ACORD din 28 mai 2015 dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 bis din 30 octombrie 2015  Notă ──────────*) Ratificat de Legea nr. 233/2015 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 30 octombrie 2015.──────────

  Acord între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi

  pentru implementarea FATCA

  Întrucât România şi Statele Unite ale Americii (fiecare „Parte" şi împreună

  „Părţile") doresc să încheie un acord pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale prin asistenţă reciprocă în domeniul fiscal, pe baza unei infrastructuri eficiente pentru schimbul automat de informaţii;

  Întrucât Articolul 24 din Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind impozitele pe venit, semnată la Washington la 4 decembrie 1973 ("Convenţia") autorizează schimbul de informaţii în scopuri fiscale, inclusiv în mod automat;

  Întrucât Statele Unite ale Americii au adoptat prevederi cunoscute în mod obişnuit ca Legea privind Conformarea Fiscală aplicabilă Conturilor din Străinătate („FATCA"), care introduc un regim de raportare pentru instituţiile financiare cu privire la anumite conturi;

  Întrucât, România susţine obiectivul de politică care stă la baza al FATCA de îmbunătăţire a conformării fiscale;

  Întrucât FATCA a ridicat o serie de probleme, inclusiv faptul că instituţiile financiare din România ar putea să nu fie în măsură să îndeplinească anumite prevederi ale FATCA din cauza unor dificultăţi juridice interne;

  Întrucât, Statele Unite ale Americii colectează informaţii cu privire la anumite conturi deţinute de rezidenţi ai României administrate de instituţii financiare ale SUA şi se angajează să schimbe astfel de informaţii cu România şi să urmărească niveluri echivalente de schimb, cu condiţia implementării măsurilor de siguranţă şi a infrastructurii adecvate pentru o relaţie de schimb eficientă;

  Întrucât o abordare interguvernamentală a implementării FATCA ar soluţiona dificultăţile juridice şi ar reduce sarcinile instituţiilor financiare din România;

  Întrucât Părţile doresc să încheie un acord pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi asigurarea implementării FATCA pe baza raportării naţionale şi a schimbului automat reciproc în conformitate cu Convenţia şi sub rezerva confidenţialităţii şi a altor măsuri de protecţie prevăzute de aceasta, inclusiv a prevederilor care limitează utilizarea informaţiilor schimbate în baza Convenţiei;

  Părţile au convenit după cum urmează:

  Articolul 1 Definiţii

  1. 1. În scopul prezentului acord şi al anexelor la acesta („Acordul"), următorii termeni vor avea înţelesul prevăzut mai jos:

   1. a) Termenul „Statele Unite" înseamnă Statele Unite ale Americii, inclusiv Statele sale, dar nu include Teritoriile Statelor Unite. Orice referire la un

    Stat" al Statelor Unite include Districtul Columbia.

   2. b) Termenul „Teritoriu al Statelor Unite" înseamnă Samoa Americană, Federaţia Insulelor Nordice Mariana, Guam, Federaţia Puerto Rico sau Insulele Virgine ale Statelor Unite.

   3. c) Termenul „IRS" înseamnă Serviciul Fiscal al Statelor Unite.

   4. d) Termenul „România" înseamnă România.

   5. e) Termenul „Jurisdicţie Parteneră" înseamnă o jurisdicţie care are în vigoare un acord cu Statele Unite pentru facilitarea implementării FATCA. IRS va publica o listă care să menţioneze toate Jurisdicţiile Partenere.

   6. f) Termenul „Autoritate Competentă" înseamnă:

    1. (1) în cazul Statelor Unite, Secretarul Trezoreriei sau delegatul acestuia; şi

    2. (2) în cazul României, Ministrul Finanţelor Publice sau delegatul acestuia.

   7. g) Termenul „Instituţie Financiară" înseamnă o instituţie de custodie, o instituţie depozitară, o entitate de investiţii sau o societate de asigurări specificată.

   8. h) Termenul „Instituţie de Custodie" înseamnă orice entitate care deţine, ca parte substanţială a activităţii sale, active financiare în contul unor terţi. O entitate deţine, ca parte substanţială a activităţii sale, active financiare în contul unor terţi dacă venitul brut al entităţii atribuibil deţinerii de active financiare şi prestării serviciilor financiare conexe acestei activităţi este egal sau mai mare de 20% din venitul brut al entităţii în perioada mai scurtă dintre următoarele: (i) perioada de trei ani care se încheie la data de 31 decembrie (sau în ultima zi a unei perioade contabile care nu este un an calendaristic) anterior anului în care se efectuează calculul; sau (ii) perioada în cursul căreia a existat entitatea.

   9. i) Termenul „Instituţie Depozitară" înseamnă orice entitate care atrage depozite în cursul unei activităţi bancare obişnuite sau a unei activităţi similare.

   10. j) Termenul „Entitate de Investiţii" înseamnă orice entitate care desfăşoară ca activitate (sau este administrată de o entitate care are ca activitate) una sau mai multe dintre următoarele activităţi sau operaţiuni pentru sau în numele unui client:

    1. (1) tranzacţii cu instrumente de piaţă monetară (cecuri, bonuri de trezorerie, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, etc.); schimb valutar; instrumente în materie de schimb valutar, rata dobânzii şi indici bursieri; titluri de valoare transferabile; sau tranzacţii la termen cu mărfuri;

    2. (2) administrarea individuală şi colectivă a portofoliului; sau

    3. (3) orice altfel de activităţi de investiţii, de administrare sau de gestionare de fonduri sau bani în numele altor persoane.

     Acest sub-paragraf 1(j) va fi interpretat într-o manieră care să respecte limbajul similar prevăzut în definiţia „instituţiei financiare" din Recomandările Grupului de Acţiune Financiară.

   11. k) Termenul „Societate de Asigurări Specificată" înseamnă orice Entitate care este o societate de asigurări (sau societatea holding a unei societăţi de asigurări) care emite sau este obligată să efectueze plăţi cu privire la un

    contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau un contract de rentă viageră.

   12. l) Termenul „Instituţie Financiară din România" înseamnă (i) orice Instituţie Financiară care este rezidentă în România, dar excluzând orice sucursală a respectivei Instituţii Financiare care este localizată în afara României, şi (ii) orice sucursală a unei Instituţii Financiare care nu este rezidentă în România, dacă sucursala respectivă este localizată în România.

   13. m) Termenul „Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră" înseamnă

    (i) orice Instituţie Financiară înfiinţată într-o Jurisdicţie Parteneră, dar excluzând orice sucursală a respectivei Instituţii Financiare care este localizată în afara Jurisdicţiei Partenere, şi (ii) orice sucursală a unei Instituţii Financiare care nu e înfiinţată în Jurisdicţia Parteneră, dacă sucursala respectivă este localizată în Jurisdicţia Parteneră.

   14. n) Termenul „Instituţie Financiară Raportoare" înseamnă o Instituţie Financiară Raportoare din România sau o Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite, după cum cere contextul.

   15. o) Termenul „Instituţie Financiară Raportoare din România" înseamnă orice Instituţie Financiară din România care nu este o Instituţie Financiară Neraportoare a României.

   16. p) Termenul „Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite" înseamnă

    (i) orice Instituţie Financiară care este rezidentă în Statele Unite, dar excluzând orice sucursală a respectivei Instituţii Financiare care este localizată în afara Statelor Unite, şi (ii) orice sucursală a unei Instituţii Financiare care nu este rezidentă în Statele Unite, dacă respectiva sucursală este localizată în Statele Unite, cu condiţia ca Instituţia Financiară sau sucursala să deţină controlul, să primească sau să ia în custodie venitul în legătură cu care sunt solicitate informaţiile care urmează a fi schimbate în baza sub-paragraful (2)(b) al Articolului 2 din prezentul Acord.

   17. q) Termenul „Instituţie Financiară Neraportoare din România" înseamnă orice Instituţie Financiară din România sau altă Entitate rezidentă în România care este descrisă în Anexa II ca Instituţie Financiară Neraportoare din România sau care se califică în alt mod ca o Instituţie Financiară Străină (IFS) considerată conformă sau ca un beneficiar efectiv scutit, în baza Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite.

   18. r) Termenul „Instituţie Financiară Neparticipantă" înseamnă o IFS neparticipantă, aşa cum este definit termenul în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite, dar nu include o Instituţie Financiară din România sau altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră, alta decât o Instituţie Financiară tratată ca Instituţie Financiară Neparticipantă conform sub-paragrafului 2(b) al Articolului 5 din prezentul Acord sau conform prevederii corespunzătoare dintr-un acord încheiat între Statele Unite şi o Jurisdicţie Parteneră.

   19. s) Termenul „Cont Financiar" înseamnă un cont administrat de o Instituţie Financiară şi include:

    1. (1) în cazul unei entităţi care este o Instituţie Financiară numai pentru că este o entitate de investiţii, orice drepturi asupra capitalului sau datoriei Instituţiei Financiare (altele decât drepturile care sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată de valori mobiliare);

    2. (2) în cazul unei Instituţii Financiare care nu este prevăzută la sub- paragraful 1(s)(1) al prezentului Articol, orice drepturi asupra capitalului sau datoriei Instituţiei Financiare (altele decât drepturile care sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată de valori mobiliare), dacă (i) valoarea drepturilor aferente capitalului sau datoriei este determinată, în mod direct sau indirect, în principal prin referire la active care dau naştere unor plăţi care sunt impozabile prin reţinere la sursă în Statele Unite, şi (ii) categoria de drepturi a fost stabilită cu scopul de a evita raportarea în conformitate cu prezentul Acord; şi

    3. (3) orice contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau orice contract de rentă viageră emis sau administrat de o Instituţie Financiară, altul decât o rentă viageră pe viaţă imediată, nelegată de investiţii, netransferabilă, emisă unei persoane fizice şi care corespunde unei pensii sau unei indemnizaţii de invaliditate furnizate în cadrul unui cont care este exclus din definiţia Contului Financiar din Anexa II.

     Fără a aduce atingere celor de mai sus, termenul „Cont Financiar" nu include un cont care este exclus din definiţia Contului Financiar din Anexa II. Pentru scopul prezentului Acord, drepturile sunt "tranzacţionate în mod regulat"

     dacă există în permanenţă un volum semnificativ de tranzacţionare cu privire la aceste drepturi, iar "o piaţă reglementată de valori mobiliare" înseamnă un loc de tranzacţionare recunoscut şi supravegheat oficial de către o autoritate guvernamentală de unde este localizată piaţa şi o valoare anuală semnificativă a acţiunilor tranzacţionate în acel loc. Pentru scopul acestui subparagraf 1(s), un drept într-o Instituţie Financiară nu este "tranzacţionat în mod regulat" şi este tratat ca un Cont Financiar dacă deţinătorul dreptului (altul decât o Instituţie Financiară care acţionează ca un intermediar) este înregistrat în registrele unei astfel de Instituţii Financiare. Propoziţia anterioară nu se aplică drepturilor care sunt înregistrate pentru prima dată în registrele unei astfel de Instituţii Financiare anterior datei de 1 iulie 2014 şi cu privire la drepturile înregistrate pentru prima dată în registrele unei astfel de Instituţii Financiare la sau după data de 1 iulie 2014, o instituţie financiară nu trebuie să aplice prevederile propoziţiei anterioare. înainte de 1 ianuarie 2016.

   20. t) Termenul „Cont de Depozit" include orice cont comercial, curent, de economii, la termen sau un cont de consemnaţiuni sau un cont evidenţiat printr-un certificat de depozit, certificat de consemnaţiuni, certificat de investiţii, certificat de îndatorare sau alt instrument similar menţinut de o Instituţie Financiară în cursul unei activităţi bancare obişnuite sau a unei activităţi similare. Un Cont de Depozit include de asemenea şi o sumă deţinută de o societate de asigurări în baza unui contract de investiţii garantat sau a unui acord similar care are drept scop plata sau creditarea dobânzii către titular.

   21. u) Termenul „Cont de Custodie" înseamnă un cont (altul decât un Contract de Asigurare sau un Contract de Rentă Viageră) în beneficiul unei alte persoane care deţine orice instrument financiar sau contract deţinut pentru investiţii (inclusiv, dar fără a se limita la, o parte socială sau acţiune într-o corporaţie, un titlu de stat, o obligaţiune de stat, un titlu de creanţă sau un alt titlu de îndatorare, o tranzacţie valutară sau cu mărfuri, un contract de asigurare pe riscul incapacităţii de plată, un contract swap bazat pe un indice nefinanciar, un contract principal noţional, un Contract de Asigurare sau un Contract de Rentă Viageră şi orice opţiune sau alt instrument derivat).

   22. v) Termenul „Drepturi asupra Capitalului" înseamnă, în cazul unui parteneriat care este o Instituţie Financiară, fie un drept asupra capitalului,

    fie un drept asupra profitului parteneriatului. În cazul unui trust care este o Instituţie Financiară, un Drept asupra Capitalului este considerat a fi deţinut de orice persoană tratată ca constituitor sau beneficiar al tuturor sau a unei părţi din trust, sau orice altă persoană fizică care exercită controlul final efectiv asupra trustului. O Persoană Specificată din Statele Unite va fi tratată ca fiind beneficiarul unui trust străin dacă această Persoană Specificată din Statele Unite are dreptul de a primi în mod direct sau indirect (de exemplu, printr-o persoană desemnată) o distribuire obligatorie sau poate primi direct sau indirect o distribuire discreţionară din partea trustului.

   23. w) Termenul „Contract de Asigurare" înseamnă un contract (altul decât un contract de rentă viageră) în baza căruia emitentul convine să plătească o sumă în momentul producerii unui eventual risc specificat care implică mortalitatea, morbiditatea, accidentul, răspunderea sau proprietatea.

   24. x) Termenul „Contract de Rentă Viageră" înseamnă un contract în baza căruia emitentul convine să efectueze plăţi pentru o perioadă de timp stabilită în totalitate sau în parte cu privire la durata estimată de viaţă a uneia sau a mai multor persoane fizice. Termenul include şi un contract care este considerat a fi un contract de rentă viageră în conformitate cu legea, reglementarea sau practica din jurisdicţia în care a fost emis contractul şi în baza căruia emitentul convine să efectueze plăţi pentru o perioadă de mai mulţi ani.

   25. y) Termenul „Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare" înseamnă un contract de asigurare (altul decât un contract de reasigurare între două societăţi de asigurare) care are o valoare de răscumpărare mai mare de 50.000 $.

   26. ``) Termenul „Valoare de Răscumpărare" înseamnă suma cea mai mare dintre

    (i) suma pe care deţinătorul poliţei are dreptul să o primească în momentul rezilierii sau încetării contractului (calculată fără a scădea eventualele taxe de reziliere sau împrumuturi de poliţă) şi (ii) suma pe care deţinătorul poliţei o poate împrumuta în baza contractului sau în legătură cu acesta. Fără a aduce atingere celor de mai sus, termenul „Valoare de Răscumpărare" nu include o sumă plătibilă în baza unui Contract de Asigurare ca:

    1. (1) indemnizaţie pentru o daună corporală, o boală sau o altă plată reparatorie pentru o pierdere economică ce survine în momentul producerii evenimentului asigurat;

    2. (2) rambursare către deţinătorul poliţei a unei prime plătite anterior în baza unui Contract de Asigurare (alta decât în baza unui contact de asigurare de viaţă) din cauza anulării sau încetării poliţei, diminuării expunerii la risc în timpul duratei efective a Contractului de Asigurare sau care decurge dintr-o recalculare a primei datorită corectării unei erori de înscriere sau a altei erori similare; sau

    3. (3) dividend al deţinătorului de poliţă bazat pe experienţa de subscriere a contractului sau a grupului implicat.

   27. aa) Termenul „Cont Raportabil" înseamnă un Cont Raportabil din Statele Unite sau un Cont Raportabil din România, după cum cere contextul.

   28. bb) Termenul „Cont Raportabil din România" înseamnă un Cont Financiar menţinut de o Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite, dacă (i) în cazul unui Cont de Depozit, contul este deţinut de o persoană fizică rezidentă în România şi într-un an calendaristic dat se plăteşte către un astfel de cont o dobândă mai mare de 10 $; sau (ii) în cazul unui Cont Financiar, altul decât un Cont de Depozit, Titularul Contului este un rezident al României, inclusiv o entitate care atestă că este rezident al României în scopuri fiscale, pentru care se plăteşte sau se creditează un venit din surse din Statele Unite care face obiectul raportării în baza capitolului 3 al sub- titlului A sau capitolului 61 al sub-titlului F din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

   29. cc) Termenul „Cont Raportabil din Statele Unite" înseamnă un Cont Financiar menţinut de o Instituţie Financiară Raportoare din România şi deţinut de una sau mai multe Persoane Specificate din Statele Unite sau de o Entitate din afara Statelor Unite controlată de una sau mai multe persoane care sunt Persoane Specificate din Statele Unite. Fără a aduce atingere celor de mai sus, un cont nu va fi tratat drept Cont Raportabil din Statele Unite dacă un astfel de cont nu este identificat drept Cont Raportabil din Statele Unite după aplicarea procedurilor de conformare din Anexa I.

   30. dd) Termenul „Titular de Cont" înseamnă persoana menţionată sau identificată ca titular al unui Cont Financiar de către Instituţia Financiară care menţine contul. O persoană, alta decât o Instituţie Financiară, care deţine un Cont Financiar în beneficiul sau în contul altei persoane în calitate de agent,

    custode, împuternicit, semnatar, consultant de investiţii sau intermediar, nu este considerată ca fiind deţinător al contului în sensul prezentului Acord, cealaltă persoană fiind considerată că deţine contul. În scopul propoziţiei imediat precedente, termenul „Instituţie Financiară" nu include o Instituţie Financiară organizată sau încorporată într-un Teritoriu din Statele Unite. În cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau al unui Contract de Rentă Viageră, Titularul de Cont este orice persoană care are dreptul să acceseze Valoarea de Răscumpărare sau să schimbe beneficiarul contractului. Dacă nicio persoană nu poate accesa Valoarea de Răscumpărare sau nu poate schimba beneficiarul, Titularul de Cont este orice persoană desemnată ca proprietar în contract şi orice persoană având un drept legitim la plată în baza termenilor contractului. În momentul ajungerii la maturitate a unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau a unui Contract de Rentă Viageră, fiecare persoană îndreptăţită să primească o plată în baza contractului este tratată ca Titular de Cont.

