HOTĂRÂRE nr. 978 din 16 decembrie 2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 alin. (5) lit. b^1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale, precum şi nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.  +  Articolul 2Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.  +  Articolul 3Standardele minime de cost stau la baza: a) estimării bugetului anual necesar funcţionării serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale; b) estimării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanţate din bugetul de stat; c) stabilirii costului mediu de întreţinere în centrele de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu dizabilităţi, potrivit legii; d) estimării valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii privaţi sau, după caz, cu alţi furnizori publici.  +  Articolul 4 (1) Standardul minim de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează: a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi; c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; e) anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie. (2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 5 (1) Pentru încadrarea în standardele minime de cost, la organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv. (2) În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.  +  Articolul 6 (1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc. (2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordine, emite instrucţiuni.  +  Articolul 7Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare.  +  Articolul 8Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 782 lei.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000; d) Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 16 decembrie 2015.Nr. 978.  +  Anexa 1

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate

  protecţiei şi promovării drepturilor copilului
  1. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament │ 21.456 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament │ 12.025 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament │ 8.075 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘2. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali*) Notă

  ──────────

  *) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali.

  ──────────
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament │ 25.486 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în │ ││plasament │ 16.056 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘3. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor:*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în centre de plasament │ 28.847 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în case de tip familial │ 25.955 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în apartamente │ 24.602 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘4. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în centre de plasament │ 39.078 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în case de tip familial │ 33.955 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în apartamente │ 28.332 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘5. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost │ ││de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte │ ││penale şi nu răspunde penal etc. │ 40.173 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘6. Standard minim de cost pentru centrele maternale*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Mamă cu un copil │ 45.931 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Mamă cu doi copii │ 41.155 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Mamă cu trei copii │ 39.561 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘7. Standard minim de cost pentru centrele de zi*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi │ 11.283 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘8. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare │ 14.313 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘9. Standard minim de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ CATEGORIE COPII │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi │ ││altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute │ ││la pct. 7 şi 8 │ 2.600 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
   +  Anexa 2

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi

  promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi
  1. Standard minim de cost pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de îngrijire şi asistenţă │ 33.827,50 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘2. Standard minim de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu dizabilităţi*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) Centru de recuperare şi reabilitare │ 35.920,11 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică │ 37.870,40 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘3. Standard minim de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupaţională*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de integrare prin terapie ocupaţională │ 27.281,54 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘4. Standard minim de cost pentru centrul-pilot de recuperare şi reabilitare*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru-pilot de recuperare şi reabilitare │ 39.026,69 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘5. Standard minim de cost pentru centrul de pregătire pentru viaţă independentă*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de pregătire pentru viaţă independentă │ 30.332,50 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘6. Standard minim de cost pentru locuinţe protejate*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Locuinţe protejate │ ││ - minim protejate │ ││ - moderat protejate │ ││ - maxim protejate │ 21.609,41 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘7. Standard minim de cost pentru Centrul "Respiro"*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru "Respiro" │ 24.745,59 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘8. Standard minim de cost pentru centrul de criză*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public rezidenţial │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de criză │ 19.654,21 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘9. Standard minim de cost pentru centrele de zi*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public alternativ (de zi) │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centre de zi (abilitare şi recuperare, terapie ocupaţională, │ ││terapii complementare, consiliere, orientare profesională, │ ││altele) (CZ, CPO, CC, altele) │ 19.402,07 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘10. Standard minim de cost pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public alternativ (de zi) │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu│ 8.723,20 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘11. Standard minim de cost pentru serviciile la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă - pentru cel mult 40 de ore/săptămână)*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public alternativ (de zi) │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu) │ 23.814,00 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu cu │ ││asigurare hrană) │ 29.873,00 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘12. Standard minim de cost pentru serviciile destinate adulţilor cu dizabilităţi care beneficiază de îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului public alternativ │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Asistent personal profesionist cu un adult │ 30.321,50 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Asistent personal profesionist cu doi adulţi │ 22.446,56 │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Asistent personal profesionist cu un adult cu HIV/SIDA │ 31.896,56 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
   +  Anexa 3

