LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015bugetului de stat pe anul 2016
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2016  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 105.033,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 132.233,9 milioane lei, cu un deficit de 27.200,1 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Notă
  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2016  +  Articolul 4(1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.693,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.621,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 13.389,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 350,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 2.228,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, astfel:1. suma de 1.854,0 milioane lei repartizată pe județe potrivit anexei nr. 7 se repartizează pe unități administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (2)-(4);2. suma de 374,1 milioane lei se alocă unor unități administrativ-teritoriale potrivit anexei nr. 8, în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;e) 105,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9.(2) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2)-(4) și (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, astfel:a) 27% pentru bugetul județului;b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel: b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului, consiliilor locale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; b2) 20% din sumă se repartizează în funcție de ponderea suprafeței intravilane în totalul suprafeței intravilane din județ; b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, orașelor și municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ, în vederea egalizării mediilor individuale, după formula pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin decizie a directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice și se comunică prefectului, consiliului județean și consiliilor locale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populația, suprafața intravilană și impozitul pe venit, sunt cele comunicate de instituțiile abilitate, respectiv cele raportate de către unitățile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii;d) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;e) finanțării cheltuielilor creșelor;f) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;g) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate potrivit legii, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor legale în vigoare.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit anexei nr. 8, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, următoarele documente:a) bugetele locale în care să se reflecte sumele repartizate;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligațiilor reprezentând rate de capital pe anul 2016 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare;c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convențiile de împrumut.(8) Obligațiile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, plătite potrivit prevederilor alin. (7), se sting la data efectuării plăților.(9) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 6Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2016 sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 7Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor de credite ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016  +  Articolul 8(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.(2) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.067,9 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Suma prevăzută la alin. (2) include și sumele încasate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele încasate potrivit art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, și reflectate în rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2015.(4) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2016 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru anul 2016, cotele de contribuții pentru asigurările sociale de sănătate și pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 156 și 194 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) În anul 2016, în limita creditelor de angajament aprobate în anexa nr. 12/03 "Fișa Programului" se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Valoarea consumului de medicamente aferent contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat ce se pot încheia conform prevederilor alin. (1) nu se ia în calculul valorii consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se calculează contribuția trimestrială.  +  Articolul 10Prevederile art. 57 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 "Cheltuieli neeligibile" și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația asigurării cu prioritate a cofinanțării naționale, din sumele primite în cadrul mecanismului top-up pentru cererile depuse de beneficiari aferente plăților efectuate de către aceștia până la finele anului 2015.(3) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a II-a aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte, executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, astfel încât să finalizeze proiectele până la data-limită prevăzută în ghidurile de închidere a programelor.(4) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.  +  Articolul 12(1) Pentru plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe finanțate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2016, și se evidențiază în bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine, finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la:a) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";b) titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția proiectelor majore acceptate la finanțare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanțate în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 și proiectelor nonmajore retrospective care pot fi decontate din programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării acestora de către autoritățile de management.(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea acestor programe.(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13):a) autoritatea de management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia și autoritățile comune de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;b) autoritățile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate finanțate în perioada 2007-2013.(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament și de credite bugetare între programele prevăzute în anexa la bugetul acestora.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 15(1) În anul 2016, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul întregului an în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor alin. (5).(2) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(4) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și după caz, să modifice Programul de investiții publice.(6) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2017-2019 și anii ulteriori.(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 16(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 17(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1), se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 18(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2016 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020":a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11;b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv.(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), alin. (3)-(9), precum și modificările prevăzute la art. 15 alin. (7) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare", cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2016  +  Articolul 19(1) Pentru anul 2016, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 20Fac excepție de la prevederile art. 19 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 21(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 22În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Articolul 23Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 24(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanțare, cu respectarea destinației stabilite conform art. 9 alin. (2) și (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.(2) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului" la programul bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală" din creditele de angajament în sumă de 1.200.000 mii lei prevăzute la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", suma de 800.000 mii lei se utilizează pentru încheierea de contracte multianuale cu unitățile administrativ-teritoriale pentru finanțarea de către acestea a reabilitării/modernizării unităților de învățământ preuniversitar în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare.  +  Articolul 25(1) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" este cuprinsă și suma de 4.000 mii lei, care va fi utilizată pentru cheltuieli necesare implementării sistemului Forexebug și asigurarea continuității operaționale a acestuia, precum și pentru eventuale cheltuieli privind implementarea, dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor pentru serviciile de acceptare de plăți electronice cu cardul ale veniturilor bugetului general consolidat, cheltuieli privind prestarea serviciilor de procesare, decontare, comunicații și alte servicii sau resurse necesare activității de acceptare de plăți electronice cu cardul și a eventualelor comisioane solicitate de emitenții cardurilor și de către sistemele de plăți, în condițiile legii.(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" , titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" sunt cuprinse și creditele bugetare destinate finanțării integrale de la bugetul de stat a sumelor necesare plății contractelor încheiate în cadrul proiectului Forexebug, finalizate după data de 31 decembrie 2015, care reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat, indiferent de sursa inițială de finanțare a acestora și de încadrarea acestora în categoria cheltuielilor eligibile, neeligibile sau alte tipuri de cheltuieli la momentul lichidării, ordonanțării și efectuării plății.  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule, să încheie în anul 2016 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 20.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, camioane, autoturisme și autobuze necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din veniturile proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 20.000 mii lei.  +  Articolul 27În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 29.129 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28(1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", din cadrul anexei nr. 3/22/11 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2019 - sumele alocate din fonduri externe nerambursabile" sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sume ce se alocă temporar sub formă de împrumut din veniturile din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice, deschis la Banca Națională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, și se recuperează din sumele rambursate de către Uniunea Europeană.(2) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență stabilit prin hotărâri ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din sumele prevăzute la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", alineatul 58.13.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 29În anul 2016, activitățile unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze în tot cursul anului 2016 modificări în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole județene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 3 zile de la data efectuării modificărilor.  +  Articolul 31Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să execute lucrări de investiții în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2015.(2) Suma de 1.070.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" se solicită Ministerului Transporturilor de către administratorul infrastructurii feroviare și se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.(3) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.(4) Pentru asigurarea activității de întreținere a infrastructurii rutiere din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" suma de 80.000 mii lei se repartizează Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru retehnologizare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în tot timpul anului proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectând condițiile ca proiectele beneficiarilor să se încadreze în obiectivele Programului operațional "Infrastructura Mare" și să îndeplinească cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțate din fonduri europene.(6) Pentru proiectele introduse potrivit alin. (5) beneficiarul poate derula procedura de achiziție publică, iar semnarea contractelor poate fi făcută numai în condițiile în care beneficiarul are încheiat contract de finanțare cu autoritatea de management.  +  Articolul 33În bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă și suma de 28.371 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34În bugetul Ministerului Sănătății la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" este cuprinsă și suma de 28.371 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 "Transferuri între unități ale administrației publice" este cuprinsă și suma de 14.185 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 36Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional "George Enescu", ediția 2016, precum și a pregătirilor necesare în vederea desfășurării Festivalului Internațional "George Enescu", ediția 2017, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.  +  Articolul 37Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2016, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 38(1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri să introducă în tot timpul anului în anexa nr. 3/35/29 "Fișa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții" fișe de investiții aferente obiectivelor de investiții strict legate de producția și comerțul cu armament, muniție și material de război și să introducă credite de angajament aferente anului 2016 în limita maximă a valorii totale a proiectelor aprobate potrivit legii și a creditelor bugetare aprobate la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".(2) Din bugetul Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.03 "Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2015.  +  Articolul 39În anexa nr. 3/38/02 la bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", precum și în anexa nr. 3/38/15 la bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.16 "Alte facilități postaderare" sunt cuprinse sumele destinate implementării programului multianual pentru eradicarea rabiei aprobat prin Decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului.  +  Articolul 40(1) În vederea asigurării contribuției la finanțarea proiectelor implementate în cadrul programelor PHARE și a proiectelor cu finanțare din fonduri externe rambursabile, beneficiarii finali virează suma aferentă contribuției proprii într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare.(2) Beneficiarii au obligația de a transmite agenției de implementare/unității de implementare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului sumelor reprezentând contribuția proprie din cadrul proiectului în contul de venituri bugetare, următoarele documente justificative:a) comunicarea privind efectuarea viramentului;b) copia ordinului de plată și a extrasului de cont deschis la Trezoreria Statului, din care să rezulte efectuarea transferului.(3) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare analizează documentele prevăzute la alin. (2) și în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare, constând în majorarea acestora cu suma transferată conform documentelor analizate.(4) Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza documentelor prezentate de aceștia, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului acestora.(5) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare utilizează creditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin. (4) numai pentru efectuarea de plăți către contractori, în cadrul programelor/ proiectelor, conform prevederilor contractuale.(7) Până la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare solicită unității Trezoreriei Statului virarea într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare a sumelor primite în vederea efectuării de plăți către contractori în cadrul programelor/proiectelor, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate de la beneficiarii finali în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(8) Până la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate pentru plățile către contractori în cadrul programelor/proiectelor. Până la aceeași dată, aceștia vor solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (7) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2017 de către ordonatorii principali de credite cu rol de agenție de implementare/unitate de implementare în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (3)-(6), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 41Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 42(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, precum și a rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2016, în funcție de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform prevederilor alin. (1).(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și operatorilor economici cu capital majoritar de stat/regiilor autonome care beneficiază/derulează prin bugetul propriu sume alocate de la bugetul de stat.(5) Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, din domeniul infrastructurii de transport, finanțate prin bugetul Ministerului Transporturilor beneficiarii prevăzuți la alin. (4) pot notifica suplimentar suma de 2.000.000 mii lei față de valoarea calculată conform alin. (1).  +  Articolul 43(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2016, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2016, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele la bugetul acestora, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 44(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" și "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi virate la alte obiective sau categorii de investiții.(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(4) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea:a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și celor reprezentând majorările de întârziere.(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri/virări de sume între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare și să modifice programul de investiții publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".(7) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (6).  +  Articolul 45(1) Plata dobânzii la scadență aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe".(2) Dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat și va fi virată la capitolul 31.01 "Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".  +  Articolul 46Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe".  +  Articolul 47Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei Statului, rezultat ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate la încheierea exercițiului bugetar 2016, se acoperă din excedentul din anii precedenți.  +  Articolul 48Sumele rămase în conturile de disponibil deschise de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la Trezoreria operativă centrală, după stingerea obligațiilor de plată aferente împrumuturilor contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile de cheltuieli bugetare de unde au provenit, indicate de titulari.  +  Articolul 49Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 50În anul 2016, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.  +  Articolul 51(1) În anul 2016, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1% asupra valorii sumelor plătite.(2) În anul 2016, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 52Instituțiile de învățământ preuniversitar astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 53(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 54(1) Pentru anul 2016, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;b) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, diminuat cu subvențiile de la buget;c) cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, să nu fie afectate astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin memorandum;b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual pierderi sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/ indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/ supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, și în aceeași proporție cu indicele planificat de îndeplinire cumulativă a condițiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) și b).(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, se aplică în anul 2016 astfel:a) creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele de creștere a productivității muncii se prevede, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, cu condiția ca în anul 2015 să nu fie înregistrată o asemenea creștere determinată față de realizările anului 2014;b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele: b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității muncii valorice se diminuează cu subvențiile de la buget; b2) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 55Pentru anul 2016, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 56(1) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, pot fi utilizate și pentru asigurarea plății de către autoritățile de management a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare depuse de beneficiari.(2) Se autorizează Autoritatea de certificare și plată să vireze, cu acordul scris exprimat în prealabil de către autoritatea de management în cauză, direct în conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile deschise pe codul de identificare fiscală al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale respective, sumele disponibile primite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată, sume stabilite de autoritățile de management respective pentru utilizare în vederea asigurării plății cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare depuse de beneficiari.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care cu sumele respective au fost majorate veniturile bugetului de stat pe anul 2016 potrivit prevederilor art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze Autorității de certificare și plată sumele rămase neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată.(5) În anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele rămase neutilizate aferente mecanismului top-up în contul Ministerului Transporturilor se virează de către acesta Autorității de certificare și plată, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite, în contul de disponibil 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional sectorial - Transport", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare conform prevederilor alin. (4) și (5).  +  Articolul 57Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2016, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 58(1) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 33 posturi la 34 posturi, respectiv la nr. crt. 4 - poziția "Episcop, episcop-vicar patriarhal", aferent funcției de episcop.