   31. ee) Termenul „Persoană din Statele Unite" înseamnă un cetăţean sau o persoană fizică rezidentă în Statele Unite, un parteneriat sau o corporaţie organizată în Statele Unite sau în baza legilor din Statele Unite sau din orice Stat al acestora, un trust dacă (i) o instanţă din Statele Unite ar avea autoritatea în baza legii aplicabile de a emite ordine sau hotărâri judecătoreşti referitoare în mod substanţial la toate aspectele legate de administrarea trustului şi (ii) una sau mai multe persoane din Statele Unite au autoritatea de a controla toate deciziile substanţiale ale trustului sau un patrimoniu succesoral al unei persoane decedate care a fost cetăţean sau rezident al Statelor Unite. Prezentul sub-paragraf 1(ee) va fi interpretat conform Codului Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

   32. ff) Termenul „Persoană Specificată din Statele Unite" înseamnă o Persoană din Statele Unite, alta decât: (i) o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe una sau mai multe pieţe reglementate de valori mobiliare; (ii) orice societate care este membră a aceluiaşi grup afiliat extins, aşa cum este definit în secţiunea 1471(e)(2) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, ca şi o societate descrisă în clauza (i); (iii) Statele Unite sau orice agenţie sau instituţie deţinută în totalitate de Statele Unite; (iv) orice Stat al Statelor Unite, orice Teritoriu al Statelor Unite, orice

    subdiviziune politică a oricăreia dintre cele de mai sus sau orice agenţie sau instituţie deţinută în totalitate de oricare sau de mai multe dintre cele de mai sus; (v) orice organizaţie scutită de impozitare în baza secţiunii 501(a) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite sau un plan individual de pensionare, aşa cum este definit în secţiunea 7701(a)(37) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; (vi) orice bancă, aşa cum este definită în secţiunea 581 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; (vii) orice trust de investiţii imobiliare, aşa cum este definit în secţiunea 856 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; (viii) orice societate reglementată de investiţii, aşa cum este definită în secţiunea 851 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite sau orice entitate înregistrată la Comisia pentru Burse de Valori din Statele Unite în baza Legii din 1940 privind Societăţile de Investiţii (15 U.S.C. 80a-64); (ix) orice fond mutual obişnuit, aşa cum este definit în secţiunea 584(a) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; (x) orice trust care este scutit de impozit în baza secţiunii 664(c) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite sau care este descris în secţiunea 4947(a)(1) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; (xi) un dealer de titluri de valoare, mărfuri sau instrumente financiare derivate (inclusiv contracte principale noţionale, futures, la termen şi opţiuni) care este înregistrat ca atare în baza legislaţiei Statelor Unite sau a oricărui Stat al Statelor Unite; (xii) un broker, aşa cum este definit în secţiunea 6045(c) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite; sau (xiii) orice plan care este derulat printr-un trust scutit de impozit, descris în secţiunea 403(b) sau secţiunea 457(g) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

   33. gg) Termenul „Entitate" înseamnă o persoană juridică sau un aranjament legal de tipul trustului.

   34. hh) Termenul „Entitate care nu este din Statele Unite" înseamnă o Entitate care nu este o Persoană din Statele Unite.

    ii) Termenul „Plată care poate fi Impozitată prin reţinere la Sursă în Statele Unite" înseamnă orice plată de dobândă (inclusiv orice reducere la emiterea iniţială), dividende, chirii, salarii, prime, rente viagere, compensaţii, remuneraţii, onorarii şi alte câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, profituri şi venituri, dacă o astfel de plată provine din surse situate în Statele Unite. Fără a aduce atingere celor de mai sus, o Plată care poate fi Impozitată prin reţinere la Sursă în Statele Unite nu include

    orice plată care nu este tratată drept plată care poate fi impozitată prin reţinere la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite.

    1. jj) O Entitate este o „Entitate afiliată" a altei Entităţi dacă oricare dintre Entităţi o controlează pe cealaltă Entitate sau cele două Entităţi se află sub acelaşi control. În acest scop, controlul include deţinerea directă sau indirectă a peste 50% din voturile sau valoarea unei Entităţi. Fără a aduce atingere celor de mai sus, România poate trata o Entitate ca nefiind o Entitate afiliată a altei Entităţi dacă cele două Entităţi nu sunt membre ale aceluiaşi grup afiliat extins, aşa cum este definit în secţiunea 1471(e)(2) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

    2. kk) Termenul „TIN din Statele Unite" înseamnă un număr federal de identificare a contribuabilului din Statele Unite.

    3. ll) Termenul „CIF din România" înseamnă un număr de identificare a contribuabilului din România.

    4. mm) Termenul „Persoane care Controlează" înseamnă persoanele fizice care exercită controlul asupra unei Entităţi. În cazul unui trust, acest termen înseamnă constituitorul, administratorii, protectorul (dacă există), beneficiarii sau clasa de beneficiari şi orice altă persoană fizică care exercită controlul final efectiv asupra trustului şi în cazul unui aranjament legal, altul decât un trust, acest termen înseamnă persoanele aflate pe poziţii echivalente sau similare. Termenul „Persoane care Controlează" va fi interpretat într-o manieră care să respecte Recomandările Grupului de Acţiune Financiară.

  2. 2. Orice termen care nu este definit în alt mod în prezentul Acord, cu excepţia cazului în care contextul cere o interpretare diferită sau Autorităţile Competente convin asupra unui înţeles comun (permis de legea naţională), va avea înţelesul pe care îl are în momentul respectiv conform legislaţiei Părţii care aplică prezentul Acord, orice înţeles în baza legislaţiei fiscale aplicabile a acelei Părţi prevalând asupra înţelesului dat termenului de alte legi ale acelei Părţi.

  Articolul 2

  Obligaţii de a obţine şi de a schimba informaţii cu privire la conturile raportabile

  1. 1. Sub rezerva prevederilor Articolului 3 din prezentul Acord, fiecare Parte va obţine informaţiile menţionate la paragraful 2 din prezentul Articol cu privire la toate Conturile Raportabile şi va schimba anual în mod automat aceste informaţii cu cealaltă Parte, în conformitate cu prevederile Articolului 24 din Convenţie.

  2. 2. Informaţiile care se vor obţine şi schimba sunt:

   1. a) În cazul României, cu privire la fiecare Cont Raportabil din Statele Unite al fiecărei Instituţii Financiare Raportoare din România:

    1. (1) numele, adresa şi TIN din Statele Unite ale fiecărei Persoane Specificate din Statele Unite care este Titular de Cont al contului respectiv şi, în cazul unei Entităţi din afara Statelor Unite care, în urma aplicării procedurilor de conformare prevăzute în Anexa I, este identificată ca având una sau mai multe persoane care exercită controlul care sunt Persoane Specificate din Statele Unite, numele, adresa şi TIN din Statele Unite (dacă există) ale entităţii respective şi ale fiecărei Persoane Specificate din Statele Unite;

    2. (2) numărul de cont (sau un echivalent funcţional, în absenţa unui număr de cont);

    3. (3) numele şi numărul de identificare fiscală al Instituţiei Financiare Raportoare din România;

    4. (4) soldul sau valoarea contului (inclusiv, în cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau al unui Contract de Rentă Viageră, Valoarea de Răscumpărare sau valoarea de reziliere) la sfârşitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade adecvate de raportare sau, dacă respectivul cont a fost închis în timpul anului respectiv, imediat înainte de închidere;

    5. (5) în cazul oricărui Cont de Custodie:

     1. (A) suma totală brută a dobânzilor, suma totală brută a dividendelor şi suma totală brută a altor venituri generate cu privire la activele deţinute în cont, în

      fiecare caz plătită sau creditată în cont (sau referitor la cont) în cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare; şi

     2. (B) câştigurile totale brute din vânzarea sau răscumpărarea de proprietăţi plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare cu privire la care Instituţia Financiară Raportoare din România a acţionat în calitate de custode, broker, împuternicit sau în alt mod ca agent al Titularului de Cont;

    6. (6) în cazul oricărui Cont de Depozit, suma totală brută a dobânzii plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare; şi

    7. (7) în cazul oricărui cont care nu a fost menţionat la sub- paragraful 2(a)(5) sau 2(a)(6) din prezentul Articol, suma totală brută plătită sau creditată Titularului de Cont referitor la cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare cu privire la care Instituţia Financiară Raportoare din România este debitoare sau datoare să o plătească, inclusiv suma totală a oricăror plăţi de răscumpărare efectuate către Titularul de Cont în cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare.

   2. b) În cazul Statelor Unite, cu privire la fiecare Cont Raportabil din România al fiecărei Instituţii Financiare Raportoare din Statele Unite:

    1. (1) numele, adresa şi CIF din România al oricărei persoane care este rezidentă în România şi care este un Titular de Cont;

    2. (2) numărul de cont (sau un echivalent funcţional, în absenţa unui număr de cont);

    3. (3) numele şi numărul de identificare al Instituţiei Financiare Raportoare din Statele Unite;

    4. (4) suma brută a dobânzii plătite într-un Cont de Depozit;

    5. (5) suma brută a dividendelor obţinute din surse din Statele Unite plătite sau creditate în cont; şi

    6. (6) suma brută a altor venituri din surse din Statele Unite plătite sau creditate în cont, în măsura în care aceasta face obiectul raportării conform capitolului 3 al subtitlului A sau capitolului 61 al subtitlului F din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

  Articolul 3

  Perioada şi Modalitatea de Efectuare a Schimbului de Informaţii

  1. 1. În scopul îndeplinirii obligaţiei de efectuare a schimbului de informaţii prevăzută la Articolul 2 din prezentul Acord, suma şi caracterizarea plăţilor efectuate cu privire la un Cont Raportabil din Statele Unite pot fi stabilite conform principiilor legislaţiei fiscale din România, iar suma şi caracterizarea plăţilor efectuate cu privire la un Cont Raportabil din România pot fi stabilite în conformitate cu principiile legilor federale din Statele Unite privind impozitarea veniturilor.

  2. 2. În scopul îndeplinirii obligaţiei de efectuare a schimbului de informaţii prevăzută la Articolul 2 din prezentul Acord, pentru informaţiile schimbate se stabileşte moneda în care este denominată fiecare sumă vizată.

  3. 3. Cu privire la paragraful 2 al Articolului 2 din prezentul Acord, informaţiile vor fi obţinute şi schimbate cu privire la anul 2014 şi toţi anii ulteriori, exceptând:

   1. a) în cazul României:

    1. (1) informaţiile care se vor obţine şi se vor schimba cu privire la anul 2014 sunt doar cele descrise la sub-paragrafele de la 2(a)(1) la 2(a)(4) ale Articolului 2 din prezentul Acord;

    2. (2) informaţiile care se vor obţine şi se vor schimba cu privire la anul 2015 sunt informaţiile descrise la sub-paragrafele de la 2(a)(1) la 2(a)(7) ale Articolului 2 din prezentul Acord, cu excepţia câştigurilor brute descrise la sub-paragraful 2(a)(5)(B) al Articolului 2 din prezentul Acord; şi

    3. (3) informaţiile care se vor obţine şi se vor schimba cu privire la anul 2016 şi anii următori sunt informaţiile descrise la sub- paragrafele de la 2(a)(1) la 2(a)(7) ale Articolului 2 din prezentul Acord;

   2. b) în cazul Statelor Unite, informaţiile care se vor obţine şi se vor schimba cu privire la anul 2014 şi anii ulteriori sunt toate informaţiile identificate la sub-paragraful 2(b) al Articolului 2 din prezentul Acord.

  4. 4. Indiferent de prevederile paragrafului 3 al prezentului Articol, cu privire la fiecare Cont Raportabil care este menţinut de o Instituţie Financiară Raportoare începând cu 30 iunie 2014 şi în baza paragrafului 4 al Articolului 6 din prezentul Acord, Părţile nu au obligaţia să obţină şi să includă în cadrul schimbului de informaţii CIF din România sau TIN din Statele Unite, după caz, al oricărei persoane vizate, dacă numărul de identificare al respectivului contribuabil nu se află în evidenţele Instituţiei Financiare Raportoare. În acest caz, Părţile vor obţine şi vor include în cadrul schimbului de informaţii data naşterii persoanei vizate, dacă Instituţia Financiară Raportoare deţine această dată a naşterii în evidenţele sale.

  5. 5. În conformitate cu paragrafele 3 şi 4 din prezentul Articol, informaţiile descrise în Articolul 2 din prezentul Acord vor fi schimbate în termen de nouă luni de la sfârşitul anului calendaristic la care se referă informaţiile respective.

  6. 6. Autorităţile Competente din România şi din Statele Unite vor încheia un acord sau o înţelegere în baza Proceduri amiabile prevăzute la Articolul 23 din Convenţie, care:

   1. a) stabileşte procedurile privind obligaţiile de efectuare a schimbului automat de informaţii menţionate în Articolul 2 din prezentul Acord;

   2. b) prevede regulile şi procedurile care pot fi necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Articolul 5 din prezentul Acord; şi

   3. c) stabileşte, dacă este necesar, procedurile pentru schimbul de informaţii raportate în conformitate cu sub-paragraful 1(b) al Articolului 4 din prezentul Acord.

  7. 7. Toate informaţiile schimbate sunt supuse confidenţialităţii şi altor măsuri de protecţie prevăzute de Convenţie, inclusiv a prevederilor care limitează utilizarea informaţiilor care fac obiectul schimbului.

  8. 8. După intrarea în vigoare a prezentului Acord, fiecare Autoritate Competentă va furniza o notificare scrisă celeilalte Autorităţi Competente în momentul când este convinsă că jurisdicţia celeilalte Autorităţi Competente are implementate (i) măsuri de siguranţă adecvate pentru a asigura că informaţiile primite în baza prezentului Acord vor rămâne confidenţiale şi vor fi folosite exclusiv în scopuri fiscale şi (ii) infrastructura pentru o relaţie eficientă de schimb de informaţii (inclusiv procedee stabilite pentru asigurarea unor schimburi de informaţii la timp, corecte şi confidenţiale, a unor comunicări eficiente şi sigure şi a unor capacităţi demonstrate de a soluţiona cu promptitudine întrebările şi preocupările cu privire la schimburile sau solicitările de schimburi de informaţii şi de a administra prevederile Articolului 5 din prezentul Acord). Autorităţile Competente se vor strădui cu bună credinţă să se întâlnească, înainte de septembrie 2015, în vederea stabilirii faptului că fiecare jurisdicţie are implementate astfel de măsuri de siguranţă şi infrastructură.

  9. 9. Obligaţiile Părţilor de a obţine şi de a schimba informaţii în baza Articolului 2 din prezentul Acord intră în vigoare la data ultimei notificări scrise menţionate la paragraful 8 din prezentul Articol. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă Autoritatea Competentă din România este convinsă de faptul că Statele Unite are implementate măsurile de siguranţă şi infrastructura menţionate la paragraful 8 din prezentul Articol, dar Autoritatea Competentă din Statele Unite solicită timp suplimentar pentru a stabili că România are implementate astfel de măsuri de siguranţă şi infrastructură, obligaţia României de a obţine şi de a schimba informaţii în baza Articolului 2 din prezentul Acord va intra în vigoare la data notificării scrise transmisă de Autoritatea Competentă din România către Autoritatea Competentă din Statele Unite în conformitate cu paragraful 8 al prezentului Articol.

  10. 10. Prezentul Acord îşi va înceta valabilitatea la 12 luni după intrarea sa în vigoare în cazul în care Articolul 2 din prezentul Acord nu se aplică pentru oricare dintre Părţi până la acea dată, în conformitate cu paragraful 9 al prezentului Articol.

  Articolul 4

  Aplicarea FATCA pentru Instituţiile Financiare din România

  1. 1. Tratamentul aplicabil Instituţiilor Financiare Raportoare din România. Fiecare Instituţie Financiară Raportoare din România va fi tratată ca şi instituţie conformă şi nu va face obiectul reţinerii în baza secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite dacă România îşi respectă obligaţiile prevăzute de Articolele 2 şi 3 din prezentul Acord cu privire la respectiva Instituţie Financiară Raportoare din România şi Instituţia Financiară Raportoare din România:

   1. a) identifică Conturile Raportoare din Statele Unite şi raportează anual către Autoritatea Competentă din România informaţiile necesare a fi raportate, conform sub-paragrafului 2(a) al Articolului 2 din prezentul Acord, la termenele şi în maniera descrise la Articolul 3 din prezentul Acord;

   2. b) pentru fiecare dintre anii 2015 şi 2016, raportează anual către Autoritatea Competentă din România numele fiecărei Instituţii Financiare Neparticipante către care a efectuat plăţi şi suma totală a acestor plăţi;

   3. c) respectă cerinţele de înregistrare specifice de pe website-ul de înregistrare FATCA al IRS;

   4. d) în măsura în care o Instituţie Financiară Raportoare din România (i) acţionează ca intermediar calificat (în scopul secţiunii 1441 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite) care a ales să-şi asume responsabilitatea primară de reţinere la sursă, conform capitolului 3 al subtitlului A din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, (ii) este un parteneriat străin care a ales să acţioneze ca un parteneriat străin care face reţinere la sursă (în scopul secţiunilor 1441 şi 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite) sau (iii) este un trust străin care a ales să acţioneze ca un trust străin care face reţinere la sursă (în scopul secţiunilor 1441 şi 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite), reţine 30 la sută din orice Plăţi care pot fi Impozitate prin reţinere la Sursă în Statele Unite către orice Instituţie Financiară Neparticipantă; şi

   5. e) în cazul unei Instituţii Financiare Raportoare din România care nu este descrisă la sub-paragraful 1(d) din prezentul Articol şi care efectuează o plată sau care acţionează ca intermediar cu privire la o Plată care poate fi Impozitată prin reţinere la Sursă în Statele Unite către orice

    Instituţie Financiară Neparticipantă, Instituţia Financiară Raportoare din România furnizează oricărui plătitor imediat al respectivei Plăţi care poate fi Impozitată prin reţinere la Sursă în Statele Unite informaţiile necesare pentru ca reţinerea la sursă şi raportarea să se efectueze în legătură cu plata respectivă.

    Fără a aduce atingere celor de mai sus, o Instituţie Financiară Raportoare din România cu privire la care condiţiile prezentului paragraf 1 nu sunt îndeplinite, nu va face obiectul reţinerii la sursă conform secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, cu excepţia cazului în care respectiva Instituţie Financiară Raportoare din România este tratată de IRS ca o Instituţie Financiară Neparticipantă conform sub-paragrafului 2(b) din Articolul 5 din prezentul Acord.

  2. 2. Suspendarea regulilor privind conturile recalcitrante. Statele Unite nu vor solicita unei Instituţii Financiare Raportoare din România să reţină la sursă impozit conform secţiunii 1471 sau 1472 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite cu privire la un cont deţinut de un titular de cont recalcitrant (aşa cum este definit în secţiunea 1471(d)(6) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite), sau să închidă un astfel de cont, dacă Autoritatea Competentă din Statele Unite primeşte informaţiile prevăzute la sub-paragraful 2(a) din Articolul 2 din prezentul Acord cu privire la un astfel de cont, cu respectarea prevederilor Articolului 3 din prezentul Acord.

  3. 3. Tratamentul specific al planurilor de pensii din România. Statele Unite vor trata ca IFS-uri considerate conforme sau ca beneficiari efectivi scutiţi, după caz, în scopul secţiunilor 1471 şi 1472 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, planurile de pensii din România descrise în Anexa II. În acest scop, un plan de pensii din România include o Entitate stabilită sau situată în România şi reglementată de România sau un aranjament contractual sau juridic predeterminat, administrat pentru a furniza pensii sau beneficii de pensionare sau pentru a obţine venituri pentru asigurarea acestor beneficii, în baza legislaţiei României şi reglementat în privinţa contribuţiilor, distribuţiilor, raportărilor, sponsorizării şi impozitării.

  4. 4. Identificarea şi tratamentul altor IFS-uri considerate conforme şi a altor beneficiari efectivi scutiţi. Statele Unite vor trata fiecare Instituţie

   Financiară Neraportoare din România ca o IFS considerată conformă sau ca un beneficiar efectiv scutit, după caz, în scopul secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

  5. 5. Reguli speciale cu privire la entităţile afiliate şi sucursalele care sunt Instituţii Financiare Neparticipante. Dacă o Instituţie Financiară din România, care de altfel îndeplineşte cerinţele descrise la paragraful 1 din prezentul Articol sau care este descrisă în paragraful 3 sau 4 din prezentul Articol, are o Entitate afiliată sau o sucursală care operează într-o jurisdicţie care împiedică respectiva Entitate afiliată sau sucursală să îndeplinească obligaţiile unei IFS participante sau ale unei IFS considerată conformă în scopul secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite sau are o Entitate afiliată sau o sucursală tratată ca o Instituţie Financiară Neparticipantă numai datorită expirării regulii tranziţionale pentru IFS-urile limitate sau sucursalele limitate conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite, respectiva Instituţie Financiară din România va continua să fie considerată conformă cu termenii prezentului Acord şi va continua să fie tratată ca o IFS considerată conformă sau ca un beneficiar efectiv scutit, după caz, în scopul secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, cu condiţia ca:

   1. a) Instituţia Financiară din România să trateze fiecare astfel de Entitate afiliată sau sucursală ca pe o Instituţie Financiară Neparticipantă distinctă în scopul tuturor cerinţelor de raportare şi de reţinere la sursă din prezentul Acord şi fiecare astfel de Entitate afiliată sau sucursală să se identifice agenţilor care reţin la sursă ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă;

   2. b) fiecare astfel de Instituţie afiliată sau sucursală să-şi identifice conturile din Statele Unite şi să raporteze informaţiile cu privire la acele conturi conform cerinţelor din secţiunea 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite în măsura permisă de legislaţia relevantă cu privire la Entitatea afiliată sau sucursala respectivă; şi

   3. c) Entitatea afiliată sau sucursala respectivă să nu solicite în mod specific conturi din Statele Unite deţinute de persoane care nu sunt rezidente în jurisdicţia unde este situată respectiva Entitate afiliată sau sucursală sau conturi deţinute de Instituţii Financiare Neparticipante care nu sunt înfiinţate în jurisdicţia unde este situată respectiva

    Entitate afiliată sau sucursală, şi respectiva Entitate afiliată sau sucursală să nu fie folosită de Instituţia Financiară din România sau de orice altă Entitate afiliată pentru a evita obligaţiile prevăzute de prezentul Acord sau de secţiunea 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, după caz.

  6. 6. Coordonarea sincronizării. Fără a aduce atingere paragrafelor 3 şi 5 de la Articolul 3 din prezentul Acord:

   1. a) România nu va fi obligată să obţină şi să schimbe informaţii cu privire la un an calendaristic care este anterior anului calendaristic în legătură cu care sunt solicitate informaţii similare pentru a fi raportate către IRS de către IFS-urile participante conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite;

   2. b) România nu va fi obligată să iniţieze schimbul de informaţii anterior datei până la care IFS-urile participante trebuie să raporteze informaţii similare către IRS în baza Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite;

   3. c) Statele Unite nu vor fi obligate să obţină şi să schimbe informaţii cu privire la un an calendaristic care este anterior primului an calendaristic cu privire la care România trebuie să obţină şi să schimbe informaţii; şi

   4. d) Statele Unite nu vor fi obligate să iniţieze schimbul de informaţii anterior datei până la care România trebuie să iniţieze schimbul de informaţii.

  7. 7. Coordonarea definiţiilor cu Reglementările Trezoreriei Statelor Unite. Fără a aduce atingere Articolului 1 al prezentului Acord şi definiţiilor prevăzute în Anexele la prezentul Acord, în implementarea prezentului Acord, România poate folosi şi poate permite Instituţiilor Financiare din România să folosească o definiţie din Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite în locul definiţiei corespunzătoare din prezentul Acord, cu condiţia ca o astfel de aplicare să nu afecteze scopurile prezentului Acord.

  Articolul 5

  Colaborarea privind conformarea şi implementarea

  1. 1. Erori minore şi administrative. O Autoritate Competentă va notifica Autoritatea Competentă a celeilalte Părţi atunci când prima Autoritate Competentă menţionată are motive să creadă că erori administrative sau alte erori minore ar fi putut să conducă la raportarea de informaţii incorecte sau incomplete sau să determine alte încălcări ale prezentului Acord. Autoritatea Competentă a celeilalte Părţi va aplica prevederile din legislaţia sa internă (inclusiv penalităţile aplicabile) pentru a obţine informaţii corectate şi/sau complete sau pentru a rezolva alte încălcări ale prezentului Acord.

  2. 2. Neconformare semnificativă.

   1. a) O Autoritate Competentă va notifica Autoritatea Competentă a celeilalte Părţi atunci când prima Autoritate Competentă menţionată a stabilit că există o neconformare semnificativă faţă de obligaţiile din prezentul Acord cu privire la o Instituţie Financiară Raportoare din cealaltă jurisdicţie. Autoritatea Competentă a celeilalte Părţi va aplica legislaţia sa internă (inclusiv penalităţile aplicabile) pentru a rezolva neconformarea semnificativă descrisă în notificare.

   2. b) Dacă, în cazul unei Instituţii Financiare Raportoare din România, astfel de acţiuni de implementare nu rezolvă neconformarea într-o perioadă de 18 luni de la prima notificare a neconformării semnificative, Statele Unite vor trata Instituţia Financiară Raportoare din România ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă, conform prezentului sub-paragraf 2(b).

  3. 3. Folosirea terţilor ca furnizori de servicii. Fiecare Parte poate permite Instituţiilor Financiare Raportoare să folosească terţi ca furnizori de servicii pentru a îndeplini obligaţiile impuse Instituţiilor Financiare Raportoare de o Parte, conform prevederilor prezentului Acord, dar aceste obligaţii vor rămâne responsabilitatea Instituţiilor Financiare Raportoare.

  4. 4. Prevenirea evitării. Părţile vor implementa reglementările necesare pentru a preveni adoptarea de către Instituţiile Financiare a unor practici menite să evite raportarea necesară în baza prezentului Acord.

  Articolul 6

  Angajamentul reciproc de a continua creşterea eficacităţii schimbului de informaţii şi a transparenţei

  1. 1. Reciprocitate. Guvernul Statelor Unite recunoaşte necesitatea de a atinge niveluri echivalente de schimb automat de informaţii reciproc cu România. Guvernul Statelor Unite se angajează să îmbunătăţească în continuare transparenţa şi să dezvolte relaţiile de schimb de informaţii cu România, prin continuarea adoptării de reglementări şi prin susţinerea şi sprijinirea legislaţiei relevante pentru a atinge astfel de niveluri echivalente de schimb automat de informaţii reciproc.

  2. 2. Tratamentul plăţilor intermediare şi al câştigurilor brute. Părţile se angajează să lucreze împreună, alături de Jurisdicţiile Partenere, pentru a dezvolta o abordare alternativă practică şi eficientă în vederea atingerii obiectivelor de politică privind reţinerea la sursă aplicată asupra plăţilor intermediare din străinătate şi a câştigurilor brute, în scopul de a minimiza povara.

  3. 3. Documentaţia conturilor menţinute începând cu 30 iunie 2014. Cu privire la Conturile Raportabile menţinute de o Instituţie Financiară Raportoare începând cu 30 iunie 2014:

   1. a) Statele Unite se angajează să stabilească, până la 1 ianuarie 2017, pentru raportarea cu privire la anul 2017 şi anii ulteriori, reguli care să impună Instituţiilor Financiare Raportoare din Statele Unite să obţină şi să raporteze CIF-ul din România pentru fiecare Titular de Cont al unui Cont Raportabil din România, conform cerinţelor prevăzute la sub-paragraful 2(b)(1) al Articolului 2 din prezentul Acord; şi

   2. b) România se angajează să stabilească, până la 1 ianuarie 2017, pentru raportarea cu privire la anul 2017 şi anii ulteriori, reguli care să impună Instituţiilor Financiare Raportoare din România să obţină TIN-ul din Statele Unite pentru fiecare persoană specificată din Statele Unite, conform cerinţelor prevăzute la sub-paragraful 2(a)(1) al Articolului 2 din prezentul Acord.

  Articolul 7

  Consecvenţa în aplicarea FATCA în Jurisdicţiile Partenere

  1. 1. România va fi îndreptăţită să beneficieze de orice alte condiţii mai favorabile în conformitate cu Articolul 4 sau cu Anexa I din prezentul Acord cu privire la aplicarea FATCA Instituţiilor Financiare din România, care sunt acordate unei alte Jurisdicţii Partenere în baza unui acord bilateral semnat conform căruia cealaltă Jurisdicţie Parteneră se angajează să îndeplinească aceleaşi obligaţii ca şi România, aşa cum sunt descrise la Articolele 2 şi 3 din prezentul Acord şi în baza aceloraşi termeni şi condiţii care sunt descrise în aceste articole şi în Articolele de la 5 la 9 din prezentul Acord.

  2. 2. Statele Unite vor notifica România cu privire la orice astfel de condiţii mai favorabile, iar astfel de condiţii mai favorabile se vor aplica automat în baza prezentului Acord ca şi cum aceste condiţii ar fi fost menţionate în prezentul Acord şi vor intra în vigoare de la data semnării acordului care cuprinde condiţiile mai favorabile, cu excepţia cazului în care România refuză în scris aplicarea acestora.

  Articolul 8 Consultări şi Modificări

  1. 1. În cazul în care apar dificultăţi în implementarea prezentului Acord, oricare dintre Părţi poate solicita consultări pentru a lua măsuri adecvate care să asigure îndeplinirea prezentului Acord.

  2. 2. Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul reciproc al Părţilor, exprimat în scris. Dacă nu se convine altfel, o astfel de modificare va intra în vigoare prin aceleaşi proceduri ca şi cele prevăzute la paragraful 1 al Articolului 10 din prezentul Acord.

  Articolul 9 Anexe

  Anexele fac parte integrantă din prezentul Acord.

  Articolul 10 Durata Acordului

  1. 1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data notificării transmisă de către România, în scris, pe canale diplomatice Statelor Unite ale Americii, prin care se confirmă că România a îndeplinit procedurile sale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.

  2. 2. Oricare dintre Părţi poate înceta valabilitatea prezentului Acord prin transmiterea către cealaltă Parte a unei notificări, în scris, de încetare a valabilităţii. O astfel de încetare a valabilităţii va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 12 luni de la data primirii notificării de încetare a valabilităţii.

  3. 3. Până la data de 31 decembrie 2016, Părţile se vor consulta cu bună credinţă pentru a modifica prezentul Acord, după cum este necesar, pentru a reflecta progresul angajamentelor prevăzute la Articolul 6 din prezentul Acord.

  Semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015, în două exemplare originale, în limba engleză.

  PENTRU ROMÂNIA: PENTRU STATELE UNITE ALE AMERICII:

  ANEXA I

  OBLIGAŢII DE CONFORMARE PENTRU IDENTIFICAREA ŞI RAPORTAREA CONTURILOR RAPORTABILE ALE STATELOR UNITE ŞI A PLĂŢILOR CĂTRE ANUMITE INSTITUŢII FINANCIARE NEPARTICIPANTE

  1. I. Prevederi generale.

   1. A. România va solicita ca Instituţiile Financiare Raportoare din România să aplice procedurile de conformare cuprinse în prezenta Anexă I pentru a identifica Conturile Raportabile din Statele Unite şi conturile deţinute de Instituţiile Financiare Neparticipante.

   2. B. În scopul Acordului,

    1. 1. Toate sumele în dolari sunt exprimate în dolari SUA şi vor fi interpretate ca incluzând echivalentul în alte valute.

    2. 2. Cu excepţia cazului când se prevede altceva în prezenta Anexă, soldul sau valoarea unui cont va fi determinată în ultima zi a anului calendaristic sau a altei perioade adecvate de raportare.

    3. 3. Atunci când un sold sau un prag valoric se determină în data de

     30 iunie 2014, conform prezentei Anexe I, soldul sau valoarea relevantă va fi determinată la acea dată sau în ultima zi a perioadei de raportare care se sfârşeşte imediat înainte de 30 iunie 2014, şi dacă un sold sau prag valoric se determină în ultima zi a unui an calendaristic în baza prezentei Anexe I, soldul sau valoarea relevantă va fi determinată în ultima zi a anului calendaristic sau a altei perioade adecvate de raportare.

    4. 4. Sub rezerva sub-paragrafului E(1) din secţiunea II a prezentei Anexe I, un cont va fi tratat drept Cont Raportabil din Statele Unite începând cu data la care este identificat ca atare în conformitate cu procedurile de conformare din prezenta Anexă I.

    5. 5. Cu excepţia cazului când se prevede altceva, informaţiile cu privire la un Cont Raportabil din Statele Unite vor fi raportate anual în anul calendaristic care urmează anului la care se referă informaţiile.

   3. C. Ca alternativă la procedurile descrise în fiecare secţiune a prezentei Anexe I, România poate permite Instituţiilor Financiare Raportoare din România să se bazeze pe procedurile descrise în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite pentru a stabili dacă un cont este un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă. România poate permite Instituţiilor Financiare Raportoare din România să facă o astfel de alegere în mod separat pentru fiecare secţiune a prezentei Anexe I, fie cu privire la toate Conturile Financiare relevante, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar (cum ar fi linia de afaceri sau locul unde este menţinut contul).

  2. II. Conturi Individuale Preexistente.imageUrmătoarele reguli şi proceduri se aplică în scopul identificării Conturilor Raportabile din Statele Unite dintre Conturile Preexistente deţinute de persoane fizice („Conturi Individuale Preexistente").

   1. A. Conturi care nu trebuie verificate, identificate sau raportate.

    Cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România alege altceva, fie cu privire la toate Conturile Individuale Preexistente, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar, atunci când regulile de implementare din România prevăd o astfel de alegere, următoarele Conturi Individuale Preexistente nu trebuie să fie verificate, identificate sau raportate ca fiind Conturi Raportabile din Statele Unite:

    1. 1. În baza sub-paragrafului E(2) din prezenta secţiune, un Cont Individual Preexistent cu un sold sau o valoare care nu depăşeşte

     50.000 $ la 30 iunie 2014.

    2. 2. În baza sub-paragrafului E(2) din prezenta secţiune, un Cont Individual Preexistent care este un Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau un Contract de Rentă Viageră cu un sold sau o valoare de 250.000 $ sau mai mică la 30 iunie 2014.

    3. 3. Un Cont Individual Preexistent care este un Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau un Contract de Rentă Viageră, cu condiţia ca legea sau reglementările din România sau din Statele Unite să împiedice în mod efectiv vânzarea unui astfel de Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau a unui

     Contract de Rentă Viageră către rezidenţi ai Statelor Unite (de exemplu, dacă Instituţia Financiară relevantă nu are înregistrarea necesară în baza legii Statelor Unite şi legea din România impune raportare sau reţinere la sursă cu privire la produsele de asigurare deţinute de rezidenţi ai României).

    4. 4. Un Cont de Depozit cu un sold de 50.000 $ sau mai mic.

   2. B. Proceduri de verificare pentru Conturile Individuale Preexistente cu un sold sau o valoare la 30 iunie 2014 care depăşeşte 50.000 $ (250.000 $ pentru un Contact de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau un Contract de Rentă Viageră), dar care nu depăşeşte 1.000.000 $ (,,Conturi cu Valoare mai Mică").

    1. 1. Căutarea în Evidenţele Electronice. Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să verifice datele care pot fi căutate electronic păstrate de Instituţia Financiară Raportoare din România pentru oricare dintre următoarele indicii legate de Statele Unite:

     1. a) Identificarea Titularului de Cont ca fiind cetăţean sau rezident al Statelor Unite;

     2. b) Indicarea fără ambiguităţi a unui loc de naştere din Statele Unite;

     3. c) Adresa actuală de corespondenţă sau de reşedinţă din Statele Unite (inclusiv o căsuţă poştală din Statele Unite);

     4. d) Numărul de telefon actual din Statele Unite;

     5. e) Ordinele permanente de transfer de fonduri către un cont menţinut în Statele Unite;

     6. f) Procura sau dreptul de semnătură, cu valabilitate în prezent, acordată unei persoane cu adresă în Statele Unite; sau

     7. g) O adresă de tipul „în grija" sau „păstrare de corespondenţă" care este singura adresă pe care o are la dosar Instituţia Financiară Raportoare din România pentru Titularul de Cont. În cazul unui Cont Individual Preexistent care este un Cont cu Valoare mai Mică, o adresă de tipul „în grija" din afara Statelor Unite sau o adresă de tipul „păstrare de corespondenţă" nu va fi considerată ca fiind un indiciu legat de Statele Unite.

    2. 2. Dacă niciunul dintre indiciile legate de Statele Unite enumerate la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune nu este descoperit prin intermediul căutării electronice, atunci nu mai este necesară o altă acţiune până când nu se modifică circumstanţele care să facă ca unul sau mai multe indicii legate de Statele Unite să fie asociate contului sau până când contul devine un Cont cu Valoare Mare descris la paragraful D din prezenta secţiune.

    3. 3. Dacă oricare dintre indiciile legate de Statele Unite enumerate la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune este descoperit prin intermediul căutării electronice sau dacă se modifică circumstanţele care fac ca unul sau mai multe indicii legate de Statele Unite să fie asociate contului, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care alege să aplice sub-paragraful B(4) din prezenta secţiune şi una dintre excepţiile din respectivul sub-paragraf se aplică cu privire la contul respectiv.

    4. 4. Fără a aduce atingere găsirii unui indiciu legat de Statele Unite în baza sub-paragrafului B(1) din prezenta secţiune, o Instituţie Financiară Raportoare din România nu trebuie să trateze un cont ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite dacă:

     1. a) În situaţia în care informaţiile privind Titularul de Cont indică fără ambiguităţi un loc de naştere din Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România obţine sau a verificat anterior şi păstrează o evidenţă despre:

      1. (1) O declaraţie pe proprie răspundere conform căreia Titularul de Cont nu este nici cetăţean al Statelor Unite şi nici rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale (care se poate face pe un Formular W-8 al IRS sau pe un alt formular similar agreat);

      2. (2) Un paşaport din afara Statelor Unite sau altă formă de identificare emisă de guvern care dovedeşte cetăţenia sau naţionalitatea Titularului de Cont într-o ţară alta decât Statele Unite; şi

      3. (3) O copie a Certificatului de Pierdere a Naţionalităţii Statelor Unite aparţinând Titularului de Cont sau o explicaţie rezonabilă privind:

       1. (a) Motivul pentru care Titularul de Cont nu deţine un astfel de certificat, cu toate că acesta a renunţat la cetăţenia Statelor Unite; sau

       2. (b) Motivul pentru care Titularul de Cont nu a obţinut cetăţenia Statelor Unite la naştere.

     2. b) În situaţia în care informaţiile privind Titularul de Cont conţin o adresă actuală de corespondenţă sau de reşedinţă din Statele Unite sau unul sau mai multe numere de telefon din Statele Unite care sunt singurele numere de telefon asociate contului, Instituţia Financiară Raportoare din România obţine sau a verificat anterior şi păstrează o evidenţă despre:

      1. (1) O declaraţie pe proprie răăspundere conform căreia Titularul de Cont nu este nici cetăţean al Statelor Unite şi nici rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale (care se poate face pe un Formular W-8 al IRS sau pe un alt formular similar agreat); şi

      2. (2) Dovezi documentare, aşa cum sunt definiţe la paragraful D al secţiunii VI din prezenta Anexă I, care stabilesc statutul Titularului de Cont ca fiind din afara Statelor Unite.

     3. c) În situaţia în care informaţiile privind Titularul de Cont conţin ordine permanente de transfer de fonduri către un cont menţinut în Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România obţine sau a verificat anterior şi păstrează o evidenţă despre:

      1. (1) O declaraţie pe proprie răspundere conform căreia Titularul de Cont nu este nici cetăţean al Statelor Unite şi nici rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale (care se poate face pe un Formular W-8 al IRS sau pe un alt formular similar agreat); şi

      2. (2) Dovezi documentare, aşa cum sunt definite la paragraful D al secţiunii VI din prezenta Anexă I, care

       stabilesc statutul Titularului de Cont ca fiind din afara Statelor Unite.

     4. d) În situaţia în care informaţiile privind Titularul de Cont conţin o procură sau un drept de semnătură, cu valabilitate în prezent, acordată unei persoane cu adresă în Statele Unite, includ o adresă de tipul „în grija” sau „păstrare de corespondenţă” care este singura adresă identificată pentru Titularul de Cont, includ unul sau mai multe numere de telefon din Statele Unite (dacă un număr de telefon din afara Statelor Unite este de asemenea asociat contului), Instituţia Financiară Raportoare din România obţine sau a verificat anterior şi păstrează o evidenţă despre:

      1. (1) O declaraţie pe proprie răspundere conform căreia Titularul de Cont nu este nici cetăţean al Statelor Unite şi nici rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale (care se poate face pe un Formular W-8 al IRS sau pe un alt formular similar agreat); sau

      2. (2) Dovezi documentare, aşa cum sunt definite la paragraful D al secţiunii VI din prezenta Anexă I, care stabilesc statutul Titularului de Cont ca fiind din afara Statelor Unite.

   3. C. Proceduri suplimentare aplicabile Conturilor Individuale Preexistente care sunt Conturi cu Valoare mai Mică.

    1. 1. Verificarea Conturilor Individuale Preexistente care sunt Conturi cu Valoare mai Mică pentru indicii legate de Statele Unite trebuie să fie finalizată până la 30 iunie 2016.

    2. 2. Dacă există o schimbare a circumstanţelor cu privire la un Cont Individual Preexistent care este un Cont cu Valoare mai Mică care face ca unul sau mai multe indicii legate de Statele Unite descrise la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune să fie asociate contului, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care se aplică sub-paragraful B(4) din prezenta secţiune.

    3. 3. Cu excepţia Conturilor de Depozit descrise la sub-paragraful A(4) din prezenta secţiune, orice Cont Individual Preexistent care a fost identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite în baza prezentei secţiuni va fi tratat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite în toţi anii ulteriori, cu excepţia cazului în care Titularul de Cont încetează să mai fie o Persoană Specificată din Statele Unite.

   4. D. Proceduri extinse de verificare pentru Conturile Individuale Preexistente cu un sold sau o valoare care depăşeşte 1.000.000 $ la 30 iunie 2014 sau la 31 decembrie 2015 sau în orice an ulterior (,,Conturi cu Valoare Mare").

    1. 1. Căutarea în Evidenţele Electronice. Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să verifice datele care pot fi căutate electronic păstrate de Instituţia Financiară Raportoare din România pentru oricare dintre indiciile legate de Statele Unite descrise în sub- paragraful B(1) din prezenta secţiune.

    2. 2. Căutarea în Evidenţele Înregistrate pe Hârtie. În cazul în care bazele de date care pot fi căutate electronic aparţinând Instituţiei Financiare Raportoare din România includ câmpuri pentru şi captează toate informaţiile descrise în sub-paragraful D(3) din prezenta secţiune, atunci nu mai este necesară nicio căutare în evidenţele înregistrate pe hârtie. Dacă bazele de date electronice nu captează toate aceste informaţii, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie cu privire la un Cont cu Valoare Mare să verifice şi dosarul master la zi al clientului şi, în măsura în care nu se regăsesc în dosarul master la zi al clientului, următoarele documente asociate contului şi obţinute de Instituţia Financiară Raportoare din România pe parcursul ultimilor cinci ani pentru oricare dintre indiciile legate de Statele Unite descrise la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune:

     1. a) Cele mai recente dovezi documentare colectate cu privire la cont;

     2. b) Contractul sau documentaţia cea mai recentă privind deschiderea contului;

     3. c) Cea mai recentă documentaţie obţinută de Instituţia Financiară Raportoare din România conform Procedurilor AML/KYC sau în alte scopuri de reglementare;

     4. d) Orice formulare de procură sau de drept de semnătură valabile în prezent; şi

     5. e) Orice ordine permanente de transfer de fonduri valabile în prezent.

    3. 3. Excepţii în cazul în care bazele de date conţin informaţii suficiente. O Instituţie Financiară Raportoare din România nu trebuie să efectueze căutarea în evidenţele înregistrate pe hârtie descrisă la sub-paragraful D(2) din prezenta secţiune dacă informaţiile care pot fi căutate electronic aparţinând Instituţiei Financiare Raportoare din România includ următoarele:

     1. a) Statutul privind naţionalitatea sau rezidenţa Titularului de Cont;

     2. b) Adresa de reşedinţă şi adresa de corespondenţă a Titularului de Cont aflată în prezent la dosarul Instituţiei Financiare Raportoare din România;

     3. c) Numărul sau numerele de telefon ale Titularului de Cont aflate în prezent la dosarul Instituţiei Financiare Raportoare din România, dacă există;

     4. d) Dacă există ordine permanente de transfer de fonduri din cont către un alt cont (inclusiv un cont la o altă sucursală a Instituţiei Financiare Raportoare din România sau la o altă Instituţie Financiară);

     5. e) Dacă există o adresă curentă de tipul „în grija" sau

      „păstrare de corespondenţă" pentru Titularul de Cont; şi

     6. f) Dacă există vreo procură sau drept de semnătură pentru cont.

    4. 4. Ancheta managerului de relaţii pentru informaţii reale. În plus faţă de căutările în evidenţele electronice şi în cele înregistrate pe hârtie descrise mai sus, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite orice Cont cu Valoare Mare alocat unui manager de relaţii (inclusiv orice Conturi Financiare agregate cu respectivul Cont cu Valoare Mare)

     dacă managerul de relaţii deţine informaţii reale conform cărora Titularul de Cont este o Persoană Specificată din Statele Unite.

    5. 5. Efectul descoperirii indiciilor legate de Statele Unite.

     1. a) Dacă niciunul dintre indiciile legate de Statele Unite enumerate la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune nu este descoperit în cadrul verificării extinse a Conturilor cu Valoare Mare descrise mai sus, iar contul nu este identificat ca fiind deţinut de o Persoană Specificată din Statele Unite conform sub-paragrafului D(4) din prezenta secţiune, atunci nu mai este necesară o altă acţiune până când nu se modifică circumstanţele care să facă ca unul sau mai multe indicii legate de Statele Unite să fie asociate contului.

     2. b) Dacă oricare dintre indiciile legate de Statele Unite enumerate la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune este descoperit în cadrul verificării extinse a Conturilor cu Valoare Mare descrise mai sus sau dacă se produce o modificare ulterioară a circumstanţelor care fac ca unul sau mai multe indicii legate de Statele Unite să fie asociate contului, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care alege să aplice sub-paragraful B(4) din prezenta secţiune şi una dintre excepţiile din respectivul sub-paragraf se aplică cu privire la contul respectiv.

     3. c) Cu excepţia Conturilor de Depozit descrise la sub- paragraful A(4) din prezenta secţiune, orice Cont Individual Preexistent care a fost identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite conform prezentei secţiuni va fi tratat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite în toţi anii următori, cu excepţia cazului în care Titularul de Cont încetează să fie o Persoană Specificată din Statele Unite.

   5. E. Proceduri suplimentare aplicabile Conturilor cu Valoare Mare.

    1. 1. Dacă un Cont Individual Preexistent este un Cont cu Valoare Mare la 30 iunie 2014, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să finalizeze procedurile extinse de verificare descrise la

     paragraful D din prezenta secţiune cu privire la contul respectiv până la 30 iunie 2015. Dacă în baza acestei verificări contul respectiv este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite la sau înainte de 31 decembrie 2014, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să raporteze informaţiile necesare despre contul respectiv în primul raport referitor la cont pentru anul 2014 şi pe bază anuală în anii următori. În cazul unui cont identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite după 31 decembrie 2014 şi la sau înainte de 30 iunie 2015, Instituţia Financiară Raportoare din România nu este obligată să raporteze informaţii cu privire la un astfel de cont pentru anul 2014, însă trebuie să raporteze informaţii cu privire la cont pe bază anuală în anii următori .

    2. 2. Dacă un Cont Individual Preexistent nu este un Cont cu Valoare Mare la 30 iunie 2014, însă devine un Cont cu Valoare Mare începând cu ultima zi a anului 2015 sau a oricărui an calendaristic următor, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să finalizeze procedurile extinse de verificare descrise la paragraful D din prezenta secţiune cu privire la contul respectiv în termen de şase luni de la ultima zi a anului calendaristic în care contul devine un Cont cu Valoare Mare. Dacă în baza acestei verificări contul respectiv este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să raporteze informaţiile necesare despre contul respectiv pentru anul în care este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite şi pentru anii următori, pe bază anuală, cu excepţia cazului în care Titularul de Cont încetează să fie o Persoană Specificată din Statele Unite.

    3. 3. Atunci când o Instituţie Financiară Raportoare din România aplică procedurile extinse de verificare descrise la paragraful D din prezenta secţiune unui Cont cu Valoare Mare, Instituţia Financiară Raportoare din România nu trebuie să aplice din nou procedurile respective în orice an următor pentru acelaşi Cont cu Valoare Mare, cu excepţia anchetei managerului de relaţii descrisă la sub-paragraful D(4) din prezenta secţiune.

    4. 4. Dacă există o schimbare de circumstanţe cu privire la un Cont cu Valoare Mare care face ca unul sau mai multe indicii legate de

     Statele Unite descrise la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune să fie asociate contului, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care alege să aplice sub- paragraful B(4) din prezenta secţiune şi una dintre excepţiile din respectivul paragraf se aplică cu privire la contul respectiv.

    5. 5. O Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie să implementeze proceduri pentru a se asigura de faptul că un manager de relaţii identifică orice schimbare de circumstanţe a unui cont. De exemplu, dacă un manager de relaţii este notificat că Titularul de Cont are o nouă adresă de corespondenţă în Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze noua adresă ca fiind o schimbare de circumstanţe şi, dacă alege să aplice sub- paragraful B(4) din prezenta secţiune, aceasta trebuie să obţină documentaţia adecvată din partea Titularului de Cont.

   6. F. Conturi Individuale Preexistente care au fost documentate pentru anumite alte scopuri. O Instituţie Financiară Raportoare din România care a obţinut anterior documentaţia din partea unui Titular de Cont pentru a stabili statutul Titularului de Cont ca nefiind nici cetăţean şi nici rezident al Statelor Unite pentru a-şi respecta obligaţiile faţă de IRS în calitate de intermediar calificat, de parteneriat străin care reţine la sursă sau de trust străin care reţine la sursă sau pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de capitolul 61 al Titlului 26 din Codul Statelor Unite, nu trebuie să aplice procedurile descrise la sub-paragraful B(1) din prezenta secţiune cu privire la Conturile cu Valoare mai Mică sau la sub-paragrafele de la D(1) la D(3) din prezenta secţiune cu privire la Conturile cu Valoare Mare.

  3. III. Conturi Individuale Noi. Următoarele reguli şi proceduri se aplică în scopul identificării Conturilor Raportabile din Statele Unite dintre Conturile Financiare deţinute de persoane fizice şi deschise la sau după 1 iulie 2014 („Conturi Individuale Noi").

   1. A. Conturi care nu trebuie verificate, identificate sau raportate. Cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România alege

    altfel, fie cu privire la toate Conturile Individuale Noi, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar, atunci când regulile de implementare din România prevăd o astfel de alegere, următoarele Conturi Individuale Noi nu trebuie să fie verificate, identificate sau raportate ca fiind Conturi Raportabile din Statele Unite:

    1. 1. Un Cont de Depozit, cu excepţia cazului în care soldul contului depăşeşte 50.000 $ la sfârşitul oricărui an calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare.

    2. 2. Un Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare, cu excepţia cazului în care Valoarea de Răscumpărare depăşeşte 50.000 $ la sfârşitul oricărui an calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare.

   2. B. Alte Conturi Individuale Noi. Cu privire la Conturile Individuale Noi care nu sunt descrise la paragraful A al prezentei secţiuni, în momentul deschiderii contului (sau în termen de 90 de zile de la sfârşitul anului calendaristic în care contul încetează să mai fie unul descris la alineatul A al prezentei secţiuni), Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să obţină o declaraţie pe propria răspundere, care poate face parte din documentaţia de deschidere a contului, care să-i permită Instituţiei Financiare Raportoare din România să stabilească dacă Titularul de Cont este rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale (în acest scop, un cetăţean al Statelor Unite este considerat a fi rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale chiar dacă Titularul de Cont este rezident fiscal şi în altă jurisdicţie) şi să confirme rezonabilitatea unei astfel de declaraţii pe propria răspundere în baza informaţiilor obţinute de Instituţia Financiară Raportoare din România în legătură cu deschiderea contului, inclusiv orice documentaţie colectată în baza Procedurilor AML/KYC.

    1. 1. Dacă în urma declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte faptul că Titularul de Cont este rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite şi să obţină o declaraţie pe propria răspundere care să includă TIN-ul din Statele Unite al Titularului de Cont (care se poate face pe un Formular W-9 al IRS sau pe un alt formular similar agreat).

    2. 2. Dacă există o schimbare de circumstanţe cu privire la un Cont Individual Nou care face ca Instituţia Financiară Raportoare din România să cunoască sau să aibă motive să cunoască faptul că declaraţia pe propria răspundere iniţială nu este corectă sau nu este de încredere, Instituţia Financiară Raportoare din România nu se poate baza pe declaraţia pe propria răspundere iniţială şi trebuie să obţină o declaraţie pe propria răspundere valabilă care să stabilească dacă Titularul de Cont este un cetăţean al Statelor Unite sau un rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale. Dacă Instituţia Financiară Raportoare din România nu poate obţine o declaraţie pe propria răspundere valabilă, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite.

  4. IV. Conturi Preexistente ale Entităţilor. Următoarele reguli şi proceduri se aplică în scopul identificării Conturilor Raportabile din Statele Unite şi a conturilor deţinute de Instituţii Financiare Neparticipante dintre Conturile Preexistente deţinute de Entităţi („Conturi Preexistente ale Entităţilor").

   1. A. Conturi ale Entităţilor care nu trebuie verificate, identificate sau raportate. Cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România alege altfel, fie cu privire la toate Conturile Preexistente ale Entităţilor, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar, atunci când regulile de implementare din România prevăd o astfel de alegere, un Cont Preexistent al Entităţii cu un sold sau o valoare a contului care nu depăşeşte 250.000 $ la 30 iunie 2014 nu trebuie să fie verificat, identificat sau raportat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite până când soldul sau valoarea contului nu depăşeşte 1.000.000 $.

   2. B. Conturi ale Entităţilor care fac obiectul verificării. Un Cont Preexistent al Entităţii care are un sold sau o valoare a contului care depăşeşte 250.000 $ la 30 iunie 2014 şi un Cont Preexistent al Entităţii care nu depăşeşte 250.000 $ la 30 iunie 2014, însă soldul sau valoarea contului depăşeşte 1.000.000 $ în ultima zi a anului 2015 sau a oricărui an calendaristic următor, trebuie să fie verificat în conformitate cu procedurile prevăzute la paragraful D din prezenta secţiune.

   3. C. Conturi ale Entităţilor pentru care este necesară raportarea. Cu privire la Conturile Preexistente ale Entităţilor descrise la paragraful B din prezenta secţiune, numai conturile care sunt deţinute de una sau mai multe Entităţi care sunt Persoane Specificate din Statele Unite sau NFFE-uri Pasive cu una sau mai multe Persoane care Controlează care sunt cetăţeni sau rezidenţi ai Statelor Unite, vor fi tratate ca fiind Conturi Raportabile din Statele Unite. În plus, conturile deţinute de Instituţii Financiare Neparticipante vor fi tratate ca fiind conturi pentru care plăţile cumulate aşa cum sunt descrise la sub-paragraful 1(b) al Articolului 4 din Acord sunt raportate către Autoritatea Competentă din România.

   4. D. Proceduri de verificare în vederea identificării Conturilor Entităţilor pentru care este necesară raportarea. Pentru Conturile Preexistente ale Entităţilor descrise la paragraful B din prezenta secţiune, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să aplice următoarele proceduri de verificare pentru a stabili dacă contul este deţinut de una sau mai multe Persoane Specificate din Statele Unite, de NFFE-uri Pasive cu una sau mai multe Persoane care Controlează care sunt cetăţeni sau rezidenţi ai Statelor Unite sau de Instituţii Financiare Neparticipante:

    1. 1. Să stabilească dacă Entitatea este o Persoană Specificată din Statele Unite.

     1. a) Să verifice informaţiile păstrate în scopuri de reglementare sau de relaţii cu clienţii (inclusiv informaţiile colectate conform Procedurilor AML/KYC) pentru a stabili dacă informaţiile indică faptul că Titularul de Cont este o Persoană din Statele Unite. În acest scop, informaţiile care indică faptul că Titularul de Cont este o Persoană din Statele Unite includ un loc de încorporare sau de organizare din Statele Unite sau o adresă din Statele Unite.

     2. b) Dacă informaţiile indică faptul că Titularul de Cont este o Persoană din Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care obţine o declaraţie pe propria răspundere din partea Titularului de Cont (care se

      poate face pe un Formular W-8 sau W-9 al IRS sau pe un formular similar agreat) sau stabileşte în mod rezonabil, pe baza informaţiilor pe care le deţine sau care sunt disponibile public, faptul că Titularul de Cont nu este o Persoană Specificată din Statele Unite.

    2. 2. Să stabilească dacă o Entitate care nu este din Statele Unite este o Instituţie Financiară.

     1. a) Să verifice informaţiile păstrate în scopuri de reglementare sau de relaţii cu clienţii (inclusiv informaţiile colectate conform Procedurilor AML/KYC) pentru a stabili dacă informaţiile indică faptul că Titularul de Cont este o Instituţie Financiară.

     2. b) Dacă informaţiile indică faptul că Titularul de Cont este o Instituţie Financiară sau Instituţia Financiară Raportoare din România verifică Numărul Global de Identificare ca Intermediar al Titularului de Cont pe lista IFS-urilor publicată de IRS, atunci contul nu este un Cont Raportabil din Statele Unite.

    3. 3. Să stabilească dacă o Instituţie Financiară este o Instituţie Financiară Neparticipantă în condiţiile în care Plăţile făcute către aceasta fac obiectul Raportării Cumulate conform Sub- paragrafului 1(b) al Articolului 4 din Acord.

     1. a) Sub rezerva sub-paragrafului D(3)(b) din prezenta secţiune, o Instituţie Financiară Raportoare din România poate stabili faptul că Titularul de Cont este o Instituţie Financiară Raportoare din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră dacă Instituţia Financiară Raportoare din România stabileşte în mod rezonabil faptul că Titularul de Cont are un astfel de statut în baza Numărului Global de Identificare ca Intermediar al Titularului de Cont din lista IFS-urilor publicată de IRS sau a altor informaţii disponibile public sau aflate în posesia Instituţiei Financiare Raportoare din România, după caz. În acest caz, nu mai este necesară nicio altă verificare, identificare sau raportare cu privire la cont.

     2. b) Dacă Titularul de Cont este o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră tratată de IRS ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă, atunci contul nu este un Cont Raportabil din Statele Unite, însă plăţile către Titularul de Cont trebuie să fie raportate conform prevederilor sub-paragrafului 1(b) al Articolului 4 din Acord.

     3. c) Dacă Titularul de Cont nu este o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră, atunci Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze Titularul de Cont ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă către care plăţile sunt raportabile conform sub-paragrafului 1(b) al Articolului 4 din Acord, cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România:

      1. (1) Obţine o declaraţie pe propria răspundere (care se poate face pe un Formular W-8 al IRS sau pe un formular similar agreat) din partea Titularului de Cont că este o IFS certificată considerată conformă sau un beneficiar efectiv scutit, aşa cum sunt definiţi aceşti termeni în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; sau

      2. (2) În cazul unei IFS participantă sau a unei IFS înregistrată considerată conformă, verifică Numărul Global de Identificare ca Intermediar al Titularului de Cont pe lista IFS-urilor publicată de IRS.

    4. 4. Să stabilească dacă un Cont deţinut de o NFFE este un Cont Raportabil din Statele Unite. În ceea ce priveşte un Titular de Cont al unui Cont Preexistent al unei Entităţi care nu este identificat nici ca Persoană a Statelor Unite şi nici ca Instituţie Financiară, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să identifice (i) dacă Titularul de Cont are Persoane care Controlează, (ii) dacă Titularul de Cont este o NFFE Pasivă, şi (iii) dacă oricare dintre Persoanele care Controlează ale Titularului de Cont este un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite. În efectuarea acestor determinări, Instituţia Financiară

     Raportoare din România trebuie să urmărească instrucţiunile de la sub-paragrafele de la D(4)(a) la D(4)(d) din prezenta secţiune în ordinea cea mai potrivită în funcţie de circumstanţe.

     1. a) În scopul stabilirii Persoanelor care Controlează un Titular de Cont, o Instituţie Financiară Raportoare din România se poate baza pe informaţiile colectate şi menţinute conform Procedurilor AML/KYC.

     2. b) În scopul stabilirii măsurii în care Titularul de Cont este o NFFE Pasivă, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să obţină o declaraţie pe propria răspundere (care se poate face pe un Formular W-8 sau W-9 al IRS sau pe un formular similar agreat) din partea Titularului de Cont pentru a- i stabili statutul, cu excepţia cazului în care deţine informaţii sau există informaţii publice în baza cărora poate stabili în mod rezonabil faptul că Titularul de Cont este o NFFE Activă.

     3. c) În scopul stabilirii măsurii în care o Persoană care Controlează a unei NFFE Pasive este un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite în scopuri fiscale, o Instituţie Financiară Raportoare din România se poate baza pe:

      1. (1) Informaţiile colectate şi menţinute conform Procedurilor AML/KYC în cazul unui Cont Preexistent al unei Entităţi deţinut de una sau mai multe NFFE-uri, având un sold sau o valoare a contului care nu depăşeşte

       1.000.000 $; sau

      2. (2) O declaraţie pe propria răspundere (care se poate face pe un Formular W-8 sau W-9 al IRS sau pe un formular similar agreat) din partea Titularului de Cont sau a unei astfel de Persoane care Controlează, în cazul Contului Preexistent al Entităţii deţinut de una sau mai multe NFFE-uri cu un sold sau o valoare a contului care depăşeşte 1.000.000 $.

     4. d) Dacă orice Persoană care Controlează a unei NFFE Pasive este un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite, contul va fi tratat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite.

   5. E. Calendarul Verificării şi Procedurile Suplimentare aplicabile Conturilor Preexistente ale Entităţilor.

    1. 1. Verificarea Conturilor Preexistente ale Entităţilor cu un sold sau o valoare a contului care depăşeşte 250.000 $ la 30 iunie 2014 trebuie să fie finalizată până la 30 iunie 2016.

    2. 2. Verificarea Conturilor Preexistente ale Entităţilor cu un sold sau o valoare a contului care nu depăşeşte 250.000 $ la 30 iunie 2014, dar care depăşeşte 1.000.000 $ la 31 decembrie 2015 sau a oricărui an următor, trebuie să fie finalizată în termen de şase luni de la ultima zi a anului calendaristic în care soldul sau valoarea contului depăşeşte

     1.000.000 $.

    3. 3. Dacă există o schimbare de circumstanţe cu privire la un Cont Preexistent al unei Entităţi care face ca Instituţia Financiară Raportoare din România să cunoască sau să aibă motive să cunoască faptul că declaraţia pe propria răspundere sau o altă documentaţie asociată unui cont nu este corectă sau nu este de încredere, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să stabilească din nou situaţia contului în conformitate cu procedurile prevăzute la paragraful D din prezenta secţiune.

  5. V. Conturi Noi ale Entităţilor. Următoarele reguli şi proceduri se aplică în scopul identificării Conturilor Raportabile din Statele Unite şi a conturilor deţinute de Instituţii Financiare Neparticipante dintre Conturile Financiare deţinute de Entităţi şi deschise la sau după 1 iulie 2014 („Conturi Noi ale Entităţilor").

   1. A. Conturi ale Entităţilor care nu trebuie verificate, identificate sau raportate. Cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România alege altfel, fie cu privire la toate Conturile Noi ale Entităţilor, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar, atunci când regulile de implementare din România prevăd o astfel de alegere, un cont de card de credit sau o linie de credit de tip revolving care este tratată ca fiind un Cont Nou al unei Entităţi nu trebuie să fie verificat, identificat sau raportat, cu condiţia ca Instituţia Financiară Raportoare din România care menţine un astfel de cont să implementeze politici şi proceduri

    pentru prevenirea unui sold al contului datorat Titularului de Cont care să depăşească 50.000 $.

   2. B. Alte Conturi Noi ale Entităţilor. În ceea ce priveşte Conturile Noi ale Entităţilor care nu sunt descrise la paragraful A din prezenta secţiune, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să stabilească dacă Titularul de Cont este: (i) o Persoană Specificată din Statele Unite; (ii) o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră; (iii) o IFS participantă, o IFS considerată conformă sau un beneficiar efectiv scutit, aşa cum sunt definiţi aceşti termeni în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; sau (iv) o NFFE Activă sau o NFFE Pasivă.

    1. 1. Sub rezerva sub-paragrafului B(2) din prezenta secţiune, o Instituţie Financiară Raportoare din România poate stabili faptul că Titularul de Cont este o NFFE Activă, o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră dacă Instituţia Financiară Raportoare din România stabileşte în mod rezonabil faptul că Titularul de Cont are un astfel de statut în baza Numărului Global de Identificare ca Intermediar al Titularului de Cont sau a altor informaţii care sunt disponibile public sau care se află în posesia Instituţiei Financiare Raportoare din România, după caz.

    2. 2. Dacă Titularul de Cont este o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră tratată de IRS ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă, atunci contul nu este un Cont Raportabil din Statele Unite, însă plăţile către Titularul de Cont trebuie să fie raportate conform prevederilor sub-paragrafului 1(b) al Articolului 4 din Acord.

    3. 3. În toate celelalte cazuri, o Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie să obţină o declaraţie pe propria răspundere din partea Titularului de Cont pentru a stabili statutul Titularului de Cont. În baza declaraţiei pe propria răspundere, se aplică următoarele reguli:

     1. a) Dacă Titularul de Cont este o Persoană Specificată din Statele Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite.

     2. b) Dacă Titularul de Cont este o NFFE Pasivă, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să identifice Persoanele care Controlează, aşa cum este stabilit în Procedurile AML/KYC şi trebuie să stabilească dacă orice astfel de persoană este un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite în baza unei declaraţii pe propria răspundere din partea Titularului de Cont sau a unei astfel de persoane. Dacă orice astfel de persoană este un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite, Instituţia Financiară Raportoare din România trebuie să trateze contul ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite.

     3. c) În cazul în care Titularul de Cont este: (i) o Persoană din Statele Unite care nu este o Persoană Specificată din Statele Unite; (ii) sub rezerva sub-paragrafului B(3)(d) din prezenta secţiune, o Instituţie Financiară Raportoare din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră; (iii) o IFS participantă, o IFS considerată conformă sau un beneficiar efectiv scutit, aşa cum sunt definiţi aceşti termeni în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; (iv) o NFFE Activă; sau (v) o NFFE Pasivă care nu are nicio Persoană care Controlează care să fie un cetăţean sau un rezident al Statelor Unite, atunci contul nu este un Cont Raportabil din Statele Unite şi nu trebuie făcută o raportare cu privire la contul respectiv.

     4. d) Dacă Titularul de Cont este o Instituţie Financiară Neparticipantă (inclusiv o Instituţie Financiară din România sau o altă Instituţie Financiară dintr-o Jurisdicţie Parteneră tratată de IRS ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă), atunci contul nu este un Cont Raportabil din Statele Unite, însă plăţile către Titularul de Cont trebuie să fie raportate conform prevederilor sub-paragrafului 1(b) al Articolului 4 din Acord.

  6. VI. Reguli şi Definiţii Speciale. Următoarele reguli şi definiţii suplimentare se aplică în implementarea procedurilor de conformare descrise mai sus:

   1. A. Utilizarea declaraţiilor pe propria răspundere şi a dovezilor documentare. O Instituţie Financiară Raportoare din România nu se poate baza pe o declaraţie pe propria răspundere sau pe o dovadă documentară dacă Instituţia Financiară Raportoare din România cunoaşte sau are motive să cunoască faptul că declaraţia pe propria răspundere sau dovada documentară nu este corectă sau nu este de încredere.

   2. B. Definiţii. Următoarele definiţii se aplică în scopul prezentei Anexe I.

    1. 1. Procedurile AML/KYC. „Procedurile AML/KYC" înseamnă procedurile de conformare privind clientul ale unei Instituţii Financiare Raportoare din România, conform cerinţelor din România privind prevenirea spălării banilor sau a unor cerinţe similare pe care trebuie să le aplice respectiva Instituţie Financiară Raportoare din România.

    2. 2. NFFE. O „NFFE" înseamnă orice Entitate care nu este din Statele Unite care nu este o IFS, aşa cum este definită în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite sau este o Entitate descrisă la sub-paragraful B(4)(j) din prezenta secţiune şi include de asemenea orice Entitate care nu este din Statele Unite care este înfiinţată în România sau în altă Jurisdicţie Parteneră şi care nu este o Instituţie Financiară.

    3. 3. NFFE Pasivă. O „NFFE Pasivă" înseamnă orice NFFE care nu este (i) o NFFE Activă, sau (ii) un parteneriat străin care reţine la sursă sau un trust străin care reţine la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite.

    4. 4. NFFE Activă. O „NFFE Activă" înseamnă orice NFFE care îndeplineşte oricare dintre următoarele criterii:

     1. a) mai puţin de 50% din venitul brut al NFFE pentru anul calendaristic precedent sau pentru altă perioadă adecvată de raportare este venit pasiv şi mai puţin de 50% din activele deţinute de NFFE în timpul anului calendaristic precedent sau al altei perioade adecvate de raportare sunt active care produc sau care sunt deţinute pentru producţia de venit pasiv;

     2. b) Acţiunile NFFE sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată de valori mobiliare sau NFFE este o Entitate

      Afiliată a unei Entităţi ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate în mod regulat pe o piaţă reglementată de valori mobiliare;

     3. c) NFFE este organizată într-un Teritoriu al Statelor Unite şi toţi proprietarii primitorului sunt rezidenţi de bună credinţă ai acelui Teritoriu al Statelor Unite;

     4. d) NFFE este un guvern (altul decât guvernul Statelor Unite), o subdiviziune politică a unui astfel de guvern (care, pentru evitarea dubiilor, include un stat, o regiune, un judeţ sau o municipalitate) sau un organism public care îndeplineşte o funcţie a acelui guvern sau a unei subdiviziuni politice a acestuia, un guvern al unui Teritoriu al Statelor Unite, o organizaţie internaţională, o bancă centrală de emisiune care nu este din Statele Unite sau o Entitate deţinută în totalitate de una sau de mai multe dintre cele de mai sus;

     5. e) În mod substanţial, toate activităţile NFFE constau în deţinerea (în totalitate sau în parte) a acţiunilor aflate în circulaţie ale uneia sau mai multor filiale care activează în domeniul comerţului sau al afacerilor, altul decât activitatea de afaceri a unei Instituţii Financiare, precum şi în asigurarea finanţării şi a unor servicii pentru acele filiale, exceptând situaţia în care o entitate nu se califică pentru statutul de NFFE dacă entitatea funcţionează (sau se prezintă) ca un fond de investiţii, cum ar fi un fond de investiţii private, un fond de capital de risc, un fond de achiziţie integrală cu finanţare pe datorie sau orice vehicul de investiţii al cărui scop este să achiziţioneze sau să finanţeze societăţi şi ulterior să deţină drepturi în acele companii ca şi active de capital cu scopul de a investi;

     6. f) NFFE nu desfăşoară încă o activitate de afaceri şi nu are un istoric operaţional anterior, dar investeşte capital în active cu intenţia de a-şi desfăşura activitatea, alta decât cea a unei Instituţii Financiare, cu condiţia ca NFFE să nu se califice pentru această excepţie după 24 de luni de la data organizării iniţiale a NFFE;

     7. g) NFFE nu a fost o Instituţie Financiară în ultimii cinci ani şi se află în proces de lichidare a activelor sale sau se reorganizează cu intenţia de a continua sau de a relua operaţiunile unei activităţi de afaceri, alta decât cea a unei Instituţii Financiare;

     8. h) NFFE este angajată în special în tranzacţii de finanţare şi de acoperire cu sau pentru Entităţile afiliate care nu sunt Instituţii Financiare şi care nu asigură servicii de finanţare sau de acoperire oricărei Entităţi care nu este o Entitate afiliată, cu condiţia ca grupul oricăror astfel de Entităţi afiliate să fie angajat în special într-o activitate de afaceri, alta decât cea a unei Instituţii Financiare;

     9. i) NFFE este o „NFFE exceptată", aşa cum este descris în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; sau

     10. j) NFFE îndeplineşte toate cerinţele de mai jos:

      1. i. Este înfiinţată şi operată în jurisdicţia sa de rezidenţă exclusiv în scopuri religioase, caritabile, ştiinţifice, artistice, culturale, atletice sau educaţionale; sau este înfiinţată şi operată în jurisdicţia sa de rezidenţă şi este o organizaţie profesională, ligă de afaceri, cameră de comerţ, organizaţie sindicală, organizaţie agricolă sau horticolă, ligă civică sau o organizaţie operată exclusiv pentru promovarea asistenţei sociale;

      2. ii. Este scutită de impozit pe venit în jurisdicţia sa de rezidenţă;

      3. iii. Nu are acţionari sau membri care să deţină drepturi în ceea ce priveşte proprietatea sau beneficiile în veniturile sau activele acesteia;

      4. iv. Legislaţia aplicabilă a jurisdicţiei de rezidenţă a NFFE sau documentele de înfiinţare ale NFFE nu permit oricăror venituri sau active ale NFFE să fie distribuite sau să se solicite acordarea lor în beneficiul unei persoane private sau al unei Entităţi necaritabile, în alte condiţii decât cele conforme desfăşurării activităţilor caritabile ale NFFE sau ca plată a unei compensaţii rezonabile

       pentru serviciile prestate sau ca plată reprezentând valoarea corectă de piaţă a proprietăţii pe care NFFE a achiziţionat-o; şi

      5. v. Legislaţia aplicabilă a jurisdicţiei de rezidenţă a NFFE sau documentele de înfiinţare ale NFFE necesită ca, în momentul lichidării sau dizolvării NFFE, toate activele sale să fie distribuite unei entităţi guvernamentale sau altei organizaţii non-profit sau să fie acordată ca moştenire vacantă guvernului din jurisdicţia de rezidenţă a NFFE sau oricărei subdiviziuni politice a acesteia.

    5. 5. Contul Preexistent. Un "Cont Preexistent" înseamnă un Cont Financiar menţinut de o Instituţie Financiară Raportoare la 30 iunie 2014.

   3. C. Cumularea Soldului Contului şi Reguli de Transformare a Valutei.

    1. 1. Cumularea Conturilor Individuale. În scopul determinării soldului sau a valorii cumulate a Conturilor Financiare deţinute de o persoană fizică, o Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie să cumuleze toate Conturile Financiare menţinute de Instituţia Financiară Raportoare din România sau de o Entitate afiliată, însă numai în măsura în care sistemele informatice ale Instituţiei Financiare Raportoare din România asociază Conturile Financiare cu un element de date cum ar fi numărul de client sau numărul de identificare a contribuabilului şi permit cumularea soldurilor sau valorilor conturilor. Fiecărui titular al unui Cont Financiar deţinut în comun i se va atribui întregul sold sau întreaga valoare a Contului Financiar deţinut în comun în scopul aplicării cerinţelor de cumulare descrise în prezentul paragraf 1.

    2. 2. Cumularea Conturilor Entităţilor. În scopul determinării soldului sau a valorii cumulate a Conturilor Financiare deţinute de o Entitate, o Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie să ţină cont de toate Conturile Financiare care sunt menţinute de Instituţia Financiară Raportoare din România sau de o Entitate afiliată,

     însă numai în măsura în care sistemele informatice ale Instituţiei Financiare Raportoare din România asociază Conturile Financiare cu un element de date cum ar fi numărul de client sau numărul de identificare a contribuabilului şi permit cumularea soldurilor sau valorilor conturilor.

    3. 3. Regula Specială de Cumulare aplicabilă Managerilor de Relaţii. În scopul determinării soldului sau a valorii cumulate a Conturilor Financiare deţinute de o persoană pentru a stabili dacă un Cont Financiar este un Cont cu Valoare Mare, o Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie de asemenea, în cazul oricăror Conturi Financiare despre care un manager de relaţii are cunoştinţă sau are motive să cunoască faptul că acestea sunt deţinute, controlate sau deschise (altfel decât într-o capacitate fiduciară), direct sau indirect, de aceeaşi persoană, să cumuleze toate aceste conturi.

    4. 4. Regula de Transformare a Valutei. În scopul determinării soldului sau a valorii Conturilor Financiare denominate într-o altă valută decât dolarul SUA, o Instituţie Financiară Raportoare din România trebuie să transforme sumele plafoanelor în dolari SUA descrise în prezenta Anexă I în valuta respectivă folosind un curs de schimb la vedere publicat care este stabilit în ultima zi a anului calendaristic anterior anului în care Instituţia Financiară Raportoare din România determină soldul sau valoarea.

   4. D. Dovezile documentare. În scopul prezentei Anexe I, dovezile documentare care sunt acceptate includ oricare dintre următoarele:

    1. 1. Un certificat de rezidenţă emis de un organism guvernamental autorizat (de exemplu, un guvern sau o agenţie a acestuia sau o municipalitate) din jurisdicţia în care primitorul pretinde a fi rezident.

    2. 2. Cu privire la o persoană fizică, orice document de identificare valabil emis de un organism guvernamental autorizat (de exemplu, un guvern sau o agenţie a acestuia sau o municipalitate) care include numele persoanei fizice şi care este folosit de obicei în scopul identificării.

    3. 3. Cu privire la o Entitate, orice documentaţie oficială emisă de un organism guvernamental autorizat (de exemplu, un guvern sau o

     agenţie a acestuia sau o municipalitate) care include numele Entităţii şi fie adresa sediului său principal din jurisdicţie (sau din Teritoriul Statelor Unite) în care pretinde că este rezidentă, fie jurisdicţia (sau Teritoriul Statelor Unite) în care Entitatea a fost încorporată sau organizată.

    4. 4. Cu privire la un Cont Financiar menţinut într-o jurisdicţie cu reguli privind prevenirea spălării banilor care au fost aprobate de IRS în legătură cu un acord privind un intermediar calificat (aşa cum este descris în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite), oricare dintre documentele, altele decât un Formular W-8 sau W-9, la care se face referire în anexa referitoare la jurisdicţie din acordul privind un intermediar calificat pentru identificarea persoanelor fizice sau a Entităţilor.

    5. 5. Orice situaţie financiară, raport de credit al unui terţ, solicitare de intrare în faliment sau raport al Comisiei pentru Burse de Valori din Statele Unite.

   5. E. Procedurile alternative pentru Conturile Financiare deţinute de Beneficiarii Individuali ai unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare. O Instituţie Financiară Raportoare din România poate presupune faptul că un beneficiar individual (altul decât proprietarul) al unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare care primeşte un beneficiu ca urmare a unui deces nu este o Persoană Specificată din Statele Unite şi poate trata respectivul Cont Financiar altfel decât un Cont Raportabil din Statele Unite, cu excepţia cazului în care Instituţia Financiară Raportoare din România are cunoştinţe reale sau are motive să cunoască faptul că beneficiarul este o Persoană Specificată din Statele Unite. O Instituţie Financiară Raportoare din România are motive să cunoască faptul că un beneficiar al unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare este o Persoană Specificată din Statele Unite dacă informaţiile colectate de Instituţia Financiară Raportoare din România şi asociate beneficiarului conţin indicii legate de Statele Unite, aşa cum sunt descrise în sub-paragraful (B)(1) din secţiunea II din prezenta Anexă I. Dacă o Instituţie Financiară Raportoare din România are cunoştinţe reale sau are motive să cunoască faptul că beneficiarul este o Persoană Specificată din Statele Unite, Instituţia

    Financiară Raportoare din România trebuie să urmeze procedurile de la sub- paragraful B(3) din secţiunea II din prezenta Anexă I.

   6. F. Utilizarea Terţilor. Indiferent dacă se face o alegere conform paragrafului C din secţiunea I din prezenta Anexă I, România poate permite Instituţiilor Financiare Raportoare din România să se bazeze pe procedurile de conformare îndeplinite de terţi, aşa cum este prevăzut în Reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite.

   7. G. Procedurile alternative pentru Conturile Noi deschise înainte de intrarea în vigoare a Acordului.

    1. 1. Aplicabilitatea. Dacă România a transmis o notificare scrisă către Statele Unite înainte de data intrării în vigoare a Acordului, conform căreia, începând cu 1 iulie 2014, România nu are autoritatea legală să solicite Instituţiilor Financiare Raportoare din România: (i) să solicite deţinătorilor de Conturi Individuale Noi să furnizeze declaraţia pe propria răspundere menţionată în secţiunea III a prezentei Anexe I sau (ii) să aplice toate procedurile de conformare legate de Conturile Noi ale Entităţilor menţionate în secţiunea V a prezentei Anexe I, atunci Instituţiile Financiare Raportoare din România pot aplica procedurile alternative descrise în sub-paragraful G(2) al prezentei secţiuni, după caz, unor astfel de Conturi Noi, în locul procedurilor prevăzute de prezenta Anexă I. Procedurile alternative descrise în sub-paragraful G(2) al prezentei secţiuni vor fi aplicabile numai pentru acele Conturi Individuale Noi sau pentru Conturile Noi ale Entităţilor, după caz, care sunt deschise înainte de data cea mai recentă dintre: (i) data la care România va obţine autoritatea de a solicita Instituţiilor Financiare Raportoare din România să aplice procedurile de conformare descrise în secţiunea III sau V din prezenta Anexă I, după caz, dată la care România va informa în scris Statele Unite cu privire la data intrării în vigoare a Acordului, sau (ii) data intrării în vigoare a Acordului. Dacă procedurile alternative pentru Conturile Noi ale Entităţilor deschise la sau după 1 iulie 2014 şi înainte de 1 ianuarie 2015, descrise în paragraful H al prezentei secţiuni, sunt aplicate tuturor Conturilor Noi

     ale Entităţilor sau unui grup de astfel de conturi identificat în mod clar, procedurile alternative descrise în prezentul paragraf G nu pot fi aplicate unor astfel de Conturi Noi ale Entităţilor. Pentru toate celelalte Conturi Noi, Instituţiile Financiare Raportoare din România trebuie să aplice procedura de conformare descrisă în secţiunea III sau V a prezentei Anexe I, după caz, pentru a determina dacă contul este un Cont Raportabil din Statele Unite sau dacă este un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă.

    2. 2. Procedurile alternative.

     1. a) În decurs de un an de la data intrării în vigoare a Acordului, Instituţiile Financiare Raportoare din România trebuie: (i) cu privire la un Cont Individual Nou descris în sub- paragraful G(1) al prezentei secţiuni, să solicite declaraţia pe propria răspundere menţionată în secţiunea III a prezentei Anexe I şi să confirme că o astfel de declaraţie pe propria răspundere este în mod rezonabil conformă cu procedurile descrise în secţiunea III a prezentei Anexe I şi (ii) cu privire la un Cont Nou al unei Entităţi descris în sub-paragraful G(1) al prezentei secţiuni, să îndeplinească procedurile de conformare menţionate în secţiunea V a prezentei Anexe I, incluzând orice declaraţie pe propria răspundere solicitată conform secţiunii V a prezentei Anexe I.

     2. b) România trebuie să raporteze în legătură cu orice Cont Nou care este identificat conform sub-paragrafului G(2)(a) al prezentei secţiuni ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz, până la data cea mai târzie dintre: (i) 30 septembrie imediat următor datei la care contul este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz sau (ii) 90 de zile după ce contul este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz. Informaţia solicitată în vederea raportării pentru un astfel de Cont Nou este orice informaţie care ar fi fost raportabilă conform Acordului dacă Contul Nou

      ar fi fost identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz, la data deschiderii contului.

     3. c) De la data la care se împlineşte un an de la data intrării în vigoare a Acordului, Instituţiile Financiare Raportoare din România trebuie să închidă orice Cont Nou descris în sub- paragraful G(1) al prezentei secţiuni pentru care nu a putut obţine declaraţia pe propria răspundere sau altă documentaţie conform procedurilor descrise în sub-paragraful G(2)(a) al prezentei secţiuni. În plus, de la data la care se împlineşte un an de la data intrării în vigoare a Acordului, Instituţiile Financiare Raportoare din România trebuie: (i) cu privire la astfel de conturi închise care înainte de inchidere au fost Conturi Individuale Noi (indiferent dacă astfel de conturi au fost Conturi cu Valoare Mare), să îndeplinească procedurile de conformare menţionate în paragraful D al secţiunii II din prezenta Anexă I sau (ii) cu cu privire la astfel de conturi închise care înainte de închidere au fost Conturi Noi ale Entităţilor, să îndeplinească procedurile de conformare menţionate în secţiunea IV a prezentei Anexe I.

     4. d) România trebuie să raporteze în legătură cu orice cont închis identificat conform sub-paragrafului G(2)(c) al prezentei secţiuni ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz, până la data cea mai târzie dintre: (i) 30 septembrie imediat următor datei la care contul este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz sau (ii) 90 de zile după ce contul este identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz. Informaţia solicitată în vederea raportării pentru un astfel de cont închis este orice informaţie care ar fi fost raportabilă conform Acordului dacă contul ar fi fost identificat ca fiind un Cont Raportabil din Statele Unite sau

      un cont deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă, după caz, la data deschiderii contului.

   8. H. Procedurile alternative pentru Conturile Noi ale Entităţilor deschise la sau după 1 iulie 2014 şi înainte de 1 ianuarie 2015. Pentru Conturile Noi ale Entităţilor deschise la sau după 1 iulie 2014 şi înainte de 1 ianuarie 2015, fie cu privire la toate Conturile Noi ale Entităţilor, fie separat cu privire la orice grup de astfel de conturi identificat în mod clar, România poate permite Instituţiilor Financiare Raportoare din România să trateze astfel de conturi ca fiind Conturi Preexistente ale Entităţilor şi să aplice procedurile de conformare legate de Conturile Preexistente ale Entităţilor menţionate în secţiunea IV a prezentei Anexe I, în locul procedurilor de conformare menţionate în secţiunea V a prezentei Anexe 1. În acest caz, procedurile de conformare ale secţiunii IV din prezenta Anexă I trebuie aplicate fără a ţine cont de soldul contului sau de pragul valoric menţionat în paragraful A al secţiunii IV din prezenta Anexa 1.

  ANEXA II

  Următoarele Entităţi vor fi tratate ca fiind beneficiari efectivi scutiţi sau IFS-uri considerate conforme, după caz, iar conturile următoare sunt excluse din definiţia Conturilor Financiare.

  Prezenta Anexă II poate fi modificată printr-o decizie comună în scris convenită de Autorităţile Competente din România şi din Statele Unite: (1) pentru a include Entităţile şi conturile suplimentare care prezintă un risc scăzut de a fi folosite de Persoane din Statele Unite pentru a evita plata impozitelor din Statele Unite şi care au caracteristici similare cu Entităţile şi conturile descrise în prezenta Anexă II la data semnării Acordului; sau (2) pentru a elimina Entităţile şi conturile care datorită modificării circumstanţelor nu mai prezintă un risc scăzut de a fi folosite de Persoane din Statele Unite pentru a evita plata impozitelor din Statele Unite. Orice astfel de completare sau eliminare va intra în vigoare la data semnării deciziei comune, cu excepţia cazului în care este prevăzut altceva în aceasta. Procedurile prin care se ajunge la o astfel de decizie comună pot fi incluse în acordul sau înţelegerea reciprocă descrisă la paragraful 6 al Articolului 3 din Acord.

  1. I. Beneficiarii Efectivi Scutiţi, alţii decât Fondurile. Următoarele Entităţi vor fi tratate ca fiind Instituţii Financiare Neraportoare din România şi beneficiari efectivi scutiţi în scopul secţiunilor 1471 şi 1472 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite, mai puJin cu privire la o plată care rezultă dintr-o obligaţie deţinută în legătură cu o activitate financiară comercială de tipul celei desfăşurată de o Societate de Asigurări Specificată, o Instituţie de Custodie sau o Instituţie Depozitară.

   1. A. Entitatea Guvernamentală. Guvernul României, orice subdiviziune politică a României (care, pentru evitarea dubiilor, include un stat, o regiune, un judeţ sau o municipalitate) sau orice agenţie sau instituţie deţinută în totalitate de România sau oricare sau mai multe dintre cele de mai sus (fiecare o „Entitate Guvernamentală din România"). Această categorie este formată din părţile integrante, entităţile controlate şi subdiviziunile politice din România.

    1. 1. O parte integrantă din România înseamnă orice persoană, organizaţie, agenţie, birou, fond, instituţie sau alt organism, indiferent de abilitare, care constituie o autoritate de guvernare din România. Câştigurile nete ale autorităţii de guvernare trebuie să fie creditate în propriul cont sau în alte conturi ale României, fără ca vreo parte a acestora să ajungă în posesia unei persoane private. O parte integrantă nu include orice persoană fizică care este un suveran, oficial sau administrator care acţionează în calitate privată sau personală.

    2. 2. O entitate controlată înseamnă o Entitate care este separată în formă de România sau care reprezintă în alt mod o entitate juridică separată, cu condiţia ca:

     1. a) Entitatea să fie deţinută şi controlată în totalitate de una sau de mai multe Entităţi Guvernamentale din România, direct sau prin intermediul uneia sau a mai multor entităţi controlate;

     2. b) Câştigurile nete ale Entităţii să fie creditate în propriul cont sau în conturile uneia sau ale mai multor Entităţi Guvernamentale din România, fără ca vreo parte din veniturile sale să ajungă în posesia unei persoane private; şi

     3. c) Activele Entităţii să fie transferate către una sau mai multe Entităţi Guvernamentale din România în momentul dizolvării.

    3. 3. Veniturile nu se consideră că ajung în posesia unei persoane private dacă aceste persoane sunt beneficiarii desemnaţi ai unui program guvernamental şi activităţile programului sunt desfăşurate pentru publicul larg cu privire la asistenţa generală sau sunt legate de administrarea unei etape de guvernare. Totuşi, fără a aduce atingere celor de mai sus, veniturile se consideră că ajung în posesia unei persoane private dacă veniturile sunt obţinute din utilizarea unei entităţi guvernamentale pentru a desfăşura o activitate de afaceri comercială, cum ar fi activitatea de afaceri comercială din sectorul bancar, care asigură servicii financiare persoanelor private.

   2. B. Organizaţia Internaţională. Orice organizaţie internaţională sau agenţie sau instituţie deţinută în totalitate de aceasta. Această categorie include orice organizaţie interguvernamentală (inclusiv o organizaţie

    supranaţională) (1) care este formată în principal din guverne care nu sunt din Statele Unite; (2) care are în vigoare un acord de sediu central cu România; şi (3) ale cărei venituri nu ajung în posesia unor persoane private.

   3. C. Banca Centrală. O instituţie care este o autoritate principală în baza legii sau a unei hotărâri guvernamentale, alta decât guvernul României, care emite instrumente al căror scop este de a circula ca monedă. O astfel de instituţie poate include o instituţie care este separată de guvernul României, indiferent dacă este sau nu este deţinută în totalitate sau în parte de România.

  2. II. Fonduri care se califică ca fiind Beneficiari Efectivi Scutiţi. Următoarele Entităţi sunt tratate ca Instituţii Financiare Neraportoare din România şi ca beneficiari efectivi scutiţi în scopul secţiunilor 1471 şi 1472 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

   1. A. Fond de Pensii Calificat conform Tratatului. Un fond înfiinţat în România, cu condiţia ca fondul să aibă drepturi la beneficii în baza unui tratat privind impozitul pe venit încheiat între România şi Statele Unite privind veniturile pe care le obţine din surse din interiorul Statelor Unite (sau ar avea dreptul la astfel de beneficii dacă ar obţine orice astfel de venituri), ca rezident al României care îndeplineşte orice cerinţă aplicabilă privind limitarea beneficiilor şi care este folosit în principal pentru a administra sau furniza pensii sau beneficii de pensionare.

   2. B. Fond de Pensii cu Participare Largă. Un fond înfiinţat în România pentru a furniza beneficii de pensionare, pentru dizabilităţi sau ca urmare a decesului sau orice combinaţie a acestora, către beneficiari care sunt angajaţi sau foşti angajaţi (sau persoane desemnate de astfel de angajaţi) ai unuia sau mai multor angajatori în urma serviciilor prestate, cu condiţia ca fondul:

    1. 1. Să nu aibă niciun beneficiar cu dreptul la mai mult de cinci la sută din activele fondului;

    2. 2. Să facă obiectul reglementărilor guvernamentale şi să furnizeze informări anuale cu privire la beneficiarii săi către autorităţile relevante din România; şi

    3. 3. Să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele cerinţe:

     1. a) În general, fondul este scutit în România de impozit pe veniturile din investiţii datorită statutului său de plan de pensii, conform legilor din România;

     2. b) Fondul primeşte cel puţin 50% din contribuţiile sale totale (altele decât transferurile de active din alte planuri descrise la paragrafele de la A la D din prezenta secţiune sau din conturi de pensii descrise la sub-paragraful A(1) al secţiunii

      V din prezenta Anexă II) din partea angajatorilor care le finanţează;

     3. c) Distribuirile sau retragerile din fond sunt permise doar în momentul producerii anumitor evenimente legate de pensionare, dezabilitate sau deces (cu excepţia plăţilor periodice către alte fonduri de pensii descrise la paragrafele de la A la D din prezenta secţiune sau către conturi de pensii descrise la sub-paragraful A(1) al secţiunii V din prezenta Anexă II) sau se aplică penalităţi asupra distribuirilor sau retragerilor efectuate înainte de producerea evenimentelor specificate; sau

     4. d) Contribuţiile angajaţilor (altele decât anumite contribuţii autorizate) la fond sunt limitate prin referire la veniturile obţinute de angajat sau nu pot depăşi 50.000 $ anual, aplicând regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei.

   3. C. Fond de Pensii cu Participare Restrânsă. Un fond înfiinţat în România pentru a furniza beneficii de pensionare, pentru dizabilităţi sau ca urmare a decesului către beneficiari care sunt angajaţi sau foşti angajaţi (sau persoane desemnate de astfel de angajaţi) ai unuia sau mai multor angajatori în urma serviciilor prestate, cu condiţia ca:

    1. 1. Fondul să aibă mai puţin de 50 de participanţi;

    2. 2. Fondul să fie finanţat de unul sau mai mulţi angajatori care nu sunt Entităţi de Investiţii sau NFFE-uri Pasive;

    3. 3. Contribuţiile angajatului şi angajatorului la fond (altele decât transferurile de active din fonduri de pensii calificate conform

     tratatului descrise în paragraful A al acestei secţiuni si conturile de pensii descrise la sub-paragraful A(1) al secţiunii V din prezenta Anexă II) sunt limitate în funcţie de veniturile obţinute şi, respectiv, de remunerarea angajatului;

    4. 4. Participanţii care nu sunt rezidenţi în România nu au dreptul la mai mult de 20% din activele fondului; şi

    5. 5. Fondul face obiectul reglementărlor guvernamentale şi furnizează informări anuale cu privire la beneficiarii săi către autorităţile relevante din România.

   4. D. Fond de Pensii al unui Beneficiar Efectiv Scutit. Un fond înfiinţat în România de un beneficiar efectiv scutit pentru furnizarea de beneficii de pensionare, pentru dizabilităţi sau ca urmare a decesului către beneficiari sau participanţi care sunt angajaţi sau foşti angajaţi ai beneficiarului efectiv scutit (sau persoane desemnate de astfel de angajaţi) sau care nu sunt angajaţi sau foşti angajaţi, dacă beneficiile oferite unor asemenea beneficiari sau participanţi sunt ca urmare a serviciilor personale prestate pentru beneficiarul efectiv scutit.

   5. E. Entitate de Investiţii deţinută în totalitate de Beneficiari Efectivi Scutiţi. O Entitate care este o Instituţie Financiară din România doar pentru că este o Entitate de Investiţii, cu condiţia ca fiecare deţinător direct de drepturi aferente titlurilor de participare deţinute în Entitate să fie un beneficiar efectiv scutit şi fiecare deţinător direct al unui drept de creanţă într-o asemenea Entitate să fie o Instituţie Depozitară (cu privire la un împrumut acordat unei asemenea Entităţi) sau un beneficiar efectiv scutit.

  3. III. Instituţii Financiare mici sau cu scop limitat care se califică drept IFS- uri Considerate Conforme. Următoarele Instituţii Financiare sunt Instituţii Financiare Neraportoare din România care sunt tratate ca IFS-uri considerate conforme în înţelesul secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite.

   1. A. Instituţie Financiară cu Bază de Clienţi Locali. O Instituţie Financiară care îndeplineşte următoarele cerinţe:

    1. 1. Instituţia Financiară trebuie să fie licenţiată şi reglementată ca instituţie financiară conform legilor din România;

    2. 2. Instituţia Financiară nu trebuie să aibă un loc fix de afaceri în afara României. În acest scop, un loc fix de afaceri nu include o locaţie care nu este promovată publicului şi din care Instituţia Financiară îndeplineşte doar funcţii de suport administrativ;

    3. 3. Instituţia Financiară nu trebuie să deservească clienţi sau Titulari de Cont din afara României. În acest scop, o Instituţie Financiară nu va fi considerată că deserveşte clienţi sau Titulari de Cont din afara României doar pentru că Instituţia Financiară (a) administrează un site web, cu condiţia ca site-ul web să nu indice în mod specific faptul că Instituţia Financiară oferă Conturi Financiare sau servicii pentru nerezidenţi şi nu are ca obiectiv în alt mod sau nu deserveşte clienţi sau Titulari de Cont din Statele Unite, sau (b) promovează în media scrisă sau la un post de radio sau televiziune care este distribuit sau difuzat în special în România, dar este distribuit sau difuzat accidental şi în alte ţări, cu condiţia ca reclama publicitară să nu indice în mod specific că Instituţia Financiară oferă Conturi Financiare sau servicii către nerezidenţi şi nu are ca obiectiv în alt mod sau nu deserveşte clienţi sau Titulari de Cont din Statele Unite;

    4. 4. Instituţia Financiară trebuie să fie obligată conform legislaţiei din România să identifice Titularii de Cont rezidenţi fie în scopul raportării informaţiilor, fie al reţinerii la sursă a impozitelor în legătură cu Conturile Financiare deţinute de rezidenţi sau în scopul respectării cerinţelor de conformare din legislaţia privind prevenirea spălării banilor din România;

    5. 5. Cel puţin 98% din Conturile Financiare, din punct de vedere al valorii, menţinute de Instituţia Financiară trebuie să fie deţinute de rezidenţi (inclusiv rezidenţi care sunt Entităţi) din România sau dintr- un Stat Membru al Uniunii Europene;

    6. 6. Începând cu sau înainte de 1 iulie 2014, Instituţia Financiară trebuie să aibă politici şi proceduri, conforme cu cele prevăzute în Anexa I, pentru a împiedica Instituţia Financiară să ofere un Cont Financiar oricărei Instituţii Financiare Neparticipante şi să

     supravegheze dacă Instituţia Financiară deschide sau menţine un Cont Financiar pentru orice Persoană Specificată din Statele Unite care nu este rezidentă a României (inclusiv o Persoană din Statele Unite care a fost rezidentă în România atunci când s-a deschis Contul Financiar, dar ulterior încetează să mai fie rezidentă a României) sau orice NFFE Pasivă cu Persoane care Controlează care sunt rezidenţi sau cetăţeni ai Statelor Unite si care nu sunt rezidenţi ai României;

    7. 7. Astfel de politici şi proceduri trebuie să prevadă că dacă este identificat orice Cont Financiar deţinut de o Persoană Specificată din Statele Unite care nu este rezidentă în România sau de o NFFE Pasivă cu Persoane care Controlează care sunt rezidenţi sau cetăţeni ai Statelor Unite si care nu sunt rezidenţi ai României, Instituţia Financiară trebuie să raporteze un astfel de Cont Financiar aşa cum ar fi fost necesar dacă Instituţia Financiară ar fi fost o Instituţie Financiară Raportoare din România (inclusiv prin respectarea cerinţelor de înregistrare aplicabile de pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS) sau să închidă un astfel de Cont Financiar;

    8. 8. Cu privire la un Cont Preexistent deţinut de o persoană fizică care nu este rezidentă în România sau de o Entitate, Instituţia Financiară trebuie să verifice acele Conturi Preexistente în conformitate cu procedurile prevăzute în Anexa I aplicabile Conturilor Preexistente pentru a identifica orice Cont Raportabil din Statele Unite sau Cont Financiar deţinut de o Instituţie Financiară Neparticipantă şi trebuie să raporteze un astfel de Cont Financiar aşa cum ar fi fost necesar dacă Instituţia Financiară ar fi fost o Instituţie Financiară Raportoare din România (inclusiv prin respectarea cerinţelor de înregistrare aplicabile de pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS) sau să închidă un astfel de Cont Financiar;

    9. 9. Fiecare Entitate Afiliată a Instituţiei Financiare care este o Instituţie Financiară trebuie să fie încorporată sau organizată în România şi, cu excepţia oricărei Entităţi Afiliate care este un fond de pensii descris la paragrafele de la A la D ale secţiunii II din prezenta Anexă II, să îndeplinească cerinţele prevăzute în prezentul paragraf A; şi

    10. 10. Instituţia Financiară nu trebuie să aibă politici sau practici care discriminează faţă de deschiderea sau menţinerea de Conturi Financiare pentru persoane fizice care sunt Persoane Specificate din Statele Unite şi rezidenţi ai României.

   2. B. Banca Locală. O Instituţie Financiară care îndeplineşte următoarele cerinţe:

    1. 1. Instituţia Financiară funcţionează exclusiv ca (şi este autorizată şi reglementată conform legislaţiei din România) (a) o bancă sau ca

     (b) o uniune de credit sau ca o organizaţie cooperatistă de credit similară care funcţionează fără profit;

    2. 2. Activitatea de afaceri a Instituţiei Financiare constă în principal, în cazul unei bănci, din primirea de depozite de la şi acordarea de împrumuturi către clienţi neafiliaţi şi, în cazul unei uniuni de credit sau a unei organizaţii cooperatiste de credit similară, către membri, cu condiţia ca niciun membru să nu aibă o participare mai mare de 5% într-o astfel de uniune de credit sau organizaţie cooperatistă de credit;

    3. 3. Instituţia Financiară îndeplineşte cerinţele prevăzute la sub- paragrafele A(2) şi A(3) din prezenta secţiune, cu condiţia ca, în plus faţă de limitările de pe site-ul web descrise la sub-paragraful A(3) din prezenta secţiune, site-ul web să nu permită deschiderea unui Cont Financiar;

    4. 4. Instituţia Financiară nu are mai mult de 175 milioane $ în active in bilanţul său şi Instituţia Financiară şi orice Entităţi Afiliate, luate împreună, nu au mai mult de 500 milioane $ în active totale în bilanţurile lor consolidate sau combinate; şi

    5. 5. Orice Entitate Afiliată trebuie să fie încorporată sau organizată în România şi orice Entitate Afiliată care este o Instituţie Financiară trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în prezentul paragraf B, cu excepţia oricărei Entităţi Afiliate care este un fond de pensii descris la paragrafele de la A la D ale secţiunii II din prezenta Anexă II sau o Instituţie Financiară care are doar conturi cu valoare mică descrise în paragraful C al prezentei secţiuni.

   3. C. Instituţie Financiară numai cu Conturi cu Valoare Mică. O Instituţie Financiară din România care îndeplineşte următoarele cerinţe:

    1. 1. Instituţia Financiară nu este o Entitate de Investiţii;

    2. 2. Niciun Cont Financiar menţinut de Instituţia Financiară sau de orice Entitate Afiliată nu are un sold sau o valoare mai mare de 50.000

     $, aplicând regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei; şi

    3. 3. Instituţia Financiară nu are mai mult de 50 de milioane $ în active în bilanţul său şi Instituţia Financiară şi orice Entităţi Afiliate, luate împreună, nu au mai mult de 50 de milioane $ în active totale în bilanţurile lor consolidate sau combinate.

   4. D. Emitent de Carduri de Credit Calificat. O Instituţie Financiară din România care îndeplineşte următoarele cerinţe:

    1. 1. Instituţia Financiară este o Instituţie Financiară numai pentru faptul că este un emitent de carduri de credit care acceptă depozite doar atunci când un client face o plată în plus faţă de soldul datorat cu privire la card şi plata în exces nu este returnată imediat clientului; şi

    2. 2. Începând cu sau înainte de 1 iulie 2014, Instituţia Financiară implementează politici şi proceduri fie pentru a preveni un depozit de client care depăşeşte 50.000 $, fie pentru a asigura faptul că orice depozit de client care depăşeşte 50.000 $, aplicând pentru fiecare caz regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei, este returnat clientului în termen de 60 de zile. În acest scop, un depozit de client nu se referă la soldurile creditoare aferente comisioanelor contestate, dar include soldurile creditoare aferente mărfurilor returnate.

  4. IV. Entităţi de Investiţii care se califică ca fiind IFS-uri Considerate Conforme şi alte Reguli Speciale. Instituţiile Financiare descrise la alineatele de la A la E din prezenta secţiune sunt Instituţii Financiare Neraportoare din România care sunt tratate ca IFS-uri considerate conforme în scopul secţiunii 1471 din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite. În plus, paragraful F din prezenta secţiune prevede reguli speciale aplicabile unei Entităţi de Investiţii.

   1. A. Trust Documentat de Administratori. Un trust înfiinţat în baza legislaţiei din România în măsura în care administratorul trustului este o Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă şi raportează toate informaţiile care trebuie raportate conform Acordului cu privire la toate Conturile Raportabile din Statele Unite ale trustului.

   2. B. Entitate de Investiţii Finanţată şi Corporaţie Străină Controlată. O Instituţie Financiară descrisă la sub-paragraful B(1) sau B(2) din prezenta secţiune având o entitate finanţatoare care respectă cerinţele prevăzute la sub-paragraful B(3) din prezenta secţiune.

    1. 1. O Instituţie Financiară este o entitate de investiţii finanţată dacă

     (a) este o Entitate de Investiţii înfiinţată în România care nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reţine la sursă sau un trust străin care reţine la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; şi (b) o Entitate a convenit cu Instituţia Financiară să acţioneze ca entitate finanţatoare pentru Instituţia Financiară.

    2. 2. O Instituţie Financiară este o corporaţie străină controlată finanţată dacă (a) Instituţia Financiară este o corporaţie străină controlată1 organizată în baza legislaţiei din România care nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reţine la sursă sau un trust străin care reţine la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite; (b) Instituţia Financiară este deţinută în totalitate, direct sau indirect, de o Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite care convine să acţioneze sau care solicită unui afiliat al Instituţiei Financiare să acţioneze ca entitate finanţatoare pentru Instituţia Financiară; şi (c) Instituţia Financiară partajează un sistem comun de conturi electronice cu entitatea finanţatoare care-i permite entităţii finanţatoare să identifice toţi Titularii de Cont şi primitorii

     image

     1 O „corporaţie străină controlată” înseamnă orice corporaţie străină, dacă mai mult de 50% din puterea de vot combinată totală a tuturor claselor de acţiuni cu drept de vot ale unei astfel de corporaţii sau dacă valoarea totală a acţiunilor unei astfel de corporaţii este deţinută sau este considerată ca fiind deţinută de „acţionari din Statele Unite” în orice zi din timpul anului fiscal al unei astfel de corporaţii străine. Termenul „acţionar din Statele Unite” înseamnă, cu privire la orice corporaţie străină, o persoană din Statele Unite care deţine sau care se consideră că deţine 10% sau mai mult din puterea de vot combinată totală a tuturor claselor de acţiuni cu drept de vot ale unei astfel de corporaţii străine.

     Instituţiei Financiare şi să acceseze toate informaţiile despre conturi şi clienţi menţinute de Instituţia Financiară care includ dar nu se limitează la informaţiile de identificare a clientului, documentaţia clientului, soldul contului şi toate plăţile efectuate către Titularul de Cont sau către primitor.

    3. 3. Entitatea finanţatoare respectă următoarele cerinţe:

     1. a) Entitatea finanţatoare este autorizată să acţioneze în numele Instituţiei Financiare (ca un manager de fond, administrator, director al corporaţiei sau partener cu funcţie de manager) pentru a îndeplini cerinţele de înregistrare aplicabile de pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS;

     2. b) Entitatea finanţatoare s-a înregistrat ca o entitate finanţatoare la IRS pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS;

     3. c) Dacă Entitatea finanţatoare identifică orice Conturi Raportabile din Statele Unite cu privire la Instituţia Financiară, entitatea finanţatoare înregistrează Instituţia Financiară conform cerinţelor de înregistrare aplicabile de pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS la sau înainte de data care este cea mai târzie dintre data de 31 decembrie 2015 şi data aflată la 90 de zile distanţă de la prima identificare a unui astfel de Cont Raportabil din Statele Unite;

     4. d) Entitatea finanţatoare convine să îndeplinească, în numele Instituţiei Financiare, toate cerinţele de conformare, reţinere la sursă, raportare şi alte cerinţe pe care Instituţia Financiară ar fi trebuit să le îndeplinească dacă ar fi fost o Instituţie Financiară Raportoare din România;

     5. e) Entitatea finanţatoare identifică Instituţia Financiară şi include numărul de identificare al Instituţiei Financiare (obţinut prin respectarea cerinţelor de înregistrare aplicabile de pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS) în toate raportările completate în numele Instituţiei Financiare; şi

     6. f) Entităţii finanţatoare nu i s-a revocat statutul de finanţator.

   3. C. Vehicul de Investiţii Finanţat deţinut de un număr limitat de persoane. O Instituţie Financiară din România care îndeplineşte următoarele cerinţe:

    1. 1. Instituţia Financiară este o Instituţie Financiară numai pentru faptul că este o Entitate de Investiţii şi nu este un intermediar calificat, un parteneriat străin care reţine la sursă sau un trust străin care reţine la sursă conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite;

    2. 2. Entitatea finanţatoare este o Instituţie Financiară Raportoare din Statele Unite, o IFS Raportoare după Modelul 1 sau o IFS Participantă, este autorizată să acţioneze în numele Instituţiei Financiare (ca un manager profesionist, administrator sau partener cu funcţie de manager) şi convine să îndeplinească în numele Instituţiei Financiare toate cerinţele de conformare, reţinere la sursă, raportare şi alte cerinţe pe care Instituţia Financiară ar fi trebuit să le îndeplinească dacă ar fi fost o Instituţie Financiară Raportoare din România;

    3. 3. Instituţia Financiară nu se prezintă ca un vehicul de investiţii pentru părţi neafiliate;

    4. 4. Douăzeci sau mai puţine persoane fizice deţin toate drepturile asupra datoriei şi drepturile asupra capitalului în Instituţia Financiară (fără a ţine cont de drepturile asupra datoriei deţinute de IFS-uri Participante şi IFS-uri considerate conforme şi de drepturile asupra capitalului deţinute de o Entitate dacă acea Entitate deţine 100% din drepturile asupra capitalului în Instituţia Financiară şi este ea însăşi o Instituţie Financiară finanţată descrisă în prezentul paragraf C); şi

    5. 5. Entitatea finanţatoare respectă următoarele cerinţe:

     1. a) Entitatea finanţatoare s-a înregistrat ca o entitate finanţatoare la IRS pe site-ul web de înregistrare FATCA al IRS;

     2. b) Entitatea finanţatoare convine să îndeplinească, în numele Instituţiei Financiare, toate cerinţele de conformare, reţinere la sursă, raportare şi alte cerinţe pe care Instituţia Financiară ar fi trebuit să le îndeplinească dacă ar fi fost o Instituţie Financiară Raportoare din România şi păstrează

      documentaţia colectată cu privire la Instituţia Financiară pentru o perioadă de şase ani;

     3. c) Entitatea finanţatoare identifică Instituţia Financiară în toate raportările completate în numele Instituţiei Financiare; şi

     4. d) Entităţii finanţatoare nu i s-a revocat statutul de finanţator.

   4. D. Consilieri de Investiţii şi Manageri de Investiţii. O Entitate de Investiţii înfiinţată în România care este o Instituţie Financiară numai pentru faptul că (1) oferă consultanţă de investiţii către şi acţionează în numele sau

    (2) gestionează portofolii pentru şi acţionează în numele unui client în scopul investirii, gestionării sau administrării de fonduri depozitate în numele clientului la o Instituţie Financiară alta decât o Instituţie Financiară Neparticipantă.

   5. E. Vehicul Colectiv de Investiţii. O Entitate de Investiţii înfiinţată în România care este reglementată ca un vehicul colectiv de investiţii cu condiţia ca toate drepturile în vehiculul colectiv de investiţii (inclusiv drepturile asupra datoriei care depăşesc 50.000 $) să fie deţinute de sau prin intermediul unuia sau a mai multor beneficiari efectivi scutiţi, NFFE-uri Active descrise la sub-paragraful B(4) din secţiunea VI din Anexa I, Persoane din Statele Unite care nu sunt Persoane Specificate din Statele Unite sau Instituţii Financiare care nu sunt Instituţii Financiare Neparticipante.

   6. F. Reguli Speciale. Următoarele reguli se aplică unei Entităţi de Investiţii:

    1. 1. Cu privire la drepturile într-o Entitate de Investiţii care este un vehicul colectiv de investiţii descris la paragraful E din prezenta secţiune, obligaţiile de raportare ale oricărei Entităţi de Investiţii (alta decât o Instituţie Financiară prin care sunt deţinute drepturile în vehiculul colectiv de investiţii) se consideră a fi îndeplinite.

    2. 2. Cu privire la drepturile într-o:

     1. a) Entitate de Investiţii înfiinţată într-o Jurisdicţie Parteneră care este reglementată ca fiind un vehicul colectiv de investiţii,

      toate drepturile în aceasta (inclusiv drepturile asupra datoriei care depăşesc 50.000 $) fiind deţinute de sau prin intermediul unuia sau a mai multor beneficiari efectivi scutiţi, NFFE-uri Active descrise la sub-paragraful B(4) din secţiunea VI a Anexei I, Persoane din Statele Unite care nu sunt Persoane Specificate din Statele Unite sau Instituţii Financiare care nu sunt Instituţii Financiare Neparticipante; sau

     2. b) Entitate de Investiţii care este un vehicul colectiv de investiţii calificat, conform Reglementărilor în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite;

      obligaţiile de raportare ale oricărei Entităţi de Investiţii care este o Instituţie Financiară din România (alta decât o Instituţie Financiară prin intermediul căreia sunt deţinute drepturile în vehiculul colectiv de investiţii) se consideră a fi îndeplinite.

    3. 3. Cu privire la drepturile într-o Entitate de Investiţii înfiinţată în România care nu este descrisă la paragraful E sau sub-paragraful F(2) din prezenta secţiune, în conformitate cu paragraful 3 al Articolului 5 din Acord, obligaţiile de raportare ale tuturor celorlalte Entităţi de Investiţii cu privire la astfel de drepturi se consideră a fi îndeplinite dacă informaţiile care trebuie raportate de prima Entitate de Investiţii menţionată conform Acordului cu privire la astfel de drepturi sunt raportate de o astfel de Entitate de Investiţii sau de o altă persoană.

    4. 4. O Entitate de Investiţii înfiinţată în România care este reglementată ca fiind un vehicul colectiv de investiţii nu se va considera că nu se califică conform paragrafului E sau sub- paragrafului F(2) din prezenta secţiune sau în alt mod ca o IFS considerată conformă numai pentru faptul că vehiculul colectiv de investiţii a emis acţiuni la purtător, cu condiţia ca:

     1. a) Vehiculul colectiv de investiţii să nu fi emis şi să nu emită nicio acţiune la purtător după 31 decembrie 2012;

     2. b) Vehiculul colectiv de investiţii să retragă toate aceste acţiuni în momentul restituirii;

     3. c) Vehiculul colectiv de investiţii (sau o Instituţie Financiară Raportoare din România) îndeplineşte procedurile de conformare prevăzute în Anexa I şi raportează orice

      informaţii care trebuie raportate cu privire la orice astfel de acţiuni atunci când aceste acţiuni sunt prezentate pentru răscumpărare sau pentru altă plată; şi

     4. d) Vehiculul colectiv de investiţii are implementate politici şi proceduri pentru a se asigura că astfel de acţiuni sunt răscumpărate sau imobilizate cât mai curând posibil şi în orice caz înainte de 1 ianuarie 2017.

  5. V. Conturi Excluse din Conturile Financiare. Următoarele conturi sunt excluse din definiţia Conturilor Financiare şi ca urmare nu vor fi tratate ca fiind Conturi Raportabile din Statele Unite.

   1. A. Anumite Conturi de Economii.

    1. 1. Cont de Pensii. Un cont de pensii menţinut în România care îndeplineşte următoarele cerinţe în baza legislaţiei din România.

     1. a) Contul este reglementat ca fiind un cont personal de pensii sau face parte dintr-un plan de pensii înregistrat sau reglementat pentru asigurarea de beneficii de pensionare (inclusiv beneficii pentru dizabilităţi sau ca urmare a decesului);

     2. b) Contul beneficiază de facilităţi fiscale (de exemplu, contribuţiile la cont care altfel ar face obiectul impozitării în baza legislaţiei din România sunt deductibile sau excluse din venitul brut al titularului de cont sau sunt impozitate cu o cotă redusă sau impozitarea veniturilor din investiţii din cont este amânată sau este făcută cu o cotă redusă);

     3. c) Autorităţile fiscale din România trebuie să raporteze anual informaţiile referitoare la cont;

     4. d) Retragerile sunt condiţionate de atingerea unei anumite vârste de pensionare, de o dizabilitate sau de un deces sau se aplică penalităţi pentru retragerile efectuate înainte de producerea unor astfel de evenimente specificate; şi

     5. e) Fie (i) contribuţiile anuale sunt limitate la 50.000 $ sau mai puţin, fie (ii) există o limită maximă a contribuţiei la cont pe timpul vieţii de 1.000.000 $ sau mai puţin, aplicând pentru

      fiecare caz regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei.

    2. 2. Conturi de Economii care nu sunt pentru Pensii. Un cont menţinut în România (altul decât un Contract de Asigurare sau de Rentă Viageră) care îndeplineşte următoarele cerinţe în baza legislaţiei din România.

     1. a) Contul este reglementat ca fiind un vehicul de economisire în alte scopuri decât pensiile;

     2. b) Contul beneficiază de facilităţi fiscale (de exemplu, contribuţiile la cont care altfel ar face obiectul impozitării în baza legislaţiei din România sunt deductibile sau excluse din venitul brut al titularului de cont sau sunt impozitate cu o cotă redusă sau impozitarea veniturilor din investiţii din cont este amânată sau este făcută cu o cotă redusă);

     3. c) Retragerile sunt condiţionate de îndeplinirea anumitor criterii legate de scopul contului de economii (de exemplu, asigurarea de beneficii educaţionale sau medicale) sau se aplică penalităţi pentru retragerile efectuate înainte de îndeplinirea unor astfel de criterii; şi

     4. d) Contribuţiile anuale sunt limitate la 50.000 $ sau mai puţin, aplicând regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei.

      3. Produse de economisire - produse aprobate şi supravegheate de Banca Naţională a României (BNR), aşa cum sunt emise de Băncile de Economisire şi Creditare în Domeniul Locativ autorizate conform legislaţiei române, emise pentru a servi ca produse de economisire pe termen lung, care sunt menţinute în România de Banca de Economisire şi Creditare în Domeniul Locativ autorizată conform legislaţiei române privind băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, dacă contribuţiile anuale la cont sunt de 50.000 $ sau mai puţin, aplicând regulile prevăzute în Anexa I pentru cumularea conturilor şi transformarea valutei.

   2. B. Anumite Contracte de Asigurare de Viaţă la Termen. Un contract de asigurare de viaţă menţinut în România cu o perioadă de acoperire care se

    va încheia înainte de împlinirea de către asigurat a vârstei de 90 de ani, cu condiţia ca acel contract să îndeplinească următoarele cerinţe:

    1. 1. Primele periodice, care nu scad în timp, sunt plătibile cel puţin anual în perioada de valabilitate a contractului sau până când asiguratul ajunge la vârsta de 90 de ani, oricare este mai scurtă;

    2. 2. Contractul nu are nicio valoare contractuală pe care să o poată încasa vreo persoană (prin retragere, împrumut sau în alt mod) fără încetarea contractului;

    3. 3. Suma (alta decât un beneficiu ca urmare a decesului) plătibilă în momentul anulării sau încetării contractului nu poate depăşi primele cumulate plătite pentru contract, minus suma pentru mortalitate, morbiditate şi cheltuielile cu comisioanele (fie că sunt sau nu sunt efectiv percepute) pentru perioada sau perioadele existenţei contractului şi orice sume plătite înainte de anularea sau încetarea contractului; şi

    4. 4. Contractul nu este deţinut de un cesionar pentru valoare.

   3. C. Cont Deţinut de o Proprietate. Un cont menţinut în România care este deţinut exclusiv de o proprietate, dacă documentaţia unui astfel de cont include o copie a testamentului sau a certificatului de deces al defunctului.

   4. D. Conturi Escrow. Un cont menţinut în România care este deschis în legătură cu oricare dintre următoarele:

    1. 1. Un ordin sau o hotărâre judecătorească.

    2. 2. O vânzare, un schimb sau o închiriere de proprietate imobiliară sau personală, cu condiţia ca acel cont să îndeplinească următoarele cerinţe:

     1. a) Contul să fie finanţat exclusiv cu un avans, un depozit de garantare, un depozit cu o sumă adecvată pentru a garanta o obligaţie care este direct legată de tranzacţie sau o plată similară sau să fie finanţat cu un activ financiar care este depus în cont în legătură cu vânzarea, schimbul sau închirierea proprietăţii;

     2. b) Contul să fie deschis şi folosit exclusiv pentru a garanta obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul de cumpărare pentru

      proprietate, a vânzătorului de a plăti orice obligaţie potenţială sau a locatorului sau a locatarului de a plăti orice daune legate de proprietatea închiriată, conform celor convenite în contractul de închiriere;

     3. c) Activele contului, inclusiv venitul obţinut din acestea, să fie plătite sau distribuite în alt mod în beneficiul cumpărătorului, vânzătorului, locatorului sau locatarului (inclusiv pentru a îndeplini obligaţia unei astfel de persoane) atunci când proprietatea este vândută, schimbată sau predată sau atunci când încetează contractul de închiriere;

     4. d) Contul să nu fie un cont cu marjă sau unul similar deschis în legătură cu o vânzare sau cu un schimb al unui activ financiar; şi

     5. e) Contul să nu fie asociat unui cont de card de credit.

    3. 3. O obligaţie a unei Instituţii Financiare care deserveşte un împrumut garantat cu o proprietate imobiliară de a pune deoparte o parte din plată doar pentru a facilita plata impozitelor sau a asigurării legată de proprietatea imobiliară la un moment ulterior.

    4. 4. O obligaţie a unei Instituţii Financiare doar pentru a facilita plata impozitelor la un moment ulterior.

   5. E. Conturi ale Jurisdicţiei Partenere. Un cont menţinut în România şi exclus din definiţia Contului Financiar în baza unui acord între Statele Unite şi altă Jurisdicţie Parteneră pentru a facilita implementarea FATCA, cu condiţia ca un astfel de cont să facă obiectul aceloraşi cerinţe şi supravegheri în baza legislaţiei acelei Jurisdicţii Partenere, ca şi cum un astfel de cont ar fi fost deschis în acea Jurisdicţie Parteneră şi menţinut în acea Jurisdicţie Parteneră de o Instituţie Financiară din Jurisdicţia Parteneră.

  6. VI. Definiţii. Următoarele definiţii suplimentare se aplică descrierilor de mai sus:

   1. A. IFS Raportoare după Modelul 1. Termenul IFS Raportoare după Modelul 1 înseamnă o Instituţie Financiară cu privire la care un guvern din afara Statelor Unite sau o agenţie a acestuia convine să obţină şi să schimbe

    informaţii conform Acordului Interguvernamental Modelul 1 (IGA Modelul 1), alta decât o Instituţie Financiară tratată ca fiind o Instituţie Financiară Neparticipantă conform IGA Modelul 1. În scopul acestei definiţii, termenul IGA Modelul 1 înseamnă un acord între Statele Unite sau Departamentul Trezoreriei şi un guvern din afara Statelor Unite sau una sau mai multe agenţii ale acestuia pentru implementarea FATCA prin raportarea de către Instituţiile Financiare către un astfel de guvern din afara Statelor Unite sau agenţie a acestuia, urmată de schimbul automat cu IRS al unor astfel de informaţii raportate.

   2. B. IFS Participantă. Termenul IFS Participantă înseamnă o Instituţie Financiară care a convenit să respecte cerinţele unui Acord IFS, inclusiv o Instituţie Financiară descrisă în Acordul Interguvernamental Modelul 2 (IGA Modelul 2) care a convenit să respecte cerinţele unui Acord IFS. Termenul IFS Participantă include şi o sucursală care este un intermediar calificat al unei Instituţii Financiare Raportoare din Statele Unite, cu excepţia cazului în care o astfel de sucursală este o IFS Raportoare după Modelul 1. În scopul acestei definiţii, termenul Acord IFS înseamnă un acord care stabileşte cerinţele pentru ca o Instituţie Financiară să fie tratată ca respectând cerinţele secţiunii 1471(b) din Codul Intern al Veniturilor al Statelor Unite. În plus, în scopul acestei definiţii, termenul IGA Modelul 2 înseamnă un acord între Statele Unite sau Departamentul Trezoreriei şi un guvern din afara Statelor Unite sau una sau mai multe agenţii ale acestuia pentru a facilita implementarea FATCA prin raportarea de către Instituţiile Financiare direct către IRS în conformitate cu cerinţele unui Acord IFS, completat de schimbul de informaţii dintre un astfel de guvern din afara Statelor Unite sau agenţie a acestuia şi IRS.