĂpentru care serviciile publice de interes local calculează amortizarea mijloacelor fixe aferente acestor activităţi- alimentarea cu apa;- canalizare şi epurarea apelor uzate;- salubritate;- alimentarea cu energie termica;- transportul urban, în comun, de călători;- igienizare, deratizare şi dezinsecţie;- administrarea pieţelor, targurilor şi oboarelor;- băi publice;- alte servicii publice care desfăşoară activităţi de natura economică ale căror cheltuieli se recuperează prin preţ sau tarif, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, după caz.---------