HOTĂRÎRE nr. 288 din 20 aprilie 1991privind calificarea şi recalificarea şomerilor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 15 mai 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare şi recalificare a şomerilor  +  Articolul 1În baza Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, calificarea şi recalificarea se organizează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială şi se desfăşoară, după caz, în: a) centrele proprii de calificare şi recalificare; b) unităţi: regii autonome, societăţi comerciale, mici întreprinderi şi asociaţii cu scop lucrativ, instituţii de învăţămînt publice şi particulare şi persoane fizice cu activitate independenta autorizate, pe bază de convenţie.  +  Articolul 2Calificarea sau recalificarea şomerilor se poate face în meserii, specialităţi, funcţii şi activităţi corespunzător cererilor de forta de muncă.  +  Articolul 3Planurile de învăţămînt şi programele de pregătire pentru calificarea şi recalificarea şomerilor se elaborează de către centre, împreună cu unităţile interesate sau, în situaţia prevăzută la art. 1 lit. b), de către direcţia de muncă şi protecţie socială şi unităţile la care se desfăşoară pregătirea, corespunzător prevederilor legale pentru cursurile de calificare.  +  Articolul 4Durata calificării şi recalificarii se stabileşte diferenţiat, pînă la cel mult 6 luni, în raport cu complexitatea meseriei, profesiei sau activităţii. Pentru recalificarea unor persoane în meserii, profesii sau activităţi pentru care somerii au deja unele cunoştinţe şi deprinderi practice, durata se poate reduce pînă la jumătate faţă de durata unui curs de calificare de acelaşi profil.  +  Articolul 5 (1) La cursurile de calificare sau recalificare organizate în condiţiile prezentei hotărîri sînt admise persoanele apte de muncă pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzătoare şi au fost selectate şi orientate profesional. (2) Pentru unele meserii sau activităţi mai simple, care nu necesita pregătire teoretică, pot fi admise la cursuri şi persoane care nu au absolvit învăţămîntul obligatoriu, dar poseda cunoştinţele generale minime necesare. (3) Pentru locurile de muncă din economie şi administraţie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare sau recalificare este mai mare, direcţiile de muncă şi protecţie socială, împreună cu unităţile interesate, pot stabili şi alte condiţii de orientare şi selecţie profesională, inclusiv supunerea candidaţilor la teste psihologice şi de aptitudini. (4) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau cu deficiente vor fi cuprinse la calificare sau recalificare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care primesc ajutor de şomaj admise la cursuri de calificare sau recalificare sînt obligate sa încheie cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, după modelul stabilit de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de şomaj, admise la cursuri, direcţiile de muncă şi protecţie socială încheie convenţii cu unităţile la care acestea urmează să fie repartizate, prin care unităţile se obliga să le încadreze după absolvire. (3) Persoanele care primesc ajutor de şomaj şi care prin angajament se obliga ca după absolvire sa lucreze pe bază de libera iniţiativă sînt scutite de obligaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 1/1991. (4) Persoanele care nu primesc ajutor de şomaj, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (2), nu încheie angajament.  +  Articolul 7 (1) Calificarea sau recalificarea cuprinde pregătirea teoretică şi instruirea practica sau, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2), numai instruire practica. (2) Pregătirea teoretică se asigura, după caz, la sediul centrelor de calificare şi recalificare, la unităţile prevăzute la art. 1 lit. b); programul de pregătire teoretică se poate organiza, în funcţie de condiţii, în 1-2 zile pe saptamina, comasat, sau în 2-3 cicluri. (3) Instruirea practica se face, de regula, în unitatea în care persoanele urmează sa lucreze, în alte unităţi stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare şi recalificare.  +  Articolul 8 (1) Absolvirea cursurilor de calificare şi recalificare se face printr-un examen constind, după caz, dintr-o proba teoretică şi una practica, sau numai proba practica. Proba teoretică se susţine în faţa comisiei de examinare constituite la direcţia de muncă şi protecţie socială, iar proba practica, la locul de muncă unde s-a efectuat instruirea practica. (2) Comisia de examinare se numeşte de directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială şi se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul direcţiei de muncă şi protecţie socială şi 1-3 specialişti, din care unul va fi de la unitatea în care va fi repartizat absolventul.  +  Articolul 9 (1) Cursanţii care au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare proba vor fi declaraţi calificaţi în meseria, profesia sau activitatea pentru care s-au pregătit şi, în baza procesului-verbal al comisiei de examinare, vor primi certificatul de absolvire. (2) Cursanţii care nu au promovat probele pot susţine un nou examen în termen de cel mult 30 de zile, beneficiind de drepturile prevăzute la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 1/1991. (3) Certificatul de absolvire se eliberează de către centrul de calificare şi recalificare şi are aceeaşi valabilitate cu actele eliberate, potrivit legii, de alte instituţii sau forme de învăţămînt.  +  Articolul 10În baza Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, persoana care primeşte ajutor de şomaj, cuprinsă la cursuri de calificare sau recalificare, are următoarele obligaţii şi drepturi: (1) Drepturi: a) sa primească ajutorul de şomaj stabilit, potrivit legii, pe toată durata cît se afla în pregătire şi, în continuare, pînă la data primei repartizari în munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire; b) sa beneficieze de drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensie de invaliditate, alocaţie pentru copii şi asistenţa medicală gratuita, stabilite de lege pentru persoanele încadrate în munca, pe toată perioada prevăzută la lit. a); c) sa beneficieze gratuit de rechizite şi materiale de instruire şi sa primească în folosinţă manuale; d) sa beneficieze, conform legii, de haine şi echipament de protecţie pe timpul instruirii practice; e) sa primească, în funcţie de rezultatele obţinute o indemnizaţie de pînă la 10 la suta din valoarea operaţiilor sau lucrărilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unităţile în care se desfăşoară instruirea practica; f) sa primească cazare gratuita în cămine şi masa contra-cost în aceleaşi condiţii ca şi personalul angajat, în cazul în care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieşte la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregătire; în situaţia în care nu se poate asigura cazarea în cămine, unitatea la care urmează a fi repartizata persoana care beneficiază de ajutor de şomaj va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de categoria a II-a; g) sa primească abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar şi auto, dacă distanta de la domiciliu pînă la unitatea de pregătire, aflată în alta localitate, depăşeşte 5 km; h) să se retragă de la curs, fără a i se imputa cheltuielile de şcolarizare şi ajutorul de şomaj plătit, dacă s-a încadrat în meseria avută sau prestează o activitate pe bază de libera iniţiativă, dovedită cu adeverinta de încadrare, respectiv autorizaţie de funcţionare. (2) Obligaţii: a) să respecte angajamentul încheiat cu direcţia de muncă şi protecţie socială, conform prevederilor art. 6; b) sa frecventeze cursurile conform orarelor stabilite; absentele nemotivate se sancţionează prin diminuarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) lit. e); dacă numărul absentelor nemotivate depăşeşte 10 la suta din totalul orelor prevăzute în programa analitica, cursantul va fi exmatriculat. Cursantul exmatriculat are dreptul să se reinscrie la un curs de calificare sau recalificare o singură dată; c) să respecte normele de protecţie a muncii şi disciplina muncii pe durata cursului; d) sa restituie cheltuielile de şcolarizare şi ajutorul de şomaj primit pe durata cursurilor, dacă după absolvire refuza fără motive temeinice doua repartizari.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare şi recalificare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj se suporta de către direcţiile de muncă şi protecţie socială din fondul de şomaj. În aceste cheltuieli, pe lîngă plata ajutorului de şomaj, potrivit legii, se include şi taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, precum şi celelalte cheltuieli ce decurg din drepturile prevăzute la art. 10 (1) din prezenta hotărîre. (2) Taxa de participare la cursuri se stabileşte de către unitatea în care acestea se desfăşoară şi cuprinde totalitatea, în condiţiile legii, a cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare sau recalificare - cheltuieli de personal, materiale, întreţinere şi funcţionare şi, după caz, chiria şi regia de cămin şi cantina. Pentru cursurile desfăşurate în unităţi de învăţămînt, taxa se achită la începerea cursurilor. (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tipărite, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum şi organizarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organele sale teritoriale a unor acţiuni de informare a şomerilor şi agenţilor economici despre cererea şi oferta forţei de muncă, posibilităţile de calificare şi recalificare în vederea reintegrarii în munca a şomerilor, se suporta din fondul pentru ajutor de şomaj. (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente calificării şi recalificarii şomerilor, precum şi pentru publicitate privind reintegrarea în munca a tuturor şomerilor se va aloca şi nominaliza în mod distinct 20 la suta din fondul pentru plata ajutorului de şomaj, care nu poate fi folosit în alte scopuri. (5) Prin convenţii care se vor încheia anual între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, organizaţiile patronale şi sindicale de ramura se pot stabili contribuţiile acestora la finanţarea acţiunilor de calificare şi recalificare; asemenea convenţii se pot încheia şi la nivel teritorial.  +  Articolul 12Veniturile realizate din lucrările efectuate de către cursanţi în perioada de pregătire, din care se deduc sumele ce li se plătesc acestora potrivit art. 10 alin. 1 lit. e), vor fi vărsate la fondul de şomaj.  +  Articolul 13 (1) Persoanele care, potrivit legii, nu sînt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj, precum şi alte persoane care doresc să se califice sau să se recalifice, cu prioritate cele care doresc sa desfăşoare activităţi pe baza liberei iniţiative, pot fi admise la cursuri, în condiţiile art. 5, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare. (2) Persoanele care, potrivit legii, nu beneficiază de ajutor de şomaj sau cărora le-a încetat ajutorul de şomaj şi nu realizează venituri sau veniturile lunare ale acestora sînt sub 50 la suta din salariul minim pe economie, care doresc să urmeze curs de calificare sau recalificare, nu au obligaţia de a plati taxa de şcolarizare. (3) Direcţiile de muncă şi protecţie socială vor organiza, în limita fondurilor alocate potrivit art. 11 alin. 4, cursuri de calificare sau de recalificare a şomerilor care doresc sa desfăşoare activităţi pe bază de libera iniţiativă.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de calificare şi recalificare a şomerilor  +  Articolul 14În baza prevederilor art. 25 din Legea 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale înfiinţează centre de calificare şi recalificare a şomerilor, ca instituţii publice de învăţămînt care se organizează şi funcţionează în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială. Aceste centre sînt persoane juridice şi funcţionează ca instituţii publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 15Centrele de calificare şi recalificare au ca principal obiect de activitate: a) organizarea de cursuri, la sediu sau în unităţi, pentru calificarea sau recalificarea şomerilor, recalificarea persoanelor care, din motive de sănătate, nu mai pot profesa meseria de baza, precum şi pentru calificarea sau recalificarea altor persoane încadrate în munca, la cererea lor sau a unităţilor; b) oferă, la cerere, asistenţa metodologică şi de specialitate pentru cursurile de calificare sau recalificare care se desfăşoară în unităţi, sprijină aceste unităţi cu programe, documentaţie de instruire şi lectori; c) asigura orientarea profesională a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, oferindu-le ajutor la alegerea meseriei, precum şi informaţii aspra posibilităţilor de calificare/recalificare şi asupra pieţei forţei de muncă; d) participa la elaborarea de studii şi prognoze privind evoluţia pieţei forţei de muncă pe meserii, profesii şi activităţi, mutaţiile care se vor produce în conţinutul acestora, propunind adaptarea corespunzătoare a planurilor şi programelor de pregătite.  +  Articolul 16Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul centrelor de calificare şi recalificare, precum şi organigrama acestora se propun de către direcţiile de muncă şi protecţie socială şi se aproba de ministrul muncii şi protecţiei sociale, pe baza normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare aprobate de acesta.  +  Articolul 17Prefecturile şi primăriile vor pune la dispoziţie spaţiile necesare organizării centrelor de calificare şi recalificare. În acest scop, în termen de 30 de zile da la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor nominaliza şi comunică aceste spaţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în vederea preluării lor prin transfer fără plata.  +  Articolul 18 (1) Dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale a centrelor prevăzute la art. 14, necesară bunei desfăşurări a calificării şi recalificarii persoanelor care primesc ajutor de şomaj, se finanţează din fonduri de la buget. (2) La finanţarea construirii şi dotării centrelor de calificare şi recalificare pot participa, de asemenea, organizaţiile patronale şi sindicale, pe bază de convenţii încheiate între acestea şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ca reprezentant al statului, precum şi asociaţii neguvernamentale.  +  Articolul 19Personalul de conducere, de predare şi instruire al centrelor de calificare şi recalificare va fi salarizat potrivit reglementărilor legale privind personalul din unităţile de învăţămînt cu activităţi similare.  +  Articolul 20Atribuţiile direcţiilor de muncă şi protecţie socială menţionate în prezenta hotărîre se exercită de oficiile forţei de muncă prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare şi recalificare.  +  Articolul 21Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile de specialitate, controlează modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de calificare şi recalificare din centre şi alte unităţi. p. PRIM-MINISTRUANTON VATASESCU--------------