ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 31 martie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populaţie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. (3) În cazul în care agenţii economici efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cat şi cu ridicată, aceştia au obligaţia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amănuntul şi facturi fiscale pentru vânzările cu ridicată. (4) În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defectiunii sa anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentanţii legali ai acestuia în teritoriu. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege orice agent economic producător, importator sau comerciant, autorizat în condiţiile prevăzute la art. 5. (5) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici utilizatori sunt obligaţi sa înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi sa emita facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni.  +  Articolul 2 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): a) agenţii economici care realizează venituri totale anuale de până la 100 milioane lei; b) comerţul şi prestările de servicii cu caracter ambulant, desfăşurate în zone publice ori la domiciliul clientului, pe bază de autorizaţie, precum şi vânzările efectuate prin automatele comerciale; c) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport; d) vânzarea de pâine şi produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate; e) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; f) transportul de persoane pe bază de bilete sau de abonamente, precum şi cu metroul; g) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixa - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule şi altele similare. (2) În situaţia în care un agent economic prestează atât activităţi prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), cat şi activităţi pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fără a organiza gestiuni şi evidente contabile distincte pentru acestea, obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra întregii activităţi.  +  Articolul 3 (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare şi afisajul client. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele funcţii esenţiale: a) conservarea datelor prin acumulari progresive; b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnica, rapoarte fiscale periodice; c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnica şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor; d) blocarea automată a funcţionarii aparatului atunci când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client; e) asigurarea continuităţii funcţionarii şi înregistrării datelor, coerentei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem. (3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulari progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani. (4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul şi seria aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c). (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea, adresa şi codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul şi seria aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantităţile; preţurile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală; valoarea taxei pe valoarea adăugată, precum şi alte taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (2) Rola jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal, conţine toate datele din acesta şi se păstrează în arhiva agenţilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. (3) Raportul fiscal de închidere zilnica este documentul care conţine: denumirea, adresa şi codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul şi seria aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totală a operaţiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani. (5) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, sunt obligaţi sa predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 5 (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz. (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care conţine istoria aparatului, denumita carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa păstreze în condiţii optime cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator şi la intervenţiile service. (4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb. (5) Distribuitorii sunt obligaţi ca prin sistemul de service acreditat să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anunţarea defectării aparatului de către agentul economic, repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau înlocuirea acestuia.  +  Articolul 6 (1) Obligaţia agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia naştere astfel: a) în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei; b) în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 şi 500 milioane lei. (2) Agenţii economici care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului după data de 1 ianuarie 1999 au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de întâi a lunii următoare celei în care au depăşit plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu înainte de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligaţi ca în termen de 6 luni de la această dată să obţină avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.  +  Articolul 8Clienţii vor solicita, vor prelua şi vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la ieşirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestora la un eventual control.  +  Articolul 9Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracţiuni: a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de către agenţii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz; b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fără emiterea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (5); c) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal; d) nerespectarea de către clienţi a obligaţiei de a solicita, prelua, păstra bonurile fiscale şi de a le prezenta la cererea organelor de control; e) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunta distribuitorul autorizat sau reprezentanţii legali ai acestuia în teritoriu în momentul constatării defectării aparatului de marcat electronic fiscal; f) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor de repunere în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte sau de înlocuire a acestora în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă; g) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi de a arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnica şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5); h) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3); i) nerespectarea obligaţiei de a preda spre păstrare şi arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5); j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioară celei reale, precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5).  +  Articolul 10 (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 9 se aplică persoanelor juridice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c) şi d), astfel: a) faptele prevăzute la lit. a), b), e), f) şi j) se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei; b) faptele prevăzute la lit. g) şi h) se sancţionează cu amendă de la un milion lei la 25 milioane lei; c) fapta prevăzută la lit. i) se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. (2) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 9 lit. c) şi d) se aplică persoanelor fizice, astfel: a) fapta prevăzută la lit. c) se sancţionează cu amendă de la un milion lei la 5 milioane lei; b) fapta prevăzută la lit. d) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.  +  Articolul 11 (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne, precum şi din unităţile lor teritoriale. (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor se efectuează pe baza procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 12În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 9 lit. f), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor dispune şi retragerea definitivă a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.  +  Articolul 13Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage suspendarea activităţii unităţii până în momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.  +  Articolul 14În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura şi atribuţiile Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi procedura de suspendare a activităţii sau de retragere definitivă a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea şi comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanu------