HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- responsabili de sală şi supraveghetori, precum şi alte persoane care desfăşoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 7 alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare a concursului, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca şi membrii comisiei."2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţi şi membrii comisiei, precum şi instrucţiunile pentru responsabilii de sală şi supraveghetori."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  procuror Bogdan Gabor
  Bucureşti, 13 octombrie 2015.Nr. 1.051.-------