LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente, în situaţia în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării.(1^2) Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la recomandarea expresă a medicului şi/sau a psihologului, adresată autorităţii competente, în situaţia în care în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării."2. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, fără muniţia aferentă, cu excepţia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."3. La articolul 14, literele c) şi d) ale alineatului (1), precum şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, X, XI, XII şi art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 342, 346, 348, 369, 371, 375, 381, 383, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;.................................................................. (4) Soluţia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Unităţile psihologice certificate în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi unităţile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale şi să transmită Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situaţia în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine."5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurareArt. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din România, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează: a) cel mult două arme de apărare şi pază; b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5). (2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) pot procura şi transporta prin mijloace proprii, din afara teritoriului României, cel mult două arme, pentru fiecare călătorie a solicitantului. (3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat."6. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.................................................................... (3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i) şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă."7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma şi termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, precum şi cantitatea de muniţie ce poate fi folosită."8. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor;"9. La articolul 28 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare."10. La articolul 28 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale."11. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în poligoanele autorizate în condiţiile legii."12. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de 3 cartuşe."13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor letaleArt. 42. - (1) Titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă. (2) Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează: a) în cazul armelor de apărare şi pază, 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru; b) în cazul armelor de vânătoare, 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; c) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire. (3) Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei înscrise în permisul de armă, cel mult 12 cartuşe. (4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor."14. Articolul 43 se abrogă.15. La articolul 44 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale."16. La articolul 45 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare."17. La articolul 52, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 50 şi, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1)."18. La articolul 57 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."19. La articolul 57, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării."20. La articolul 57, alineatul (8) se abrogă.21. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 26, 27 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării."22. La articolul 58, alineatul (3) se abrogă.23. La articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare."24. La articolul 59 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecţiuni care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale."25. Articolul 63 se abrogă.26. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condiţiile art. 27 sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate."27. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 25 de cartuşe pentru o singură armă."28. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) urmează un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 64 alin. (1), art. 65 şi alin. (6^1), după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj."29. La articolul 70, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii: a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege; b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa; c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire."30. La articolul 74 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, precum şi ocoalele silvice private constituite conform legii pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;................................................................ c) unităţile de învăţământ superior şi cele de cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară pentru exercitarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică;"31. La articolul 74 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» poate deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară pentru exercitarea activităţii de gestionare a fondului cinegetic administrat."32. La articolul 97 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) pune la dispoziţia armurierilor şi intermediarilor autorizaţi, cu titlu gratuit, aplicaţia informatică Registrul Naţional al Armelor."33. La articolul 97, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Armurierii şi intermediarii autorizaţi sunt obligaţi să ţină evidenţa zilnică a operaţiunilor cu arme şi muniţii pe care le efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor."34. La articolul 129, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 şi art. 37 alin. (3);"35. La articolul 129, punctele 29 şi 31 se abrogă.36. La articolul 129, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:"36^1. nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (6^1);"37. La articolul 129, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu următorul cuprins:"40^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 97 alin. (5);"38. La articolul 130 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20 şi 39; d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30, 32, 36^1, 40^1, 41 şi 50;"39. La articolul 130 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 32, 39 şi 53;................................................................. c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25, 30, 32 şi 33;"40. În anexă la punctul II, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 9* ┌────┬────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐ │"9. │Armele de foc lungi semiautomate ale căror │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ -" │ │ │încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţine mai mult de 3 cartuşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  +  Articolul IIPrevederile prezentei legi referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică după cum urmează: a) persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică, prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă; b) în cazul persoanelor fizice ale căror cereri de autorizare se află în proces de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare se suspendă până în momentul în care acestea fac dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică.  +  Articolul III (1) Prevederile art. I pct. 33, referitoare la art. 97 alin. (5), intră în vigoare la 60 de zile de la data operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor. (2) La împlinirea unui termen de 2 ani de la data operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor, prevederile art. 92 alin. (1)-(3) şi art. 106 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se abrogă.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 33, care intră în vigoare potrivit prevederilor art. III.  +  Articolul VPână la data adoptării normelor tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, avizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federaţiile sportive naţionale de specialitate sau, în lipsa acestora, a organizaţiilor recunoscute la nivel internaţional, care reprezintă ramuri sportive cu arme de foc.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 11 decembrie 2015.Nr. 319.-----