(2) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. C din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) nr. crt. 1 - poziția "Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin" se majorează cu 6 posturi, de la 46 posturi la 52 posturi, aferente funcției de vicar general (un post), consilier patriarhal (4 posturi), secretar general (un post);b) la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop" se majorează cu 3 posturi de la 729 posturi la 732 posturi, aferente funcției de consilier eparhial (două posturi), secretar eparhial (un post).(3) În anul 2016, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 21 de posturi, respectiv de la 15.250 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția "Cu studii superioare gradul I" de la 3.018 posturi la 3.039 posturi, aferent funcției clericale de preot.  +  Articolul 59(1) În anul 2016, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".(2) În anul 2016, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.  +  Articolul 60(1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în poziție globală la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", la fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri".(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital (integral sau majoritar) de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor de terenuri aferente.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișa cod obiectiv 1 "a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri" în programul de investiții publice aprobat ca anexă la bugetul acestora.(4) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprierile de terenuri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 61În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice aprobat ca anexă la bugetul acestora.  +  Articolul 62Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C - "Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital (integral sau majoritar) de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 63Anexele nr. 1-12) fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 decembrie 2015.Nr. 339.  +  Anexa 1*Font 7*    TOTAL                                BUGETUL DE STAT                               pe anii 2016-2019                                  - SINTEZA -                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │105.033.837│ 102.822.119│ 111.311.961│ 118.056.156││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 95.623.745│ 92.444.106│ 98.063.990│ 104.086.664││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 88.251.589│ 84.731.037│ 89.975.562│ 95.588.097││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │ 23.995.129│ 25.335.609│ 26.783.654│ 28.364.237││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 14.929.829│ 15.591.107│ 16.306.083│ 17.085.444││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 14.331.284│ 14.982.603│ 15.656.820│ 16.392.691││ 01 │Impozit pe profit de la agenții economici │ 13.863.501│ 14.482.012│ 15.120.625│ 15.818.382││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 467.783│ 500.591│ 536.195│ 574.309││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 598.545│ 608.504│ 649.263│ 692.753││ 02 │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale │ │ │ │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția │ │ │ │ ││ │consumatorului │ 524│ 561│ 601│ 644││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 40.834│ 41.587│ 46.620│ 52.151││ 04 │Impozitul pe reprezentante │ 4.068│ 4.353│ 4.663│ 4.994││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 553.119│ 562.003│ 597.379│ 634.964││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 8.507.800│ 9.153.996│ 9.860.492│ 10.632.711││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 25.871.374│ 28.006.237│ 30.345.706│ 32.911.034││ 01 │Impozit pe venituri din activități independente │ 714.644│ 779.540│ 846.100│ 956.030││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 20.577.771│ 22.469.766│ 24.552.673│ 26.783.146││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor │ 306.428│ 313.284│ 319.663│ 327.015││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 616.890│ 660.155│ 707.109│ 757.371││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 429.188│ 440.776│ 451.795│ 462.187││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.586.655│ 1.639.490│ 1.695.069│ 1.752.532││ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 21.395│ 21.973│ 22.522│ 23.040││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub forma de │ │ │ │ ││ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de │ │ │ │ ││ │persoane fizice române rezidente fiscal în România │ 5.051│ 5.187│ 5.317│ 5.439││ 10 │Impozit pe venituri din operațiuni de │ │ │ │ ││ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ ││ │contract, precum și orice alte operațiuni similare │ 1.767│ 1.815│ 1.860│ 1.903││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală │ 86.384│ 95.700│ 105.100│ 127.600││ 13 │Impozit pe venituri din activități agricole │ 154.520│ 165.357│ 177.118│ 189.708││ 15 │Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză │ │ │ │ ││ │contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară │ 5.382│ 5.860│ 6.290│ 7.360││ 16 │Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza│ │ │ │ ││ │contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │ ││ │Codului civil precum și a contractelor de agent │ 264.816│ 288.480│ 312.610│ 360.810││ 17 │Impozitul pe onorariul avocaților și notarilor │ │ │ │ ││ │publici │ 1.777│ 1.825│ 1.871│ 1.914││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților │ │ │ │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ 369.510│ 377.777│ 385.469│ 394.335││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităților │ │ │ │ ││ │non-profit │ -167.791│ -182.286│ -189.816│ -206.471││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 110.005│ 112.975│ 115.799│ 118.463││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 78.761│ 80.887│ 82.909│ 84.816││ 23 │Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o│ │ │ │ ││ │asociere cu o persoană juridică, contribuabil │ │ │ │ ││ │potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu │ │ │ │ ││ │generează o persoană juridică │ 7.613│ 8.147│ 8.726│ 9.346││ 24 │Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică │ │ │ │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil │ │ │ │ ││ │potrivit titlului III - impozitul pe veniturile │ │ │ │ ││ │microîntreprinderilor, care nu generează o persoană │ │ │ │ ││ │juridică │ 96│ 103│ 110│ 118││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 133.808│ 137.421│ 140.856│ 144.096││ 60 │Regularizări │ 566.704│ 582.005│ 596.556│ 610.276││0401 │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ ││ │SCAD) │-17.363.574│ -18.852.241│ -20.485.214│ -22.278.323││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-17.363.574│ -18.852.241│ -20.485.214│ -22.278.323││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 557.500│ 590.506│ 617.079│ 646.082││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 557.500│ 590.506│ 617.079│ 646.082││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ │ │ │ ││ │nerezidente │ 557.485│ 590.491│ 617.063│ 646.066││ 50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din │ │ │ │ ││ │capital │ 15│ 15│ 16│ 16││0700 01 │A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.160.600│ 122.400│ 127.900│ 134.000││0701 │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.160.600│ 122.400│ 127.900│ 134.000││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ ││ │activitatea notarială și alte taxe de timbru │ 104.100│ 122.400│ 127.900│ 134.000││ 04 │Impozit pe construcții │ 1.056.500│ │ │ ││1000 01 │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 62.253.299│ 58.371.091│ 62.093.820│ 66.042.329││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 52.342.288│ 51.826.600│ 55.027.700│ 58.375.900││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-18.693.935│ -19.355.607│ -19.999.458│ -20.667.959││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │județelor (se scad) │ -2.621.146│ -2.672.012│ -2.702.093│ -2.773.538││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și │ │ │ │ ││ │Municipiului București (se scad) │-13.389.644│ -13.913.825│ -14.458.337│ -15.028.039││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │drumuri (se scad) │ -350.000│ -378.268│ -387.725│ -398.194││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.228.097│ -2.283.618│ -2.340.722│ -2.394.621││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanțarea învățământului particular sau confesional │ │ │ │ ││ │acreditat (se scad) │ -105.048│ -107.884│ -110.581│ -113.567││1201 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │ 1.095.300│ 548│ 514│ 586││ 01 │Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele │ │ │ │ ││ │naturale │ 50│ 60│ 70│ 80││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a │ │ │ │ ││ │dereglementării prețurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ ││ │naturale │ 872.934│ │ │ ││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 70.508│ │ │ ││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și │ │ │ │ ││ │a gazului metan │ 151.330│ │ │ ││ 50 │Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, │ │ │ │ ││ │vânzări și valoare adăugată │ 478│ 488│ 444│ 506││1401 │ACCIZE │ 25.976.192│ 24.301.700│ 25.395.300│ 26.588.900││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI │ 1.533.454│ 1.597.850│ 1.669.764│ 1.744.902││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 1.443.780│ 1.504.408│ 1.572.117│ 1.642.862││ 03 │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și │ │ │ │ ││ │autorizații de funcționare │ 59.128│ 61.611│ 64.384│ 67.281││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și │ │ │ │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ 22.628│ 23.579│ 24.640│ 25.748││ 05 │Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și │ │ │ │ ││ │din publicitatea lor │ 163│ 170│ 178│ 186││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 47│ 49│ 51│ 53││ 07 │Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea│ │ │ │ ││ │autorizațiilor de transport în trafic internațional │ 1.129│ 1.177│ 1.230│ 1.285││ 11 │Taxe de licență datorate pentru eliberarea │ │ │ │ ││ │frecvențelor MAPN │ 6.225│ 6.487│ 6.779│ 7.084││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități │ 354│ 369│ 385│ 403││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE │ │ │ │ ││ │INTERNAȚIONALE │ 836.683│ 895.900│ 964.000│ 1.041.200││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 836.683│ 895.900│ 964.000│ 1.041.200││ 01 │Taxe vamale │ 831.143│ 890.360│ 964.420│ 1.041.200││ 03 │Contribuții în sectorul zahărului │ 5.540│ 5.540│ │ ││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 5.878│ 6.037│ 6.188│ 6.331││1801 │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │ 5.878│ 6.037│ 6.188│ 6.331││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ │ │ │ ││ │taxelor agricole și taxelor anti-dumping │ 5.773│ 5.929│ 6.077│ 6.217││ 03 │Venituri cu destinație specială din comisionul pentru │ │ │ │ ││ │servicii vamale │ 30│ 31│ 32│ 33││ 50 │Alte impozite și taxe │ 75│ 77│ 79│ 81││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 660.600│ 719.200│ 779.300│ 845.200││2001 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 203.197│ 236.566│ 271.093│ 309.017││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ ││ │handicap neîncadrate │ 203.197│ 236.566│ 271.093│ 309.017││2101 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 457.403│ 482.634│ 508.207│ 536.183││ 50 │Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de │ │ │ │ ││ │asigurați │ 457.403│ 482.634│ 508.207│ 536.183││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.711.556│ 6.993.869│ 7.309.128│ 7.653.367││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.931.298│ 5.092.636│ 5.318.545│ 5.501.969││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.846.298│ 4.992.636│ 5.203.545│ 5.376.969││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 212.776│ 226.655│ 241.874│ 258.119││ 02 │Încasări din cota reținută, conform codului penal │ 52│ 54│ 57│ 59││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a │ │ │ │ ││ │României │ 360.544│ 370 278│ 379.535│ 388.265││ 05 │Venituri din concesiuni și închirieri │ 1.633.084│ 1.644.934│ 1.707.581│ 1.720.927││ 08 │Venituri din dividende │ 2.639.821│ 2.750.693│ 2.874.475│ 3.009.575││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 21│ 22│ 23│ 24││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 85.000│ 100.000│ 115.000│ 125.000││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 85.000│ 100.000│ 115.000│ 125.000││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 1.780.258│ 1.901.233│ 1.990.583│ 2.151.398││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 644.725│ 671.343│ 700.480│ 750.700││ 02 │Taxe consulare │ 228.209│ 235.694│ 244.050│ 252.782││ 03 │Venituri din taxe pentru prestații vamale │ 243│ 253│ 264│ 276││ 04 │Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de│ │ │ │ ││ │laboratoare │ 193│ 201│ 210│ 219││ 05 │Taxe și alte venituri în învățământ │ 312│ 325│ 340│ 355││ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară și │ │ │ │ ││ │extrajudiciară │ 83│ 87│ 91│ 95││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 240.080│ 248.064│ 256.977│ 286.291││ 09 │Taxe și alte venituri din protecția mediului │ 19.552│ 20.373│ 21.290│ 22.248││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare și │ │ │ │ ││ │conversie profesională, specializare și perfecționare │ 3.282│ 3.420│ 3.574│ 3.735││ 20 │Venituri din cercetare │ 73│ 76│ 79│ 83││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 200│ 208│ 218│ 227││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ ││ │avansate de stat │ 35.428│ 36.916│ 38.578│ 40.314││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 15.199│ 15.837│ 16.550│ 17.294││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale │ │ │ │ ││ │individuale anticipate și pentru emiterea sau │ │ │ │ ││ │modificarea unui acord de preț în avans │ 476│ 496│ 518│ 541││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ │ │ │ ││ │activități │ 101.395│ 109.393│ 117.741│ 126.240││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 56.981│ 63.223│ 66.755│ 69.720││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise și │ │ │ │ ││ │certificate │ 752│ 783│ 818│ 857││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ ││ │permise │ 56.229│ 62.440│ 65.937│ 68.863││3501 │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ 613.891│ 674.633│ 697.498│ 770.687││ 01 │Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 515.102│ 571.696│ 591.988│ 662.538││ 02 │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ ││ │întârziere declarației de impozite și taxe │ 128│ 133│ 136│ 140││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ ││ │abandonate și alte sume constatate odată cu │ │ │ │ ││ │confiscarea potrivit legii │ 65.526│ 68.278│ 69.985│ 71.735││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ ││ │nevărsate la termen │ 554│ 577│ 591│ 606││ 05 │Amenzi judiciare │ 10.480│ 10.920│ 11.193│ 11.473││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ │ │ │ ││ │confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la │ │ │ │ ││ │regimul drogurilor și precursorilor │ 218│ 227│ 233│ 239││ 07 │Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată │ 20.749│ 21.621│ 22.161│ 22.715││ 50 │Alte amenzi, penalități și confiscări │ 1.134│ 1.181│ 1.211│ 1.241││3601 │DIVERSE VENITURI │ 464.661│ 492.034│ 525.850│ 560.291││ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 28.922│ 30.137│ 31.493│ 32.910││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ ││ │de judecată, imputații și despăgubiri │ 2.902│ 3.024│ 3.160│ 3.303││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ ││ │drepturile necuvenite │ 8.297│ 8.645│ 9.034│ 9.441││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 159.648│ 166.353│ 173.839│ 181.662││ 05 │Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile │ │ │ │ ││ │instituțiilor publice │ 23.693│ 24.688│ 25.799│ 26.960││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 4.060│ 4.230│ 4.421│ 4.620││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ ││ │în cursul procesului de executare silită │ 2.986│ 3.111│ 3.251│ 3.397││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ ││ │laptelui, produselor lactate și a fructelor în │ │ │ │ ││ │instituțiile școlare │ 61.107│ 63.673│ 66.538│ 69.533││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ ││ │disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate│ 131│ 137│ 143│ 149││ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ ││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ ││ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 25│ 26│ 27│ 28││ 19 │Venituri din recuperarea creanțelor fiscale │ 625│ 651│ 680│ 711││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ ││ │Legii nr. 118/2010 │ 1.178│ 1.228│ 1.283│ 1.341││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ ││ │activitatea desfășurată de autoritățile și │ │ │ │ ││ │instituțiile publice reorganizate │ 16│ 16│ 17│ 18││ 26 │Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri │ │ │ │ ││ │conform OUG nr. 83/2014 │ 486│ 507│ 529│ 553││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către inspectora- │ │ │ │ ││ │tele teritoriale de muncă, datorat până la data de │ │ │ │ ││ │31 decembrie 2010 │ 40│ 41│ 43│ 45││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ │ │ │ ││ │cumpărării de autoturisme │ 24│ 25│ 26│ 27││ 29 │Sume aferente contribuțiilor proprii ale beneficiari- │ │ │ │ ││ │lor finali ai proiectelor │ 521│ 542│ 567│ 593││ 50 │Alte venituri │ 170.000│ 185.000│ 205.000│ 225.000││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 408.145│ 425.284│ 444.499│ 465.258││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 408.145│ 425.284│ 444.499│ 465.258││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ ││ │instituțiilor publice │ 18.442│ 19.214│ 20.082│ 20.985││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ ││ │stat și de mobilizare │ 972│ 1.013│ 1.059│ 1.106││ 03 │Venituri din vânzarea locuințelor construite din │ │ │ │ ││ │fondurile statului │ 51.142│ 53.290│ 55.688│ 58.194││ 06 │Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor│ │ │ │ ││ │bugetare │ 284.232│ 296.169│ 309.570│ 324.260││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând │ │ │ │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităților │ │ │ │ ││ │administrativ-teritoriale │ 272│ 283│ 296│ 309││ 09 │Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite │ │ │ │ ││ │instituțiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ ││ │"Prima casă" │ 3.459│ 3.605│ 3.767│ 3.936││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 49.626│ 51.710│ 54.037│ 56.468││4000 01 │III. OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 28.947│ 29.729│ 30.472│ 31.234││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 28.947│ 29.729│ 30.472│ 31.234││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ ││ │redresare financiară │ 82│ 85│ 87│ 89││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ ││ │persoane fizice și juridice │ 1.026│ 1.054│ 1.080│ 1.107││ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.226│ 5.367│ 5.501│ 5.639││4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ ││ │PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ 8.973.000│ 9.923.000│ 12.773.000│ 13.473.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │132.233.926│ 130.321.185│ 136.214.249│ 138.188.609││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │125.357.008│ 124.097.125│ 129.495.407│ 130.981.457││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.596.555│ 21.710.012│ 22.539.295│ 23.634.702││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.874.533│ 6.009.628│ 6.152.569│ 6.212.651││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.070.023│ 11.015.516│ 11.133.678│ 10.981.837││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.231.612│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 32.452.149│ 29.476.474│ 28.399.183│ 27.785.829││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.017.059│ 11.744.386│ 11.841.272│ 11.854.608││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.181.274│ 16.717│ 1.002│ 1.902││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 21.339.796│ 22.637.950│ 23.391.345│ 24.099.587││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.448.262│ 13.831.657│ 18.413.874│ 18.481.924││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.258.978│ 2.651.875│ 2.731.262│ 2.992.604││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.322.558│ 3.649.592│ 4.368.481│ 5.018.171││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.237.558│ 3.558.892│ 4.275.581│ 4.925.271││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.554.360│ 2.574.468│ 2.350.361│ 2.188.981││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.547.360│ 2.564.468│ 2.340.361│ 2.178.981││5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 47.839.149│ 46.162.103│ 47.911.177│ 46.529.484││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.078.821│ 43.412.959│ 45.338.710│ 44.089.596││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.409.422│ 4.066.586│ 4.237.051│ 4.413.948││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.095.230│ 999.996│ 1.014.649│ 1.011.848││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 16.076.389│ 12.873.554│ 11.588.255│ 10.071.668││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.754.407│ 8.604.231│ 8.779.665│ 8.711.021││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.052.189│ 8.831│ 92│ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.567.747│ 4.409.391│ 7.121.196│ 7.219.781││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 969.999│ 1.286.371│ 1.337.066│ 1.537.362││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 440.128│ 381.381│ 428.187│ 456.988││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355.128│ 290.681│ 335.287│ 364.088││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 16.060.326│ 16.427.223│ 19.541.714│ 20.065.715││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.715.804│ 16.147.089│ 19.217.437│ 19.713.123││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.236.293│ 3.893.030│ 4.005.028│ 4.198.154││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 962.507│ 863.272│ 883.568│ 892.324││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 353.940│ 285.428│ 292.043│ 292.169││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.112.289│ 7.011.214│ 7.272.478│ 7.274.206││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.045.711│ 6.520│ 92│ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.962.408│ 3.993.733│ 6.695.379│ 6.975.945││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.741│ 2.718│ 2.746│ 2.769││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 280.134│ 324.277│ 352.592││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 280.134│ 324.277│ 352.592││ 01 │Autorități executive și legislative │ 7.804.583│ │ │ ││ 01 │Administrația prezidențială │ 53.155│ │ │ ││ 02 │Autorități legislative │ 506.191│ │ │ ││ 03 │Autorități executive │ 6.731.305│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităților publice │ 513.932│ │ │ ││ 03 │Contribuția la bugetul UE │ 7.036.220│ │ │ ││ 04 │Cofinanțarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeană │ 1.219.523│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.386.465│ 2.133.256│ 2.061.758│ 1.818.