ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015  Situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată constă în asigurarea în cel mai scurt timp a resurselor financiare în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, ceea ce va avea un impact major asupra sumelor care vor putea fi declarate la Comisia Europeană şi va conduce la evitarea dezangajării automate de către Comisie a unor fonduri importante pe anumite programe operaţionale.În aceste condiţii, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 se impune a fi modificată, în sensul majorării plafonului sumelor alocate temporar din venituri din privatizare, de la 5 miliarde lei la 6 miliarde lei, în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Totodată se impune extinderea ariei de reglementare a mecanismului instituit prin art. 11^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru onorarea cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect conform art. 17^10.Neasigurarea în cel mai scurt timp a resurselor financiare în vederea efectuării plăţilor către beneficiari va avea un impact major asupra sumelor care vor putea fi declarate la Comisia Europeană şi va conduce la dezangajarea automată de către Comisie a unor fonduri importante pe anumite programe operaţionale. Astfel, vor fi afectate din punct de vedere financiar toate proiectele aflate în implementare, finanţate prin Programul operaţional sectorial mediu, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, precum şi Programul operaţional regional. Impactul negativ major, în situaţia neadoptării în regim de urgenţă a acestor măsuri legislative, se va resimţi în mod direct asupra beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul programelor anterior menţionate, prin neasigurarea unui flux de numerar necesar efectuării tuturor plăţilor în termenul de eligibilitate prevăzut de regulamentele europene, respectiv 31 decembrie 2015.În acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, pot fi alocate resurse financiare şi pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect, nu doar a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene, precum şi pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată şi cererile de lichidare a plăţilor pentru proiect."2. La articolul 17^10, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) Pentru sumele acordate în baza cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiecte, nejustificate prin cereri de rambursare conform prevederilor alin. (5) şi/sau considerate neeligibile de către autorităţile de management/organismele intermediare ca urmare a verificării cererii de rambursare, acestea notifică beneficiarii cu privire la obligaţia restituirii lor. (9) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management sumele prevăzute la alin. (6)-(8) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, se aplică mecanismul prevăzut la art. 17^1.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent şi include plăţile aferente cheltuielilor eligibile finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi fonduri europene 2014-2020."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 9 decembrie 2015.Nr. 59.----