REGULAMENT nr. 14 din 17 decembrie 2015privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ale art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (6) şi ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,în vederea aplicării unitare a reglementărilor sectoriale incidente,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedurile aplicabile de către A.S.F. şi de către entităţile reglementate pentru evaluarea, aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere şi pentru exercitarea funcţiilor-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituţiilor de credit, agenţilor de distribuţie ai unei societăţi de administrare a investiţiilor, brokerilor de asigurare şi brokerilor de pensii private.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţiile de credit care sunt înregistrate la A.S.F. în calitate de intermediar supun autorizării exclusiv persoanele desemnate să exercite funcţia de control intern.  +  Articolul 2(1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică incidentă sectorului de supraveghere financiară prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) aprobare - emiterea unui act individual de autorizare, avizare sau validare a unei persoane evaluate;b) competenţă şi experienţă profesională - ansamblu de cunoştinţe, teoretice şi practice, dobândite de o persoană în cadrul activităţii sale;c) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare care poate să apară în procesul operaţional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului şi membrilor structurii de conducere/persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţii contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, raţionamentul profesional ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuţiilor sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea pieţei financiare;d) consiliu - consiliul de administraţie în cazul administrării în sistemul unitar, consiliul de supraveghere în cazul administrării în sistemul dualist;e) conducere executivă/conducere superioară - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale entităţii reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii, respectiv directorii numiţi de consiliul de administraţie, în cazul administrării în sistem unitar, sau directoratul numit de consiliul de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor şi a sediilor secundare din cadrul entităţii reglementate;f) domeniu financiar-bancar - piaţa bancară şi pieţele financiare nebancare supravegheate de Banca Naţională a României sau de A.S.F. ori de autorităţi competente echivalente din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori state terţe;g) entitate reglementată - societate autorizată, reglementată şi supravegheată de către A.S.F. care desfăşoară activităţile şi operaţiunile prevăzute în legislaţia specifică sectorului de supraveghere financiară;h) persoane care deţin funcţii-cheie - persoane ale căror atribuţii au o influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entităţii reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entităţii reglementate, conform legislaţiei specifice sectorului de supraveghere financiară,după caz, atribuţiile de:(i) evaluare şi administrare a riscurilor (managementul riscurilor);(ii) control intern/conformitate;(iii) audit intern;(iv) director de investiţii, în cadrul administratorilor de fonduri de pensii private;(v) actuar;i) persoana evaluată - persoana propusă de o entitate reglementată pentru o poziţie în cadrul structurii de conducere sau pentru a deţine funcţii-cheie;j) sector de supraveghere financiară - unul dintre cele trei sectoare de activitate supravegheate de A.S.F., respectiv sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări, sectorul sistemului de pensii private;k) structura de conducere - membrii consiliului şi conducerea executivă/conducerea superioară.(3) Funcţia de control intern/conformitate poate cuprinde inclusiv ofiţerii de conformitate sau persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Se supun aprobării A.S.F.:a) membrii structurii de conducere din cadrul entităţilor reglementate;b) persoanele desemnate în funcţiile-cheie menţionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i), (ii) şi (iv), cu excepţia persoanelor care deţin funcţiile critice şi cele cheie menţionate la art. 1 alin. (2) pct. 18 şi la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.(2) Entităţile reglementate notifică A.S.F., cu cel puţin 15 zile înainte de începerea exercitării atribuţiilor, după verificarea în prealabil şi asumarea de către structura de conducere a îndeplinirii de către persoanele respective a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament şi a prevederilor legale, persoanele care deţin următoarele funcţii:a) funcţiile-cheie menţionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (iii) şi (v);b) persoanele menţionate la art. 2 alin. (3);c) funcţiile critice şi cheie menţionate la art. 1 alin. (2) pct. 18 şi la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015.(3) Notificarea menţionată la alin. (2) este transmisă conform anexei nr. 2 şi este însoţită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, completat de către persoana propusă să exercite funcţia-cheie/funcţia critică.(4) Documentele care atestă îndeplinirea de către persoanele menţionate la alin. (2) a condiţiilor prevăzute de prezentul regulament se păstrează la sediul entităţii reglementate, minimum 5 ani de la încetarea relaţiilor de muncă/contractuale cu respectiva entitate, fiind disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F., ori de câte ori este necesar.(5) În situaţia în care exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor-cheie este realizată de structuri organizatorice distincte, entităţile reglementate solicită aprobarea sau, după caz, notifică A.S.F. doar persoana/persoanele desemnată(e) să asigure conducerea acestora.(6) În cazul în care legislaţia aplicabilă entităţii reglementate permite externalizarea unor funcţii-cheie, aceasta se efectuează cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia respectivă; notificarea prevăzută la alin. (3) cuprinde datele şi informaţiile referitoare la persoana fizică care va exercita efectiv atribuţiile respective şi este însoţită de copia contractului încheiat între entitatea reglementată şi persoana fizică/persoana juridică care preia atribuţiile.(7) Entitatea reglementată nu poate fi exonerată de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea atribuţiilor şi obligaţiilor specifice unei funcţii-cheie unei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, sub sancţiunea nulităţii actelor juridice în cauză.  +  Capitolul II Cerinţe şi criterii privind evaluarea adecvării persoanelor evaluate  +  Articolul 4(1) A.S.F. determină adecvarea persoanelor evaluate în următoarele situaţii:a) în cazul unei cereri de autorizare a entităţii reglementate;b) în cazul solicitării de aprobare a unei persoane în procesul de desfăşurare a activităţii;c) în cadrul procesului de supraveghere a entităţii reglementate.(2) Structura de conducere, în conformitate cu prevederile legale şi statutare, are obligaţia de a verifica îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul regulament şi de a evalua în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F.(3) Entitatea reglementată instituie politici şi proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării prealabile şi continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi legislaţiei sectoriale în vigoare.(4) Entitatea reglementată, prin structura de conducere, are obligaţia de a se asigura că persoana evaluată nu reprezintă un risc potenţial pentru entitate, conducând la vulnerabilitatea acesteia, luând în considerare cel puţin următoarele:a) experienţa suficientă, relevantă pentru atribuţiile specifice funcţiei;b) antecedente judiciare de natura celor menţionate la art. 7 alin. (2);c) activităţi sancţionate anterior de către o autoritate competentă;d) indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influenţe nejustificate din exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor;e) indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputaţie sau comportamentul profesional.(5) Entitatea reglementată are obligaţia să comunice de îndată A.S.F. situaţiile apărute ulterior aprobării/notificării care determină nerespectarea de către persoanele evaluate a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament.(6) Neîndeplinirea obligaţiei de verificare a încadrării persoanelor desemnate în funcţiile-cheie menţionate la art. 3 alin. (2) în cerinţele prezentului regulament constituie un motiv de reevaluare a adecvării membrilor structurilor de conducere răspunzători pentru nerespectarea acestei obligaţii.  +  Articolul 5În scopul asigurării unui management prudent şi corect al entităţii reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc şi menţin, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, cerinţele cuprinse în prezentul regulament referitoare la:a) competenţă şi experienţă profesională;b) integritate şi bună reputaţie;c) guvernanţă.  +  Articolul 6(1) Pentru evaluarea competenţei şi experienţei profesionale corespunzătoare poziţiei vizate se iau în considerare:a) cunoştinţele teoretice obţinute pe baza studiilor şi formării profesionale;b) vechimea şi experienţa practică acumulată din ocupaţiile anterioare relevante;c) sfera competenţelor, a responsabilităţilor, a riscurilor aferente şi, după caz, a capacităţii de a lua decizii în funcţiile anterior deţinute şi în funcţia vizată;d) abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajaţi subordonaţi, dacă este cazul;e) alte aspecte relevante.(2) Pentru asigurarea unui management prudent, corect şi eficient al entităţii reglementate, membrii structurii de conducere sunt absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior, îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii entităţii reglementate şi responsabilităţilor alocate.(3) Persoanele desemnate să asigure conducerea executivă/conducerea superioară deţin experienţă relevantă, de minimum 5 ani, dacă legea nu prevede altfel, în domeniul financiar-bancar sau de specialitate, precum şi cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile care urmează a fi coordonate în cadrul entităţii reglementate.(4) Persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţii reglementate deţin experienţă relevantă pentru atribuţiile pe care urmează a le exercita, de cel puţin 3 ani, şi, după caz, dacă legislaţia sectorială prevede astfel, să fi participat la stagiile de pregătire profesională sau să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiară, organizat de către furnizorii de programe de formare profesională care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor trei pieţe financiare aflate sub supravegherea A.S.F.(5) În situaţia în care niciunul dintre membrii conducerii executive propuşi spre aprobare nu este cetăţean român, se prezintă documente din care să reiasă că cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba română sau, în lipsa acestora, probarea cunoştinţelor de limba română se realizează în cadrul interviului prevăzut la art. 9 alin. (2).  +  Articolul 7(1) Se consideră că persoana evaluată respectă cerinţele privind buna reputaţie şi integritatea dacă nu există motive obiective şi demonstrabile care determină îndoieli rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.(2) Reputaţia şi integritatea persoanei evaluate, menţionate la alin. (1), sunt puse la îndoială în situaţia în care există informaţii, fără a se limita la acestea, cu privire la existenţa uneia din următoarele situaţii:a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:(i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului;(ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar;(iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală;(iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de cea privind protecţia consumatorului;b) investigaţii sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia financiar-bancară;c) anchete relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;d) comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei, pentru a asigura administrarea corectă şi prudentă a entităţii reglementate.(3) În aplicarea alin. (2) lit. d) sunt relevante următoarele aspecte:a) persoana evaluată nu a dovedit transparenţă, deschidere şi cooperare în relaţiile sale cu autorităţile de reglementare;b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenenţe sau licenţe pentru practicarea unei activităţi sau profesii ori excluderea sau interdicţia de a mai desfăşura activităţi într-un domeniu de către o autoritate de reglementare;c) rezultatele financiare ale entităţilor deţinute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participaţie majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment şi lichidare nevoluntară şi dacă este cazul în ce mod persoana respectivă a contribuit la situaţia care a condus la aceste proceduri;d) declaraţia de faliment personal, dacă este cazul;e) indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau a unor influenţe externe entităţii, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor.  +  Articolul 8Evaluarea îndeplinirii cerinţei de guvernanţă prevăzută la art. 5 lit. c) se referă la:a) existenţa unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. c);b) restricţii şi incompatibilităţi între funcţia evaluată şi poziţiile deţinute în cadrul aceleiaşi entităţi sau în cadrul altor entităţi, astfel cum sunt definite în legislaţia specifică sectorială;c) capacitatea de desfăşurare efectivă a activităţii şi de alocare a timpului corespunzător exercitării acesteia;d) capacitatea persoanei evaluate de a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin în mod independent, precum şi aspectele relevante care pot rezulta din analiza informaţiilor obţinute, referitoare la:(i) activităţile desfăşurate în funcţiile anterioare şi actuale, exercitate în cadrul entităţii reglementate sau în cadrul altor entităţi;(ii) relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiaşi entităţi reglementate, din societatea-mamă sau din cadrul altor entităţi ale grupului de care aparţine entitatea reglementată;(iii) relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu acţionarii care deţin controlul asupra entităţii reglementate, a societăţii-mamă sau a altor entităţi din cadrul grupului;e) componenţa în ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunoştinţele şi experienţa colectivă necesară pentru buna funcţionare a entităţii reglementate, după caz.  +  Capitolul III Procedura de evaluare şi de aprobare a persoanelor evaluate  +  Articolul 9(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcţiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea asumată şi semnată de reprezentantul legal, însoţită de următoarea documentaţie:a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;b) curriculum vitae, semnat şi datat, în format Europass; dacă este cazul, se menţionează autoritatea de supraveghere a entităţilor în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;c) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute;d) chestionarul din anexa nr. 1, completat şi semnat de persoana evaluată;e) declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, că nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi că, în cazul în care se află într-o astfel de situaţie, înţelege să renunţe la situaţia respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către A.S.F., transmiţând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieşirea din incompatibilitate;f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul şi/sau reşedinţa; pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani prezintă şi certificatul de cazier judiciar şi fiscal sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ultima ţară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;g) declaraţie pe propria răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputaţia şi integritatea;h) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.(2) Realizarea interviurilor are loc în situaţia în care entitatea reglementată în cadrul căreia este propusă persoana evaluată se încadrează în una dintre următoarele categorii sau situaţii:a) este o societate de asigurare-reasigurare, administrator de fonduri de pensii private, operator de piaţă/operator de sistem, depozitar central, contraparte centrală;b) este o entitate reglementată în cadrul căreia activităţile desfăşurate au un impact deosebit din perspectiva administrării riscurilor sau prezintă o asemenea importanţă astfel încât orice dificultate sau eşec în desfăşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea entităţii respective de a-şi îndeplini obligaţiile legale ori de a-şi continua activitatea.(3) A.S.F. poate solicita informaţii şi documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu persoanele evaluate, de câte ori consideră necesar.(4) A.S.F., în cadrul interviului menţionat la alin. (2), solicită persoanei evaluate să prezinte activitatea pe care urmează să o desfăşoare, experienţa profesională relevantă obţinută din activitatea desfăşurată anterior, inclusiv măsurile dispuse pentru soluţionarea unor situaţii deosebite, gradul de cunoaştere a legislaţiei specifice şi măsurile propuse pentru a realiza obiectivele cuprinse în planul de afaceri/programul de activitate al entităţii reglementate, după caz.(5) Persoanele evaluate probează, dacă este cazul, cu documente adecvate faptul că informaţiile comunicate sunt corecte şi complete.(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informaţiile şi afirmaţiile susţinute de persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care să ateste că cele declarate sunt conforme cu realitatea şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau din alte state, după caz.  +  Articolul 10(1) Cererea depusă în vederea aprobării unei persoane care a mai fost evaluată şi aprobată de către A.S.F. pentru o poziţie în structura de conducere sau pentru deţinerea unei funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate, semnată de reprezentantul legal, este însoţită de:a) copia actului individual de aprobare emis anterior de A.S.F.;b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei supuse aprobării prin care se confirmă că informaţiile cuprinse în documentele transmise cu ocazia primei aprobări îşi păstrează valabilitatea sau, după caz, prezentarea documentelor actualizate/completate, relevante poziţiei vizate;c) documentul justificativ care atestă achitarea taxei/tarifului prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014;d) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră relevante pentru poziţia vizată.(2) În cazul persoanelor menţionate la alin. (1), dacă documentele transmise anterior sunt mai vechi de 3 ani, documentaţia necesară aprobării este depusă conform art. 9 alin. (1).