ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și art. 25 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 2*).  +  Articolul 3Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 și 10 din anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*).(2) Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor financiar-contabile.(3) Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.*) Anexele nr. 2 și 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislația aplicabilă prevede folosirea și a altor documente, aplică în mod corespunzător și reglementările specifice.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 noiembrie 2015.Nr. 2.634.  +  Anexa nr. 1NORME GENERALE
  de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile
   +  Anexa nr. 2NORME SPECIFICE
  de utilizare a documentelor financiar-contabile
   +  Anexa nr. 3MODELELE
  documentelor financiar-contabile
   +  Anexa nr. 4
  DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
  care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la
  data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia
  au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la
  art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991,
  republicată cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Denumire Cod
  Bază Variantă
  1.Notă de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A  
  2.Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A  
  3.Bon de consum 14-3-4A  
  4.- Bon de consum (colectiv)  14-3-4/aA
  5.Lista zilnică de alimente  14-3-4/dA
  6.Dispoziție de livrare 14-3-5A  
  7.Fișă de magazie 14-3-8  
  8.Listă de inventariere 14-3-12  
  9.- Listă de inventariere  14-3-12/b
  10.- Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)  14-3-12/a
  11.Chitanță 14-4-1  
  12.- Chitanță pentru operațiuni în valută  14-4-1/a
  13.Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4  
  14.Borderou de achiziție 14-4-13  
  15.- Borderou de achiziție (de la producători individuali)  14-4-13/b
  16.Decont pentru operațiuni în participație 14-4-14  
  17.Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4  
  18.- Ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale)  14-5-4/a
  19.Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5  
  20.- Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale)  14-5-5/a
  21.Notă de debitare-creditare 14-6-1A  
  22.Fișă de cont pentru operațiuni diverse 14-6-22  
  23.- Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și în lei)  14-6-22/a
  24.Decizie de imputare 14-8-2  
  25.- Angajament de plată  14-8-2/a
  -----