NORMĂ nr. 36 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015    În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b) și d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.(2) Reglementările contabile menționate la alin. (1) se aplică brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare care desfășoară activitate de intermediere în asigurări pe teritoriul României, în baza unei autorizații sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prezenta normă transpune parțial prevederile Directivei 2013/34/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013.(4) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, definiți în condițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin persoanelor juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie în conformitate cu reglementările din anexă, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor dispoziții legale aplicabile.  +  Articolul 2(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2016, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor întocmi și vor publica situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate în moneda națională și în limba română, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.(2) Situațiile financiare anuale individuale la 31 decembrie 2015 vor fi întocmite conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare, și transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul prevăzut de normele elaborate în acest sens, pentru încheierea exercițiului financiar.(3) Administratorii aprobă politicile contabile pentru întreaga activitate a brokerilor, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.(4) Persoanele menționate la alin. (3) răspund de asigurarea transpunerii soldurilor conturilor din balanța de verificare încheiată la data de 31 decembrie 2015 în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exercițiului financiar al anului 2016, prevăzute de noul plan de conturi din anexă.  +  Articolul 3(1) Situațiile financiare anuale întocmite de brokerii de asigurare și/sau de reasigurare sunt auditate în funcție de criteriile de mărime stabilite, astfel:a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.(2) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligația verificării situațiilor financiare anuale de către experți contabili sau cenzori avizați de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.(3) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care au auditat situațiile financiare anuale vor asigura verificarea situațiilor financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).(4) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care au verificat situațiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situațiile financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).(5) Pentru situațiile financiare ale anului 2016, întocmite în conformitate cu reglementările contabile din anexă, evaluarea privind încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale exercițiilor financiare ale anilor 2015 și 2016.  +  Articolul 4(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă prevederile aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 și 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Mișu Negrițoiu
    București, 23 decembrie 2015.Nr. 36.  +  ANEXĂREGLEMENTĂRI CONTABILEprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidateale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare