ANEXE din 8 aprilie 2009 la Ordinul nr. 675 din 8 aprilie 2009
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 bis din 21 mai 2009  Anexa nr.1

  PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

  CERINŢE GENERALE

  PENTRU

  SISTEMELE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

  DIN

  INSTALAŢIILE NUCLEARE

  PT N SCP 1-2008

  Indicativ: PT N SCP 1-2008 Ediţia 1

  CAPITOLUL I

  GENERALITĂŢI

  SECŢIUNEA 1

  Scop

  Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele obligatorii pentru proiectarea, fabricarea, montarea, instalarea, modificarea, repararea, exploatarea, testarea, examinarea, inspectarea, verificarea şi alte activităţi legate de sistemele tehnologice sub presiune de securitate nucleară şi de componentele care reţin presiunea şi suporturile lor aferente acestor sisteme, din instalaţii nucleare.

  (2) Sistemele tehnologice sub presiune de securitate nucleară, componentele care reţin presiunea şi suporturile lor aferente acestor sisteme, care intră sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice, vor fi denumite în continuare sisteme / componente care reţin presiunea”;

  Art. 2 (1) Autoritatea naţională ce asigură controlul respectării prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat- ISCIR, care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 / 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi în conformitate cu Legea nr. 111 / 1996, privind desfăşurarea in siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, este organ de specialitate al administraţiei centrale, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul de competenţă.

  (2) Autoritatea naţională, competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute de Legea nr. 111 / 1996, republicată, este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare- CNCAN.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Domeniu de aplicare

  Art. 3 (1) Prezenta prescripţie tehnică se aplică sistemelor / componentelor care reţin presiunea, din instalaţiile nucleare de tip CANDU.

  1. (2) Pentru sistemele / componentele care reţin presiunea proiectate, fabricate, lansate în fabricaţie, montate, instalate, modificate, reparate sau intrate în exploatare, înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii, se vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de autorizare de funcţionare / reautorizare de funcţionare, prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.

  2. (3) Sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice intră:

   1. a) sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară;

   2. b) componente care reţin presiunea şi suporturile lor:

    1. I. recipiente, (inclusiv generatoare de abur şi corpul reactorului);

    2. II. conducte şi elemente de conducte;

    3. III. pompe;

    4. IV. armături de linie;

    5. V. dispozitive de protecţie la suprapresiune;

    6. VI. suporturi;

  3. (4) Prezenta prescripţie tehnică se referă la toate elementele componentelor care reţin presiunea, cum sunt:

   1. a) recipiente:

    1. I. manta;

    2. II. funduri;

    3. III. şuruburile / prezoanele şi piuliţele aferente închiderii incintei sub presiune;

    4. IV. racordurile în care se află fluidul sub presiune;

    5. V. fascicul tubular;

    6. VI. plăci tubulare;

    7. VII. suporturi, atunci când se sudează la corp;

    8. VIII. alte elemente, conform DTA înregistrat;

   2. b) conducte şi elemente de conducte:

    1. I. conducte;

    2. II. flanşe;

    3. III. nipluri;

    4. IV. teuri;

    5. V. racorduri;

    6. VI. reducţii, etc.;

    7. VII. compensatoare de dilatare;

    8. VIII. conducte elastice;

    9. IX. suporturi;

    10. X. alte elemente, conform DTA înregistrat;

   3. c) pompe:

    1. I. carcasă;

    2. II. corpul de etanşare;

    3. III. capace;

    4. IV. inele de fixare;

    5. V. şuruburile / prezoanele şi piuliţele aferente închiderii incintei sub presiune;

    6. VI. circuitul schimbătoarelor de căldură străbătut de fluidul pompat;

    7. VII. racordurile şi părţile din instalaţiile auxiliare ale acesteia prin care este vehiculat fluidul sub presiune;

    8. VIII. suporturi, atunci când fac parte integrantă din carcasa supusă presiunii;

    9. IX. alte elemente, conform DTA înregistrat;

   4. d) armături de linie, inclusiv dispozitive de protecţie la suprapresiune:

