HOTĂRÂRE nr. 994 din 23 decembrie 2015privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016.  +  Articolul 2Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul I al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 994.-----