ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 7 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare(actualizată la data de 22 aprilie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, societatea de turism balnear este acea societate comercială constituită conform Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prestează cumulat servicii de cazare, alimentaţie publică, asigura asistenţa medicală balneară şi de recuperare, autorizata în condiţiile legii, denumita în continuare societate. (2) Societatea poate desfăşura şi alte activităţi, prevăzute în actul constitutiv, conexe cu activitatea de turism. (3) Pentru prestarea serviciilor de tratament balnear şi de recuperare, societatea poate să constituie propriile servicii medico-sanitare, acreditate ca baze de tratament, conform legii, cu personal medical şi paramedical propriu, sau să încheie contracte de parteneriat cu următoarele structuri medicale: a) Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti; b) unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordinea direcţiilor de sănătate publică, precum: spitalele de recuperare, sanatoriile balneare şi de recuperare, secţiile de profil din spitale, centrele medicale balneare şi de recuperare, ambulatoriile de recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice; c) cabinetele medicale de specialitate, în condiţiile legii; d) unităţile sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituţii, autorizate şi acreditate conform legii.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003.  +  Articolul 2În vederea realizării obiectului de activitate societatea trebuie să deţină în proprietate sau în folosinţa structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, de alimentaţie publică, tratament balnear şi de recuperare.  +  Articolul 3 (1) Când societatea încheie direct contracte de prestări de servicii turistice şi de tratament balnear şi de recuperare cu beneficiari interni şi externi, inclusiv cu casele de asigurări de sănătate şi cu alte structuri de asigurări sociale legal constituite, din ţara şi din străinătate, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) structura de primire turistică cu funcţiuni de tratament balnear şi de recuperare aflată în proprietatea sau, după caz, în folosinţa societăţii îndeplineşte criteriile de funcţionare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru ambulatoriul de specialitate; b) societatea are în mod obligatoriu un director medical, de profesie medic, care va coordona activitatea bazei de tratament, în conformitate cu prevederile legale.----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003. (2) Societăţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt asimilate unităţilor sanitare.----------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003.  +  Articolul 4Autorizarea şi controlul de specialitate al bazelor de tratament balnear şi de recuperare din cadrul societăţilor se realizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile legii.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 14 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 22 aprilie 2003.  +  Articolul 5Articolul 15 din ordonanţă Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare."

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul turismului,

  Alin Burcea,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii şi familiei,

  Daniela Bartos
  Bucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 152.-----------