LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 46, după alineatul (1^5) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^6)-(1^8), cu următorul cuprins:"(1^6) Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul.(1^7) Iniţierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef.(1^8) Propunerea justificată de actualizare sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism se realizează în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum şi în raport cu strategiile şi programele de dezvoltare de la nivel local, judeţean şi/sau naţional aprobate şi se avizează: a) de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru municipii şi pentru unităţile administrativ-teritoriale din zonele funcţionale ale acestora; b) de către consiliile judeţene, pentru oraşe şi comune, altele decât cele prevăzute la lit. a)."2. La articolul 48, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior. (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puţin: a) modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate; b) retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei; c) procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului; d) accesele auto şi pietonale; e) conformarea arhitectural-volumetrică; f) conformarea spaţiilor publice."3. La articolul 62, alineatul (1^1) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 16 decembrie 2015.Nr. 324.----