REGULAMENT din 3 decembrie 2015privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) agent constatator - persoana din cadrul A.N.A.P., împuternicită prin ordin al preşedintelui A.N.A.P. pentru a desfăşura controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv constatarea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului achiziţiilor publice; b) A.N.I. - Agenţia Naţională de Integritate; c) autoritate contractantă - entităţile definite conform dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale dispoziţiilor art. 3 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012; d) beneficiar - entitate juridică care are obligaţia de a aplica legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, în temeiul prevederilor art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;e)control ex-post - procedura derulată la nivelul A.N.A.P. prin care se efectuează activităţi de verificare a:- aspectelor sesizate/semnalate de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate în mass-media/din oficiu;- procedurilor de atribuire desfăşurate de către autorităţile contractante/beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene; f) D.L.A.F. - Departamentul de Luptă Antifraudă; g) direcţie de specialitate - direcţia din cadrul A.N.A.P. care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, are atribuţii în exercitarea funcţiei de control ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; h) echipă de control - echipa formată din doi sau mai mulţi agenţi constatatori; i) entitate supusă procedurii de control ex-post - autoritatea contractantă sau beneficiarul, entităţi definite potrivit prevederilor lit. c) şi d); j) nota de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării controlului ex-post, în cazul în care verificările au vizat aspecte punctuale sesizate sau în cazul în care procedura de atribuire nu a fost finalizată prin atribuirea contractului de achiziţie publică; k) plan de control - documentul de planificare a controalelor ex-post pentru o perioadă egală cu cel puţin o lună calendaristică, ce va cuprinde denumirea petentului, a autorităţii contractante/beneficiarului verificate/verificat, echipa de control şi anexa care va cuprinde obiectivele controlului ex-post; l) raport de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării procedurii de control ex-post al modului de atribuire a contractelor finanţate din fonduri europene sau când verificările au vizat întreaga procedură de atribuire; m) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - documentul care se întocmeşte de către agenţii constatatori atunci când se constată fapte care constituie contravenţii potrivit normelor legale în materia achiziţiilor publice; n) regulament - prezentul regulament privind controlul expost al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; o) S.E.A.P. - sistemul electronic de achiziţii publice; p) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiei de control ex-post al achiziţiilor publice, A.N.A.P., prin agenţii constatatori, desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează şi verifică conformitatea derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru cu legislaţia în materia achiziţiilor publice, în cazul contractelor finanţate din fonduri europene; b) verifică aspectele sesizate/semnalate de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate în mass-media/din oficiu; c) constată faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice; d) sancţionează faptele săvârşite cu încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, în măsura în care acestea constituie contravenţii potrivit legislaţiei în vigoare; e) întocmeşte raportul/nota de control. (2) Nu face obiectul procedurii de control ex-post analiza: a) necesităţii şi oportunităţii unei achiziţii publice; b) conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini; c) preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi; d) aspectelor tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare; e) modului de respectare a altor prevederi legale în afara celor incidente în materia achiziţiilor publice sau în actele normative emise în aplicarea acesteia, precum şi calcularea ori stabilirea eventualelor prejudicii ca urmare a nerespectării prevederilor legale aplicabile; f) modului de respectare a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  +  Articolul 4 (1) A.N.A.P. îndeplineşte activităţile prevăzute la art. (3) alin. (1) prin verificarea planificată pe baza planului de control, întocmit ca urmare a: a) sesizării primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare/verificare a fondurilor nerambursabile/granturilor şi/sau instrumentelor structurale comunitare; b) sesizării primite de la organele de cercetare penală/instituţii ale statului cu competenţe de verificare/control; c) sesizării din oficiu; d) sesizării primite de la instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici; e) ducerii la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin protocoale de cooperare interinstituţională/de colaborare/acordurile încheiate de către A.N.A.P. cu instituţiile/autorităţile publice care deţin competenţe în domeniul achiziţiilor publice, al verificării/gestionării fondurilor nerambursabile/granturilor şi/sau instrumentelor structurale comunitare ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii. (2) Sesizările primite conform alin. (1) lit. a) vor fi verificate din punctul de vedere al competenţelor A.N.A.P., mai înainte de includerea lor în planul de control, de către un agent constatator desemnat de către directorul general/directorul/şeful de serviciu din cadrul direcţiei de specialitate. (3) Agentul constatator desemnat va efectua verificări preliminare, urmărind încadrarea în termenul de prescripţie a faptelor ce constituie contravenţie, prin analizarea datelor existente în S.E.A.P. şi/sau prin solicitarea de informaţii suplimentare de la persoana/instituţia care a sesizat sau de la autoritatea contractantă a cărei procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică este solicitată a fi supusă procedurii de control. (4) După finalizarea verificărilor preliminare, agentul constatator desemnat comunică persoanei/instituţiei care a înaintat sesizarea că aceasta poate/nu poate face obiectul unei acţiuni de control ex-post. (5) Activităţile derulate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex-post nu pot depăşi în nicio situaţie atribuţiile şi competenţele conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Planul de control ex-post se întocmeşte, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna/lunile următoare, de către direcţia de specialitate din cadrul A.N.A.P., cu viza directorului general. (2) Planul de control ex-post se avizează de către secretarul general, se aprobă de către preşedintele A.N.A.P. şi poate fi modificat ori de câte ori este necesar. Modificarea urmează acelaşi circuit de avizare/aprobare. (3) Planul de control va fi însoţit de o anexă care va cuprinde obiectivele controlului ex-post pentru fiecare autoritate contractantă/beneficiar prevăzută/prevăzut în plan.  +  Capitolul II Procedura de control ex-post  +  Articolul 6 (1) Procedura de control ex-post se efectuează de echipa de control desemnată prin planul de control, cu respectarea următoarelor etape: a) transmiterea, după aprobarea planului de control ex-post, către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind începerea procedurii de control ex-post, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2. b) efectuarea controlului ex-post propriu-zis; c) încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul; d) întocmirea raportului de control sau a notei de control, după caz; e) transmiterea către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind încetarea procedurii de control ex-post, însoţită de un exemplar al raportului de control/notei de control. Modelul comunicării privind încetarea procedurii de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Autorităţile contractante/Beneficiarii supuse/supuşi procedurii de control ex-post au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele şi actele solicitate în termenele stabilite. (3) În cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat desfăşurării acestei activităţi în cadrul sediului propriu. (4) În cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, în vederea finalizării procedurii de control ex-post, documentele preluate de echipa de control vor fi în copie "conform cu originalul". (5) Autoritatea contractantă/Beneficiarul are obligaţia să predea documentele solicitate de echipa de control, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a predat echipei de control documente conforme cu originalul. (6) În cazul în care procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul A.N.A.P., autoritatea contractantă/beneficiarul are obligaţia de a transmite în termenul dispus documentele solicitate în copie, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a transmis echipei de control documente conforme cu originalul. (7) Extinderea controlului ex-post peste obiectivele stabilite iniţial, prin anexa la planul de control, se face cu avizul secretarului general şi aprobarea preşedintelui A.N.A.P., la propunerea echipei de control avizate de directorul/directorul general al direcţiei de specialitate.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care un agent constatator se află într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum aceasta este definită prin actele normative în vigoare, acesta va fi înlocuit din cadrul echipei de control. Înlocuirea se face cu aprobarea prealabilă a preşedintelui A.N.A.P. la propunerea directorului şi cu avizul directorului general al direcţiei de specialitate. (2) Pe parcursul derulării procedurii de control ex-post, echipa de control poate solicita note explicative entităţilor supuse acestei proceduri şi/sau oricărei persoane implicate în derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului. Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative se formulează în mod clar şi precis, definind în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea, cu scopul de a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect. (3) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 4. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) agenţii constatatori vor stabili, în vederea formulării răspunsurilor care se impun, un termen rezonabil care, de regulă, nu va depăşi 24 de ore, în situaţia derulării procedurii de control ex-post la sediul autorităţii contractante, respectiv 48 de ore de la primire, atunci când aceasta se derulează la sediul A.N.A.P. (5) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţia acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 293 lit. m) şi m1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Ulterior analizei şi verificării documentelor puse la dispoziţia echipei de control, agenţii constatatori procedează la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în măsura în care s-au constatat fapte care constituie contravenţii potrivit prevederilor legale aplicabile. (2) Constatarea contravenţiilor, aplicarea şi executarea sancţiunilor contravenţional se efectuează în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile stabilite prin legislaţia în domeniu. (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru compartimentul financiar al A.N.A.P. şi unul care rămâne la dosarul de control ex-post. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5. (4) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate contesta în condiţiile prevăzute la art. 296 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,.  +  Articolul 9 (1) Procedura de control ex-post se finalizează prin întocmirea de către echipa de control a raportului de control/notei de control, fiind semnat de către agenţii constatatori care răspund administrativ, material sau penal, după caz, pentru modul în care au efectuat controlul ex-post şi pentru constatările cuprinse în raportul/nota de control. (2) Raportul de control/Nota de control conţine în mod strict constatările concrete şi obiective ale echipei de control raportate la dispoziţiile legale aplicabile, fără interpretări cu un caracter subiectiv sau care excedează ariei de competenţă a A.N.A.P., cu fundamentarea acestora pe mijloace probante, fiind interzisă precizarea oricăror elemente de natura descrierilor personale sau a aspectelor ce ţin de modul de interpretare a prevederilor legale aplicabile, în absenţa unor reglementări explicite, ori a presupusei maniere în care trebuie interpretate acestea. (3) Actele normative considerate de către echipa de control a fi încălcate se precizează în raportul de control/nota de control la nivel de articol, alineat şi/sau literă, iar pentru încălcările sancţionate contravenţional se indică autoritatea contractantă responsabilă. (4) Raportul de control/Nota de control conţine menţiuni cu privire la documentele analizate şi verificate, precum şi, dacă este cazul, cu privire la întocmirea unui/unor proces-verbal/procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. (5) Raportul de control/Nota de control, după caz, conţine măsuri, altele decât aplicarea de sancţiuni contravenţionale, care pot fi: a) transmiterea spre valorificare a constatărilor echipelor de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în cazul în care sunt incidente prevederile art. 294 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) transmiterea constatărilor pentru fapte care excedează limitelor de competenţă conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare altor instituţii, structuri sau organe de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri; c) transmiterea constatărilor organelor de cercetare penală, în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, transmiterea constatărilor A.N.I., în cazul în care echipa de control consideră că există indicii privitoare la un posibil conflict de interese; d) transmiterea constatărilor la D.L.A.F. în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor nereguli care pot aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene; e) propunerea de formulare de acţiuni în constatarea nulităţii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate; f) recomandări şi propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achiziţie publică de către autorităţile contractante/beneficiari. (6) Raportul de control/Nota de control urmează circuitul de avizare prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.A.P. Circuitul de avizare a rapoartelor de control/notelor de control presupune verificarea respectării prevederilor prezentului regulament. (7) Raportul de control/Nota de control ce conţine măsurile prevăzute la lit. c) şi d) ale alin. (5) vor fi prezentate spre informare secretarului general/preşedintelui A.N.A.P. (8) Raportul de control se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care unul se va transmite autorităţii contractante şi va fi finalizat în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data începerii procedurii de control. (9) Nota de control se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care unul se va transmite autorităţii contractante şi va fi finalizat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data începerii procedurii de control. (10) În funcţie de volumul şi complexitatea procedurii de control ex-post echipa de control poate întocmi rapoarte de control intermediare, iar termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit cu aprobarea directorului general al direcţiei de specialitate.  +  Articolul 10Procedura de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului/atât la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, cât şi la sediul A.N.A.P./sediul A.N.A.P.  +  Articolul 11 (1) Imediat după finalizarea procedurii de control ex-post, dar într-un termen care nu va depăşi 5 zile lucrătoare de la această dată, membrii echipei de control procedează la întocmirea dosarului de control ex-post, care va conţine, după caz, următoarele: a) sesizarea; b) comunicările privind începerea şi, respectiv, încetarea procedurii de control ex-post; c) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale agenţilor constatatori; d) documentele, în copie conformă cu originalul, menţionate în raportul de control/nota de control; e) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului/reprezentantului legal al entităţii care a fost supusă procedurii de control ex-post; f) notele explicative; g) raportul de control/nota de control; h) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; i) orice alte documente în legătură cu respectiva procedură de atribuire. (2) Dosarul de control poate fi pus doar la dispoziţia instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare competente.  +  Capitolul III Agenţii constatatori  +  Articolul 12Funcţia de control ex-post a A.N.A.P. se exercită de către agenţii constatatori, constituiţi în echipe de control, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Articolul 13 (1) În exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentului regulament, agenţii constatatori au următoarele obligaţii: a) să efectueze procedurile de control ex-post, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; b) să solicite entităţilor supuse procedurii de control ex-post, în original şi/sau în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de atribuire care fac obiectul procedurii de supraveghere şi care contribuie la stabilirea elementelor relevante legate de procedurile de atribuire aplicate; c) să constate faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice şi să aplice, dacă este cazul, sancţiunile corespunzătoare; d) să întocmească raportul de control/nota de control în conformitate cu prevederile prezentului regulament; e) să propună preşedintelui A.N.A.P., cu viza compartimentului juridic, adoptarea măsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale aplicabile; f) să se legitimeze şi să prezinte delegaţia emisă de A.N.A.P. entităţii supuse procedurii de control ex-post; g) să înscrie în registrul unic de control al entităţilor supuse procedurii de control ex-post datele relevante referitoare la procedura desfăşurată, în cazul în care un astfel de registru există; h) să demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfăşurarea procedurii de control ex-post şi în modul de întocmire a documentelor procedurale aferente acesteia; i) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; j) să informeze de îndată conducerea direcţiei de specialitate despre existenţa unui conflict de interese sau altă situaţie de incompatibilitate, în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (1); k) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale/necuvenite şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau în calitatea lor de agent constatator. (2) În desfăşurarea activităţii de control ex-post, calitatea de agent constatator se atestă prin prezentarea legitimaţiei de control. (3) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În exercitarea funcţiei de control ex-post, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituţională/de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.  +  Articolul 15În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, compartimentul economic/financiar din cadrul A.N.A.P. va transmite procesul-verbal de constatare în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 17Procedurile de control ex-post în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează în baza prevederilor în vigoare la data demarării lor.  +  Anexa 1CătreAUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIARCOMUNICAREprivind începerea procedurii de control ex-postPrin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achiziţie publică sau obiectul unui control privind ......(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)..... .Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul instituţiei dumneavoastră (sediul instituţiei dumneavoastră şi la sediul A.N.A.P.), începând cu data de ............... .Autoritatea contractantă/Beneficiarul va pune la dispoziţia echipei de control, în original, dosarul/dosarele achiziţiei/achiziţiilor publice şi orice alte documente considerate relevante.Documentele ce se vor ridica de către echipa de control vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control în copie conform cu originalul.Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Director general/Secretar general/Preşedinte,.................................Persoană de contact: ............................. Telefon: ..............  +  Anexa 2CătreAUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIARCOMUNICAREprivind începerea procedurii de control ex-postPrin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achiziţie publică sau obiectul unui control privind ......(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)..... .Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul A.N.A.P., cu precizarea că aveţi obligaţia de a ne pune la dispoziţie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicări, următoarele documente:................................................................................ .Documentele ce se vor transmite către A.N.A.P. vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control în copie conform cu originalul.Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Director general/Secretar general/Preşedinte,.........................................Persoană de contact: ........................ Telefon: ..............  +  Anexa 3CătreAUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIARCOMUNICAREprivind încetarea procedurii de control ex-postPrin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că procedura de control ex-post a achiziţiei publice începută prin Comunicarea nr. ......./............. a încetat.Anexăm la prezenta raportul de control/nota de control întocmit/întocmită de echipa de control.Director general/Secretar General/Preşedinte,...................................  +  Anexa 4NOTĂ EXPLICATIVĂSubsemnatul(a), ........................, având calitatea de ................, în cadrul ...................., la întrebările puse de .................., în calitate de agenţi constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, dau următoarele explicaţii:1. Întrebarea:........................................................................................................................................................................................................................Răspuns:........................................................................................................................................................................................................................2. Întrebarea:........................................................................................................................................................................................................................Răspuns:........................................................................................................................................................................................................................3. Observaţii:........................................................................................................................................................................................................................    Persoana care a completat răspunsurile:    Numele şi prenume (în clar):    .....................................    Funcţia: ............................ Agenţi constatatori,    Semnătura ........................... .........................  +  Anexa 5PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorseria .... nr. .............Încheiat în ziua ...... luna ..... anul ...... ora ....., în localitatea ................., judeţul/sectorul ................., str. ............... nr. ......, et. ....., de către agenţii constatatori ............................................................................., având calitatea de ............................., Legitimaţie nr. .............., şi ................ din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.În urma controlului procedurilor de achiziţie publică, efectuat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate de către ....................................., cu sediul în ....................................., judeţul/sectorul .................................., str. ....................................... nr. ......., et. ......, CIF/CUI ................................, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................., datele de identificare ale conducătorului instituţiei/reprezentantului legal: ..............................În data de ...........................Locul săvârşirii faptei(lor) ............................................Descrierea faptei(lor) şi urmarea acesteia/acestora vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.Pentru săvârşirea fapte(lor) descrisă(e) contravenientul este: ........................... .Fapta(ele) descrisă(e) mai sus constituie contravenţie conform ............................ şi se sancţionează cu amendă de la .................... la ................, conform: ...................... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Stabilesc avertisment conform ..................../amendă în cuantum de ................. (..........) lei.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului): ..............................................Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul ...................... domiciliat în .................., str. ......................................... nr. ......., bl. ......, sc. ...., et. ....., judeţul/sectorul ..........., act de identitate: ..... seria ....., nr. ........., emis de ............., cod numeric personal: ................ .Semnătura .................Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece:..........................................................................      Semnătura agenţilor constatatori Semnătura (şi ştampila)                                                      contravenientului           .................... ......................Înştiinţare de platăAmenda în cuantum de ........... (........) lei se va achita în contul "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate" deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul; beneficiar: bugetul de stat.Dovada plăţii amenzii împreună cu copia procesului-verbal se depun sau se transmit de către contravenient prin poştă, cu scrisoare recomandată, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Amenda poate fi achitată la jumătate din minimul prevăzut de lege în termen de 48 de ore de la primirea prezentei înştiinţări. Neachitarea amenzii în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei înştiinţări atrage executarea silită conform prevederilor legale.  +  Anexăla procesul-verbal de constatareşi sancţionare a contravenţiilorseria ..... nr. ...............Descrierea faptei...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Semnătura agenţilor constatatori Semnătura (şi ştampila)                                                      contravenientului         .................... ..........................-------