(3) Societăţile autorizate să desfăşoare activităţi corespunzătoare mai multor sectoare de supraveghere financiară, încadrându-se astfel în mai multe categorii de entităţi reglementate, asigură respectarea prevederilor menţionate la alin. (4)-(6).(4) În cazul membrilor structurii de conducere, entităţile menţionate la alin. (3) transmit, în vederea aprobării, o singură cerere şi un singur set de documente prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor specifice fiecărei categorii de entitate reglementată.(5) Persoanele propuse să exercite funcţiile-cheie menţionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i) şi (ii) se aprobă separat pentru fiecare domeniu de activitate al entităţii reglementate.(6) Retragerea aprobării acordate persoanei din structura de conducere de către unul dintre sectoarele de supraveghere financiară atrage încetarea de drept a aprobării acordate acesteia de către celelalte sectoare de supraveghere financiară.  +  Articolul 11(1) A.S.F. analizează, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere sau atribuţii aferente unor funcţii-cheie, dacă sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile de eligibilitate prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă şi în prezentul regulament, luând în considerare informaţiile desprinse din documentele prezentate, din susţinerea interviului, după caz, sau din orice alte surse disponibile.(2) A.S.F. decide cu privire la aprobarea/respingerea cererii în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, termen care se poate prelungi cu 30 de zile în situaţia aplicării prevederilor art. 9 alin. (2), (3) sau (6).(3) A.S.F. respinge cererea privind aprobarea persoanei propuse să exercite responsabilităţi în cadrul structurii de conducere ori atribuţii aferente unor funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate dacă există motive obiective şi demonstrabile pentru a considera că persoana evaluată nu îndeplineşte cerinţele şi criteriile prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă şi în prezentul regulament sau, după caz, dacă nu este convinsă că persoana poate asigura administrarea activităţii şi exercitarea atribuţiilor funcţiilor-cheie în mod corect, prudent şi eficient.(4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii, scrisă şi motivată, se comunică entităţii reglementate solicitante şi poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12(1) A.S.F poate solicita înlocuirea persoanei notificate de către o entitate reglementată conform prevederilor art. 3 alin. (2), dacă apreciază că persoana notificată nu îndeplineşte criteriile privind exercitarea atribuţiilor funcţiilor respective.(2) În situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare şi supraveghere continuă, sunt constatate aspecte care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea cerinţelor de evaluare iniţiale în raport cu o anumită persoană aprobată, A.S.F. poate dispune retragerea aprobării acordate.(3) În cazul în care există indicii rezonabile privind exercitarea deficitară a atribuţiilor de către persoanele din structura de conducere şi a celor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate, A.S.F. poate să procedeze la reevaluarea acestora şi să dispună măsurile prevăzute în legislaţia aplicabilă, inclusiv retragerea aprobării.  +  Articolul 13(1) A.S.F. poate retrage aprobarea persoanei evaluate în următoarele condiţii:a) la cererea entităţii reglementate;b) dacă aprobarea a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;c) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la aprobare;d) ca sancţiune.(2) Entitatea reglementată are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea aprobării persoanelor evaluate cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.(3) Retragerea la cerere a aprobării persoanelor evaluate va fi decisă de către A.S.F. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14(1) Actele individuale emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie din cadrul entităţilor reglementate rămân în continuare valabile.(2) Cererile de aprobare, depuse la A.S.F. şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se soluţionează de A.S.F. conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.(3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, membrii structurii de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie au obligaţia să se conformeze prevederilor prezentului regulament.