METODOLOGIE din 2 octombrie 2013 (*actualizată*)de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice(actualizată la data de 8 decembrie 2015*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------1. Scopul şi obiectivele metodologiei  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (denumită în continuare metodologie) stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorul de distribuţie şi modalitatea de control al acestora. (2) Metoda de reglementare adoptată este de tip "coş de tarife plafon".  +  Articolul 2Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură: a) un mediu de reglementare eficient; b) o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie; c) viabilitatea financiară a societăţilor de distribuţie; d) funcţionarea efectivă şi eficientă a societăţilor de distribuţie; e) prevenirea abuzului de poziţie dominantă a operatorului de distribuţie; f) promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua de distribuţie a energiei electrice; g) promovarea unor practici eficiente de exploatare şi mentenanţă a reţelei de distribuţie a energiei electrice; h) folosirea eficientă a infrastructurii existente; i) operarea în condiţii de siguranţă a reţelei de distribuţie; j) îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie; k) o abordare transparentă privind procesul de reglementare.2. Domeniu de aplicare  +  Articolul 3Metodologia este utilizată de către: a) operatorii de distribuţie a energiei electrice, pentru fundamentarea, stabilirea şi aplicarea tarifelor de distribuţie din cadrul fiecărei perioade de reglementare; b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită în continuare ANRE), în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorii de distribuţie, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.  +  Articolul 4Tarifele de distribuţie se aplică în baza unui contract de distribuţie tuturor utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie a operatorului de distribuţie, în concordanţă cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.3. Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 5Termenii şi abrevierile din prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:*Font 8*┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Activitate reglementată │Activitate desfăşurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie ││ │obiectul unor reglementări emise de ANRE │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Amortizare reglementată │Amortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie ││ │la prestarea serviciului de distribuţie, considerată în calculul tarife- ││ │lor de distribuţie │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Anul de referinţă │Anul anterior începerii unei perioade de reglementare │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Anul t │Anul t este anul curent, pe parcursul căruia se efectuează analizele ││ │pentru stabilirea veniturilor reglementate şi aprobarea tarifelor de ││ │distribuţie pentru anul t+1. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Autoritatea competentă │Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Baza reglementată a │Valoarea netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului ││activelor (BAR) │de distribuţie, recunoscută de ANRE │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│BAR iniţială │BAR la data de 1 ianuarie 2005 sau considerată la data privatizării │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Categorie de utilizatori │Grup de utilizatori cu caracteristici comune ale cererii de energie ││ │electrică │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contribuţie financiară │Aport în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei││ │terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau ││ │internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.)││ │dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cost reglementat al │Totalul costurilor justificate şi recunoscute de autoritatea competentă, ││serviciului de distribuţie│repartizate serviciului de distribuţie a energiei electrice, din totalul ││ │costurilor operatorului de distribuţie, pe baza cărora se stabilesc ││ │tarifele reglementate de distribuţie │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cost mediu ponderat al │Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate ││capitalului │NOTĂ: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe ││ │termen lung şi capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului ││ │se calculează ca o însumare ponderată a costurilor capitalurilor utili- ││ │zate, ţinându-se cont de ponderea acestora. ││ │Costul capitalului propriu reflectă câştigurile nete care sunt obţinute ││ │de către acţionari după acoperirea tuturor costurilor aferente. ││ │Autoritatea competentă poate utiliza diferite metode pentru determinarea ││ │unui cost adecvat al capitalului propriu. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Costuri reglementate │Costuri datorate unor evenimente unice (ca, de exemplu, separarea ││reprezentând cheltuieli │activităţii de distribuţie de cea de furnizare a energiei electrice) sau ││speciale │foarte rare, care au loc o dată la câţiva ani (ca, de exemplu, studii ││ │privind evaluarea sau reevaluarea activelor, studii privind amortizarea ││ │sau studii asimilate, al căror efect se poate împărţi pe mai multe ││ │perioade), altor cauze extraordinare ori apariţiei unor prevederi ││ │legislative noi, respectiv modificării prevederilor legislative (ca, de ││ │exemplu, îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie a energiei ││ │electrice sau alte obligaţii suplimentare faţă de cele existente la ││ │începutul perioadei) cu implicaţii în creşterea costurilor de operare şi ││ │mentenanţă iniţial aprobate ││ │NOTĂ: Aceste costuri pot fi amânate şi amortizate pe perioada în care îşi││ │produc efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să ││ │corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Coş de tarife plafon │Limită superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor ││(Tariffs Basket Cap) │operatorului de distribuţie. Ponderarea se realizează prin cantităţile de││ │energie electrică distribuite de operatorul de distribuţie pe categorii ││ │de clienţi finali şi niveluri de tensiune. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CPT reglementat │Consum propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de ││ │distribuţie │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Energie electrică │Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuţie,││distribuită │măsurată şi/sau determinată în punctele de ieşire/intrare din/în reţelele││ │de distribuţie şi pentru care se aplică tariful de distribuţie sau o ││ │componentă a acestuia │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Indicatori de performanţă │Indicatori stabiliţi conform standardului de performanţă a serviciului de││pentru serviciul de │distribuţie pentru menţinerea unui nivel minim al calităţii serviciului ││distribuţie │de distribuţie │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Înaltă tensiune - IT │Tensiune egală cu 110 kV │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Joasă tensiune - JT │Tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru ││ │reţelele trifazate este 0,4 kV. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Lege │Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Medie tensiune - MT │Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV,││ │20 kV, 30 kV, 35 kV │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Mijloc fix │Orice imobilizare corporală sau necorporală deţinută pentru a fi ││ │utilizată în prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, ││ │pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative, care are o││ │durată normală de utilizare mai mare de un an şi, cu excepţia grupurilor ││ │de măsurare, o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a ││ │Guvernului │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Necesar de fond de rulment│Suma de bani aferentă finanţării creditelor pe termen scurt contractate ││(NFRR) │pentru desfăşurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Operator de distribuţie │Persoană juridică, titulară a licenţei de distribuţie a energiei ││(OD) │electrice, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o ││ │exploatează, întreţine, modernizează, dezvoltă şi care deţine concesiunea││ │serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de ││ │distribuţie concesionar distribuie energie electrică la mai mult de ││ │100.000 de clienţi finali. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│OTS │Operator de transport şi de sistem │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Perioadă de reglementare │Perioadă determinată de timp, de 5 ani, în care se aplică o metodă de ││(p) │reglementare de tip coş de tarife plafon. Perioada de reglementare p ││ │reprezintă perioada curentă în cadrul căreia se efectuează analizele ││ │pentru stabilirea veniturilor reglementate şi a tarifelor de distribuţie ││ │pentru perioada de reglementare p+1. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata inflaţiei (RI) │Rată reglementată a inflaţiei, exprimată în procente, determinată conform││ │prevederilor prezentei metodologii, pe baza indicelui de creştere a ││ │preţurilor de consum │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata titlurilor de stat │Rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadenţă la un an,││(RTS) │exprimată în procente. În cazul în care nu au fost emise titluri de stat ││ │cu scadenţă la un an, ANRE stabileşte şi comunică operatorilor de ││ │distribuţie, pe baza datelor furnizate de instituţiile abilitate, care ││ │emisiune de titluri de stat este utilizată. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rentabilitatea bazei │Valoarea recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, ││reglementate a activelor │exprimată în unităţi monetare ││(RBAR) │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│RRR │Rată reglementată a rentabilităţii, exprimată în procente │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Serviciu de distribuţie │Serviciu asigurat de operatorul de distribuţie, care constă în asigurarea││ │transmiterii în condiţii de eficienţă şi siguranţă a energiei electrice ││ │între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu ││ │respectarea standardelor de performanţă în vigoare │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tarif de distribuţie a │Tarif aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice, ce poate ││energiei electrice │avea una sau mai multe componente aferente fiecărui nivel de tensiune │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tarif specific de │Tarif aprobat de ANRE, aferent serviciului de distribuţie a energiei ││distribuţie │electrice pe un anumit nivel de tensiune │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Utilizator de reţea │Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la││electrică │reţeaua de distribuţie a energiei electrice în scopul livrării de energie││ │electrică în sau din reţeaua respectivă; utilizatori de reţea electrică ││ │sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul de ││ │distribuţie, furnizorul, clientul final de energie electrică. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Venit reglementat │Venit liniarizat în termeni nominali, la care se adaugă corecţiile ││ │anuale, considerat de autoritatea competentă la stabilirea tarifelor de ││ │distribuţie pentru anul t+1 │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Venit-ţintă iniţial │Venit anual în termeni reali, calculat pe baza costurilor prognozate ││ │reglementate ale serviciului de distribuţie aferente fiecărui an al ││ │perioadei de reglementare, obţinut după aplicarea factorului de eficientă││ │X(iniţial) asupra costurilor de operare şi mentenanţă controlabile ale ││ │anului precedent │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Venituri liniarizate │Venituri care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-││ │ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X(final) asupra ││ │tarifelor în vigoare în ultimul an, înainte de începutul perioadei de ││ │reglementare, şi a cantităţilor de energie electrică distribuită ││ │prognozate │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│X(final) │Procent de variaţie, fără inflaţie, de la un an la altul, a tarifului de ││ │distribuţie, înainte de aplicarea corecţiilor │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│X(iniţial) │Procent de reducere de la un an la altul a costurilor de operare şi ││ │mentenanţă controlabile, stabilit pentru creşterea eficienţei serviciului││ │de distribuţie a energiei electrice │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Principii  +  Articolul 6 (1) La stabilirea tarifelor de distribuţie se consideră costurile şi veniturile asociate serviciului de distribuţie. (2) Serviciul de distribuţie constă în asigurarea distribuţiei de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum şi a activităţii de măsurare a energiei electrice distribuite conform condiţiilor asociate licenţei de distribuţie. (3) La fundamentarea tarifelor de distribuţie se au în vedere costurile şi veniturile asociate altor activităţi reglementate, prevăzute în condiţiile asociate licenţei de distribuţie, după cum urmează: a) emiterea de avize de amplasament şi de avize tehnice de racordare; b) realizarea lucrărilor de racordare la reţelele electrice de distribuţie; c) emiterea de studii de soluţie în vederea racordării utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; d) alte activităţi reglementate,precum şi alte activităţi nereglementate.  +  Articolul 7Operatorii de distribuţie au obligaţia de a transmite autorităţii competente, la termenele şi în formatele stabilite, datele şi informaţiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de distribuţie.  +  Articolul 8La calculul tarifelor de distribuţie, orice cost şi venit justificat asociat activităţii de distribuţie este luat în considerare o singură dată.  +  Articolul 9 (1) Tarifele de distribuţie sunt aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare operator de distribuţie în parte. (2) Anual, până la de data de 31 decembrie, tarifele de distribuţie stabilite pentru anul t+1 se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Tarifele de distribuţie aprobate pentru fiecare operator de distribuţie sunt unice pentru reţeaua de distribuţie deţinută de acesta.  +  Articolul 11Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat pentru serviciul de distribuţie trebuie să respecte condiţia prevăzută la art. 98.  +  Articolul 12 (1) Toate datele necesare determinării veniturilor care sunt transmise de operatorul de distribuţie sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referinţă al fiecărei perioade de reglementare. (2) Efectul inflaţiei asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI, aplicată anual tarifelor.  +  Articolul 13În aplicarea acestui tip de reglementare autoritatea competentă verifică fundamentarea tarifelor de distribuţie pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 14În procesul de verificare, autoritatea competentă ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul de distribuţie pentru perioada de reglementare p+1 ţinând cont, în principal, de: a) cantitatea justificată de energie electrică prognozată a fi distribuită, cu luarea în considerare a indicelui de creştere economică prognozat de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada respectivă; b) standardele de performanţă şi alte cerinţe impuse operatorului de distribuţie conform legislaţiei în vigoare; c) stabilitatea tarifelor; d) CPT reglementat pe niveluri de tensiune conform planului de reducere aprobat de ANRE; e) dezvoltarea optimă a reţelelor electrice de distribuţie; f) rata reglementată a rentabilităţii aplicată bazei reglementate a activelor reţelei de distribuţie; g) taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale aferente serviciului de distribuţie; h) viabilitatea financiară a operatorului de distribuţie.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea competentă are dreptul să corecteze proiecţia tarifelor de distribuţie pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunţarea prealabilă a operatorului de distribuţie, în cazul în care constată că: a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informaţii dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de operatorul de distribuţie; b) există greşeli de calcul în stabilirea tarifelor de distribuţie sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate; c) un cost justificat, asociat serviciului de distribuţie, a fost inclus de mai multe ori; d) au intervenit schimbări legislative majore care conduc la modificarea costurilor aferente serviciului de distribuţie. (2) În situaţii excepţionale care conduc la necesitatea modificării semnificative a planurilor de investiţii, cum ar fi: modificări importante ale legislaţiei primare, schimbarea controlului asupra operatorului de distribuţie din acţionar majoritar de stat în acţionar majoritar privat, reorganizare efectuată prin fuziune (comasare, absorbţie) sau divizare (totală sau parţială), operatorii de distribuţie au dreptul să solicite autorităţii competente, în primul an al unei perioade de reglementare, corectarea proiecţiei tarifelor de distribuţie pentru acea perioadă de reglementare sau pentru un an.--------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014. (3) Autoritatea competentă analizează solicitarea operatorilor de distribuţie şi poate corecta proiecţia tarifelor de distribuţie, cu respectarea principiilor prezentei metodologii.--------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 16Situaţia prevăzută la art. 15 necesită corectarea veniturilor reglementate şi, după caz, invalidarea tarifelor anterior aprobate, corectarea informaţiilor eronate, recalcularea şi aprobarea noilor tarife aplicate de operatorul de distribuţie în cauză.  +  Articolul 17Operatorul de distribuţie este obligat să organizeze şi să ţină situaţii contabile separate în conformitate cu condiţiile asociate licenţei de distribuţie.  +  Articolul 18 (1) Situaţiile contabile menţionate la art. 17 trebuie să permită ANRE cunoaşterea fiecărui element de venit şi cost pentru activităţile reglementate şi pentru activităţile nereglementate. (2) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în situaţiile contabile transmise de operatorul de distribuţie.  +  Articolul 19Operatorul de distribuţie alocă costurile comune activităţilor de distribuţie reglementate/nereglementate folosind o metodă de alocare care respectă următoarele principii: a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activităţi care le determină; b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obţinerii unui beneficiu nemeritat al societăţii; c) transparenţa - atribuirea pe bază de reguli definite; d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare şi justificate.  +  Articolul 20 (1) În scopul aprobării tarifelor de distribuţie, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, operatorul de distribuţie clasifică şi alocă pe tipuri de activităţi veniturile şi costurile, conform prezentei metodologii. (2) Operatorul de distribuţie furnizează explicaţii detaliate şi justificări pentru modul de alocare a costurilor.  +  Articolul 21 (1) Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor şi veniturilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul de distribuţie şi alte activităţi reglementate/nereglementate. (2) În cazul în care constată o alocare incorectă a costurilor pe activităţi, ANRE efectuează corecţiile necesare, cu înştiinţarea operatorului de distribuţie.  +  Articolul 22În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri: a) costuri efectuate de alte societăţi comerciale care aparţin aceleiaşi societăţi-mamă/holding sau societăţii-mamă/holding; b) costurile aferente racordării noilor utilizatori, care se suportă de către terţi prin aplicarea tarifelor de racordare; c) costurile cu activităţile nereglementate desfăşurate de operatorul de distribuţie pentru care este utilizată reţeaua de distribuţie sau salariaţii implicaţi în prestarea serviciului de distribuţie; d) costuri cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distribuţie; e) costuri cu amenzi şi penalităţi aplicate operatorului de distribuţie. f) costuri cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situaţiile în care instanţa de judecată stabileşte că au fost produse din vina operatorului de distribuţie.5. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice5.1. Venitul-ţintă iniţial al activităţii de distribuţie  +  Articolul 23Venitul-ţintă iniţial aferent unui an t al unei perioadei de reglementare p se determină cu formula următoare:*Font 7*    V(ţintă,iniţial,t) = CC(referinţă) x [1-X(iniţial)]^t + CNC + CPT(t) + NFRR(t) + AM(rt) + RBAR(t) - V(t) (ER) (lei) (1),unde: a) CC(referinţă)x[1-X(iniţial)]^t - costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.2 şi obţinute după aplicarea factorului de eficienţă X(iniţial) costurilor de operare şi mentenanţă controlabile de referinţă ale perioadei de reglementare p; b) CNC(t) - costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.4.; c) CPT(t) - costul cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aprobat de autoritatea competentă, conform prevederilor din subcapitolul 5.5.; d) NFRR - necesarul de fond de rulment, stabilit conform prevederilor din subcapitolul 5.6; e) AM(rt) - amortizarea reglementată aferentă activelor existente şi noilor investiţii eficiente, aprobată de autoritatea competentă conform prevederilor din subcapitolul 5.7; f) RBAR(t) - rentabilitatea activelor existente şi a noilor investiţii eficiente aprobată de autoritatea competentă conform prevederilor din subcapitolul 5.8; g) V(t) (ER) - veniturile din aplicarea tarifului reglementat de energie reactivă.5.2. Costurile de operare şi mentenanţă controlabile  +  Articolul 24Costurile de operare şi mentenanţă recunoscute de autoritatea competentă cuprind următoarele elemente: a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile; b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile.  +  Articolul 25Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuprind în principal, fără a fi limitative, următoarele: a) costuri cu materii prime şi materiale consumabile; b) costuri cu apa, energia electrică (regia) şi alte utilităţi; c) alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar; d) costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; e) costuri cu locaţii de gestiune şi chirii; f) costuri cu prime de asigurare; g) costuri cu studii şi cercetări; h) costuri cu alte servicii executate de terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii); i) costuri legate de personal (salarii, diurne, prime); j) costuri cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuţie către terţi, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin acordul părţilor.  +  Articolul 26 (1) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile sunt analizate de autoritatea competentă în vederea evitării costurilor nejustificate. (2) Autoritatea competentă poate utiliza tehnici de analiză comparativă ce pot fi definite în urma unui proces de consultare cu operatorii de distribuţie.  +  Articolul 27 (1) În anul de referinţă aferent perioadei p+1, autoritatea competentă analizează nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizate în fiecare an al perioadei de reglementare p. (2) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă la începutul perioadei de reglementare p+1 sunt egale cu costurile de operare şi mentenanţă controlabile aprobate pentru ultimul an al perioadei de reglementare p, din care se scade jumătate din media câştigurilor de eficienţă realizate în cadrul perioadei p, valori exprimate în termeni reali ai anului de referinţă p+1. (3) Autoritatea competentă are dreptul să ajusteze nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul pentru anul de referinţă aferent perioadei de reglementare p+1, determinat conform alin. (2), ca urmare a rezultatelor analizei comparative dintre operatorii de distribuţie privind: volumul de instalaţii, numărul de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, cantitatea de energie electrică distribuită etc.  +  Articolul 28 (1) În anul de referinţă al perioadei p+1, autoritatea competentă analizează nivelul de eficienţă al costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozat a fi atins în perioada de reglementare p, comparativ cu nivelul efectiv realizat. (2) La calculul venitului-ţintă iniţial pentru primul an al perioadei de reglementare p+1, autoritatea competentă determină suma aferentă câştigurilor de eficienţă peste valorile aprobate pentru perioada de reglementare p şi alocă 50 % din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor).5.3. Factorul de eficienţă reglementat X(iniţial)  +  Articolul 29Factorul X(iniţial) de creştere anuală a eficienţei, stabilit de autoritatea competentă, este aplicat costurilor de operare şi mentenanţă controlabile ale operatorului de distribuţie, faţă de anul precedent, începând cu primul an al primei perioade de reglementare.  +  Articolul 30Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile şi absorbţia constantă a ineficienţei prin creşterea anuală a ţintelor de eficienţă.  +  Articolul 31Ţinta de îmbunătăţire a eficienţei, factorul X(iniţial), se stabileşte având în vedere nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile stabilit şi cel realizat pentru perioada de reglementare p.  +  Articolul 32În timpul unei perioade de reglementare, ANRE poate modifica X(iniţial) pe baza unui studiu realizat de un consultant independent pentru evaluarea eficienţei, care să folosească o metodă de analiză agreată de operatorii de distribuţie, ca de exemplu: a) metoda factorilor globali de productivitate; b) metoda indicatorilor principali de performanţă; c) metoda analizei regresive; d) programe de analiză liniară; e) altele.  +  Articolul 33 (1) Începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare, pentru fiecare operator de distribuţie, la stabilirea factorului X(iniţial), autoritatea competentă poate considera o creştere de eficienţă care să nu depăşească 80% din media aritmetică a realizărilor aferente perioadei de reglementare anterioare. (2) Pentru operatorii de distribuţie care nu au înregistrat creştere de eficienţă în perioada a doua de reglementare, valoarea factorului de eficienţă se consideră cel puţin egală cu 1,5%.5.4. Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile  +  Articolul 34Următoarele costuri de operare şi mentenanţă sunt considerate necontrolabile: a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile centrale şi locale; b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale; c) contribuţii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeaşi natură aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare; d) costurile de distribuţie reglementate generate de utilizarea reţelei de distribuţie, proprietate a altor operatori economici; e) costurile extraordinare determinate de forţa majoră; f) costurile generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăţi comerciale, în baza unui act de legislaţie primară; se recunoaşte numai acea parte aferentă serviciului de distribuţie neacoperită prin garanţii bancare; g) costurile cu despăgubirile plătite de operatorul de distribuţie către terţi pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin hotărâre judecătorească, conform art. 12 alin. (10) din Lege.5.5. Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT  +  Articolul 35Programul de reducere a CPT se propune de operatorii de distribuţie şi se fundamentează pe baza următoarelor elemente: structura reţelelor electrice de distribuţie, volumul de instalaţii, structura energiei electrice distribuite pe niveluri de tensiune, tranzitul de energie electrică prin reţelele de distribuţie, costul investiţiilor necesare estimate etc.  +  Articolul 36 (1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1, până la data de 1 octombrie, operatorii de distribuţie transmit la ANRE un program de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune, corelat cu programele de investiţii anuale, aferente perioadei de reglementare p+1. (2) Programul de la alin. (1) conţine, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p+1 şi fiecare nivel de tensiune, procentele de CPT pe care OD se obligă să le atingă, denumite ţinte CPT.  +  Articolul 37 (1) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT pe fiecare nivel de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare p+1 trebuie să fie mai mică decât procentul de CPT realizat pe nivelul de tensiune respectiv în anul de referinţă al perioadei p+1. (2) În programul de reducere anuală a CPT reglementat, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT pe niveluri de tensiune pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior. (3) Operatorii de distribuţie evaluează CPT tehnic şi CPT comercial după o metodă pe care o comunică autorităţii competente.  +  Articolul 38 (1) ANRE analizează programele de reducere anuală a CPT menţionate la art. 36 şi stabileşte ţintele CPT pentru fiecare operator de distribuţie. (2) Ţintele CPT stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat, cât şi la efectuarea corecţiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităţilor de energie electrică aferente CPT reglementat. (3) ANRE are dreptul să impună modificarea programului de reducere anuală a CPT propus de operatorul de distribuţie, pe baza unei analize comparative între operatorii de distribuţie şi având în vedere ţinta CPT pentru anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1. (4) La aprobarea programului de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, ANRE are în vedere reducerea cu prioritate a CPT pe nivelul de joasă tensiune.  +  Articolul 39Câştigul de eficienţă obţinut de operatorul de distribuţie pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ţinta aprobată este lăsat la dispoziţia operatorilor de distribuţie la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25% pentru nivelurile de înaltă şi medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune, dacă CPT realizat este mai mic decât ţinta de CPT pentru fiecare nivel de tensiune şi pentru fiecare an al perioadei de reglementare."--------Art. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 40 (1) În cazul în care în cadrul programului anual de investiţii nu sunt aprobate de către autoritatea competentă investiţiile aferente reducerii cantităţii de CPT, operatorii de distribuţie au dreptul să solicite autorităţii competente revizuirea programului de reducere anuală a CPT reglementat. (2) Autoritatea competentă nu poate respinge în mod nejustificat cererea de revizuire, noul program urmând să fie în concordanţă cu programele de investiţii aferente reducerii cantităţii de CPT aprobate.  +  Articolul 41Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT reglementat pentru serviciul de distribuţie se estimează utilizând costul de achiziţie a energiei electrice şi costul serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă.5.6. Necesarul de fond de rulment  +  Articolul 42Pentru calculul necesarului de fond de rulment (NFRR) se utilizează următoarea formulă:NFRR = 1/12 x C(OM) x RRR (lei) (2),unde:NFRR - necesar de fond de rulment;C(OM) - costuri de operare şi mentenanţă controlabile şi necontrolabile;RRR - rata reglementată a rentabilităţii.5.7. Costurile cu amortizarea  +  Articolul 43 (1) Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor reglementate de funcţionare a mijloacelor fixe, prezentate în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. (2) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite prin Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea, aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii societăţii de distribuţie.  +  Articolul 44 (1) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR iniţiale şi amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării, care sunt utilizate pentru serviciul de distribuţie, conform formulei următoare:    AM(rt) = AM(BAR iniţial) + AM(existente) + AM(inv) (lei) (3),unde:AM(rt) - amortizarea reglementată aferentă unui an generic t;AM(BAR iniţial) - amortizarea BAR iniţială stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani;AM(existente) - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societăţii între data de 1 ianuarie 2005/data privatizării şi data de 31 decembrie a anului t-1;AM(inv) - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în cursul anului t. (2) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată, avute în vedere pentru determinarea venitului-ţintă aferent unui an t al perioadei de reglementare p+1, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în cursul anului t, se ia în considerare jumătate din valoarea anuală a amortizării investiţiilor prognozate a fi realizate în anul respectiv. (3) În cadrul costurilor realizate cu amortizarea reglementată, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în cursul anului t, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcţiune.  +  Articolul 45Atât la întocmirea programelor de investiţii, cât şi la realizarea acestora, operatorii de distribuţie au în vedere ca durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate/realizate în anul respectiv să fie mai mare de 18 ani. Durata medie de amortizare se calculează ca medie ponderată a duratelor de funcţionare în raport cu valorile prognozate/realizate ale categoriilor respective de mijloace fixe din totalul valorii prognozate/realizate din anul analizat.  +  Articolul 46Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, nu se include în costurile justificate cu amortizarea reglementată.  +  Articolul 47Costurile cu amortizarea reglementată determinate potrivit prevederilor prezentului capitol sunt folosite pentru calculul BAR conform prevederilor prezentei metodologii.5.8. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor  +  Articolul 48 (1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula:                    BAR(t 1 ian) + BAR (t 31 dec)    RBAR(t) = RRR x ────────────────────────────── (lei) (4),                              2unde:RRR - reprezintă rata reglementată a rentabilităţii;BAR(t 1 ian) - BAR la 1 ianuarie în anul t;BAR(t 31dec) - BAR la 31 decembrie în anul t;]t - un an generic al perioadei de reglementare. (2) Pentru determinarea RBAR realizată se ţine cont de intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv:*Font 8*                                                      EA(t) AM(existente)    BAR(t) = RRR x [BAR(t 1 ian) - AM(INVt) + IA(t) - ────── - ────────────── ] (lei) (5),                                                         2 2unde:RRR - reprezintă rata reglementată a rentabilităţii;BAR(t 1 ian) - BAR la 1 ianuarie în anul t:t - un an generic al perioadei de reglementare;AM(INVt) - amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune în cursul anului t;IA(t) - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute şi aprobate de autoritatea competentă pentru care se înregistrează amortizare (ponderate cu luna punerii în funcţiune);EA(t) - ieşirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operaţiuni de vânzare, casare, cedare etc. din mijloacele fixe puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 2005/data privatizării; valoric, sunt egale cu valoarea rămasă de amortizare a acestora;AM(existente) - amortizarea mijloacelor fixe existente (BAR iniţial şi mijloace fixe puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării).5.9. Baza reglementată a activelor (BAR)  +  Articolul 49 (1) BAR prognozată pentru perioada de reglementare p+1 include: a) valoarea netă reglementată a BAR iniţial; b) valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor prudente aprobate de autoritatea competentă, puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societăţii până la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1; c) investiţiile prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societăţii şi aprobate de ANRE, pentru perioada de reglementare p+1. (2) BAR prognozată pentru perioada de reglementare p+1 se exprimă în termeni reali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1.  +  Articolul 50 (1) BAR include numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuţie pentru prestarea serviciului de distribuţie. (2) Nu sunt incluse în BAR terenurile, activele circulante (cu excepţia licenţelor şi brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile şi nici mijloacele fixe finanţate din contribuţii financiare indiferent care este sursa acestora. (3) Operatorul de distribuţie ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuţii este transmisă la autoritatea competentă, conform machetelor de monitorizare.  +  Articolul 51 (1) Pentru calculul tarifelor de distribuţie, baza reglementată a activelor prognozată şi realizată, în oricare an al perioadei de reglementare, se calculează cu formula:*Font 9*    BAR(t 31 dec) = BAR(t 1 ian) + IA(t) - EA(t) - AM(rt) (lei) (6)unde:BAR(t 31 dec) - reprezintă baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t;BAR(t 1 ian) - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t;AM(rt) - amortizarea reglementată aferentă anului t, calculată conform art. 44;IA(t) - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute şi aprobate de autoritatea competentă pentru care se înregistrează amortizare;EA(t) - ieşirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operaţiuni de vânzare, casare, cedare etc., puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 2005/data privatizării; valoric, sunt egale cu valoarea rămasă de amortizat a acestora;BAR(t 1 ian = BAR(t-1 31 dec) (2) Valoarea BAR prognozată/realizată este adusă în termeni nominali ai anului în care se efectuează calculele de corecţii sau de BAR, cu inflaţiile corectate, utilizate în calculul tarifelor de distribuţie.  +  Articolul 52 (1) Obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii, şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la autoritatea competentă pe baza documentelor de includere în lista de mijloace fixe a societăţii. (2) La punerea în funcţiune a întregului obiectiv se probează la autoritatea competentă că suma valorilor incluse în valoarea BAR la punerile parţiale în funcţiune nu depăşeşte valoarea totală a investiţiei.  +  Articolul 53 (1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1, operatorul de distribuţie poate solicita autorităţii competente recunoaşterea reevaluării activelor puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform legislaţiei primare. (2) Valoarea maximă a reevaluării acceptată de autoritatea competentă nu depăşeşte valoarea activelor puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, actualizată prin utilizarea ratei inflaţiei cumulate pe perioada respectivă.  +  Articolul 54 (1) Valoarea BAR realizate la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei p+1 (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieşirile de mijloace fixe, efectiv realizate şi acceptate de ANRE şi RI corectată utilizată la calculul tarifelor de distribuţie, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare):*Font 7*                         k k-1 k    BAR(p) = BAR(p-1) X Pi[1+RI(i)] + Σ ([IA(t)-EA(t)-AM(t)] X Pi [1+RI(i)]) + IA(k) - EA(k) - AM(k) (lei) (7)                        i=1 t=1 i=t+1(1^1) Începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, valoarea BARp la data de 31 decembrie a anului de referinţă al unei perioade de reglementare p+1 nu se mai actualizează cu RI.--------Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014. (2) Pentru ultimul an al unei perioade de reglementare p se consideră intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate în primele 8 luni ale anului şi cele estimate a se realiza în ultimele 4 luni ale anului. (3) Corecţia de venituri aferentă investiţiilor realizate în şi a ieşirilor din ultimele 4 luni ale anului de referinţă al unei perioade de reglementare p faţă de cele estimate a se realiza se efectuează în primul an al perioadei de reglementare p+1, odată cu efectuarea corecţiilor anuale.5.10. Investiţii  +  Articolul 55În accepţiunea prezentei metodologii, prin investiţii realizate se înţelege acele investiţii care sunt finalizate; mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează amortizare pentru acestea.  +  Articolul 56 (1) În categoria investiţiilor se includ cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente şi care se execută pe bază de documentaţie specifică: studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 56 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 57 (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a transmite spre aprobare autorităţii competente programul de investiţii pentru perioada de reglementare p+1, până la data de 1 aprilie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1, conform anexei nr. 5, cu precizarea obiectivelor de investiţii planificate, conform anexei nr. 10. (2) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, operatorii de distribuţie transmit programele de investiţii aferente anului în curs şi următorului an, detaliate pe obiective/lucrări de investiţii/mijloace fixe şi niveluri de tensiune, cu încadrarea în valorile anuale aprobate de ANRE. (3) În condiţiile în care operatorul de distribuţie a transmis programele de investiţii conform prevederilor prezentei metodologii, dacă autoritatea competentă nu înştiinţează operatorul de distribuţie, până la data de 15 februarie a aceluiaşi an, că respinge programele menţionate, acestea vor fi considerate ca fiind aprobate. (4) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an operatorii de distribuţie pot solicita modificarea programului de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), investiţiile efectuate ca urmare a forţei majore, acceptate în urma analizei efectuate de către autoritatea competentă, precum şi cele prevăzute la art. 65 sunt recunoscute în realizările de investiţii ale unui an, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan, aprobate anterior. (6) Valoarea programului de investiţii transmisă iniţial sau a detalierilor şi a modificărilor ulterioare este exprimată în unităţi monetare considerate în termeni nominali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare. (7) Programul de investiţii se stabileşte pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor a operatorilor de distribuţie şi trebuie să fie corelat cu planul de perspectivă, programul de reducere a CPT şi planul de calitate.  +  Articolul 58 (1) Autoritatea competentă poate respinge programul de investiţii dacă investiţiile propuse nu sunt considerate prudente. (2) Investiţiile prudente sunt cele în acord cu buna practică a societăţilor de distribuţie de energie electrică similare din Europa. (3) Se consideră investiţii prudente acele investiţii care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:- necesare - determinate de garantarea siguranţei în funcţionare a sistemului de distribuţie;- oportune - amânarea acestora produce prejudicii operatorului de distribuţie şi/sau utilizatorului;- eficiente - aduc beneficii operatorului de distribuţie şi utilizatorului;- condiţiile pieţei - costurile realizate reflectă cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării. (4) Programul de investiţii prognozat aferent întregii perioade de reglementare, transmis conform art. 57 alin. (1), odată aprobat, se include în întregime în BAR.  +  Articolul 59 (1) Programul de investiţii în reţeaua de distribuţie este defalcat pe 3 tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat, astfel: a) investiţii esenţiale; b) investiţii necesare; c) investiţii justificabile. (2) Investiţiile esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei de distribuţie şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele: a) retehnologizarea şi modernizarea liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punctul de vedere al securităţii muncii, care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întrerupătoare care au puteri de scurtcircuit depăşite datorită dezvoltării reţelei de distribuţie); b) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu; c) achiziţia de echipament pentru asigurarea securităţii muncii; d) instalaţii pentru compensarea factorului de putere. (3) Investiţiile necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei de distribuţie pentru asigurarea unui serviciu de distribuţie la indicatorii de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele: a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie; b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT, înlocuirea grupurilor de măsurare; c) îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie (de exemplu, lucrări pentru creşterea nivelului de tensiune); d) realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori; e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă; f) noi racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, întărirea reţelei pentru noile racordări, precum şi cota-parte neacoperită de tariful de racordare. (4) Investiţiile justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele: a) achiziţia de echipamente de lucru (truse şi scule); b) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziţia de autoturisme etc.); c) preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi. d) înlocuiri ale unor părţi componente ale mijloacelor fixe.--------Lit. d) a alin. (4) al art. 59 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 60 (1) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării investiţiei, eficienţei obţinute, respectării standardelor de performanţă, a reglementărilor şi legislaţiei specifice şi a costurilor asociate. (2) Pe baza analizei de la alin. (1), ANRE poate să nu recunoască investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile menţionate.  +  Articolul 61Valoarea de realizare a unei investiţii recunoscută de ANRE nu depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia, prevăzută în programul aprobat conform art. 58 alin. (4).  +  Articolul 61^1 (1) Operatorii de distribuţie au dreptul să încadreze în categoria investiţiilor cheltuielile aferente înlocuirii unor părţi componente ale mijloacelor fixe care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali. (2) Investiţiile prevăzute la alin. (1) se includ în programul de investiţii anual şi reprezintă cel mult 10% din valoarea totală aprobată anterior a acestuia. (3) Valoarea investiţiilor anuale de la alin. (1) reduce valoarea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile recunoscute în venitul reglementat pentru anul respectiv. (4) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică o rată reglementată a rentabilităţii redusă cu 3 puncte procentuale faţă de rata reglementată a rentabilităţii precizată la art. 122.--------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 62Abrogat.--------Art. 62 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 63La sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, autoritatea competentă stabileşte valoarea BAR necesară calculului tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, pe baza realizărilor programelor de investiţii anterior aprobate şi efectuează corecţiile necesare.  +  Articolul 64 (1) Investiţiile prevăzute într-un program anual care se pun în funcţiune în anul următor se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii programului anual respectiv. (2) Pentru investiţiile de la alin. (1) se determină corecţia anuală conform art. 66.  +  Articolul 65Investiţiile realizate suplimentar, datorită unor condiţii excepţionale, faţă de programul aprobat aferent unei anumite perioade de reglementare p pot fi introduse în BAR la începutul perioadei de reglementare p+1, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora.  +  Articolul 66 (1) Veniturile DELTA V(I) rezultate din nerealizarea/depăşirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de autoritatea competentă sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p+1. (2) Valoarea DELTA V(I) se calculează cu formula:*Font 7*                  n n    DELTA V(I) = Σ RRR x [BAR(realiz,t)-BAR(prognoz,t)] x Pi [1+ RTS(t)] +                 t=1 i=t       n n n n    + Σ [AM(realiz,t)-AM(prognoz,t)] x Pi [1+ RTS(t)] - Σ DELTA VI(l,t) x Pi [1+ RTS(t)] (lei) (8),      t=1 i=t t=1 i=tunde:[BAR(realiz,t)-BAR(prognoz,t)] - reprezintă diferenţa valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată ce conţine investiţiile prognozate a fi realizate în anul t şi baza reglementată a activelor realizată ce conţine investiţiile realizate în anul t,[AM(realiz,t)-AM(prognoz,t)]- diferenţa dintre valoarea reglementată a amortizării prognozate pentru anul t şi valoarea reglementată a amortizării realizate în anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t;RTS(t) - rata dobânzii titlurilor de stat, considerată pentru anul t, în termeni reali;DELTA VI(l,t) - corecţia de venit datorată nerealizării investiţiilor aferente anului t, aplicată în timpul perioadei de reglementare, exprimată în termeni nominali ai anului t.5.11. Rata reglementată a rentabilităţii  +  Articolul 67Rata reglementată a rentabilităţii se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.  +  Articolul 68 (1) Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, rata reglementată a rentabilităţii (RRR) este aceeaşi pentru toţi operatorii de distribuţie.--------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 68 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014. (3) Rata reglementată a rentabilităţii se stabileşte de ANRE în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE cu cel puţin 3 luni înainte de începerea unei noi perioade de reglementare. (4) Pentru evitarea recunoaşterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuţie a unor costuri de capital excesive, începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare, ANRE are dreptul să revizuiască valoarea RRR de la alin. (1) în funcţie de evoluţia valorilor parametrilor luaţi în considerare la determinarea acesteia.--------Alin. (4) al art. 68 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.5.12. Costul mediu ponderat al capitalului  +  Articolul 69Costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule:RRR = CCP x Kp/(1-T) + XXI x Ki (%) (9),unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de autoritatea competentă;Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de autoritatea competentă. Ki = (1-Kp);T - rata impozitului pe profit.5.12.1. Model de determinare a valorii capitalului (CAPM)  +  Articolul 70Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, autoritatea competentă poate utiliza CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilităţii activelor pentru operatorii de distribuţie reglementaţi.  +  Articolul 71Costul capitalului propriu poate fi exprimat prin formula:CCP = R(f) + [R(m) - R(f)] * â (10),unde;CCP reprezintă costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);R(f) - rata rentabilităţii investiţiilor fără risc (de exemplu, dobânda la obligaţiunile de stat/bonuri de trezorerie);R(m) - rata rentabilităţii pe piaţa acţiunilor (venitul aşteptat din portofoliul de piaţă) [R(m) - R(f)] este prima riscului de piaţă;â - coeficient care exprimă corelaţia dintre venitul rezultat din portofoliul de piaţă şi venitul individual al societăţii reprezentând o comparaţie a riscului de piaţă;[R(m) - R(f)] * â - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.5.12.2. Costul capitalului împrumutat  +  Articolul 72Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piaţa financiară internă.  +  Articolul 73În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăşeşte nivelul dobânzii curente pe o piaţă internă sau externă de capital, autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare asupra motivelor apariţiei acestei diferenţe. Dacă operatorul de distribuţie nu furnizează documentele cerute de autoritatea competentă sau furnizează documente incomplete, autoritatea competentă stabileşte valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor de distribuţie.  +  Articolul 74Autoritatea competentă poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investiţiilor fără risc cu prima de risc specifică societăţii (prima de risc a împrumuturilor sau întinderea creditelor).  +  Articolul 75Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. Operatorii de distribuţie pot să propună şi autoritatea competentă poate să decidă o structură a capitalului, ţinând cont şi de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, precum şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de electricitate.6. Stabilirea factorului X(final)  +  Articolul 76La determinarea factorului X(final) autoritatea competentă ia în considerare: a) îmbunătăţirea prognozată a productivităţii realizate de OD; b) modificările prognozate ale costurilor; c) programul de investiţii şi baza reglementată a activelor; d) cantităţile prognozate de energie electrică distribuită; e) orice cerinţă de liniarizare a venitului aprobat.  +  Articolul 77Factorul X(final) se determină pe baza ecuaţiei:     n 1 n m     Σ ( ────────── x [1-X(final)]^t x Σ Σ p(oij) q(tij) ) =    t=1 (1+RRR)^t i=1 j=1       n 1    = Σ [ ───────── x V(t,tinta iniţial) ] (lei) (11),      t=1 (1+RRR)^tunde:(1+RRR)^t - factorul de actualizare utilizat pentru calculul veniturilor nete actualizate, aferente anului generic t;V(t, tinta iniţial) - venitul-ţintă iniţial aferent anului generic t;*Font 9*                      n m    [1-X(final)]^t * Σ Σ p(oij) q(tij) - venituri anuale calculate cu tarifele anului                     i=1 j=1 de referinţă şi cantităţile aferente anului t;i - nivelul de tensiune;j - categoria de utilizatori racordaţi la nivelul de tensiune i;n - numărul de niveluri de tensiune;m - numărul de categorii de utilizatori.  +  Articolul 78Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X(final) asupra tarifelor în vigoare în anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1 şi a cantităţilor prognozate.7. Formula de reglementare a coşului de tarife plafon7.1. Definirea formulei de reglementare  +  Articolul 79Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual care conţine corecţiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei coşului de tarife plafon:                                   n m t+1 t                                   Σ Σ p q                                  i=1 j=1 ij ij    1 + RI(t+1) - X(final) ± S ≥ ──────────────────── (12),                                   n m t t                                   Σ Σ p q                                  i=1 j=1 ij ij    unde:     t    p - preţurile utilizate în anul t pentru componenta j a tarifului i;     ij     t+1    p - preţul propus pentru componenta j a tarifului i în anul t+1;     ij     t    q - sunt cantităţile de energie electrică aferente componentei j a tarifului i,     ij înregistrate în anul t, determinate conform prevederilor art. 83;RI(t+1) - rata reglementată a inflaţiei considerată de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuţie;S - reprezintă factorul de stimulare corelat cu nivelul de calitate a serviciului de distribuţie.7.2. Rata inflaţiei  +  Articolul 80Pentru aprobarea tarifelor de distribuţie, autoritatea competentă utilizează RI stabilită pe baza datelor furnizate de instituţiile abilitate.  +  Articolul 81În cazul în care creşterea inflaţiei depăşeşte 5% trimestrial, operatorul de distribuţie poate solicita creşterea trimestrială a tarifelor de distribuţie.  +  Articolul 82 (1) Valoarea RI corectată pentru anul t+1 se determină pe baza valorii RI prognozate în anul t de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul t+1, la care se adună algebric diferenţa dintre RI realizată (şi comunicată de INSSE) în anul t-1 şi RI prognozată iniţial pentru anul t-1, dacă această diferenţă a fost mai mare de 1%, (2) RI corectate cumulate se utilizează atât la calculul corecţiilor, cât şi la determinarea venitului anual reglementat.7.3. Corecţii anuale  +  Articolul 83 (1) Anual, ANRE efectuează corecţia veniturilor datorată: a) modificării cantităţilor de energie electrică distribuită faţă de cele prognozate; b) modificării cantităţilor şi preţului de achiziţie pentru CPT reglementat, faţă de cele prognozate; c) modificării anuale a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile faţă de cele prognozate; d) modificărilor veniturilor din energia reactivă faţă de cele prognozate; e) nerealizării/depăşirii programului de investiţii aprobat; f) veniturilor din alte activităţi desfăşurate de operatorul de distribuţie. (2) Autoritatea competentă stabileşte venitul reglementat şi tarifele pentru anul următor ţinând seama de corecţiile justificate, cu respectarea limitării de la art. 98. (3) Corecţiile enumerate la alin. (1) sunt actualizate cu RTS şi, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecţiilor.  +  Articolul 84Autoritatea competentă verifică datele şi documentele transmise de operatorii de distribuţie pentru justificarea corecţiilor solicitate.  +  Articolul 85 (1) Operatorii de distribuţie transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p cantităţile de energie electrică distribuite, realizate pentru primele 8 luni aferente anului t, precum şi prognoza pentru ultimele 4 luni ale aceluiaşi an, conform anexei nr. 8. (2) Pentru fiecare nivel de tensiune, cantitatea de energie electrică prognozată a fi distribuită în cursul ultimelor 4 luni ale anului t este egală cu cantitatea de energie electrică distribuită în cursul ultimelor 4 luni ale anului t-1 înmulţită cu indicele de creştere/descreştere a cantităţii de energie electrică distribuită în primele 8 luni ale anului t faţă de cantitatea de energie electrică distribuită în primele 8 luni ale anului t-1. (3) Constituie excepţie de la alin. (2) cazul în care pentru ultimele 4 luni ale anului t operatorul de distribuţie are cunoştinţă de creşterea/descreşterea semnificativă a consumului de energie electrică, fapt ce trebuie probat prin documente justificative, caz în care nu se va mai aplica indicele de creştere definit anterior. (4) Corecţia cantităţilor realizate în ultimele 4 luni ale anului t se realizează în anul t+1 prin comparare cu cantităţile prognozate în anul t pentru ultimele 4 luni ale anului t.  +  Articolul 86 (1) Variaţia cantităţilor anuale de energie electrică distribuită este luată în considerare la calculul corecţiei veniturilor reglementate aferente anului t+1. (2) Diferenţele cantitative sunt transformate în diferenţe de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică. (3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t+1. (4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t+1.  +  Articolul 87 (1) Creşterea/Descreşterea cantităţii anuale de energie electrică distribuită cu mai mult de ± 20% faţă de cantitatea prognozată la începutul perioadei de reglementare este raportată la autoritatea competentă de către operatorul de distribuţie în termen de 30 de zile de la constatare. (2) Autoritatea competentă determină perioada de recuperare a acestor diferenţe de venituri de către operatorul de distribuţie sau de rambursare către utilizatori.  +  Articolul 88 (1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere: a) diferenţele de cantităţi de CPT reglementat prognozate faţă de cele realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare nivel de tensiune; b) diferenţele dintre preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat şi cel realizat (inclusiv costurile cu serviciile de transport, sistem şi operare piaţă aferente). (2) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de autoritatea competentă pentru anul t este cel realizat, dacă acesta nu depăşeşte un preţ de referinţă determinat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe Piaţa Pentru Ziua Următoare în proporţie de 20%, pentru anul t. (3) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat realizat depăşeşte preţul de referinţă de la alin. (2), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut se determină pe baza preţului de referinţă şi a unui cost al dezechilibrelor recunoscut de ± 10% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creşteri cu 2% a preţului de referinţă. (4) În funcţie de evoluţia preţurilor pe piaţa de energie electrică, ANRE poate revizui procentul de creştere a preţului de referinţă menţionat la alin. (3). (5) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat luat în considerare pentru corecţia aferentă unui an t (8 luni realizate + 4 luni prognozate) este un preţ determinat conform alin. (2) şi (3), pentru primele 6 luni ale anului t.  +  Articolul 89 (1) În cazul în care operatorul de distribuţie asigură pentru OTS tranzitarea energiei electrice la 110 kV, OD poate solicita considerarea în cadrul corecţiei anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere la 110 kV faţă de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat. (2) Solicitarea operatorului de distribuţie trebuie să fie însoţită de documente din care să rezulte că tranzitul s-a realizat şi s-a datorat capacităţii insuficiente a reţelei de transport din zona respectivă.  +  Articolul 90 (1) Operatorii de distribuţie transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente serviciului de distribuţie, realizate în primele 8 luni aferente anului t şi ultimele 4 luni ale anului t-1, conform anexei nr. 9. (2) Pentru ultimele 4 luni ale anului t se utilizează valorile obţinute prin împărţirea la 3 a valorii anuale a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente anului t, prognozate la începutul perioadei de reglementare. (3) Pentru corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente anului t se utilizează valoarea costurilor realizate în primele 8 luni ale anului t şi cele prognozate în anul de referinţă pentru ultimele 4 luni ale anului t, calculate conform prevederilor alin. (2). (4) Corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente ultimelor 4 luni ale anului t se efectuează în anul t+1.  +  Articolul 91 (1) În cazul unui eveniment de forţă majoră, certificat de instituţiile abilitate ale statului român, OD poate solicita după realizarea evenimentului o compensare a costurilor cu forţa majoră. (2) Pentru evenimentele de forţă majoră, operatorul de distribuţie are obligaţia de a întocmi şi a păstra toate documentele stabilite de ANRE prin ghidul de completare a machetelor de monitorizare a serviciului de distribuţie. (3) ANRE are dreptul de a verifica prin sondaj documentele de la alin. (2).  +  Articolul 92 (1) Pentru stabilirea valorii corecţiei se compară valorile realizate cu valorile prognozate, în termeni nominali ai anului pentru care se efectuează corecţia. (2) Diferenţa rezultată (exprimată în lei) se actualizează cu RTS şi se adună algebric la venitul aferent anului următor.  +  Articolul 93 (1) În fiecare an t, autoritatea competentă verifică realizarea programului de investiţii aprobat anterior pentru anul t-1, inclusiv a celor realizate suplimentar, şi comunică OD valoarea acceptată a investiţiilor, precum şi amortizarea aferentă. (2) Corespunzător investiţiilor realizate şi verificate conform alin. (1), dacă valoarea anuală realizată este mai mică decât 80% din valoarea anuală aprobată anterior, ANRE efectuează în anul respectiv corecţiile de amortizare şi rentabilitate aferente investiţiilor respective, prin aplicarea formulei de la art. 94. (3) Investiţiile realizate aprobate în cursul unei perioade de reglementare sunt incluse în calculul BAR, conform formulei de la art. 54.  +  Articolul 94 (1) Corecţia DELTA V(I_t+1) a venitului reglementat al anului t+1 cu valoarea investiţiilor realizate în anul t-1 se calculează cu formula:                                                              t    DELTA V(I_t+1)= RRR x [I(realiz,t-1) - I(prognoz,t-1)] x Pi [1+RTS(t)] +                                                            i=t-1                                            t    + [AM(realiz,t-1) - AM(prognoz,t-1)] x Pi [1+RTS(t)] (lei) (13),                                          i=t-1unde:DELTA V(I_t+1) - corecţia de venit aplicată în anul t+1 datorată investiţiilor aferente anului t-1;I(realiz,t-1) - valoarea investiţiilor realizate în anul t-1, în termeni nominali ai anului t-1;I(prog,t-1) - valoarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-1, în termeni nominali ai anului t-1;AM(realiz,t-1) - amortizarea investiţiilor realizate în anul t-1, în termeni nominali ai anului t-1;AM(prog,t-1) - amortizarea tuturor investiţiilor prognozată a se realiza în anul t-1, în termeni nominali ai anului t-1;RTS(t) - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali;RRR - rata reglementată a rentabilităţii. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru investiţiile realizate în ultimii 2 ani ai unei perioade de reglementare.  +  Articolul 95 (1) Corecţia de venituri DELTA V(I_t+1) rezultată din nerealizarea în oricare an t-1 al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de autoritatea competentă este redusă din venitul reglementat al anului t+1, în termeni nominali ai anului t+1. (2) Pentru fiecare an t al unei perioade de reglementare p, ANRE aplică o corecţie de venituri rezultată din aplicarea prevederilor art. 61^1 alin. (4).--------Alin. (2) al art. 95 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 5 noiembrie 2014.  +  Articolul 96 (1) OD transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare veniturile din energia reactivă, realizate în primele 8 luni aferente anului t şi ultimele 4 luni ale anului t-1, conform anexei nr. 7. (2) Pentru ultimele 4 luni ale anului t se utilizează valorile obţinute prin împărţirea la 3 a valorii anuale a veniturilor din energia reactivă aferente anului t, prognozate la începutul perioadei de reglementare. (3) Pentru corecţia veniturilor din energia reactivă aferente anului t se utilizează valoarea veniturilor realizate în primele 8 luni ale anului t şi cele prognozate în anul de referinţă pentru ultimele 4 luni ale anului t, calculate conform prevederilor alin. (2). (4) Corecţia veniturilor din energia reactivă aferente ultimelor 4 luni ale anului t se efectuează în anul t+1.  +  Articolul 97Anual, ANRE alocă utilizatorilor 50% din profitul brut obţinut de OD din alte activităţi reglementate şi nereglementate pentru care se utilizează active care sunt incluse în BAR.  +  Articolul 98Venitul reglementat se limitează utilizând următoarea formulă:*Font 8*                                     n m t t n m t+1 t    [1 + RI(t+1) - X(final) ± S] x ( Σ Σ p q ) + DELTA V(t) = Σ Σ p q (lei) (14),                                    i=1 j=1 ij ij i=1 j=1 ij ijunde:DELTA V(t) reprezintă diferenţa de venit determinată conform art. 83.7.4. Calitatea serviciului de distribuţie  +  Articolul 99Indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie sunt stabiliţi şi monitorizaţi conform standardului de performanţă.  +  Articolul 100 (1) Începând cu cel de-al doilea an al celei de a treia perioade de reglementare, ANRE introduce în calculul tarifelor de distribuţie un factor de corecţie S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performanţă al serviciului de distribuţie a energiei electrice. Prin factorul S se aplică premierea/penalizarea OD pentru depăşirea/nerespectarea calităţii serviciului de distribuţie prestat faţă de cea stabilită prin standardul de performanţă. (2) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.  +  Articolul 101Nivelul anual al volumului de venituri asociat premierii/penalizării pentru depăşirea/nerespectarea indicatorilor de calitate nu depăşeşte 4% din venitul reglementat şi este stabilit printr-un proces consultativ.8. Tarifele de distribuţie  +  Articolul 102Tarifele activităţii de distribuţie acoperă costurile eficiente ale OD asociate realizării serviciului de distribuţie a energiei electrice.  +  Articolul 103Tarifele pentru serviciul de distribuţie pot fi de tip monom sau binom şi sunt diferenţiate pe OD şi pe niveluri de tensiune.  +  Articolul 104Tariful specific de distribuţie se calculează pentru fiecare nivel de tensiune, ca raport dintre venitul reglementat şi cantitatea de energie electrică distribuită la acest nivel de tensiune, pe perioada de calcul.  +  Articolul 105 (1) Începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare, tarifele de distribuţie nu vor creşte de la un an la altul în termeni reali cu mai mult de 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi cu mai mult de 7% pentru tariful mediu ponderat.----------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 165 din 7 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015. (2) Autoritatea competentă poate impune şi limitări valorice ale nivelurilor preţurilor/tarifelor ce compun coşul de tarife plafon. (3) În cazul limitării tarifelor conform alin. (1) şi (2), diferenţa de venituri se regularizează în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de creştere a tarifelor.  +  Articolul 106Autoritatea competentă poate impune plafonări suplimentare ale preţurilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subvenţiilor între diverse niveluri de tensiune.8.1. Alocarea costurilor şi aplicarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie  +  Articolul 107Alocarea costurilor şi stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie se efectuează conform anexei nr. 1.9. Transmiterea datelor şi informaţiilor la autoritatea competentă pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie  +  Articolul 108 (1) Informaţiile transmise de OD la autoritatea competentă se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea şi păstrarea datelor şi sunt însoţite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obţinerii datelor transmise. (2) Aceste informaţii sunt în conformitate cu: a) legislaţia contabilă în vigoare în România; b) regulile şi practicile contabile interne ale OD; c) orice altă reglementare emisă de autoritatea competentă.  +  Articolul 109Înainte de începerea unei noi perioade de reglementare p+1, OD transmite la ANRE, până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a ultimului an al perioadei de reglementare p, următoarele documente şi informaţii: a) solicitarea de aprobare a tarifelor cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse coşului de tarife; b) date generale, conform anexei nr. 3; c) costurile şi veniturile reglementate, conform anexei nr. 4; d) programul de investiţii cu detalierea costului estimat, a surselor de finanţare şi a amortizării aferente noilor investiţii, conform anexei nr. 5; e) bilanţul de energie, conform anexei nr. 6; f) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică distribuită şi metoda de prognoză utilizată; g) alte date, conform anexei nr. 7; h) programul de investiţii detaliat, conform anexei nr. 10; i) descrierea şi justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor, în funcţie de tipul de tarif de distribuţie aplicat, respectiv structura coşului de tarife, inclusiv alte documente relevante; j) o scrisoare de consimţământ semnată de conducătorul societăţii privind posibila publicare a datelor transmise cu specificarea, după caz, a acelor date care au caracter confidenţial sau de secret de serviciu, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 110Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul de distribuţie furnizează autorităţii competente, până cel mai târziu la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a anului curent t: a) datele necesare corecţiei cantităţilor de energie electrică distribuită, a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform anexei nr. 8; b) datele necesare corecţiei costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile, a veniturilor din energie reactivă şi a profitului din alte activităţi, conform anexei nr. 9; c) datele necesare corecţiei de venituri aferente nerealizării planului de investiţii; d) alte date pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor.  +  Articolul 111Anexele prevăzute la art. 109 şi 110 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehno-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Articolul 112Autoritatea competentă poate solicita sau efectua independent verificări şi/sau auditare pentru oricare din informaţiile pe care le-a solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 113 (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită autorităţii competente orice informaţii şi documente suplimentare pe care aceasta le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distribuţie. (2) Termenele stabilite de autoritatea competentă (ca dată de intrare ANRE) pentru transmiterea datelor şi informaţiilor sunt obligatorii, orice informaţii sau documente transmise ulterior termenului precizat de ANRE nu mai sunt luate în considerare. (3) Autoritatea competentă monitorizează costurile şi veniturile operatorului de distribuţie, conform reglementărilor în vigoare. (4) Informaţiile furnizate anual sau pentru o perioadă de reglementare vor fi considerate ca acceptate în cazul în care autoritatea competentă nu a cerut în scris vreo adăugire sau modificare în termen de 30 de zile de la data înregistrării la ANRE a ultimelor date şi/sau informaţii de la operatorii de distribuţie.  +  Articolul 114După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare cu operatorii de distribuţie privind nivelul costurilor şi veniturilor realizate în perioada de reglementare anterioară, precum şi propunerile pentru perioada următoare.  +  Articolul 115Pe baza analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor, în perioada 15 noiembrie-1 decembrie a fiecărui an, au loc discuţii la autoritatea competentă cu fiecare operator de distribuţie, în scopul prezentării rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea nivelului tarifelor de distribuţie pentru următorul an.10. Dispoziţii finale  +  Articolul 116Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a doua de reglementare la perioada a treia de reglementare.  +  Articolul 117Pentru determinarea corecţiei de venituri aferente anului 2013 se aplică Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice şi se vor adăuga corecţiile stabilite la art. 83 alin. (1) lit. d) şi f).  +  Articolul 118La determinarea punctului de referinţă pentru costul de operare şi mentenanţă controlabil precizat la art. 27 alin. (2) pentru perioada a treia de reglementare anul de referinţă este anul 2013.  +  Articolul 119La stabilirea bazei reglementate a activelor prognozate pentru perioada a treia de reglementare se ia în considerare valoarea noilor investiţii realizate şi recunoscute de ANRE în anul 2013 şi amortizarea aferentă acestora.  +  Articolul 120Diferenţa de venit rezultată în urma determinării corecţiilor aferente perioadei a doua de reglementare, precum şi a celor aferente anului 2013 va fi repartizată uniform în perioada a treia de reglementare.  +  Articolul 121La calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor prognozate pentru perioada a treia de reglementare se consideră bază reglementată a activelor conform art. 119.  +  Articolul 122Abrogat.--------Art. 122 a fost abrogat de art. 5 din ORDINUL nr. 146 din 10 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014.  +  Articolul 123Anul de referinţă pentru programul de reducere a CPT pentru perioada a treia de reglementare este anul 2013.  +  Articolul 124 (1) În anul 2014, ANRE realizează prin intermediul unui consultant un studiu privind evaluarea CPT pentru reţelele electrice de distribuţie din fiecare zonă de licenţă, corelat cu condiţiile specifice acesteia. (2) Începând cu anul 2015, în urma rezultatelor studiului menţionat la alin. (1), ANRE poate modifica programele de reducere anuală a CPT reglementat stabilite conform art. 38.  +  Articolul 125Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieAlocarea costurilor şi stabilirea tarifelorpentru serviciul de distribuţie1. a) Operatorul de distribuţie realizează structura şi nivelul tarifelor ce formează coşul de tarife plafon. b) Autoritatea competentă are responsabilitatea controlului alocării costurilor şi a calculului tarifelor, transmise de operatorul de distribuţie, în conformitate cu prevederile metodologiei.2. În stabilirea structurii şi nivelului tarifelor de distribuţie operatorul de distribuţie are în vedere condiţiile tehnico-economice ale reţelei de distribuţie şi gradul de suportabilitate a consumatorilor, conform prevederilor art. 79 şi 105 din metodologie.3. a) Metoda de alocare a costurilor adoptată de operatorul de distribuţie trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii competente şi explicată în documentaţia transmisă pentru aprobarea tarifelor. b) Metoda de alocare a costurilor rămâne neschimbată pe durata unei perioade de reglementare. Orice modificare a metodei de alocare a costurilor se poate face numai pentru următoarea perioadă de reglementare, după aprobarea explicită a autorităţii de reglementare.4. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuţie conform structurii stabilite a tarifelor de distribuţie.5. a) Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalaţii pe nivel de tensiune, din totalul categoriilor de instalaţii de distribuţie. b) Autoritatea competentă are dreptul să analizeze şi să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenţiei încrucişate.6. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior.7. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele "J") se determină energia electrică distribuită prin acesta E(J), pentru serviciul de distribuţie prestat, exceptând energia tranzitată spre ceilalţi operatori de distribuţie şi/sau OTS.E(J) = E(CE,J) + E(F,J) + E(T,J) (MWh) (15),8. a) În anul de referinţă al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuţie sunt obligaţi să propună autorităţii competente o metodologie de alocare a costurilor de operare şi mentenanţă, a amortizării recunoscute de autoritatea competentă şi a rentabilităţii bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune. b) În lipsa propunerii, autoritatea competentă va impune o astfel de metodologie fără consultarea societăţilor de distribuţie.9. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).10. a) Tarifele de distribuţie aferente anului t+1 se obţin din venitul reglementat aferent anului t+1, care include corecţiile aferente anului t şi diferenţa de venituri din anul t rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distribuţie, cu respectarea formulei următoare:TD(t+1) = TD(t) * [1 + RI(t+1) - X(final) ± S] (lei) (16),unde:TD(t+1) - tarif mediu ponderat aferent anului t+1;TD(t) - tarif mediu ponderat în vigoare în anul t. b) Creşterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăşi de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor metodologiei.11. Tariful de distribuţie se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuţie şi utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune, respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.12. Începând cu a treia perioadă de reglementare, tarifele de distribuţie pot fi de tip binom având în componenţă un termen exprimat în lei/MW şi un termen exprimat în lei/MWh.  +  Anexa 2la metodologieClasificarea şi duratele de funcţionare reglementateminime ale mijloacelor fixe┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ │ DNF ││ Cod │ │ regle-││ mijloc fix │ Denumire mijloc fix │mentată││ │ │ [ani] │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Construcţii │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.1.3. │Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de │ ││ │transformare, staţii de conexiuni, în afară de: │ 50 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.1.3.1. │construcţii speciale metalice │ 40 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.1.3.2. │construcţii speciale din beton │ 30 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Construcţii pentru transportul energiei electrice │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.1.1. │aeriene pe stâlpi din lemn │ 15 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.1.2. │aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat │ 40 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.1.3. │subterane │ 30 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Instalaţii electrice de forţă │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.2.1. │aeriene sau aparente │ 12 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.2.2. │îngropate │ 12 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│1.7.2.3. │în tub, canal sau tunel de protecţie │ 30 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Maşini şi utilaje energetice │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.1.16.3.1. │Transformatoare şi autotransformatoare │ 24 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.1.16.3.3. │Baterii de acumulatoare; instalaţii de compensare a │ ││ │puterii reactive │ 12 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.1.16.5. │Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de │ ││ │transformare │ ││ │Echipamente pentru centrale termice, electrice şi │ 15 ││ │nucleare │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor │ ││ │electrice │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.2.3.2. │Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor │ ││ │electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite │ ││ │în cadrul clasei 2.2.3. │ 15 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.2.3.1. │Elemente Waston; aparate portabile │ 6 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Echipamente electronice │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.2.9. │Calculatoare electronice şi echipamente periferice. │ ││ │Maşini şi aparate de casă, control şi facturat │ 6 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Mijloace de transport │ │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.3.2.1.1. │autoturisme, în afară de: │ 8 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.3.2.2.9.3.│alte autovehicule cu destinaţie specială │ 10 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│3.1.1. │Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier) │ 15 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│3.2.2. │Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate │ ││ │telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de│ ││ │comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc. │ 8 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│3.3.5. │Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, │ ││ │supraveghere şi alarmă la efracţie │ 12 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.1.17.3.1. │Aparate de climatizare │ 10 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2.1.17.3. │Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale │ ││ │sau de pardoseli │ 10 │├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ │Licenţe şi sisteme informatice │ 6 │└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘-------