HOTĂRÎREA nr. 274 din 12 aprilie 1991privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 mai 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cererile persoanelor juridice şi fizice române şi străine pentru obţinerea protecţiei în România a marcilor şi denumirilor de origine a produselor sînt supuse plăţii unor taxe.Nivelul taxelor din prezenta hotărîre se stabileşte în valută (dolari S.U.A.), în raport cu practica internationala, iar echivalentul în lei al acestora, pe baza cursului de schimb valutar oficial în vigoare.Taxele în lei se pot modifica la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu acordul Ministerului Finanţelor, ca urmare a schimbului valutar oficial.  +  Articolul 2Taxele pentru protecţia marcilor, prevăzute în cap. II, precum şi cele referitoare la denumiri de origine a produselor, prevăzute în cap. III, constituie venit la bugetul statului şi trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor legate de aceste activităţi.Modificarea nivelului taxelor în valută (dolari S.U.A.) se poate face la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu acordul Ministerului Finanţelor, în funcţie de evoluţia preţurilor şi de practica pe plan internaţional privind taxele.  +  Articolul 3Taxele datorate de persoanele fizice şi juridice române se plătesc în lei, prin virament sau numerar, conform dispoziţiilor în vigoare, în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, stabilit de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 4Taxele datorate de persoane fizice şi juridice străine, cu domiciliul sau sediul în alte state sau în România, se plătesc în valută (dolari S.U.A.) în contul valutar al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, stabilit de Banca Română de Comerţ Exterior.  +  Capitolul 2 Taxele cu privire la mărci  +  Articolul 5Pentru înregistrarea, examinarea şi reînnoirea înregistrării marcilor, precum şi pentru orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu privire la mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu se plătesc taxe după cum urmează:1. pentru înregistrarea cererii în registrul marcilor depuse şi constituirea depozitului reglementar - 1.200 lei/20$2. pentru examinarea cererii din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de acordare a protecţiei:A) pentru mărci individuale (pentru o clasa de produse sau servicii):- pentru o perioadă de 10 ani(întreaga perioadă de protecţie): 4.800 lei/80 $- pentru prima perioada de 5 ani - 2.400 lei/40$- pentru a doua perioada de 5 ani - 3.000 lei/50$B) pentru mărci colective (pentru o clasa de produse sau servicii):- pentru 10 ani - 9.600 lei/160$- pentru prima perioada de 5 ani - 4.800 lei/80$- pentru a doua perioada de 5 ani - 6.000 lei/100$C) taxa suplimentară per clasa de produse sau servicii:- pentru clasa a doua - 1.200 lei/20$- pentru clasa a treia - 1.800 lei/30$- pentru clasa a patra - 2.400 lei/40$- pentru fiecare clasa suplimentară peste clasa a patra - 3.000 lei/50$D) taxa suplimentară pentru o marca conţinînd un element figurativ sau pentru o marca verbală într-un grafic special - 600 lei/10$3. înregistrarea cererii de invocare a dreptului de prioritate (din alt stat sau expoziţie), pentru fiecare prioritate - 1.200 lei/20$4. examinarea cererii de reinnoire a marcii:A) pentru mărci individuale:- pentru 10 ani - 6.000 lei/100$- pentru prima perioada de 5 ani - 3.000 lei/50$- pentru a doua perioada de 5 ani - 3.600 lei/60$B) pentru mărci colective:- pentru 10 ani - 12.000 lei/200$- pentru prima perioada de 5 ani - 6.000 lei/100$- pentru a doua perioada de 5 ani - 7.200 lei/120$5. cercetare prealabilă, documentara, studii pe diferite probleme de mărci:A) pentru o clasa de produse şi servicii - 1.800 lei/30$B) pentru fiecare clasa suplimentară de produse sau servicii - 600 lei/10$6. înregistrarea transmiterii drepturilor cu privire la mărci (cesiuni, licenţe), pentru fiecare transmitere şi eliberare de adeverinte pentru confirmarea înregistrării transmiterii - 1.800 lei/30$7. înregistrarea modificărilor referitoare la denumirea sau numele şi la sediul sau adresa titularilor de mărci, precum şi a oricăror modificări intervenite în perioada de protecţie a marcilor, pentru fiecare modificare şi eliberare de adeverinta de confirmare a înregistrării modificării - 1.500 lei/25$8. eliberarea certificatelor de prioritate pentru fiecare certificat - 1.500 lei/25$9. eliberarea altor certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situaţie, precum şi a duplicatelor, pentru fiecare act - 900 lei/15$10. înregistrarea şi examinarea unei contestaţii - 4.200 lei/70$11. pentru clasificarea produselor şi serviciilor:A) dacă produsele şi serviciile n-au fost clasificate sau nu au fost grupate pe clase - 900 lei/15$B) dacă clasificarea indicată este incorectă, pentru fiecare cuvint - 120 lei/2$12. înscrierea unui mandatar, a schimbării mandatarului sau orice modificare referitoare la mandatar - 1.800 lei/30$13. pentru utilizarea unui termen de graţie: 50% din taxele datorate.  +  Articolul 6Taxele conform art. 5 pct. 1, 2, 3, 4 şi 11 se plătesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la registratura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau, în cazul în care s-a făcut o contestaţie, cel mai tirziu pînă la termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiei.Termenul precizat la alineatul precedent poate fi prelungit de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pe bază de reciprocitate cu alte oficii, pînă la 6 luni.Celelalte taxe prevăzute la art. 5 pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 12 se plătesc anticipat, pînă la înregistrarea cererilor.Taxele pentru reînnoirea înregistrării marcilor, neplătite în termenul prevăzut la alin. 1, pot fi plătite în următoarele 6 luni, cu o majorare de 50% .Neplata în termen a taxelor legate de înregistrarea sau reînnoirea marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea priorităţii, pierderea dreptului de prioritate invocat.  +  Articolul 7Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plată pentru taxele prevăzute în prezenta hotărîre, cu plata unei majorări de 75% .  +  Capitolul 3 Taxele cu privire la denumirile de origine  +  Articolul 8Pentru înregistrarea denumirilor de origine ale produselor, precum şi pentru celelalte acte şi servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu privire la denumiri de origine, se plătesc taxe, după cum urmează:1. înregistrarea cererii prin care se solicita înregistrarea unei denumiri de origine şi examinarea acesteia din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de acordare a protecţiei - 4.200 lei/70$2. înregistrarea cererii prin care se solicita înscrierea unui nou titular al unei denumiri de origine înregistrată şi examinarea acesteia din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale - 1800lei/30$3. înregistrarea modificărilor referitoare la denumirea sau numele şi sediul sau adresa titularilor denumirilor de origine, precum şi a altor modificări intervenite în timpul protecţiei denumirilor de origine, pentru fiecare modificare - 1.500 lei/25$4. eliberarea de certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situaţie, precum şi a duplicatului pentru fiecare act - 900 lei/15$.  +  Articolul 9Taxele de la art. 8 pct. 1 şi 2 se plătesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului de plată, cu încă 3 luni, cu majorare de 50% .Celelalte taxe prevăzute la art. 8 pct. 3 şi 4 se plătesc anticipat, pînă la înregistrarea cererilor.Neplata în termenul prevăzut la alin. 1 şi 2 are ca efect pierderea datei de constituire a depozitului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 10Cotele-părţi din taxele pentru înregistrarea internationala a marcilor ce revin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci prin Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), ca urmare a examinării acestor mărci, sînt cele prevăzute prin regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internationala a marcilor.Plata se face de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), în contul valutar al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, anual, în franci elvetieni.  +  Articolul 11Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice române su străine, neplătite pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri a Guvernului, pentru înregistrările de mărci efectuate anterior acestei date la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se plătesc în termen de maximum 3 luni, conform prevederilor legale prevăzute în decizia de constituire a depozitului reglementar. În cazul depăşirii se aplică taxele din prezenta hotărîre a Guvernului.Pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru care nu s-au constituit sau transmis la solicitanţi deciziile de constituire a depozitelor reglementare ale marcilor, se plătesc taxele prevăzute în prezenta hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 12Din veniturile realizate în valută de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru examinarea marcilor internaţionale, se plătesc contribuţiile datorate la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, respectiv la convenţiile internaţionale din domeniul proprietăţii industriale la care România este parte.  +  Articolul 13Din veniturile realizate în valută de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, cît şi prin examinarea de mărci internaţionale, o cota-parte de pînă la 30% se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor în valută legate de dotarea oficiului cu aparatura, echipamente de lucru, documentaţii, cît şi pentru participarea personalului oficiului la cursuri internaţionale de instruire şi la reuniunile internaţionale de specialitate, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 14Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată se abroga capitolul VII (taxele cu privire la mărci) din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 77/22 ianuarie 1968 pentru aplicarea Legii nr. 28/1967 privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------