LEGE nr. 342 din 22 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat"2. La articolul unic, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:".3. La articolul unic, înainte de alineatul (1^1) al articolului 8 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.»"4. La articolul unic, alineatul (1^1) al articolului 8 se abrogă.5. La articolul unic, după alineatul (1^1) al articolului 8 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"- Articolul 16^1 se abrogă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 decembrie 2015.Nr. 342.------