    1. I. corp;

    2. II. capac;

    3. III. obturator;

    4. IV. scaun;

    5. V. flanşa presetupei;

    6. VI. elemente metalice elastice de etanşare (burduf, membrană, etc.);

    7. VII. organele de asamblare (şuruburi, prezoane, piuliţe) aferente închiderii incintei sub presiune;

    8. VIII. racordurile şi părţile din instalaţiile auxiliare ale acesteia prin care este vehiculat fluidul sub presiune;

    9. IX. suporturi, atunci când se sudează la corp;

    10. X. alte elemente, conform DTA înregistrat;

  4. (5) Dacă prin proiectul înregistrat nu se stabileşte altfel, limita componentei care reţine presiunea, se stabileşte la:

   1. a) primele îmbinări cu conductele de legătură realizate prin sudură, prin flanşe sau filet (la recipiente / pompe / armături / dispozitive de siguranţă la suprapresiune);

   2. b) prima armătură de separare după conducta tehnologică, spre aparatura de măsură şi control (la tubingul de instrumentaţie);

  5. (6) Garniturile îmbinărilor de legătură şi inelele metalice limitatoare de compresiune, nu aparţin componentei care reţine presiunea.

  6. (7) Recipientele de aer care servesc pentru acţionarea armăturilor şi care sunt montate pe acestea sau care fac parte din circuitul de comandă / control al acestora, nu intră sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice.

  7. (8) Pompele submersibile de drenaj nu intră sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice;

  SECŢIUNEA a 3-a

  Referinţe normative

  Art. 4 Prezenta prescripţie tehnică face referire la următoarele acte normative şi / sau documente tehnice:

  1. (1) Acte normative:

   1. a) Legea nr. 64 / 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 240 din 27 martie 2008;

   2. b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată prin HG nr. 182 / 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 254 din 28 martie 2005;

   3. c) Ordinul nr. 333 din 28.06.2006, pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnica a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 770 din 11.09.2006;

   4. d) Legea nr. 111 / 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea , şi controlul activităţilor nucleare, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 552 din 27 iunie 2006;

   5. e) Ordonanţa Guvernului nr. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375 / 2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

   6. f) Hotărârea Guvernului nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

   7. g) Hotărârea Guvernului nr. 584 / 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

   8. h) Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 646 din 26 iulie 2006;

  2. (2) Documente tehnice:

   1. a) Codul ASME pentru cazane şi recipiente sub presiune (ASME Boiler and Pressure Vessel Code):

    1. I. Secţiunea II Partea A - Specificaţii pentru materiale feroase (Ferrous Material Specifications –), ediţia aplicabilă*;

    2. II. Secţiunea II Partea B - Specificaţii pentru materiale neferoase (Nonferrous Material Specifications –), ediţia aplicabilă*;

    3. III. Secţiunea II Partea C - Specificaţii pentru Sârme şi electrozi de sudare şi metale de adaos (Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals), ediţia aplicabilă*;

    4. IV. Secţiunea II Partea D – Proprietăţi (Properties- Customary / Metric), ediţia aplicabilă*;

    5. V. Secţiunea III Subsecţiunea NCA - Cerinţe generale pentru Diviziunea 1 şi Diviziunea 2 (General Requirements for Division 1 and Division 2), ediţia aplicabilă*;

    6. VI. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea NB - Componente de clasă 1 (Class 1 Components), ediţia aplicabilă*;

    7. VII. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea NC - Componente de clasă 2 (Class 2 Components), ediţia aplicabilă*;

    8. VIII. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea ND - Componente de clasă 3 (Class 3 Components), ediţia aplicabilă*;

    9. IX. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea NE - Componente de clasă MC (Class MC Components), ediţia aplicabilă*;

    10. X. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea NF - Suporţi (Supports), ediţia aplicabilă;

    11. XI. Secţiunea III, Diviziunea 1, Subsecţiunea NG - Structurile zonei active (Core Support Structures), ediţia aplicabilă*;

    12. XII. Secţiunea III, Diviziunea 1 - Anexe (Appendices), ediţia aplicabilă*;

    13. XIII. Secţiunea III, Diviziunea 2 – Anvelope din beton (Code for Concrete Containments), ediţia aplicabilă*;

    14. XIV. Secţiunea III, Diviziunea 3 – Anvelope pentru transportul şi stocarea combustibilului nuclear consumat, material şi reziduuri cu nivel înalt de radioactivitate (Containments for Transport and Storage of Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Material and Waste), ediţia aplicabilă*;