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.375.887│ 2.122.729│ 2.050.768│ 1.807.326││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 173.129│ 173.556│ 177.824│ 186.631││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 19.881│ 18.865│ 19.327│ 19.522││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 85.452│ 86.815│ 88.262│ 88.983││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.462.956│ 1.402.419│ 1.315.955│ 1.244.575││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.478│ 2.311│ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 605.339│ 415.658│ 425.817│ 243.836││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.652│ 23.105│ 23.583│ 23.779││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 171.598│ │ │ ││ 02 │Cercetare și dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ ││ │publice generale │ 2.214.867│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.387.051│ 1.734.153│ 1.858.403│ 2.022.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.302.023│ 1.643.433│ 1.765.483│ 1.929.563││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ 54.199│ 29.163││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 72.255│ 75.287│ 77.325│ 78.346││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 5.000│ 10.000│ 25.000│ 12.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 179.162│ 190.598│ 191.222│ 192.240││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 942.606│ 1.260.548│ 1.310.737│ 1.510.814││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 85.028│ 90.720│ 92.920│ 92.920││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28│ 20│ 20│ 20││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 100.000│ │ │ ││ 04 │Fondul Național de Preaderare │ 34.335│ │ │ ││ 11 │Asistență națională externă pentru dezvoltare │ 91.402│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanției în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.108.339│ │ │ ││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ 12.487.921│ 13.521.736│ 13.405.941│ 13.080.691││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.167.721│ 11.153.973│ 11.261.661│ 11.097.791││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 37.587│ 42.572│ 34.429│ 21.656││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 114.611│ 145.576│ 139.589│ 136.723││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ ││6000 01 │Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA │ │ │ │ ││ │NAȚIONALĂ │ 21.350.827│ 21.424.263│ 22.493.489│ 24.000.720││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.343.007│ 19.045.847│ 19.634.530│ 20.561.775││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.421.415│ 14.875.580│ 15.459.426│ 16.240.405││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.009.067│ 2.194.120│ 2.253.491│ 2.289.846││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.502.060│ 1.482.092│ 1.553.559│ 1.626.128││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 189.560│ 214.221│ 212.833│ 212.112││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 371│ 371│ 374│ 375││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.660│ 104.175│ 104.172│ 141.007││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 51.736│ 42.504│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.007.820│ 2.378.416│ 2.858.959│ 3.438.945││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.007.820│ 2.378.416│ 2.858.959│ 3.438.945││6001 │APĂRARE │ 6.772.069│ 6.533.676│ 7.189.492│ 7.876.690││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.326.200│ 4.616.923│ 4.771.312│ 4.960.740││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.250.082│ 3.352.354│ 3.475.760│ 3.650.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 753.993│ 896.559│ 918.481│ 925.591││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 147.180│ 168.401│ 176.821│ 185.662││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.310│ 198.974│ 199.615│ 198.802││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 285│ 285│ 285│ 285││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 350│ 350│ 350│ 350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950││ 01 │Administrație centrală │ 379.248│ │ │ ││ 02 │Apărare națională │ 6.216.337│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni și operațiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 143.421│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru apărare │ 23.992│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.071│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 14.578.758│ 14.890.587│ 15.303.997│ 16.124.030││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.016.807│ 14.428.924│ 14.863.318│ 15.601.035││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.171.333│ 11.523.226│ 11.983.666│ 12.590.355││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.255.074│ 1.297.561│ 1.335.110│ 1.364.255││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.354.880│ 1.313.691│ 1.376.738│ 1.440.466││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.250│ 15.247│ 13.218│ 13.310││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 86│ 86│ 89│ 90││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.310│ 103.825│ 103.822│ 140.657││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 51.736│ 42.504│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 552.995││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 552.995││ 01 │Administrația centrală │ 1.670.936│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.893.130│ │ │ ││ 01 │Poliție │ 2.977.955│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.199.593│ │ │ ││ 03 │Pază și supravegherea frontierei │ 715.582│ │ │ ││ 04 │Siguranța națională │ 2.147.793│ │ │ ││ 05 │Protecție civilă și protecția contra incendiilor │ 1.272.261│ │ │ ││ 06 │Autorități judecătorești │ 2.600.894│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 1.192.999│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și │ │ │ │ ││ │siguranța națională │ 1.820│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și │ │ │ │ ││ │siguranței naționale │ 798.925│ │ │ ││6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 36.874.059│ 38.268.259│ 39.409.107│ 40.270.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.482.878│ 37.712.586│ 38.670.786│ 39.480.185││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.928.629│ 1.930.824│ 1.983.908│ 2.079.319││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.500.285│ 2.544.914│ 2.607.318│ 2.631.326││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 8.632.287│ 8.710.824│ 8.768.254│ 8.782.064││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 98.962│ 120.244│ 92.922│ 123.219││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 203.954│ 2.599│ 450│ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 21.339.425│ 22.637.579│ 23.390.971│ 24.099.212││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 364.661│ 449.279│ 565.414│ 491.685││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.145.265│ 1.166.123│ 1.194.549│ 1.218.425││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 269.410│ 150.200│ 67.000│ 54.935││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391.181│ 555.673│ 738.321│ 790.660││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 391.181│ 555.673│ 738.321│ 790.660││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 4.920.364│ 4.740.538│ 4.975.629│ 5.015.979││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.611.009│ 4.456.775│ 4.550.705│ 4.481.667││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 556.811│ 557.971│ 571.125│ 596.408││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 147.520│ 152.600│ 154.778│ 155.605││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 2.813.508│ 2.791.317│ 2.834.292│ 2.811.173││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.778│ 4.778│ 4.778│ 4.778││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.104│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 284.545│ 254.289│ 284.289│ 284.289││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 164.661│ 169.279│ 173.414│ 99.685││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 523.082│ 526.541│ 528.029│ 529.729││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 115.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312││ 01 │Administrație centrală │ 239.900│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 270.000│ │ │ ││ 03 │Învățământ preșcolar și primar │ 8.508│ │ │ ││ 01 │Învățământ preșcolar │ 5.008│ │ │ ││ 02 │Învățământ primar │ 3.500│ │ │ ││ 04 │Învățământ secundar │ 412.499│ │ │ ││ 01 │Învățământ secundar inferior │ 20.000│ │ │ ││ 02 │Învățământ secundar superior │ 242.499│ │ │ ││ 03 │Învățământ profesional │ 150.000│ │ │ ││ 05 │Învățământ postliceal │ 84.015│ │ │ ││ 06 │Învățământ superior │ 255.435│ │ │ ││ 01 │Învățământ universitar │ 244.371│ │ │ ││ 02 │Învățământ postuniversitar │ 11.064│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 33.000│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice │ 30.000│ │ │ ││ 04 │Învățământ special │ 3.000│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educație │ 230.000│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 230.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ │ 10│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 3.386.997│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 4.765.969│ 4.712.526│ 4.891.012│ 4.946.765││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.704.098│ 4.472.029│ 4.609.981│ 4.723.710││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050.323│ 1.051.146│ 1.082.735│ 1.136.873││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.807.272│ 1.825.197│ 1.870.771│ 1.889.456││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.631.229│ 1.531.186│ 1.590.475│ 1.631.381││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.400│ 17.800│ 18.300│ 18.300││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 152.374│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 700│ 700│ 700│ 700││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 44.800│ 46.000│ 47.000│ 47.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055││ 01 │Administrația centrală │ 335.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 180.000│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.090│ │ │ ││ 05 │Asistență medicală în centre medicale multifuncționale│ 11.090│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi │ 84.289│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 84.289│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 54.983│ │ │ ││ 09 │Hematologie și securitate transfuzională │ 163.329│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 5.638│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătății │ 3.931.640│ │ │ ││ 50 │Alte instituții și acțiuni sanitare │ 3.931.640│ │ │ ││6701 │CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.028.300│ 2.133.939│ 2.184.725│ 2.251.390││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.018.489│ 2.127.009│ 2.177.455│ 2.243.771││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.882│ 69.198│ 70.576│ 73.597││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 369.493│ 377.031│ 386.462│ 388.557││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 633.149│ 625.474│ 641.450│ 650.627││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.784│ 94.155│ 66.333│ 96.630││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 10.252│ 2.599│ 450│ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 200.000│ 280.000│ 392.000│ 392.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 573.929│ 594.352│ 620.184│ 642.360││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 90.000│ 84.200│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619││ 01 │Administrație centrală │ 42.072│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.378│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 357.264│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naționale │ 15.727│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 84.748│ │ │ ││ 04 │Instituții publice de spectacole și concerte │ 200.693│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 2.219│ │ │ ││ 12 │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice │ 50.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.377│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane și expoziții de carte și de │ │ │ │ ││ │publicații culturale │ 1.500│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative și sportive │ 344.984│ │ │ ││ 01 │Sport │ 338.584│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 6.400│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și │ │ │ │ ││ │religiei │ 1.273.602│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 25.159.426│ 26.681.256│ 27.357.741│ 28.056.711││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.149.282│ 26.656.773│ 27.332.645│ 28.031.037││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 252.613│ 252.509│ 259.472│ 272.441││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 176.000│ 190.086│ 195.307│ 197.708││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.554.401│ 3.762.847│ 3.702.037│ 3.688.883││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.511│ 3.511│ 3.511││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 40.224│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 21.054.880│ 22.383.290│ 23.106.682│ 23.814.923││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 47.554│ 44.530│ 45.636│ 45.636││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 19.610│ 20.000│ 20.000│ 7 935││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674││ 01 │Administrație centrală │ 93.352│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 272.118│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 13.762.451│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ 2.646.043│ │ │ ││ 02 │Asistență socială în caz de invaliditate │ 2.646.043│ │ │ ││ 06 │Asistență socială pentru familie și copii │ 7.014.091│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 26.880│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 10.152│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 999.101│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 951.660│ │ │ ││ 03 │Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ 3.421│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 44.020│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței│ │ │ │ ││ │sociale │ 335.238│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ 335.238│ │ │ ││7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ ││ │LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE │ 6.259.647│ 5.569.868│ 5.676.535│ 6.519.346││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.026.482│ 5.302.387│ 5.401.177│ 6.238.738││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 43.500│ 43.310│ 45.640│ 46.665││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.253.768│ 3.308.228│ 3.301.817│ 4.065.378││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 548.725│ 425.450│ 444.588│ 464.787││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 684.653│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 192.165│ 220.981│ 228.858│ 234.108││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 192.165│ 220.981│ 228.858│ 234.108││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.256.256│ 4.127.363│ 4.148.025│ 4.937.035││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.079.091│ 3.921.478│ 3.934.305│ 4.718.065││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.500│ 7.500│ 7.500│ 7.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.223.768│ 3.278.228│ 3.271.817│ 4.035.378││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 508.400│ 384.750│ 403.988│ 424.187││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 42.861│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970││ 03 │Locuințe │ 1.075.259│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuințe │ 1.075.259│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și│ │ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ 3.048.768│ │ │ ││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 2.003.391│ 1.442.505│ 1.528.510│ 1.582.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.947.391│ 1.380.909│ 1.466.872│ 1.520.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 36.000│ 35.810│ 38.140│ 39.165││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.325│ 40.700│ 40.600│ 40.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 641.792│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSARE DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Administrație centrală │ 1.577.094│ │ │ ││ 03 │Reducerea și controlul poluării │ 385.972│ │ │ ││ 04 │Protecția biosferei și a mediului natural │ 23.075│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului │ 7.000│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecției mediului │ 10.300│ │ │ ││8000 01 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ 19.910.244│ 18.896.692│ 20.723.941│ 20.868.214││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.425.820│ 18.623.346│ 20.450.204│ 20.611.163││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 705.089│ 705.113│ 722.927│ 755.580││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 226.451│ 227.288│ 231.371│ 232.966││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 51.340│ 46.691│ 43.035│ 39.425││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.020.050│ 4.011.032│ 4.050.824│ 4.095.322││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 2.987.645│ 3.101.776│ 3.187.298│ 3.240.591││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.425.405│ 2.380.240│ 2.311.274│ 2.343.469││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.206.340│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.373.740│ 7.714.000│ 9.466.000│ 9.466.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 87.054│ 87.206│ 87.475│ 87.810││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 342.706│ 350.000│ 350.000│ 350.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 291.264│ 113.141│ 114.156│ 97.470││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 291.264│ 113.141│ 114.156│ 97.470││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 193.160│ 160.205│ 159.581│ 159.581││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 1.457.508│ 834.276│ 739.789│ 722.374││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.441.609│ 810.831│ 716.733│ 719.628││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000│ 8.166│ 8.476│ 8.899││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 57.034│ 57.034│ 57.109│ 57.140││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 43.300│ 40.000│ 41.000│ 41.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.900│ 4.110│ 4.205│ 4.205││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 608.360│ 701.521│ 605.943│ 608.384││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 502.160│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 218.855│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746││ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ 1.443.508│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 18.000│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 48.710│ │ │ ││ 05 │Sistemul național antigrindină │ 20.000│ │ │ ││ 06 │Prevenire și combatere inundații și ghețuri │ 1.000│ │ │ ││ 07 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ │ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ 43.300│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională și socială │ 718.015│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat și de mobilizare │ 20.833│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 410.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și │ │ │ │ ││ │comerciale │ 163.650│ │ │ ││ 02 │Acțiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ ││ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 02 │Cărbune și alți combustibili minerali solizi │ 105.119│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 81.160│ 56.194│ 58.673│ 58.673││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.771│ 42.298│ 43.413│ 44.141││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 138.931│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 5.971.320│ 6.180.508│ 6.340.980│ 6.391.160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.813.972│ 6.095.276│ 6.254.568│ 6.301.335││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 663.256│ 662.511│ 679.645│ 710.135││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 147.157│ 147.347│ 151.009│ 152.440││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.872.392│ 1.900.000│ 1.900.000│ 1.900.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.205.412│ 1.351.283│ 1.388.681│ 1.403.577││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.840│ 23.685│ 23.783│ 23.733││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 95.426│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.739.574│ 1.938.000│ 2.039.000│ 2.039.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 72.915│ 72.450│ 72.450│ 72.450││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150.348│ 75.232│ 76.412│ 79.825││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 150.348│ 75.232│ 76.412│ 79.825││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 01 │Administrație centrală │ 137.470│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 628.755│ │ │ ││ 03 │Agricultură │ 2.368.624│ │ │ ││ 02 │Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și │ │ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 333.800│ │ │ ││ 03 │Protecția plantelor și carantina fitosanitară │ 47.717│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.872.392│ │ │ ││ 05 │Reproducția și selecția animalelor │ 27.100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 87.615│ │ │ ││ 04 │Silvicultură │ 78.259│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii și vânătorii │ 2.758.212│ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 11.586.288│ 11.531.304│ 13.285.765│ 13.395.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.391.070│ 11.371.797│ 13.126.711│ 13.236.537││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.004│ 20.217│ 20.567│ 21.596││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.857│ 9.857│ 10.104│ 10.205││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 51.340│ 46.691│ 43.035│ 39.425││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.918.079│ 1.949.032│ 1.984.824│ 2.029.322││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.637.758│ 1.681.781│ 1.729.305│ 1.767.702││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.671.287│ 1.523.563│ 1.546.951│ 1.576.027││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.600.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 4.126.000│ 5.776.000│ 7.427.000│ 7.427.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 14.039│ 14.656│ 14.925│ 15.260││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 342.706│ 350.000│ 350.000│ 350.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.058│ 9.302│ 9.473│ 9.684││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.058│ 9.302│ 9.473│ 9.684││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 186.160│ 150.205│ 149.581│ 149.581││ 01 │Administrație centrală │ 81.085│ │ │ ││ 03 │Transport rutier │ 4.232.755│ │ │ ││ 01 │Drumuri și poduri │ 4.232.755│ │ │ ││ 04 │Transport feroviar │ 6.853.082│ │ │ ││ 01 │Transport pe cale ferată │ 6.024.551│ │ │ ││ 02 │Transport cu metroul │ 828.531│ │ │ ││ 05 │Transport pe apă │ 339.879│ │ │ ││ 06 │Transport aerian │ 69.693│ │ │ ││ 02 │Aviația civilă │ 69.693│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 9.794│ │ │ ││8501 │COMUNICAȚII │ 423.649│ 23.931│ 24.083│ 24.826││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 307.690│ 18.769│ 18.868│ 19.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.829│ 14.219│ 14.239│ 14.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 3.150│ 3.150│ 3.229│ 3.261││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.300│ 1.300│ 1.300│ 1.300││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 289.311│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100│ 100│ 100│ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 115.959│ 5.162│ 5.215│ 5.215││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 115.959│ 5.162│ 5.215│ 5.215││ 01 │Comunicații │ 423.649│ │ │ ││8601 │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 165.473│ 131.085│ 133.096│ 133.