ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015  Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, termenele foarte scurte şi insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii şi pentru înfiinţarea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial,luând în considerare, pe de o parte, impactul financiar asupra bugetului de stat şi, pe de altă parte, imposibilitatea de a asigura funcţionarea comisiilor de insolvenţă cu resursele financiare şi umane existente,având în vedere imposibilitatea materială a înfiinţării imediate a unor structuri prevăzute în Legea nr. 151/2015, dată fiind necesitatea operării unor modificări funcţionale şi organizatorice la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a dezvoltării unei baze umane solide, care să constituie premisele funcţionării unui sistem sustenabil în materia insolvenţei persoanei fizice,ţinând cont că, potrivit Legii nr. 151/2015, trebuie înfiinţate 42 de comisii de insolvenţă la nivel teritorial, precum şi o comisie de insolvenţă la nivel central, fiind necesar să se creeze o nouă structură pentru care trebuie alocate resurse, pentru a putea funcţiona,în condiţiile în care, la nivelul administraţiei publice, resursele actuale sunt, uneori, insuficiente pentru a asigura desfăşurarea activităţii curente în mod adecvat, este imposibil ca acestea să susţină funcţionarea unei noi structuri.Întrucât un sistem care să funcţioneze în întreaga ţară, care să asigure corectitudinea şi transparenţa, nu poate fi creat până la data de 26 decembrie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015, conform art. 93 teza întâi din lege, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 151/2015 nu cuprinde reglementări cu privire la toate aspectele necesare funcţionării sistemului, unele aspecte trebuind reglementate ulterior adoptării acesteia,având în vedere că, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, s-a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015 ca urmare a consultărilor cu toţi factorii interesaţi - ministere, corpurile profesionale, asociaţiile profesionale, reprezentanţii debitorilor - astfel încât să se asigure un cadru legal eficient şi coerent, care să ajute la implementarea în mod optim a Legii nr. 151/2015,deoarece intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 este condiţionată de existenţa structurilor care să asigure cadrul indispensabil pentru desfăşurarea procedurii insolvenţei,întrucât neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă ar determina imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi a procedurii simplificate de insolvenţă, în condiţiile inexistenţei, respectiv subdimensionării structurilor administrative de implementare a acestei proceduri,ţinând cont de faptul că neprorogarea termenului de intrare în vigoare ar genera disfuncţionalităţi importante în activitatea de înfăptuire a justiţiei, prin raportare la procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, cu consecinţe grave pe planul respectării exigenţelor dreptului de acces la justiţie şi de derulare a procesului în termen rezonabil, este necesară prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTermenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Preşedintele Autorităţii

  Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

  Mihaela Irina Ionescu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 61.-----