    15. XV. Secţiunea V – Examinări nedistructive (Nondestructive Examination), ediţia aplicabilă*;

    16. XVI. Secţiunea VIII, Diviziunea 1 – Reguli pentru construirea Recipientelor sub presiune (Rules for Construction of Pressure Vessels) ), ediţia aplicabilă*;

    17. XVII. Secţiunea VIII, Diviziunea 2 - Reguli pentru construirea Recipiente sub presiune – Reguli alternative (Rules for Construction of Pressure Vessels - Alternative Rules), ediţia aplicabilă*;

    18. XVIII. Secţiunea IX - Calificările sudării şi brazării (Welding and Brazing Qualifications), ediţia aplicabilă*;

    19. XIX. Secţiunea XI - Reguli pentru Inspecţia în Exploatare al Componentelor Centralelor Nucleare (Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components), ediţia aplicabilă*;

   2. b) CAN / CSA - N 285.0 - Cerinţele generale pentru Sistemele şi Componentele care reţin presiunea din Centralele Nucleare CANDU (General Requirements for Pressure Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants), ediţia aplicabilă*;

   3. c) CAN / CSA - N 285.2 - Cerinţele pentru Componentele care reţin presiunea de clasă 1C, 2C şi 3C, din Centralele Nucleare CANDU (Requirements for Class Special Pressure Retaining Components in CANDU Nuclear Power Plants), ediţia aplicabilă*;

   4. d) CAN / CSA - N 285.3 - Cerinţele pentru Componentele Sistemelor Anvelopei din Centralele Nucleare CANDU (Requirements for Containment Systems Components in Candu Nuclear Power Plants), ediţia aplicabilă*;

   5. e) CAN / CSA - N 285.4 - Inspecţia Periodică a Componentelor din Centralele Nucleare CANDU (Periodic Inspections of CANDU Nuclear Power Plants Components), ediţia aplicabilă*;

   6. f) CAN / CSA - N 285.5 - Inspecţia Periodică a Componentelor Anvelopei din Centralele Nucleare CANDU (Periodic Inspections of CANDU Nuclear Power Plants Containment Components), ediţia aplicabilă*;

   7. g) CAN / CSA - N 285.6 Series - Standarde privind Materialele pentru Componentele Reactorului din Centralele Nucleare CANDU (Material Standards for Reactor Components for CANDU Nuclear Power Plants), ediţia aplicabilă*;

   8. h) CSA B 51 – Cod pentru boilere, recipiente şi conducte sub presiune (Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code), ediţia aplicabilă*;

   9. i) ASME / ANSI B.31.1 – Codul pentru Conducte sub presiune (Pressure piping), ediţia aplicabilă*;

   10. j) ASME / ANSI B.31.3 – Codul pentru Conducte de proces (Process piping), ediţia aplicabilă*;

   11. k) ANSI/ASME B.16.34 – Armături (Valves-Flanged, Threaded and Welding End), ediţia aplicabilă*;

   12. l) Codul de încercări ASME (ASME Power Test Code); Codul de încercări pentru pompe centrifuge (Test Code for Centrifugal Pumps) ediţia aplicabilă*;

   13. m) Recommended Practice No. SNT-TC-1A, ediţia aplicabilă*;

  NOTA: * prin „ediţia aplicabilă” se va înţelege ediţia care va fi folosită efectiv la proiectare, fabricare, montare, instalare, modificare, reparare şi exploatare, precizată în Autorizaţia de construcţie eliberată de către CNCAN.

  Documentele tehnice prezentate la alineatul (2) sunt de referinţă; pot fi acceptate şi alte documente similare, cu condiţia confirmării echivalenţei acestora cu documentele menţionate, în baza unei analize efectuată de un proiectant acceptat.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Termeni, definiţii şi abrevieri

  Art. 5 (1) În înţelesul prezentei prescripţii, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

  1. 1. Agenţia de Inspecţie Autorizată: organizaţie desemnată de autoritatea de reglementare şi autorizată să înregistreze proiecte, proceduri, să efectueze inspecţii şi alte funcţii definite;

