ORDIN nr. 3.699 din 17 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015  Având în vedere dispozițiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 93 alin. (3), art. 169, art. 342 alin. (1) și art. 352 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Notificare privind prelungirea termenului de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 2;b) Notificare, prevăzută în anexa nr. 3;c) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4;d) Înștiințare, prevăzută în anexa nr. 5;e) Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, prevăzută în anexa nr. 6;f) Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, prevăzută în anexa nr. 7;g) Decizie privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii declarați inactivi fiscal, prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4În sensul prezentului ordin, prin persoană impozabilă se înțelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar prin decont de TVA se înțelege decontul de taxă astfel cum este acesta definit la art. 266 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie 2016.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare la data aplicării prezentului ordin se soluționează potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.  +  Articolul 7Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 17 decembrie 2015.Nr. 3.699.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂ DE SOLUȚIONAREa deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare  +  Anexa nr. 2┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  NOTIFICARE
  privind prelungirea termenului de soluționare a decontului
  cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
  CătrePersoană impozabilă (denumirea/numele prenumele) ...................................Cod de identificare fiscală ........................................................Adresa: Localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., bl. ...., ap. ..., et. ....., județul/sectorul ...................Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trim. ......... anul ....... ați solicitat rambursarea sumei de ........... lei.Ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare, decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a fost încadrat la risc fiscal mare, iar soluționarea solicitării dumneavoastră de rambursare necesită efectuarea inspecției fiscale.Având în vedere dispozițiile art. 77 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm cu privire la termenul de soluționare a solicitării dumneavoastră de rambursare de cel mult 90 de zile de la data înregistrării cererii, prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiași articol aplicându-se în mod corespunzător.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ..........................................Semnătura și ștampila unității .............................www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 3┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  NOTIFICARE
  CătrePersoană impozabilă (denumirea/numele prenumele) ...................................Cod de identificare fiscală ........................................................Adresa: Localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., bl. ...., ap. ..., et. ....., județul/sectorul ...................Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trim. .......................... anul ................. ați solicitat rambursarea sumei de ......................... lei.Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare soluționării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentați, până cel târziu la data de ................, la domnul/doamna ..............................., camera ................, următoarele documente, pentru perioada ......................................:- ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................Documentele vor fi prezentate în original și în copie.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...............................Semnătura și ștampila unității ....................www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 4┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  DECIZIE DE RAMBURSARE
  a taxei pe valoarea adăugată
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ...............................................Cod de identificare fiscală ........................................................Adresa: Localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., bl. ...., ap. ..., et. ....., județul/sectorul ...................În baza art. 93 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ..............., înregistrat cu nr. ................. din ..............................., și a analizei de risc/inspecției fiscale efectuate în perioada ......................., se stabilește taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel: ● TVA solicitată la rambursare . ............ lei ● TVA aprobată la rambursare ............ lei ● TVA aprobată la rambursare aferentă perioadelor fiscale pentru care a fost emisă Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale nr. ......../........*) ............ lei ● Diferență de TVA care urmează a fi supusă inspecției fiscale anticipate*) ............ lei Notă
  *) Se va completa în situația în care activitatea de inspecție fiscală a emis o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.
  Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 165, 166, 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care TVA aprobată la rambursare este mai mică decât TVA solicitată la rambursare, pentru diferența de TVA care provine din perioade pentru care nu au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere, decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare încadrat în categoria de risc fiscal mare a fost transmis departamentului de inspecție fiscală, în vederea efectuării inspecției fiscale anticipate.Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (1)-(5) din același act normativ.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...........................Semnătura și ștampila unității ................Cod M.F.P. 14.13.02.02www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 5┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  ÎNȘTIINȚARE
  CătrePersoană impozabilă (denumirea/numele prenumele) ...................................Cod de identificare fiscală ........................................................Adresa: Localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., bl. ...., ap. ..., et. ....., județul/sectorul ...................Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aferent lunii/trim. ............. anul ......... ați solicitat rambursarea sumei de ................ lei.În vederea soluționării acestei solicitări, vă rugăm să prezentați, până cel târziu la data de .................., la domnul/doamna ............, camera .........., următoarele documente, pentru perioada .................:- jurnale de vânzări și de cumpărări;- balanța de verificare;- contracte comerciale, facturi și documente vamale care să ateste exportul efectuat;- documente care să ateste efectuarea unei investiții, precum și alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.Documentele vor fi prezentate în original și în copie.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele .........................Semnătura și ștampila unității ..............www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 6┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME, PRENUME│ │├──────────────────────┴────┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┬────────────────┬───┴──┬────────────┬───┴──┴──┴┬─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│JUDEȚ │ │SECTOR│ │LOCALITATE│ │├──────┼────────────────┴──────┴────────────┼───┬───────┬────┬───────┬───┬────┤│STRADA│ │NR.│ │BLOC│ │SC.│ │├───┬──┼───┬─────┬──────────┬───────────────┼───┴───┬───┴────┴───────┴───┴────┤│ET.│ │AP.│ │COD POȘTAL│ │TELEFON│ │├───┼──┴───┴─────┴────────┬─┴────┬──────────┴───────┴─────────────────────────┤│FAX│ │E-MAIL│ │└───┴─────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. INFORMAȚII FINANCIARE │├──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│Rulajul debitor al contului de clienți (4111) │▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│├──────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│Volumul exportului și/sau livrărilor intracomuni- │▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒││tare de bunuri scutite de TVA în anul precedent │▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│├──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│Procent │▒▒│▒▒│▒,│▒▒│▒▒│▒%│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐│Vă rog a-mi aproba aplicarea regimului special de rambursarea taxei pe │▒▒││valoarea adăugată │▒▒│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Anexez următoarele documente: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││înscrise în acest formular sunt corecte și complete │├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declarația│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├─────────┬───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│Funcția │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤│Organul fiscal │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────┼───────────┬─────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┤│Număr de înregistrare │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│Data înregistrare│▒│▒│/│▒│▒│/│▒▒│▒▒│▒▒│▒▒│├───────────────────────┴─────────┬─┴─────────────────┴───┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┤│Numele persoanei care a verificat│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 7┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  DECIZIE
  privind regimul special de rambursare a taxei pe
  valoarea adăugată pentru exportatori
  Către,Denumirea/Numele prenumele) ...................................Domiciliu fiscal: Localitatea ......................, str. ................ nr. ........., bl. ....., ap. ...., et. ......, județul/sectorul ...................Cod de identificare fiscală ........................................În baza prevederilor cap. IV din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015, și a Cererii nr. ................ din data ......................... și a Referatului privind îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea regimului special nr. ............... din data .............................., vă comunicăm:- se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal ............;- nu se aprobă aplicarea regimului special;- încetează aplicarea regimului special.Motivația respingerii/încetării: .....................................................................................................Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aprobată prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării până la sfârșitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate condițiile prevăzute la cap. IV din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015.Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.AprobatConducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...............................Semnătura și ștampila unității ....................Cod M.F.P. 14.13.02.02/swww.anaf.ro
   +  Anexa nr. 8┌─────────────────┐ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa: ................│ │ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ........................│ Sigla │ Direcția generală regională a finanțelor Tel.: ..................│ D.G.R.F.P. │ publice ................................/ Fax: ...................│ │ Unitatea fiscală ........................ E-mail: ................└─────────────────┘ Nr. ......../ ...........................
  DECIZIE
  privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor
  cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru
  contribuabilii declarați inactivi fiscal
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ..............................Domiciliu fiscal: Localitatea ......................, str. ................ nr. ........., bl. ....., ap. ...., et. ......, județul/sectorul ...................Cod de identificare fiscală ........................................În baza prevederilor cap. VIII din Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015, și a Deciziei nr. ........./................, prin care ați fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aferent perioadei .........Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit legii.Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.AprobatConducătorul unității fiscaleNumele și prenumele .......................................Semnătura și ștampila unității ............................Cod M.F.P. 14.13.02.02/i.f.www.anaf.ro
  ----------