ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 (*actualizată*)privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015(actualizată la data de 28 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Ţinând seama că în prezent personalul medico-sanitar şi de asistenţă socială beneficiază de venituri salariale care nu îl motivează să îşi desfăşoare activitatea în unităţi sanitare şi de asistenţă socială din ţara noastră, înregistrându-se în ultima perioadă migrări masive ale acestuia către unităţi din alte ţări,având în vedere importanţa deosebită a acestor sectoare în dezvoltarea generală a societăţii româneşti, se impune asigurarea unei remuneraţii mai atractive pentru aceste categorii de personal. Astfel, o mai bună motivare a acestuia ar putea conduce la creşterea performanţelor profesionale şi, implicit, la o mai bună desfăşurare a actului medical şi a serviciilor sociale pentru a răspunde nevoilor sociale şi creşterii calităţii vieţii prin menţinerea în sistemul public sanitar şi de asistenţă socială a unui personal calificat şi cu experienţă.Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat de stat pe anul 2015.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi al sistemului public de asistenţă socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei*). (2) Prevederile alin. (1) se aplică personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale şi sistemul public de asistenţă socială, astfel încât aceşti salariaţi să beneficieze de o majorare brută de cel puţin 1.200 lei pe an. Ca urmare a creşterii salariului minim brut pe ţară garantat în plată începând cu luna iulie 2015, acestor salariaţi li se aplică diferenţa începând din această dată.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015. (3) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) şi (2), se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 1^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, începând cu luna iulie 2015, salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, precum şi al celui din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul Ministerului Sănătăţii, inclusiv din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) funcţionarii publici şi personalul contractual care ocupă funcţii de execuţie şi de conducere. (4) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru funcţiile contractuale, de execuţie şi de conducere, se face corespunzător condiţiilor minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor publice pe clase şi grade/trepte profesionale la treapta I de salarizare, respectiv pe grade pentru funcţiile publice de conducere. (5) Pentru persoanele din cadrul Ministerului Sănătăţii, inclusiv din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1) , se menţin salariile de bază avute.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public sanitar se înţelege unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncţionale, unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile sanitare aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare, personalul din reţeaua de medicină şcolară şi asistenţă medicală comunitară, precum şi alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015. (2) În categoria unităţilor sanitare se includ şi unităţile nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public de asistenţă socială se înţelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene, sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu, cât şi personalul care asigură consiliere educaţională, socială şi psihologică persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 185 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 4 noiembrie 2014.Nr. 70.-----