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului │Standard minim de cost/││ │ an/beneficiar ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Cămin pentru persoane vârstnice │ 23.784 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
   +  Anexa 4

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate

  îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice
  1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│ Tipul activităţilor │ Număr de ore │ Standard ││ │ de îngrijire │ minim de cost ││ │ profesională │ pe an ││ │ primită la │ - lei - ││ │ domiciliu │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale│ │ ││vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor │ │ │Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu │ │ ││modificările ulterioare: │ │ ││a) asigurarea igienei corporale; │ │ ││b) îmbrăcare şi dezbrăcare; │ │ ││c) hrănire şi hidratare; │ │ ││d) asigurarea igienei eliminărilor; │ cel puţin 20 de │ ││e) transfer şi mobilizare; │ore pe săptămână,│ ││f) deplasare în interior; │ cu un cost de │ ││g) comunicare │ 15 lei/oră │ 15.600 │├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││- Sprijin pentru realizarea activităţilor │ │ ││instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit │ │ ││prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, │ │ ││cu modificările ulterioare: │ │ ││a) prepararea hranei; │ │ ││b) efectuarea de cumpărături; │ │ ││c) activităţi de menaj şi spălătorie; │ │ ││d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; │ │ ││e) activităţi de administrare şi gestionare a │ │ ││bunurilor; │ │ ││f) acompaniere şi socializare │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│ Tipul activităţilor │ Număr de ore │ Standard ││ │ de îngrijire │ minim de cost ││ │ profesională │ pe an ││ │ primită la │ - lei - ││ │ domiciliu │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│- Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale│ │ ││vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor │ │ │Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu │ │ ││modificările ulterioare: │ │ ││a) asigurarea igienei corporale; │ │ ││b) îmbrăcare şi dezbrăcare; │ cel puţin 10 ore│ ││c) hrănire şi hidratare; │ pe săptămână, │ ││d) asigurarea igienei eliminărilor; │ însă mai puţin │ ││e) transfer şi mobilizare; │ de 20 de ore, │ ││f) deplasare în interior; │ cu un cost de │ ││g) comunicare │ 15 lei/oră │ 11.700 │├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││- Sprijin pentru realizarea activităţilor │ │ ││instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit │ │ ││prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, │ │ ││cu modificările ulterioare: │ │ ││a) prepararea hranei; │ │ ││b) efectuarea de cumpărături; │ │ ││c) activităţi de menaj şi spălătorie; │ │ ││d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; │ │ ││e) activităţi de administrare şi gestionare a │ │ ││bunurilor; │ │ ││f) acompaniere şi socializare │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│ Tipul activităţilor │ Număr de ore │ Standard ││ │ de îngrijire │ minim de cost ││ │ profesională │ pe an ││ │ primită la │ - lei - ││ │ domiciliu │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│- Sprijin pentru realizarea activităţilor │ │ ││instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit │ │ ││prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, │ │ ││cu modificările ulterioare: │ │ ││a) prepararea hranei; │ │ ││b) efectuarea de cumpărături, │ │ ││c) activităţi de menaj şi spălătorie; │ │ ││d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; │ mai puţin de 10 │ ││e) activităţi de administrare şi gestionare a │ore pe săptămână,│ ││bunurilor; │ cu un cost de │ ││f) acompaniere şi socializare │ 15 lei/oră │ 7.800 │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘
   +  Anexa 5

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate

  prevenirii şi combaterii violenţei în familie
  1. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie                                                                                - lei -┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului │ Cost standard minim/ ││ │ an/beneficiar │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de primire în regim de urgenţă (adăpost) │ 16.570 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului │ Cost standard minim/ ││ │ an/beneficiar │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie │ 16.570 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘2. Serviciile sociale destinate agresorilor                                                                                - lei -┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Tipul serviciului │ Cost standard minim/ ││ │ an/beneficiar │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Centru de asistenţă destinat agresorilor │ 6.599 │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘
  ------