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 165.473│ 131.085│ 133.096│ 133.096││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 96.626│ 43.212│ 43.212│ 43.212││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.847│ 87.873│ 89.884│ 89.884││ 02 │Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii și vânătorii │ 96.626│ │ │ ││ 03 │Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și│ │ │ │ ││ │energiei │ 68.847│ │ │ ││8701 │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE │ 61.956│ 31.290│ 31.815│ 31.815││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 61.956│ 31.290│ 31.815│ 31.815││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 9.253│ 9.900│ 9.920│ 9.920││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 43.949│ 21.390│ 21.895│ 21.895││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 8.754│ │ │ ││ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 8.754│ │ │ ││ 04 │Turism │ 53.202│ │ │ ││9901 │DEFICIT │-27.200.089│ -27.499.066│ -24.902.288│ -20.132.453│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 2*Font 7*    TOTAL                                    SINTEZA      cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe,             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz                               pe anii 2016-2019                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │148.276.038│ 145.794.322│ 151.887.807│ 153.870.668││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │139.488.175│ 138.179.890│ 143.760.982│ 145.201.696││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.644.635│ 22.616.593│ 23.475.974│ 24.591.804││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.513.537│ 7.369.905│ 7.534.050│ 7.559.513││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.075.223│ 11.021.295│ 11.140.364│ 10.988.472││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.310.121│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 33.363.928│ 30.407.252│ 29.418.286│ 28.931.289││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.341.004│ 12.017.055│ 12.116.168│ 12.078.924││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.017.802│ 201.020│ 183.233│ 3.070││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 21.355.717│ 22.659.567│ 23.413.997│ 24.122.884││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 19.649.544│ 24.164.485│ 28.784.406│ 28.924.360││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.329.897│ 2.719.808│ 2.802.577│ 3.065.567││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.206.253│ 5.007.224│ 5.747.916│ 6.450.287││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.121.243│ 4.916.519│ 5.655.011│ 6.357.382││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.010│ 90.705│ 92.905│ 92.905││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.581.610│ 2.607.208│ 2.378.909│ 2.218.685││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 16.170│ 10.000│ 10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.574.610│ 2.591.038│ 2.368.909│ 2.208.685││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │132.233.926│ 130.321.185│ 136.214.249│ 138.188.609││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │125.357.008│ 124.097.125│ 129.495.407│ 130.981.457││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.596.555│ 21.710.012│ 22.539.295│ 23.634.702││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 15.022.687│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 12.276.564│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 32.737│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 775.845│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 333.802│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.646│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 72.557│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 285.863│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 244.871│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 7.052│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 11.549│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 55.350│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 923.851│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 3.267.415│ │ │ ││ 01 │Tichete de masă │ 27.096│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 2.309.652│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 595.695│ │ │ ││ 04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 1.198│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 56.032│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 277.742│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 2.256.437│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 1.388.551│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 36.548│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 722.701│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 14.190│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viața plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajați │ 4.606│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 89.841│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 5.874.533│ 6.009.628│ 6.152.569│ 6.212.651││ 01 │Bunuri și servicii │ 2.514.291│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 51.455│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 13.592│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 597.577│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 74.455│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 396.332│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 112.170│ │ │ ││ 07 │Transport │ 20.854│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 178.183│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 780.108│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 289.565│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 143.320│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 84.494│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 80.334│ │ │ ││ 02 │Hrană pentru animale │ 4.160│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 197.529│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 107.248│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 22.042│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 66.474│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 1.765│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 177.852│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 87.619│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 4.422│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 85.811│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 183.821│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 116.798│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 67.023│ │ │ ││ 07 │Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, │ │ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ 14.939│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 6.594│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.023│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 10.502│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 24.047│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 16.348│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 13.309│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura │ │ │ │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 24.304│ │ │ ││ 16 │Studii și cercetări │ 1.090│ │ │ ││ 18 │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 2.350│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 48.000│ │ │ ││ 22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor │ 7.000│ │ │ ││ 23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor │ 1.000│ │ │ ││ 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 37.589│ │ │ ││ 01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 14.556│ │ │ ││ 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 14.001│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de țară │ 5.000│ │ │ ││ 04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 4.032│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 47.142│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 42.585│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 812.118│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 1.465│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 33.065│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viața │ 26.142│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 197.321│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 118.712│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 1.664│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 4.526│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 428.723│ │ │ ││ 31 │Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ ││ │unităților sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ 808.499│ │ │ ││ 32 │Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate │ │ │ │ ││ │de unitățile sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ 200.125│ │ │ ││ 33 │Finanțarea asistenței medicale desfășurate în │ │ │ │ ││ │cabinetele medicale din unitățile de învățământ │ 182.525│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.070.023│ 11.015.516│ 11.133.678│ 10.981.837││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.759.000│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.759.000│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.664.249│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.609.749│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 54.500│ │ │ ││ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│ │ │ ││ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă │ │ │ │ ││ │bonificată pentru disponibilitățile contului curent în│ │ │ │ ││ │valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice la│ │ │ │ ││ │Banca Națională a României │ 12.000│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 634.774│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.231.612│ 4.232.032│ 4.271.824│ 4.316.322││ 02 │Subvenții pe activități │ 13.914│ │ │ ││ 03 │Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și │ │ │ │ ││ │tarif │ 1.160│ │ │ ││ 04 │Subvenții pentru susținerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de călători │ 1.489.000│ │ │ ││ 05 │Subvenții pentru transportul de călători cu metroul │ 360.065│ │ │ ││ 13 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ │ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ 43.300│ │ │ ││ 14 │Susținerea infrastructurii de transport │ 54.500│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.872.392│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 185.119│ │ │ ││ 30 │Alte subvenții │ 211.562│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 100.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 32.452.149│ 29.476.474│ 28.399.183│ 27.785.829││ 01 │Transferuri curente │ 28.562.630│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 3.907.978│ │ │ ││ 02 │Finanțarea de bază a învățământului superior │ 2.237.386│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 981.135│ │ │ ││ 04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.596.753│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ 1.787│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului național unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate │ 1.130.248│ │ │ ││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 212.416│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuția de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ ││ │pentru creșterea copilului │ 91.715│ │ │ ││ 28 │Întreținerea infrastructurii rutiere │ 484.141│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 706.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 38.115│ │ │ ││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 25.000│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 80.818│ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea unităților de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 39.406│ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea sănătății │ 62.000│ │ │ ││ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea camerelor agricole │ 30.605│ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini │ │ │ │ ││ │aflați în centrele de cazare │ 281│ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 5.069│ │ │ ││ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale destinate finanțării unor programe de interes │ │ │ │ ││ │național │ 15.000│ │ │ ││ 55 │Întreținerea infrastructurii feroviare publice │ 1.070.000│ │ │ ││ 56 │Finanțarea planului sectorial de cercetare din │ │ │ │ ││ │domeniul agricol și de dezvoltare rurală │ 21.395│ │ │ ││ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională │ 231.540│ │ │ ││ 62 │Transferuri din bugetul de stat pentru finanțarea │ │ │ │ ││ │cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic și│ │ │ │ ││ │a celor aferente misiunilor de asistență medicală │ │ │ │ ││ │publică de urgență │ 1.717│ │ │ ││ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor│ │ │ │ ││ │cheltuieli ale căminelor și cantinelor studențești │ 141.687│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 3.889.519│ │ │ ││ 04 │Programul pentru construcții de locuințe și săli de │ │ │ │ ││ │sport │ 50.000│ │ │ ││ 05 │Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor │ │ │ │ ││ │urbanistice generale și a regulamentelor locale de │ │ │ │ ││ │urbanism │ 27.768│ │ │ ││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice și electrice de │ │ │ │ ││ │termoficare │ 75.000│ │ │ ││ 08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în │ │ │ │ ││ │urgență │ 155.816│ │ │ ││ 09 │Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ ││ │seismic al construcțiilor existente cu destinație de │ │ │ │ ││ │locuință │ 25.000│ │ │ ││ 10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 114.611│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale │ 40.100│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale│ 75.171│ │ │ ││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 35.000│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor │ 30.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în│ │ │ │ ││ │turism │ 43.949│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea aparaturii medicale și │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate │ 120.000│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 25.000│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate │ 20.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii │ 5.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes național │ 10.000│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor pentru instituții │ │ │ │ ││ │publice de asistență socială și unități de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 10.000│ │ │ ││ 38 │Programul Național de Dezvoltare Locală │ 3.020.000│ │ │ ││ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ │ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională pentru finanțarea investițiilor │ 7.104│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.017.059│ 11.744.386│ 11.841.272│ 11.854.608││ 01 │A. Transferuri interne │ 4.493.780│ │ │ ││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 40.573│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic și Sportiv Român │ 28.700│ │ │ ││ 03 │Programe cu finanțare rambursabilă │ 8.519│ │ │ ││ 05 │Programul de realizare a sistemului național │ │ │ │ ││ │antigrindină │ 20.000│ │ │ ││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 1.615│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 22.240│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 1.753.049│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 512.150│ │ │ ││ 14 │Fond Național de Preaderare │ 34.735│ │ │ ││ 16 │Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și │ │ │ │ ││ │susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și │ │ │ │ ││ │mijlocii │ 159.490│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 50.242│ │ │ ││ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, │ │ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor │ │ │ │ ││ │existente │ 500│ │ │ ││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 343.261│ │ │ ││ 29 │Reparații curente aferente infrastructurii │ │ │ │ ││ │feroviare publice │ 150.000│ │ │ ││ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ ││ │de ajutor de stat │ 400.000│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanției în contul │ │ │ │ ││ │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │și inovare │ 817.926│ │ │ ││ 49 │Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul │ │ │ │ ││ │economic │ 68.847│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ ││ 53 │Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și │ │ │ │ ││ │întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 4.160│ │ │ ││ 60 │Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ ││ │utilizată drept combustibil │ 10.000│ │ │ ││ 61 │Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale │ 14.000│ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 487.699│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 395.274│ │ │ ││ 03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.140│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 973│ │ │ ││ 05 │Contribuția României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ 81.312│ │ │ ││ 03 │Contribuția României la bugetul U.E. │ 7.036.220│ │ │ ││ 01 │Contribuții din taxe vamale │ 548.340│ │ │ ││ 03 │Contribuții din sectorul zahărului │ 3.996│ │ │ ││ 04 │Contribuții din resursa TVA │ 771.655│ │ │ ││ 05 │Contribuții pentru corecția/rabatul │ │ │ │ ││ │acordat Marii Britanii │ 453.029│ │ │ ││ 06 │Contribuții din resursa VBN │ 5.108.972│ │ │ ││ 07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute │ 150.228│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.181.274│ 16.717│ 1.002│ 1.902││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 1.068.557│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.068.557│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 41.034│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 41.034│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 698.814│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 698.814│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 99.560│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 78.946│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 13.480│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.134│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 15.922│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 12.922│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ ││ │Integrare a resortisanților țărilor terțe │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 600│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 420│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 180│ │ │ ││ 13 │Programe finanțate în cadrul facilitații Schengen │ 280│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 227│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 14.008│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 8.149│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 3.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.838│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 7.090│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.520│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.288│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.282│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 31│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 4.477│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 600│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 330│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.547│ │ │ ││ 19 │Asistența tehnică în cadrul Programului │ │ │ │ ││ │Operațional Asistență Tehnică │ 1.400│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.400│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică │ 20.406│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.047│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13.359│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 602.467│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice │ │ │ │ ││ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │și alți beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 939.104│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN postaderare │ 188.117│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 750.987│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 343.861│ │ │ ││ 24 │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile │ │ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 95.000│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 46.971│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 8.105│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 37.636│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.230│ │ │ ││ 27 │Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 124│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 124│ │ │ ││ 28 │Fondul național pentru relații bilaterale aferent │ │ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ 100│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice │ 42.485│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând confinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 30.100│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice │ 7.863│ │ │ ││ 38 │Transferul reprezentând cofinanțarea publică în cadrul│ │ │ │ ││ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii alții decât instituții publice │ 420│ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecțiilor financiare suportate din │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ 100.000│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 21.339.796│ 22.637.950│ 23.391.345│ 24.099.587││ 01 │Asigurări sociale │ 12.965.767│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 8.374.029│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.855.808│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 518.221│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.448.262│ 13.831.657│ 18.413.874│ 18.481.924││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2.414.764│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 381.536│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.633.527│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 399.701│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 358.697│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 48.744│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 274.953│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 35.000│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 2.729.247│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 431.036│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.749.080│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 549.131│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurală (FEADR) │ 115.712│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 14.661│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 83.074│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 17.977│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri│ │ │ │ ││ │Maritime (FEPAM) │ 102.246│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 75.199│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 16.