LEGE nr. 268 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. (2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro. (3) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro. (4) S.S.I.F. care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, care din acest motiv nu se poate afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e) va dispune de: a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; sau b) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b). (5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro. (6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să desfăşoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să deţină instrumente financiare în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii S.S.I.F. de a executa întocmai ordinele investitorilor; b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul iniţial al S.S.I.F.; c) S.S.I.F. îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză. (7) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare pe cont propriu în legătură cu dispoziţiile alin. (2), (3) şi (4). (8) A.S.F. este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia Uniunii Europene. (9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului iniţial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."2. La articolul I punctul 23 articolul 240, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 240. - (1) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispoziţiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora. (2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi şi performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente."3. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:"27^1. La articolul 273 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;»".4. La articolul I, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. După articolul 286^3 se introduce un nou articol, articolul 286^4, cu următorul cuprins:«Art. 286^4. - Condiţiile de cvorum şi de majoritate de vot necesare desfăşurării adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor unui operator de piaţă şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"5. Articolul II se abrogă.  +  Articolul II (1) Operatorii de piaţă şi S.I.F. iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea alinierii la prevederile art. 129, 286^3 şi 286^4 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 şi 286^4 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară. (3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administraţie/de supraveghere al unui operator de piaţă, respectiv al unui S.I.F., sau, după caz, al unui S.A.I. care administrează un S.I.F., a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. (4) Ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 286^3 şi 286^4 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piaţă şi S.I.F. pot stipula în actele constitutive cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, se modifică după cum urmează:- Articolul 80 se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 50 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) de a solicita autorităţilor judiciare competente indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor FIA administrate de AFIA subiecţi ai prezentei legi;".2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - (1) Încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, săvârşite de către administratorul EuVECA, depozitarii EuVECA şi/sau de către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere al administratorului EuVECA, directorii sau membrii directoratului administratorului EuVECA şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator EuVECA, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament. (3) Încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii. (4) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, săvârşite de către administratorul EuSEF, depozitarii EuSEF şi/sau de către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere al administratorului EuSEF, directorii sau membrii directoratului administratorului EuSEF şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator EuSEF, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament."3. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51 şi art. 51^1 alin. (2) şi (4) se sancţionează după cum urmează:".4. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51^1 alin. (2), odată cu sancţiunea contravenţională principală, A.S.F. poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013.(4^2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51^1 alin. (4), odată cu sancţiunea contravenţională principală, A.S.F. poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 6 noiembrie 2015.Nr. 268.-------