ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 19 iunie 2000privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 27 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite prezenta ordonanța de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii: preventivă, curativă și de recuperare. (la 08-11-2001, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001. ) (2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcții al Ministerului Sănătății și Familiei: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultura fizica medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală. (la 08-11-2001, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății și Familiei". ) (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor și cu normele legale în vigoare. (la 08-11-2001, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001. ) (4) Condițiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) și dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practica se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății și familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 08-11-2001, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul Sănătății" cu sintagma "ministrul sănătății și familiei". ) (5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practica, în una dintre următoarele forme:Partea introductivă a alin. (5) a art. 1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății și Familiei".a) cabinet de practică individual;b) cabinete de practică grupate;c) cabinete de practică asociate;d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.  +  Articolul 2Persoana autorizata să își exercite profesiunea în mod independent este liberă să opteze sau să își schimbe opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiunii prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligația să înștiințeze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiunii, direcția de sănătate publică județeana, respectiv a municipiului București, și, după caz, direcțiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie. (la 08-11-2001, Art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "profesie" cu sintagma "profesiune". )  +  Capitolul II Înființarea, organizarea, funcționarea, înregistrarea și alte dispoziții referitoare la cabinetul de practică  +  Articolul 3(1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul căruia își desfășoară activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în condițiile legii, ca salariați sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) și, după caz, orice altă categorie de personal necesar. (la 08-11-2001, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001. ) (2) Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei convenții încheiate în scris între titularii a doua sau mai multe cabinete de practica individuală, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori colaboratorilor.(3) Cabinetele de practică grupate își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.(4) Condițiile grupării, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenția menționată la alin. (2).  +  Articolul 4(1) Cabinetele de practica asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul exercitării în comun a activității și a asigurării accesului permanent al pacienților la servicii conexe actului medical.(2) Titularii cabinetelor de practică asociate intră în relații cu terții, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.(3) Condițiile asocierii, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practică individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei convenții încheiate în scris.  +  Articolul 5(1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terții de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza și în limitele mandatului încredințat de ceilalți titulari.(2) Cabinetele de practică grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenția de grupare sau de asociere.(3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaților.  +  Articolul 6(1) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în forma scrisă între 2 sau mai mulți titulari asociați, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.(2) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relațiile cu terții de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societății.  +  Articolul 7(1) Cabinetele de practică grupate sau asociate și societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în condițiile legii, salariați sau colaboratori.(2) Contractele individuale de muncă și convențiile civile se încheie între salariați sau colaboratori și titularii cabinetelor de practică ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societății civile de practică, prevăzut în statutul acesteia.  +  Articolul 8Nivelul salariului sau al remunerației personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practica individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2), conform legii. (la 08-11-2001, Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001. )  +  Articolul 9(1) Titularii cabinetelor de practică, precum și personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripțiilor medicale, acurateții procedurilor efectuate și calității explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacienților.(2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătății și Familiei și din ministerele cu rețea sanitară proprie sau din unitățile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătății și familiei sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată rețea sanitară proprie, precum și de alte organe abilitate, potrivit legii. (la 08-11-2001, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății și Familiei" și a sintagmei "ministrul Sănătății" cu sintagma "ministrul sănătății și familiei". )  +  Articolul 10(1) Veniturile cabinetului de practică pot fi realizate din:a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate;b) servicii prestate cu plata directă din partea beneficiarilor;c) donații și sponsorizări;d) activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei sau a altor ministere cu rețea sanitară proprie; (la 08-11-2001, Lit. d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății și Familiei". ) e) alte surse, în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum și a celei excedentare din dotare.(2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practică se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitățile independente.  +  Articolul 11(1) Cabinetele de practică se înființează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) și (4).(2) Actul de înființare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmește și se păstrează de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și, după caz, de direcțiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei. (la 08-11-2001, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul Sănătății" cu sintagma "ministrul sănătății și familiei". ) (4) Denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activității acestuia.  +  Articolul 12(1) Cabinetele de practică se pot înființa în cadrul spațiilor în care se desfășoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, special amenajate și autorizate legal cu aceasta destinație.(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosință gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitație publică cabinetelor de practică sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.(4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului și în dotarea actualelor cabinete de practică pot fi date în folosința gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitație publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, a direcțiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie.(5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență este încadrat cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată și își desfășoară efectiv activitatea în spațiile menționate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) și (3).(6) Condițiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 13Persoanele juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical, înființate în temeiul altor acte normative, au obligația să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei. (la 08-11-2001, Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 598 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001. )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Președintele
  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Alexandru Ciocalteu
  ────────