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ ││ 07 │Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) │ 8.000│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.000│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.000│ │ │ ││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 46.777│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 14.235│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 16.595│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 15.947│ │ │ ││ 10 │Transferuri către beneficiari de drept public/privat │ 10.000│ │ │ ││ │pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ ││ │migrație și integrare │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.500│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.500│ │ │ ││ 13 │Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) │ 130.324│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 71.082│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 59.242│ │ │ ││ 14 │Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional │ 91.925│ │ │ ││ │Asistență Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 13.060│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 72.282│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.583│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 306│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 64│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 242│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 38.848│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 9.938│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 23.065│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.845│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 107.027│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 28.044│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 77.817│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.166│ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 250.000│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor aprobate la finanțare în cadrul │ │ │ │ ││ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ ││ 21 │Transferuri din fonduri din bugetul de stat către │ 480.722│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 1.082.737│ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ 158.153│ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 924.584│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 115│ │ │ ││ 24 │Sume aferente asistenței financiare nerambursabile │ 1.124.523│ │ │ ││ │alocată de Uniunea Europeană în perioada de │ │ │ │ ││ │programare 2014-2020 │ │ │ │ ││ 28 │Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru │ 1.356.292│ │ │ ││ │susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.258.978│ 2.651.875│ 2.731.262│ 2.992.604││ 01 │Burse │ 516.880│ │ │ ││ 03 │Finanțarea partidelor politice │ 17.343│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând │ │ │ │ ││ │minorităților naționale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenții de la bugetul de stat │ 105.401│ │ │ ││ 05 │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și │ │ │ │ ││ │combatere a intoleranței │ 4.000│ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și │ │ │ │ ││ │a organizațiilor reprezentative ale acestora │ 10.200│ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 2.700│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 46.320│ │ │ ││ 13 │Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor│ │ │ │ ││ │religioase românești din afara granițelor │ 12.972│ │ │ ││ 14 │Contribuția statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ ││ │cult │ 315.084│ │ │ ││ 15 │Contribuții la salarizarea personalului neclerical │ 5.293│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică și │ │ │ │ ││ │promovarea imaginii și intereselor românești peste │ 1.800│ │ │ ││ │hotare │ │ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 990.032│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 48.341│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanțării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 80.000│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 9.575│ │ │ ││ 23 │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului și al Rezistenței Sighet │ 1.100│ │ │ ││ 24 │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara │ 800│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 12.580│ │ │ ││ 27 │Renta viageră agricolă │ 70.020│ │ │ ││ 28 │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ ││ 30 │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 248│ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor │ │ │ │ ││ │cadastrale și a publicității imobiliare pentru │ │ │ │ ││ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ ││ │care administrează infrastructura feroviară │ 7.039│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 786.767│ 663.878│ 513.103│ 512.491││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 786.767│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.322.558│ 3.649.592│ 4.368.481│ 5.018.171││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.237.558│ 3.558.892│ 4.275.581│ 4.925.271││ 01 │Active fixe │ 3.828.844│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 1.027.709│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 329.072│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 58.600│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 2.413.463│ │ │ ││ 02 │Stocuri │ 12.000│ │ │ ││ 01 │Rezerve de stat și de mobilizare │ 12.000│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 141.314│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900││ 01 │Active financiare │ 85.000│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăților │ │ │ │ ││ │comerciale │ 85.000│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.554.360│ 2.574.468│ 2.350.361│ 2.188.981││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 7.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 30 │Alte împrumuturi │ 7.000│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.547.360│ 2.564.468│ 2.340.361│ 2.178.981││ 01 │Rambursări de credite externe │ 227.160│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 227.160│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.320.200│ │ │ ││5101 │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE │ 16.060.326│ 16.427.223│ 19.541.714│ 20.065.715││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.715.804│ 16.147.089│ 19.217.437│ 19.713.123││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.236.293│ 3.893.030│ 4.005.028│ 4.198.154││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.545.423│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 3.000.255│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 40.651│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 34.297│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.804│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plații cu ora │ 989│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 284.539│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 110.683│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 3.753│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 380│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 2.467│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 65.605│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15.276│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 14.358│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 32│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 531│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 83│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 272│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 675.594│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 466.821│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 14.376│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 156.834│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 4.347│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viața plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajați │ 112│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 33.104│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 962.507│ 863.272│ 883.568│ 892.324││ 01 │Bunuri și servicii │ 545.948│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 19.387│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 3.135│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 97.668│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 14.618│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 47.465│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 9.214│ │ │ ││ 07 │Transport │ 5.617│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 95.638│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 118.642│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 134.564│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 45.883│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 153│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 153│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 548│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 491│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 55│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 22.516│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 9.246│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 13.260│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 90.481│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 60.513│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 29.968│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 100│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 30│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 3.303│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 1.207│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 4.057│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 3.574│ │ │ ││ 16 │Studii și cercetări │ 1.090│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 7.729│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 235.888│ │ │ ││ 01 │Reclama și publicitate │ 1.056│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 29.121│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 10.031│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 113.156│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 1.272│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 393│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 80.359│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 353.940│ 285.428│ 292.043│ 292.169││ 01 │Transferuri curente │ 353.940│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 353.918│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 22│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.112.289│ 7.011.214│ 7.272.478│ 7.274.206││ 01 │A. Transferuri interne │ 22.585│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 19.620│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 530│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.277│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 53.484│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 52.511│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 973│ │ │ ││ 03 │Contribuția României la bugetul U.E. │ 7.036.220│ │ │ ││ 01 │Contribuții din taxe vamale │ 548.340│ │ │ ││ 03 │Contribuții din sectorul zahărului │ 3.996│ │ │ ││ 04 │Contribuții din resursa TVA │ 771.655│ │ │ ││ 05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat │ │ │ │ ││ │Marii Britanii │ 453.029│ │ │ ││ 06 │Contribuții din resursa VBN │ 5.108.972│ │ │ ││ 07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute │ 150.228│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 1.045.711│ 6.520│ 92│ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 333│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 333│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.954│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.954│ │ │ ││ 13 │Alte programe finanțate în cadrul facilității Schengen│ 280│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 227│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 14│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 14│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 3.100│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.624│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 346│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 130│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 31│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 30│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 30│ │ │ ││ 19 │Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistență Tehnică │ 1.400│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.400│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică │ 5.069│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.069│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 83.714│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice │ │ │ │ ││ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │și alți beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 625.859│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN postaderare │ 177.342│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 448.517│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 189.360│ │ │ ││ 24 │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile │ │ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 95.000│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale │ │ │ │ ││ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 29.642│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 869│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 28.706│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 67│ │ │ ││ 27 │Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 124│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 124│ │ │ ││ 28 │Fondul național pentru relații bilaterale aferent │ │ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ 100│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice │ 4.264│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 3.437│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.962.408│ 3.993.733│ 6.695.379│ 6.975.945││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 14.777│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.235│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.595│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.947│ │ │ ││ 14 │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistența Tehnică │ 88.075│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 12.482│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 69.010│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.583│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ 302│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 60│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 242│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 42│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 42│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 51.360│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asisitența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 7.806│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 43.254│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 300│ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 250.000│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor aprobate la finanțare în cadrul │ │ │ │ ││ │Mecanismului pentru Interconectarea Europei │ │ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 80.683│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 352.621│ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN │ │ │ │ ││ │aferente cadrului financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ 140.443│ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN aferente cadrului financiar │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 212.178│ │ │ ││ │societăți comerciale și alți beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului │ │ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 25│ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ │ │ │ ││ 24 │Sume aferente asistenței financiare │ 1.124.523│ │ │ ││ │nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în │ │ │ │ ││ │perioada de programare 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.741│ 2.718│ 2.746│ 2.769││ 01 │Burse │ 515│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 350│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 3.278│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter stiințific și social cultural │ 350│ │ │ ││ 30 │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 248│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 37.915│ 91.174│ 66.103│ 77.556││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 37.915│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 344.522│ 280.134│ 324.277│ 352.592││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 344.522│ 280.134│ 324.277│ 352.592││ 01 │Active fixe │ 312.028│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 106.474│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 99.040│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 21.787│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 84.727│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 32.494│ │ │ ││ 01 │Autorități executive și legislative │ 7.804.583│ │ │ ││ 01 │Administrația prezidențială │ 53.155│ │ │ ││ 02 │Autorități legislative │ 506.191│ │ │ ││ 03 │Autorități executive │ 6.731.305│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităților publice │ 513.932│ │ │ ││ 03 │Contribuția la bugetul UE │ 7.036.220│ │ │ ││ 04 │Cofinanțarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeană │ 1.219.523│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.386.465│ 2.133.256│ 2.061.758│ 1.818.802││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.375.887│ 2.122.729│ 2.050.768│ 1.807.326││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 173.129│ 173.556│ 177.824│ 186.631││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 142.491│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 138.823│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 2.175│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 56│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 551│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 332│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 263│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 279│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ ││ │și familia sa │ 29│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 30.609│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 21.393│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 682│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 7.080│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 297│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.157│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 19.881│ 18.865│ 19.327│ 19.522││ 01 │Bunuri și servicii │ 12.376│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 177│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 117│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 6.114│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 422│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 251│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 104│ │ │ ││ 07 │Transport │ 102│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 701│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 647│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 3.741│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.289│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 14│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 14│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 783│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 783│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 682│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 430│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 252│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 6│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 139│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 257│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 116│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 161│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 4.058│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 338│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 38│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 6│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 3.676│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 85.452│ 86.815│ 88.262│ 88.983││ 01 │Transferuri curente │ 85.452│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 85.452│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.462.956│ 1.402.419│ 1.315.955│ 1.244.575││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.352.796│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 40.000│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 512.150│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │și inovare │ 800.646│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 110.160│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 110.160│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.478│ 2.311│ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 390│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice. │ 4.728│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice │ 1.360│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 605.339│ 415.658│ 425.817│ 243.836││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 396.200│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 68.524│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 274.098│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53.578│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 194.036│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 24.044│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 134.992│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 35.000│ │ │ ││ 14 │Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional │ │ │ │ ││ │Asistența Tehnică │ 3.850│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 578│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 3.272│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ 4│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 4│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 11.249│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asisitența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.607│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 9.112│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 530│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.652│ 23.105│ 23.583│ 23.779││ 01 │Burse │ 1.120│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 100│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 8.748│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 104│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 12.580│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.578│ 10.527│ 10.990│ 11.476││ 01 │Active fixe │ 4.228│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 3.300│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 200│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active │ 588│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 140│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 6.350│ │ │ ││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 171.598│ │ │ ││ 02 │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ ││ │generale │ 2.214.867│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.387.051│ 1.734.153│ 1.858.403│ 2.022.