LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2015, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;4. modificarea art. 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;8. modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.II. Dezvoltare regională şi administraţie publică:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;3. modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;4. stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;5. măsuri referitoare la eficientizarea activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi întreprinderi publice cu capital de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.III. Justiţie:1. reglementări privind statutul personalului de probaţiune;2. modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Muncă şi protecţie socială:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;2. aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României, în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare.V. Agricultură, dezvoltare rurală şi mediu:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.VI. Comunicaţii şi societate informaţională:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;2. stabilirea tarifului de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.VII. Transporturi:1. modificarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;4. modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.VIII. Cultură:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;3. modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.IX. Educaţie şi cercetare ştiinţifică:- măsuri privind asigurarea eticii şi a bunei conduite în domeniile educaţiei, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 decembrie 2015.Nr. 346.-------