(4) Politicile şi procedurile menţionate la art. 4 alin. (3) sunt elaborate sau, după caz, completate ori modificate de către entităţile reglementate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament(5) Entităţile reglementate sunt obligate ca, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), să evalueze respectarea cerinţelor menţionate la art. 5 lit. a), b) şi c) de către membrii structurii de conducere/persoanele care deţin funcţii-cheie şi, după caz, să transmită ASF solicitări de aprobare, modificare şi/sau notificări, în scopul încadrării în prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 15(1) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezentul regulament se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora.(2) Cererea de aprobare este însoţită de documentaţia depusă într-un singur exemplar, îndosariată şi paginată, care cuprinde şi opisul aferent.  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei specifice.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile reglementărilor specifice aplicabile entităţii reglementate, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 18(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) art. 7 lit. d) şi art. 22 lit. a)-e) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;b) art. 19 lit. a)-e) şi art. 20 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;c) art. 8 alin. (3) şi (4) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările ulterioare;d) art. 6 alin. (3) lit. b), c) şi c^1), art. 7 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. b), d) şi e), art. 72 alin. (1), art. 73, art. 81 alin. (1) şi (3), art. 83, anexa 1C şi anexa 1D din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;e) art. 8 lit. a)-e) şi h), art. 9 alin. (1) lit. b), e) şi f) şi art. 11 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;f) art. 4 alin. (2) lit. f), art. 13 alin. (7) lit. b), f), g) şi h), alin. (8), (10)-(12) şi art. 17 alin. (4) lit. a)-e) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare;g) art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 1 şi 3-7, art. 24 alin. (1) lit. d) pct. 1-7, art. 36 lit. b), e) şi f), art. 37 alin. (1) lit. a) -e) şi h), art. 38 şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea Societăţilor de administrarea a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare;h) prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), b), d)-g), alin. (2) lit. a), c) -g), alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. b), e), f), alin. (2) lit. a)-e) şi g) şi alin. (10) lit. a)-d) şi g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015;i) Dispunerea de măsuri nr. 10/2005*;j) art. 4 lit. b), f) şi g), art. 5 şi 6 din Dispunerea de măsuri nr. 11/2012*);k) art. 1 alin. (9) lit. b), f) şi g) şi alin. (10) şi (12)-(15) din Dispunerea de măsuri nr. 27/2012*);l) prevederile art. 5 din Dispunerea de măsuri nr. 6/2013*); Notă
  ──────────
  *) Dispunerea de măsuri nr. 10/2005, Dispunerea de măsuri nr. 11/2012, Dispunerea de măsuri nr. 27/2012 şi Dispunerea de măsuri nr. 6/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ──────────
  m) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;n) art. 12, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi alin. (3) din Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;o) prevederile art. 13, art. 31 alin. (1) lit. a)-g), j), k) şi o), art. 32 alin. (2) şi (3), art. 36 alin. (1) lit. a)-f) şi art. 37 alin. (2) şi (3) din Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;p) orice alte dispoziţii contrare.(2) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.
   +  Articolul 19(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 17 decembrie 2015.Nr. 14.
   +  Anexa 1*Font 7*                                                            CHESTIONAR*1)       pentru membrii structurii de conducere şi pentru persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Subiectul/Întrebarea │Răspuns│ Explicaţii ││crt.│ ├───┬───┤ ││ │ │DA │NU │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤│ 1│Entitatea reglementată │ │ │ Denumirea │ Sediul social │ Tipul entităţii ││ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────────┴──────────┬──────────┴─────────────────────┤│ 2│Identitatea candidatului (Cetăţenii străini │ │ │Numele şi prenumele │ ││ │precizează şi data la care şi-au stabilit sau │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │urmează să îşi stabilească domiciliul sau reşedinţa│ │ │CNP │ ││ │în România.) │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │ │Seria şi numărul actului de identitate,│ ││ │ │ │ │emitentul şi data emiterii │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │ │Data şi locul naşterii │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │ │Cetăţenia │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │ │Domiciliul şi sau reşedinţa │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ 3│Funcţia propusă │ │ │ Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor ││ │(Pentru persoanele din structura de conducere se │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │menţionează activităţile pe care urmează să le │ │ │ ││ │coordoneze.) │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│Formare profesională şi experienţă relevantă │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│Acţionar sau asociat în ultimii 10 ani │ │ │1. Deţineri individuale*1) ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │ │ │ Denumirea şi activitatea entităţii │ Cota de participare (%) ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤│ │ │ │ │2. Deţineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflaţi în││ │ │ │ │legături strânse*2) ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │ │ │ Denumirea şi activitatea entităţii │ Cota de participare (%) ││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────┬─────────┬───────┴┬────────────────┬───────────┤│ 6│Alte responsabilităţi de administrare sau de │ │ │Denumirea şi activitatea│ Funcţia │Perioada│Responsabilităţi│ Rezultate ││ │conducere în ultimii 10 ani decât cele menţionate │ │ │ entităţii │ │ │ │ ││ │în CV │ │ ├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────────┤│ 7│Relaţii de afaceri cu entitatea reglementată │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 8│Evaluări în ultimii 10 ani realizate de alte │ │ │ Denumirea autorităţii │Rezultatul evaluării (probat cu documente)││ │autorităţi din România sau din alte state │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ 9│Conflicte cu autorităţi de supraveghere financiar- │ │ │Vă rugăm specificaţi: ││ │bancare din România sau din alte state, refuzul │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │aprobării sau sancţiuni ale autorităţilor de │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │supraveghere financiar-bancare din România sau din │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │alte state, în ultimii 10 ani │ │ │1. Tipul sancţiunii şi durata de reabilitare ││ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────┤│ 10│Sancţiuni în urma unor anchete, investigaţii sau │ │ │Autoritatea care a dispus│Fapta sancţionată│ Sancţiunea │Data aplicării ││ │proceduri profesionale, disciplinare, │ │ │ sancţionarea │ │ │ sancţiunii ││ │administrative, judiciare în ultimii 10 ani în │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────┤│ │România sau în alt stat │ │ │ │ │ │ ││ │(Informaţiile sunt furnizate şi în cazul în care │ │ │ │ │ │ ││ │s-a realizat reabilitarea.) │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────────────────────────┼─────────────────┴┬───────────┴───────────────┤│ 11│Detalii privind sancţiuni disciplinare într-o │ │ │ Obiectul sancţiunii │ Sancţiunea │ Data aplicării sancţiunii ││ │funcţie sau post de administrator, relaţie │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤│ │fiduciară sau relaţie similară │ │ │ │ │ ││ │- concediere sau încetare/revocare mandat │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┤│ 12│Dificultăţi financiare majore, blocaje financiare, │ │ │Vă rugăm specificaţi aspectele respective furnizate astfel: ││ │proceduri de executare silită, proceduri judiciare │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │sau extrajudiciare, finalizate sau în curs │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────┤│ 13│Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi în următoarele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │12 luni o participaţie la capitalul entităţii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reglementate menţionate la pct. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 14│Raporturi de îndatorare financiară faţă de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entitatea reglementată, inclusiv faţă de entităţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din acelaşi grup, faţă de acţionarii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │administratorii sau membrii structurii de conducere│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ai acesteia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- detalii, inclusiv emiterea unor garanţii, ipoteci│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau alte instrumente comensurabile financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 15│Vă rugăm să indicaţi orice alte informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │relevante pentru demonstrarea calificării │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale, a probităţii morale şi a integrităţii│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────┘ Notă
  ──────────
  *1) Se menţionează deţinerile reprezentând cel puţin 1% din drepturile de vot; în cazul societăţilor admise la tranzacţionare se menţionează deţinerile reprezentând cel puţin 5% din drepturile de vot.
  *2) Idem pct. 1.