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.302.023│ 1.643.433│ 1.765.483│ 1.929.563││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ 54.199│ 29.163││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 75.255│ 75.287│ 77.325│ 78.346││ 01 │Bunuri și servicii │ 8│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 3│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 1.032│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 27.136│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 39.005│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 8.074│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 3.744│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 4.330│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 100.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 100.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 5.000│ 10.000│ 25.000│ 12.000││ 02 │Transferuri de capital │ 5.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii │ 5.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 179.162│ 190.598│ 191.222│ 192.240││ 01 │A. Transferuri interne │ 87.710│ │ │ ││ 14 │Fond Național de Preaderare │ 34.735│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanției în contul │ │ │ │ ││ │finanțatorilor în cadrul programului Prima casă │ 20.000│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 91.452│ │ │ ││ 03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.140│ │ │ ││ 05 │Contribuția României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 81.312│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 942.606│ 1.260.548│ 1.310.737│ 1.510.814││ 03 │Finanțarea partidelor politice │ 17.343│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 925.263│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 85.028│ 90.720│ 92.920│ 92.920││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 28│ 20│ 20│ 20││ 01 │Active fixe │ 28│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 8│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 20│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 85.000│ 90.700│ 92.900│ 92.900││ 01 │Active financiare │ 85.000│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăților │ │ │ │ ││ │comerciale │ 85.000│ │ │ ││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului │ 100.000│ │ │ ││ 04 │Fondul Național de Preaderare │ 34.335│ │ │ ││ 11 │Asistență națională externă pentru dezvoltare │ 91.402│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanției în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.975│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.108.339│ │ │ ││5501 │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI │ 12.487.921│ 13.521.736│ 13.405.941│ 13.080.691││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.167.721│ 11.153.973│ 11.261.661│ 11.097.791││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 37.587│ 42.572│ 34.429│ 21.656││ 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 37.587│ │ │ ││ 01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 14.555│ │ │ ││ 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 14.000│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de țară │ 5.000│ │ │ ││ 04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 4.032│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.015.523│ 10.965.825│ 11.087.643│ 10.939.412││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.759.000│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 4.759.000│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.609.749│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.609.749│ │ │ ││ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│ │ │ ││ 07 │Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă │ │ │ │ ││ │bonificată pentru disponibilitățile contului curent │ │ │ │ ││ │în valută administrat de Ministerul Finanțelor │ 12.000│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ ││ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 634.774│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 114.611│ 145.576│ 139.589│ 136.723││ 02 │Transferuri de capital │ 114.611│ │ │ ││ 10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 114.611│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.320.200│ 2.367.763│ 2.144.280│ 1.982.900││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.320.200│ │ │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ │ALE ADMINISTRAȚIEI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 15.517.386│ 12.345.735│ 11.043.361│ 9.541.793││ 01 │Transferuri curente │ 15.517.386│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ ││ │național unic de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 14.449.438│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 1.067.948│ │ │ ││6001 │APĂRARE │ 6.772.069│ 6.533.676│ 7.189.492│ 7.876.690││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.326.200│ 4.616.923│ 4.771.312│ 4.960.740││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.250.082│ 3.352.354│ 3.475.760│ 3.650.050││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.029.885│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 1.681.615│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 158.292│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 102│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 300│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 107.326│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 1.644│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 80.606│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 894.784│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 596.732│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 118.396│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 27.017│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 152.639│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 325.413│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 223.373│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1.192│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 91.764│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajați │ 3.408│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 5.676│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 753.993│ 896.559│ 918.481│ 925.591││ 01 │Bunuri și servicii │ 515.077│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 6.573│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 3.779│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 175.389│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 27.765│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 97.850│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 47.185│ │ │ ││ 07 │Transport │ 13.834│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 12.524│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 123.260│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 6.918│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 33.178│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 45.793│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 44.725│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 1.068│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 10.979│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 10.432│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 362│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 185│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 66.303│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 48.310│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 2.594│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 15.399│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 23.021│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 11.967│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 11.054│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 851│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 928│ │ │ ││ 12 │Consultanța și expertiză │ 76│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 925│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 3.317│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ 20.000│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 94│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 33.436│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 1.465│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 2.710│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 4.301│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 55│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 24.905│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 147.180│ 168.401│ 176.821│ 185.662││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 147.180│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 147.180│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.310│ 198.974│ 199.615│ 198.802││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 174.310│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 174.310│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 285│ 285│ 285│ 285││ 02 │Ajutoare sociale │ 285│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 253│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 350│ 350│ 350│ 350││ 11 │Asociații și fundații │ 350│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.445.869│ 1.916.753│ 2.418.180│ 2.915.950││ 01 │Active fixe │ 2.379.774│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 195.960│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 65.809│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 2.118.005│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 66.095│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 379.248│ │ │ ││ 02 │Apărare națională │ 6.216.337│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni și operațiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 143.421│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru apărare │ 23.992│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.071│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ │ 14.578.758│ 14.890.587│ 15.303.997│ 16.124.030││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.016.807│ 14.428.924│ 14.863.218│ 15.601.035││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.171.333│ 11.523.226│ 11.983.666│ 12.590.355││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 7.097.902│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.584.603│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 32.338│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 416.445│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 233.310│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 560│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 73│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 18.236│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 1.176│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 11.000│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 52.192│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 747.969│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.301.150│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.675.737│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 473.387│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ 196│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 28.764│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 123.066│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 722.265│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 324.901│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 9.286│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 354.013│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 3.235│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajați │ 1.053│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 29.777│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.255.074│ 1.297.561│ 1.335.110│ 1.364.255││ 01 │Bunuri și servicii │ 634.803│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 11.974│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 2.277│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 226.412│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 19.670│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 158.495│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 39.593│ │ │ ││ 07 │Transport │ 538│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 38.147│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 101.754│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 35.943│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 40.807│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 9.461│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 6.553│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 2.908│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 3.079│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 2.624│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 254│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 153│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 48│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 54.373│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 10.931│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 228│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 43.214│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 38.298│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 21.109│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 17.189│ │ │ ││ 07 │Mentenanța tehnică și echipamente destinate apărării, │ │ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ 14.931│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 5.692│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 1.194│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 18.317│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.436│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 2.466│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armată │ 4.154│ │ │ ││ 24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ 2│ │ │ ││ 01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 1│ │ │ ││ 02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 1│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 8.598│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 3.580│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 144.746│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 193│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 1.135│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 10.829│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 62.558│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 260│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 69.771│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.354.880│ 1.313.691│ 1.376.738│ 1.440.466││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 1.348.210│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 1.200.484│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 145.658│ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru │ 1.787│ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ │ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 281│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini │ │ │ │ ││ │aflați în centrele de cazare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 6.670│ │ │ ││ 08 │Aparatura medicală și echipamente de comunicații │ │ │ │ ││ │în urgență │ 5.953│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale │ 100│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale│ 617│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.250│ 15.247│ 13.218│ 13.310││ 01 │A. Transferuri interne │ 5.733│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 5.233│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și │ │ │ │ ││ │inovare │ 500│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 9.517│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 9.517│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 34.138│ 5.287│ 460│ 1.902││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ ││ │resortisanților țărilor terțe │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 140│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 600│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 420│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 180│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în │ │ │ │ ││ │perioada 2007-2013 │ 4.144│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 1.620│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.505│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.019│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 60│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 50│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 4.447│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 600│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 330│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.517│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 100│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ 9.104│ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 4.261│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 4.680│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 163│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice │ 14.663│ │ │ ││ 38 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii alții decât │ │ │ │ ││ │instituții publice. │ 420│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 86│ 86│ 89│ 90││ 02 │Ajutoare sociale │ 86│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 76│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 86.000│ 127.497│ 50.115│ 50.000││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 36.000│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 6.228│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 29.772│ │ │ ││ 07 │Fondul pentru azil, migrație și integritate (FAMI) │ 8.000│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 3.000│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 2.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.000│ │ │ ││ 08 │Fondul pentru securitate internă │ 32.000│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 11.000│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 13.000│ │ │ ││ 10 │Transferuri către beneficiari de drept pulic/privat │ 10.000│ │ │ ││ │pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, │ │ │ │ ││ │migrație și integrare │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.500│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 7.500│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 48.310│ 103.825│ 103.822│ 140.657││ 01 │Burse │ 36│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 3.443│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 44.831│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 51.736│ 42.504│ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 51.736│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 522.995││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 561.951│ 461.663│ 440.779│ 522.995││ 01 │Active fixe │ 314.123│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 143.444│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 85.100│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 18.169│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 67.410│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 13.739│ │ │ ││ 01 │Administrația centrală │ 1.670.936│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.893.130│ │ │ ││ 01 │Poliție │ 2.977.955│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.199.593│ │ │ ││ 03 │Paza și supravegherea frontierei │ 715.582│ │ │ ││ 04 │Siguranța națională │ 2.147.793│ │ │ ││ 05 │Protecție civilă și protecția contra incendiilor │ 1.272.261│ │ │ ││ 06 │Autorități judecătorești │ 2.600.894│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 1.192.999│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și │ │ │ │ ││ │siguranța națională │ 1.820│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și │ │ │ │ ││ │siguranței naționale │ 798.925│ │ │ ││6501 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 4.920.364│ 4.740.538│ 4.975.629│ 5.015.979││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.611.009│ 4.456.775│ 4.550.705│ 4.481.667││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 556.811│ 557.971│ 571.125│ 596.408││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 439.115│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 370.743│ │ │ ││ 03 │Indemnizație de conducere │ 399│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 7.235│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 7.097│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 40.121│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 312│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 881│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 351│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 78│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 583│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.315│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 27.033│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 21.273│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 3.771│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ 157│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 133│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 1.699│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 90.663│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 62.723│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1.899│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 22.171│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 546│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viața plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajați │ 33│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 3.291│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 147.520│ 152.600│ 154.778│ 155.605││ 01 │Bunuri și servicii │ 74.736│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 3.741│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 1.779│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 35.841│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 4.368│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 2.032│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 1.018│ │ │ ││ 07 │Transport │ 224│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5.193│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 10.774│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 9.766│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 6.257│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 19.984│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 19.968│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 16│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 733│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 575│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 120│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 2│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 36│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 18.021│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 12.911│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 1.333│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.777│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 8.941│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 8.041│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 900│ │ │ ││ 07 │Mentenanța tehnică și echipamente destinate apărării, │ 8│ │ │ ││ │ordinii publice și siguranței naționale │ │ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 24│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 3.910│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiza │ 568│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 3.867│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 221│ │ │ ││ 15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armată │ 150│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 151│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 9.939│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 72│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 176│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 599│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 1.568│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 28│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 7.496│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 2.813.508│ 2.791.317│ 2.834.292│ 2.811.173││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 2.806.404│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 195.706│ │ │ ││ 02 │Finanțarea de bază a învățământului superior │ 2.237.386│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 85│ │ │ ││ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ 231.540│ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională │ │ │ │ ││ 63 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ 141.687│ │ │ ││ │învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor│ │ │ │ ││ │cheltuieli ale căminelor și cantinelor studențești │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 7.104│ │ │ ││ 44 │Transferuri de la bugetul de stat către instituții de │ 7.104│ │ │ ││ │învățământ superior militar, ordine publică și │ │ │ │ ││ │securitate națională pentru finanțarea investițiilor │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.778│ 4.778│ 4.778│ 4.778││ 01 │A. Transferuri interne │ 3.000│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 1.778│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 1.778│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.104│ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 918│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 918│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 186│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 40│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 136│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 284.545│ 254.289│ 284.289│ 284.289││ 02 │Ajutoare sociale │ 284.545│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 11.