LEGE nr. 286 din 19 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile şi sunt monumente de for public. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor."2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale construcţiilor ori lucrărilor, realizate din fonduri proprii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse în opere comemorative de război, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de război româneşti din ţară şi străinătate. Transferul bunurilor pe teritoriul României se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite. (4) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea lor."3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale bilaterale în domeniul comemorativ, precum şi ale protocoalelor încheiate în baza acestor acorduri."4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Toate mormintele şi operele comemorative de război vor avea asigurată o zonă de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii."5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire."6. La articolul 26, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:"q) organizează manifestări ştiinţifice şi sesiuni de comunicări, editează şi distribuie publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor;"7. La articolul 26, după litera y) se introduc şase noi litere, literele y^1)-y^6), cu următorul cuprins:"y^1) avizează regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război;y^2) publică Lista mormintelor şi operelor comemorative de război în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o actualizează ori de câte ori apar modificări;y^3) execută controlul la morminte şi opere comemorative de război privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul şantierelor având drept obiect mormintele şi operele comemorative de război, indiferent de regimul de proprietate, de natura operaţiunilor şi de sursa de finanţare;y^4) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, prin împuterniciţii săi, şi ia măsurile de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracţiunilor;y^5) susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a mormintelor/operelor comemorative de război, hotărăşte strategii şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de mormintele şi operele comemorative de război;y^6) editează, finanţează şi publică, anual, Buletinul informativ al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport şi în mediul virtual;"8. La articolul 36, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin morminte şi opere comemorative de război."9. La articolul 37, după litera b) se introduc trei noi litere, literele c)-e), cu următorul cuprins:"c) iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război; d) transmit anual Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor date despre starea de conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a acestora; e) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război şi aprobă planurile urbanistice zonale numai pe baza şi în condiţiile avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor."10. La articolul 38, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:"i) să asigure integritatea şi protecţia mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţine/administrează, să ia măsuri pentru apărare împotriva incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora; j) să comunice Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin; k) să notifice viitorul proprietar, chiriaş sau concesionar despre regimul juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin, precum şi obligaţia privind folosinţa mormintelor şi operelor comemorative de război."11. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei depunerea la Mormântul Ostaşului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevăzuţi la art. 2-4. (2) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostaşului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României. (3) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) desfăşurarea, în zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război, a manifestărilor care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morţi, precum şi asupra sentimentelor rudelor venite să se reculeagă; b) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor pentru lucrările propuse la mormintele şi operele comemorative de război sau în zonele de protecţie a acestora. (4) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) organizarea de activităţi comemorative la Mormântul Ostaşului Necunoscut cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Eroilor şi Zilei Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege; b) interzicerea dreptului de vizitare sau de fotografiere a mormintelor şi operelor comemorative de război de către proprietarii sau titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora. (5) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială următoarele fapte: a) înhumarea persoanelor decedate, altele decât cele prevăzute la art. 2-4, în spaţiile destinate mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora; b) construirea şi amplasarea de noi monumente comemorative, plăci, cenotafuri, cruci sau orice construcţie ridicată pe spaţiul destinat mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (6) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte: a) strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale; b) construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenţie asupra operelor comemorative de război fără aprobările şi avizele prevăzute de prezenta lege; c) neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire, conservare şi punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor; d) reamenajarea mormintelor şi operelor comemorative de război prin efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării operelor comemorative de război. Plata cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială se suportă de către cei vinovaţi; e) introducerea animalelor, pentru păscut sau adăpost, în cimitirele de război; f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare ale mormintelor şi operelor comemorative de război sau eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări în zonele de protecţie ale mormintelor şi operelor comemorative de război fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor."12. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru contravenţiile săvârşite pe întreg teritoriul naţional de către persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, sau de către primar şi împuterniciţii acestuia, pentru contravenţiile săvârşite pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de către persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele din aparatul propriu de lucru."13. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Contravenţiilor prevăzute la art. 48 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."14. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept şi preia tradiţiile istorice ale Societăţii «Mormintele Eroilor Căzuţi în Război», unica instituţie de stat din România cu atribuţii în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, care a funcţionat în perioada 1919-1948, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 19 noiembrie 2015.Nr. 286.------