  ──────────
  Subsemnatul, ..........................., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea, că îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia de ...................... şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora A.S.F. ar trebui încunoştinţată. Totodată, mă angajez să comunic A.S.F. toate modificările privind informaţiile furnizate.Semnătura.................Data.................NOTĂ:A.S.F. păstrează confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa 2Formular NotificareI. Date de contact┌───────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐│Denumirea entităţii│Codul LEI│ ││reglementate │şi CUI │ │├───────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Persoană de contact ││ │ ├───────┬────────┬───────┬────────┬─────────┤│ │ │Prenume│ Nume │Funcţia│Număr de│Adresă de││ │ │ │ │ │telefon │ e-mail ││ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤└───────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┘II. Elemente notificate, după cazInformaţii privind notificările precedente┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┐│ Data │ Număr notificare │ Sectorul │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┘III. Descrierea atribuţiilor notificate*Font 9*┌─────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│Data alocării│ Funcţia-cheie sau persoana │ Atribuţiile şi │ Alte informaţii ││atribuţiilor │ desemnată/Ofiţer de conformitate │responsabilităţile│ considerate ││ │pentru aplicarea Legii nr. 656/2002│alocate persoanei │relevante pentru ││ │ şi Ordonanţei de urgenţă a │ │evaluare de către││ │ Guvernului nr. 202/2008 │ │ societate │├─────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘IV. Informaţii despre persoana notificată┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nume şi prenume │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Nume deţinute anterior │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Naţionalitate │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Numărul de identificare personală (CNP)│ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Data naşterii │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Locul naşterii │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Domiciliul/Adresa personală │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Număr de telefon │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Informaţii privind procesul de evaluare│Se vor indica: ││sau notificare anterior, realizat de │a) denumirea autorităţii; ││către o altă autoritate de supraveghere│b) statul membru; ││din sectorul financiar din SEE │c) data. │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Informaţii privind locurile de muncă │Se vor indica: ││anterioare, alocările de atribuţii │a) denumirea şi codul LEI sau CUI; ││calificate ca membru al conducerii: │b) natura şi sfera de acoperire a ││ │operaţiunilor; ││ │c) sediul social al entităţii; ││ │d) atribuţiile. │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Descrierea nivelului cunoştinţelor, │Se vor indica inclusiv: ││competenţei şi experienţei persoanei │a) cunoştinţe şi abilităţi (studii ││căreia i se alocă atribuţiile, inclusiv│universitare, cursuri, diplome şi ││ │certificate); ││ │b) experienţă profesională relevantă.│├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Informaţii detaliate privind │ ││potenţialele conflicte de interes, dacă│ ││este cazul, cu descrierea │ ││circumstanţelor respective, şi o │ ││declaraţie privind modul în care │ ││persoana notificată intenţionează să le│ ││gestioneze │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Participaţii calificate şi alte forme │ ││de influenţă semnificativă în cadrul │ ││societăţii │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Alte entităţi în care persoana │Se vor indica: ││notificată deţine o participaţie │a) denumirea şi codul LEI sau CUI; ││calificată directă sau indirectă: │b) natura şi sfera operaţiunilor; ││ │c) sediul social al entităţii; ││ │d) participaţia (în procente). │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Rude apropiate cu participaţii │ ││calificate în societate sau în altă │ ││entitate care deţine participaţii │ ││calificate în societate │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Condamnări ale instanţelor naţionale │ ││sau din alte state în ultimii 10 ani, │ ││cu explicarea circumstanţelor, dacă │ ││este cazul │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Procese aflate pe rolul instanţelor de │ ││judecată │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Calitatea de membru într-un consiliu │ ││de administraţie al unei entităţi, │ ││pentru care nu a fost descărcată de │ ││răspundere │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Demiterea dintr-o funcţie de către o │ ││instituţie financiară sau entitate sau │ ││revocarea din poziţia de membru al │ ││conducerii sau funcţii-cheie de către o│ ││altă entitate │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Implicarea într-un faliment sau proces │ ││similar în alte state │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Respingerea unei cereri de aprobare, │ ││excluderea sau limitarea în alte moduri│ ││în ceea ce priveşte dreptul de a │ ││conduce operaţiuni sau a desfăşura │ ││activităţi profesionale care necesită │ ││autorizare, înregistrare sau cerinţe │ ││asemănătoare de la o autoritate, │ ││organizaţie sau organism │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Sancţiuni de supraveghere asupra │ ││persoanei notificate sau asupra unei │ ││entităţi în care a deţinut o │ ││funcţie-cheie │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Alte informaţii relevante pentru │ ││realizarea evaluării │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘V. DeclaraţiiDeclaraţie semnată de reprezentantul legal al societăţii conform căreia:a) evaluarea a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale şi ale politicilor interne referitoare la cerinţele de competenţă profesională şi probitate morală şi conform căreia persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuţiilor alocate;b) informaţiile furnizate în notificare sunt corecte şi complete: data, numele în clar şi semnătura.---------