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 273.545│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 164.661│ 169.279│ 173.414│ 99.685││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 164.661│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 24.700│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 139.961│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 523.082│ 526.541│ 528.029│ 529.729││ 01 │Burse │ 506.907│ │ │ ││ 15 │Contribuții la salarizarea personalului neclerical │ 5.293│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 190│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 10.692│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 115.000│ │ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 115.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 309.355│ 283.763│ 424.924│ 534.312││ 01 │Active fixe │ 304.652│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 297.485│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 4.149│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 2.667│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 351│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 4.703│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 239.900│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 270.000│ │ │ ││ 03 │Învățământ preșcolar și primar │ 8.508│ │ │ ││ 01 │Învățământ preșcolar │ 5.008│ │ │ ││ 02 │Învățământ primar │ 3.500│ │ │ ││ 04 │Învățământ secundar │ 412.499│ │ │ ││ 01 │Învățământ secundar inferior │ 20.000│ │ │ ││ 02 │Învățământ secundar superior │ 242.499│ │ │ ││ 03 │Învățământ profesional │ 150.000│ │ │ ││ 05 │Învățământ postliceal │ 84.015│ │ │ ││ 06 │Învățământ superior │ 255.435│ │ │ ││ 01 │Învățământ universitar │ 244.371│ │ │ ││ 02 │Învățământ postuniversitar │ 11.064│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 33.000│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice │ 30.000│ │ │ ││ 04 │Învățământ special │ 3.000│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educație │ 230.000│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 230.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ │ 10│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 3.386.997│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 4.765.969│ 4.712.526│ 4.891.012│ 4.946.765││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.704.098│ 4.472.029│ 4.609.981│ 4.723.710││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.050.323│ 1.051.146│ 1.082.735│ 1.136.873││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 821.731│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 594.652│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 121.751│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 58.199│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 532│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plății cu ora │ 30.336│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 286│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 1.231│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 14│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 14.730│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 28.701│ │ │ ││ 01 │Tichete de masă │ 27.096│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.415│ │ │ ││ 03 │Uniforme și echipament obligatoriu │ 109│ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 66│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 199.891│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 142.045│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 4.401│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 42.207│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 3.090│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 8.148│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.807.272│ 1.825.197│ 1.870.771│ 1.889.456││ 01 │Bunuri și servicii │ 225.057│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 3.535│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 1.520│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 19.984│ │ │ ││ 04 │Apa, canal și salubritate │ 3.551│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 73.040│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 12.045│ │ │ ││ 07 │Transport │ 16│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 7.020│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 65.224│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 39.122│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 9.000│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 9.037│ │ │ ││ 01 │Hrana pentru oameni │ 9.036│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 1│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 181.946│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 93.002│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 21.250│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 66.215│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 1.479│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.866│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 5.664│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 244│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.958│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 6.210│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 4.895│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.315│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 752│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 358│ │ │ ││ 12 │Consultanța și expertiză │ 187│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 2.801│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 2.047│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 6│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 167.856│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 32│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 5│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 961│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 251│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 166.607│ │ │ ││ 31 │Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul │ 808.499│ │ │ ││ │unităților sanitare din rețeaua │ │ │ │ ││ │administrației publice locale │ │ │ │ ││ 32 │Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate │ 200.125│ │ │ ││ │de unitățile sanitare din rețeaua administrației │ │ │ │ ││ │publice locale │ │ │ │ ││ 33 │Finanțarea asistenței medicale desfășurate în │ 182.525│ │ │ ││ │cabinetele medicale din unitățile de învățământ │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 1.631.229│ 1.531.186│ 1.590.475│ 1.631.381││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 1.201.812│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 137.500│ │ │ ││ 03 │Acțiuni de sănătate │ 688.190│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 62.300│ │ │ ││ │fondului național unic de asigurări sociale │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 212.416│ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea unităților de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 39.406│ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea sănătății │ 62.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 429.417│ │ │ ││ 08 │Aparatura medicală și echipamente de comunicații │ │ │ │ ││ │în urgență │ 149.863│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale │ 40.000│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la │ │ │ │ ││ │spitale │ 74.554│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea aparaturii medicale și │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate │ 120.000│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 25.000│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate │ 20.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 17.400│ 17.800│ 18.300│ 18.300││ 01 │A. Transferuri interne │ 12.400│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 2.620│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și │ │ │ │ ││ │inovare │ 9.780│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 5.000│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 5.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 152.374│ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 138.149│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 138.149│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităților economice și sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 2.225│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 2.225│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ 12.000│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituții piblice.│ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 700│ 700│ 700│ 700││ 01 │Burse │ 700│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 44.800│ 46.000│ 47.000│ 47.000││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 44.800│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.871│ 240.497│ 281.031│ 223.055││ 01 │Active fixe │ 35.960│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 24.138│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 10.725│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 365│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 732│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 4.600│ │ │ ││ 01 │Administrația centrală │ 335.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 180.000│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 11.090│ │ │ ││ 05 │Asistența medicală în centre medicale multifuncționale│ 11.090│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi │ 84.289│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 84.289│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 54.983│ │ │ ││ 09 │Hematologie și securitate transfuzională │ 163.329│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală │ │ │ │ ││ │în sănătate │ 5.638│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătății │ 3.931.640│ │ │ ││ 50 │Alte instituții și acțiuni sanitare │ 3.931.640│ │ │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE │ 2.028.300│ 2.133.939│ 2.184.725│ 2.251.390││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.018.489│ 2.127.009│ 2.177.455│ 2.243.771││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.882│ 69.198│ 70.576│ 73.597││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 56.868│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 53.259│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 150│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 87│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 1.436│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 13│ │ │ ││ 15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă│ 91│ │ │ ││ 16 │Alocații pentru locuințe │ 96│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.736│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 12.014│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 8.410│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 266│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 2.861│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 79│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 398│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 369.493│ 377.031│ 386.462│ 388.557││ 01 │Bunuri și servicii │ 312.869│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 751│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 225│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 9.237│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 842│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 681│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 273│ │ │ ││ 07 │Transport │ 400│ │ │ ││ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.188│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 292.228│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 6.044│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 776│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 382│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 382│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 1.766│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 691│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.075│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 140│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 363│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 427│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 146│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 118│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 52.506│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 3│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 357│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 253│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 5.422│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ 30│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 46.441│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 633.149│ 625.474│ 641.450│ 650.627││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 633.149│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 628.080│ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 5.069│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.784│ 94.155│ 66.333│ 96.630││ 01 │A. Transferuri interne │ 68.432│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic și Sportiv Român │ 28.700│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 39.732│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 4.352│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 4.352│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.252│ 2.599│ 450│ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 450│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 450│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 2│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituții publice. │ 5.900│ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alții decât instituții publice. │ 3.900│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 200.000│ 280.000│ 392.000│ 392.000││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 200.000│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 32.581│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 167.419│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 573.929│ 594.352│ 620.184│ 642.360││ 01 │Burse │ 600│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând │ 105.401│ │ │ ││ │minorităților naționale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenții de la bugetul de stat │ │ │ │ ││ 05 │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și │ 4.000│ │ │ ││ │combatere a intoleranței │ │ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni │ 10.200│ │ │ ││ │și a organizațiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 2.700│ │ │ ││ 13 │Contribuția statului, pentru sprijinirea așezămintelor│ │ │ │ ││ │religioase românești din afara granițelor │ 12.972│ │ │ ││ 14 │Contribuția statului la salarizarea personalului │ │ │ │ ││ │de cult │ 315.084│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică și │ │ │ │ ││ │promovarea imaginii și intereselor românești │ │ │ │ ││ │peste hotare │ 1.800│ │ │ ││ 19 │Indemnizația de merit │ 28.901│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanțării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 80.000│ │ │ ││ 22 │Acțiuni cu caracter științific și social cultural │ 9.121│ │ │ ││ 23 │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului și al Rezistenței Sighet │ 1.100│ │ │ ││ 24 │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara │ 800│ │ │ ││ 28 │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 90.000│ 84.200│ │ ││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 90.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.811│ 6.930│ 7.270│ 7.619││ 01 │Active fixe │ 7.911│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 391│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 5.900│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 1.105│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 515│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.900│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 42.072│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.378│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 357.264│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naționale │ 15.727│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 84.748│ │ │ ││ 04 │Instituții publice de spectacole și concerte │ 200.693│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 2.219│ │ │ ││ 12 │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice │ 50.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.377│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane și expoziții de carte și de │ │ │ │ ││ │publicații culturale │ 1.500│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative și sportive │ 344.984│ │ │ ││ 01 │Sport │ 338.584│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 6.400│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ ││ │și religiei │ 1.273.602│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 25.159.426│ 26.681.256│ 27.357.741│ 28.056.711││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.149.282│ 26.656.773│ 27.332.645│ 28.031.037││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 252.613│ 252.509│ 259.472│ 272.441││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 205.302│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 201.366│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 888│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 52│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 51│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 1.514│ │ │ ││ 14 │Indemnizații de detașare │ 22│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.399│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 442│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 137│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ 285│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 05 │Transportul la și de la locul de muncă │ 20│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 46.869│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 32.337│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1.030│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 10.672│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 322│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 2.508│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 176.000│ 190.086│ 195.307│ 197.708││ 01 │Bunuri și servicii │ 38.064│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 2.126│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 294│ │ │ ││ 03 │Incălzit, iluminat și forța motrică │ 7.556│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 1.053│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 3.045│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 443│ │ │ ││ 07 │Transport │ 60│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 4.821│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 428│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 18.238│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.626│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 189│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 121│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 42│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 9│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 17│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 796│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 784│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 4.527│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 2.964│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.563│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.132│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 183│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 44│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 780│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 329│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 400│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 125.930│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 71│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 109│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 821│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 4.298│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 118.712│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 28│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 3│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 1.888│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 3.554.401│ 3.762.847│ 3.702.037│ 3.688.883││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 3.534.401│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituții publice │ 6.000│ │ │ ││ 04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.596.753│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuția de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ ││ │creșterea copilului │ 91.715│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 706.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuția de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 38.115│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 80.818│ │ │ ││ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │destinate finanțării unor programe de interes național│ 15.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 20.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes național │ 10.000│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea investițiilor pentru instituții │ │ │ │ ││ │publice de asistență socială și unități de asistență │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 10.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.511│ 3.511│ 3.511││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 4.000│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 4.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 40.224│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 36.162│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 36.162│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică │ 66│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 66│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice. │ 3.996│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 21.054.880│ 22.383.290│ 23.106.682│ 23.814.923││ 01 │Asigurări sociale │ 12.965.767│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 8.089.113│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.844.700│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 244.413│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 47.554│ 44.530│ 45.636│ 45.636││ 01 │Burse │ 2│ │ │ ││ 11 │Asociații și fundații │ 42.077│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 5.475│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 19.610│ 20.000│ 20.000│ 7.935││ │FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 19.610│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.144│ 24.483│ 25.096│ 25.674││ 01 │Active fixe │ 8.644│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 6.592│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 529│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.523│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.500│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 93.352│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 272.118│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 13.762.451│ │ │ ││ 05 │Asistența socială în caz de boli și invalidități │ 2.646.043│ │ │ ││ 02 │Asistența socială în caz de invaliditate │ 2.646.043│ │ │ ││ 06 │Asistența socială pentru familie și copii │ 7.014.091│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 26.880│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 10.152│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 999.101│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 951.660│ │ │ ││ 03 │Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ 3.421│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 44.020│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ 335.238│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ 335.238│ │ │ ││7001 │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.256.256│ 4.127.363│ 4.148.025│ 4.937.035││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.079.091│ 3.921.478│ 3.934.305│ 4.718.065││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.500│ 7.500│ 7.500│ 7.500││ 22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor │ 7.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 500│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 500│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 211.562│ 221.000│ 221.000│ 221.000││ 30 │Alte subvenții │ 211.562│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.223.768│ 3.278.228│ 3.271.817│ 4.035.378││ 01 │Transferuri curente │ 26.000│ │ │ ││ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 25.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 3.197.768│ │ │ ││ 04│Programul pentru construcții de locuințe și săli │ │ │ │ ││ │de sport │ 50.000│ │ │ ││ 05│Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor │ │ │ │ ││ │urbanistice generale și a regulamentelor locale │ │ │ │ ││ │de urbanism │ 27.768│ │ │ ││ 06│Retehnologizarea centralelor termice și electrice │ │ │ │ ││ │de termoficare │ 75.000│ │ │ ││ 09│Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ ││ │seismic al construcțiilor existente cu destinație │ │ │ │ ││ │de locuință │ 25.000│ │ │ ││ 38│Programul național de Dezvoltare Locală │ 3.020.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 508.400│ 384.750│ 403.988│ 424.187││ 01 │A. Transferuri interne │ 508.400│ │ │ ││ 03│Programe cu finanțare rambursabilă │ 2.650│ │ │ ││ 12│Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 505.250│ │ │ ││ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, │ │ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor │ │ │ │ ││ │existente │ 500│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 42.861│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 42.861│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 42.861│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ │ 85.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 85.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 177.165│ 205.885│ 213.720│ 218.970││ 01 │Active fixe │ 177.165│ │ │ ││ 01│Construcții │ 177.065│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ ││ 03 │Locuințe │ 1.075.259│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuințe │ 1.075.259│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 132.229│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și│ │ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ 3.048.768│ │ │ ││7401 │PROTECȚIA MEDIULUI │ 2.003.391│ 1.442.505│ 1.528.510│ 1.582.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.947.391│ 1.380.909│ 1.466.872│ 1.520.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 132.000│ 131.909│ 135.983│ 145.450││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 108.713│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 101.145│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiții de muncă │ 5.835│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 260│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 22│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 1.305│ │ │ ││ 14│Indemnizații de detașare │ 40│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 106│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 23.287│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 16.322│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 526│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 5.369│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 212│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 858│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 36.000│ 35.810│ 38.140│ 39.165││ 01 │Bunuri și servicii │ 25.384│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 990│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 40│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 7.454│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 610│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 4.050│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 1.025│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.007│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 4.060│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 5.145│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 700│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 50│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 50│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 40│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 613│ │ │ ││ 01 │Uniforme și echipament │ 83│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 530│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 2.914│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 1.600│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.314│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 5│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 38│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 340│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 365│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 479│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 638│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 4.434│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 14│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 769│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 1.706│ │ │ ││ 07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției│ │ │ │ ││ │publice │ 13│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 1.852│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.160│ 3.000│ 3.000│ 3.000││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.160│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 3.160│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000││ 02 │Transferuri de capital │ 30.000│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu și gospodăria apelor │ 30.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.325│ 40.700│ 40.600│ 40.600││ 01 │A. Transferuri interne │ 17.300│ │ │ ││ 12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 10.300│ │ │ ││ 48 │Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │și inovare │ 7.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizații internaționale) │ 23.025│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 23.025│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 641.791│ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 24.235│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 24.235│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru pescuit(FEP) │ 4.134│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 4.134│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 339│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 339│ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 1.744│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.744│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 179.340│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice │ │ │ │ ││ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │și alți beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 260.640│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN postaderare │ 2.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de │ │ │ │ ││ │drept public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 258.640│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 103.000│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în │ │ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituții publice │ 18.360│ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecțiilor financiare suportate din │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ 50.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.056.114│ 1.131.490│ 1.211.149│ 1.254.458││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 100.000│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 14.715│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 65.751│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 19.534│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare cadrului │ 295.339│ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din │ │ │ │ ││ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 660.775│ │ │ ││ 02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale, și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din │ │ │ │ ││ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 660.775│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.000│ 8.000│ 8.000│ 8.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 8.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ 15.096│ 15.138│ 15.138││ 01 │Active fixe │ 12.366│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 4.199│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 3.454│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 1.989│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 2.724│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 2.634│ │ │ ││ 79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 41.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Rambursări de credite externe │ 41.000│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 41.000│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 1.577.094│ │ │ ││ 03 │Reducerea și controlul poluării │ 385.972│ │ │ ││ 04 │Protecția biosferei și a mediului natural │ 23.025│ │ │ ││ 25 │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului │ 7.000│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecției mediului │ 10.300│ │ │ ││8001 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 1.457.508│ 834.276│ 739.789│ 722.374││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.441.609│ 810.831│ 716.733│ 719.628││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000│ 8.166│ 8.476│ 8.899││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.624│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 6.613│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 1│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 10│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 1.376│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 961│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 35│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 320│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale │ 11│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 49│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 57.034│ 57.034│ 57.109│ 57.140││ 01 │Bunuri și servicii │ 6.439│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 5│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forța motrică │ 350│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 40│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 170│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 120│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 1.435│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 4.299│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 80│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ 60│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 5│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 140│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 10│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 10│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 48.000│ │ │ ││ 23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 1.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 340│ │ │ ││ 01│Reclama și publicitate │ 10│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ 5│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ 25│ │ │ ││ 04│Chirii │ 250│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 50│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 43.300│ 40.000│ 41.000│ 41.000││ 13 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ │ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ 43.300│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.900│ 4.110│ 4.205│ 4.205││ 01 │Transferuri curente │ 3.900│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ 3.900│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 608.360│ 701.521│ 605.943│ 608.384││ 01 │A. Transferuri interne │ 608.360│ │ │ ││ 05│Programul de realizare a sistemului național │ │ │ │ ││ │antigrindină │ 20.000│ │ │ ││ 12│Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 710│ │ │ ││ 16│Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și │ │ │ │ ││ │susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și │ │ │ │ ││ │mijlocii │ 159.490│ │ │ ││ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ ││ │de ajutor de stat │ 400.000│ │ │ ││ 53│Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și │ │ │ │ ││ │întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 4.160│ │ │ ││ 60│Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ 10.000│ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la accize pentru │ │ │ │ ││ │motorina utilizată drept combustibil │ │ │ │ ││ 61│Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale │ 14.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 502.160│ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 3.000│ │ │ ││ 01│Finanțare națională │ 3.000│ │ │ ││ 20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică │ 7.047│ │ │ ││ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ 7.047│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 339.413│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din │ │ │ │ ││ │FEN postaderare │ 52.605│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN postaderare │ 8.775│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de │ │ │ │ ││ │drept public sau privat necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare │ 43.830│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 50.095│ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecțiilor financiare suportate din │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ 50.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 218.855│ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 16 │Alte facilități și instrumente postaderare │ 306│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 138│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 168│ │ │ ││ 17 │Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, │ 44.418│ │ │ ││ │altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanțare națională │ 18.631│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ 25.451│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 336│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susținerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanțate din FEN postaderare cadrului │ 104.700│ │ │ ││ │financiar 2014-2020 │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale, instituții publice finanțate │ │ │ │ ││ │parțial sau integral din venituri proprii și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din │ │ │ │ ││ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 69.341│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituții │ │ │ │ ││ │publice finanțate parțial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susținerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanțate din FEN aferente cadrului financiar │ 17.710│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăți comerciale, și alți │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susținerii derulării proiectelor finanțate din │ │ │ │ ││ │FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 │ 51.631│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanțare din FEN │ 90│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.899│ 23.445│ 23.056│ 2.746││ 01 │Active fixe │ 2.750│ │ │ ││ 01 │Construcții │ 765│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 761│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 1.215│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 9│ │ │ ││ 02 │Stocuri │ 12.000│ │ │ ││ 01│Rezerve de stat și de mobilizare │ 12.000│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.149│ │ │ ││ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ 1.443.508│ │ │ ││ 01 │Administrație centrală │ 18.000│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 48.710│ │ │ ││ 05 │Sistemul național antigrindină │ 20.000│ │ │ ││ 06 │Prevenire și combatere inundații și ghețuri │ 1.000│ │ │ ││ 07 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a │ │ │ │ ││ │tranzacțiilor internaționale │ 43.300│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională și socială │ 718.015│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat și de mobilizare │ 20.883│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 410.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și │ │ │ │ ││ │comerciale │ 163.650│ │ │ ││ 02 │Acțiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ ││ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ 14.000│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 105.119│ 65.806│ 66.327│ 66.327││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 105.119│ │ │ ││ 02 │Cărbune și alți combustibili minerali solizi │ 105.119│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 138.931│ 98.492│ 102.086│ 102.814││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 81.160│ 56.194│ 58.673│ 58.673││ 03 │Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și │ │ │ │ ││ │tarif │ 1.160│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 80.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.771│ 42.298│ 43.413│ 44.141││ 01 │A. Transferuri interne │ 57.771│ │ │ ││ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 40.573│ │ │ ││ 12│Investiții ale agenților economici cu capital de stat │ 17.198│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 138.931│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │ 5.971.320│ 6.180.508│ 6.340.980│ 6.391.160││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.813.972│ 6.095.276│ 6.254.568│ 6.301.335││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 663.256│ 662.511│ 679.645│ 710.135││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540.916│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 518.103│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiții de muncă │ 21.303│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 261│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 149│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 1.055│ │ │ ││ 14│Indemnizații de detașare │ 39│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 6│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 122.340│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 85.022│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 2.695│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 27.990│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 2.002│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 4.631│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 147.157│ 147.347│ 151.009│ 152.440││ 01 │Bunuri și servicii │ 115.378│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 1.974│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 395│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ 8.907│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 1.194│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 8.536│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 1.174│ │ │ ││ 07│Transport │ 56│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 9.194│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ 60.128│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 23.820│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 3.544│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 2│ │ │ ││ 01│Hrană pentru oameni │ 2│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 13│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 3│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.978│ │ │ ││ 01│Uniforme și echipament │ 474│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 2.504│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 5.930│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ 4.137│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 1.793│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 267│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 512│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.285│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 459│ │ │ ││ 18 │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 2.350│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 1.041│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 13.398│ │ │ ││ 01│Reclamă și publicitate │ 40│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ 68│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viața │ 100│ │ │ ││ 04│Chirii │ 2.894│ │ │ ││ 07│Fondul Președintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituției publice │ 14│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 10.282│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.872.392│ 1.900.000│ 1.900.000│ 1.900.000││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.872.392│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.205.412│ 1.351.283│ 1.388.681│ 1.403.577││ 01 │Transferuri curente │ 1.205.412│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ 1.174.807│ │ │ ││ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanțarea camerelor agricole │ 30.605│ │ │ │