  2. 2. Autoritate de reglementare: autoritate naţională, (guvernamentală, după caz) care exercită atribuţii de reglementare în legătură cu proiectarea, fabricarea, montarea, modificarea, instalarea şi exploatarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, în instalaţii nucleare de tip CANDU;

  3. 3. Autorizare: activitate de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi a capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifica;

  4. 4. Autorizare a funcţionării: acord emis de ISCIR pentru deţinătorii / utilizatorii de instalaţii / echipamente, după caz, stabilit prin Hotărâre a Guvernului, în scopul atestării faptului că o / un instalaţie / echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă / pus, repusă / repus în funcţiune şi utilizată în condiţii de siguranţă;

  5. 5. Autorizaţie: document emis de ISCIR prin care se acordă dreptul unei persoane fizice şi / sau juridice de a desfăşura activităţi reglementate prin prescripţiile tehnice;

  6. 6. Accident: eveniment fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei / unui instalaţii / echipament, provocând avarii şi / sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediului;

  7. 7. Accident nuclear: evenimentul nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

  8. 8. Analiză de tensiuni („Stress Report”): document (raport) solicitat de codul ASME / standardul CAN 285.0, întocmit de un proiectant acceptat prin care se demonstrează respectarea cerinţelor specificate cu privire la calculul incintei sub presiune sau la calculul sistemului tehnologic sub presiune, cu suporturile sale, raportat la solicitările la care este supus;

  9. 9. Aprobarea (calificarea) procedurii de sudare / brazare: activitate prin care se demonstrează şi se atestă că sudurile executate conform unei proceduri specifice respectă standardele prescrise;

  10. 10. Autorizarea (calificarea performanţelor) sudorilor / operatorilor sudare / brazorilor / operatorilor brazare: activitate prin care se demonstrează şi se atestă abilitatea unui sudor / operator sudare, brazor / operator brazare, de a executa suduri conforme cu standardele prescrise;

  11. 11. Avarie: deteriorare suferită de un sistem / componentă care reţine presiunea, care scoate din funcţiune parţial sau total, temporar sau definitiv sistemul / componenta care reţine presiunea;

  12. 12. Brazare: grup de procese de îmbinare a metalelor, care produce coalescenţa materialelor prin încălzirea acestora până la o temperatură adecvată, în prezenţa unui material de adaos, având temperatura lichidus mai mare de 4500 C, dar mai mică decât temperatura solidus a materialelor de bază;

  13. 13. Brazor: persoană calificată care efectuează operaţia de brazare manual sau semiautomat;

  14. 14. Calificarea (omologarea) materialelor / componentelor: totalitatea activităţilor desfăşurate de către o comisie, în legătură cu un anumit tip de material / instalaţie / echipament, identificat corespunzător, în scopul determinării parametrilor reali de performanţă şi siguranţă în funcţionare, în vederea atestării îndeplinirii condiţiilor / cerinţelor aplicabile specificate;

  15. 15. Certificat: calificat printr-un proces de verificare şi atestat în scris că, documentele, procesele, procedurile, componentele sau calificarea personalului sunt în conformitate cu cerinţele specificate;

  16. 16. Certificat de conformitate („Certificate of compliance”): declaraţie scrisă care atestă că materialele sunt în conformitate cu cerinţele specificate;

  17. 17. Clasificare: procesul de atribuire pentru sisteme / componente care reţin presiunea, a claselor 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4 sau 6, unde clasa 1 este cea mai înaltă clasă;

  18. 18. Componentă: parte distinctă, de tipul recipient, pompă, armătură, care reţine presiunea într-un sistem tehnologic; Componentele nu includ părţile distincte definite ca „materiale”;

  19. 19. Componentă restaurată „Refurbished items”: componentă care a fost readusă la condiţiile originale de exploatare, prin operaţii care nu modifică proprietăţile materialului sau nu produc alterări semnificative ale dimensiunilor componentelor care reţin presiunea; componentele restaurate includ numai componente incintă sub presiune clasă 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4 sau 6; activităţile de restaurare includ: lepuirea / rodarea suprafeţei garniturii, îndepărtarea depunerilor străine de pe componentă, prelucrarea scaunului armăturii, etc.

  20. 20. Componentă de securitate: componentă destinată protejării incintei sub presiune împotriva depăşirii limitelor admise şi a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează siguranţa în funcţionare a sistemului / componentei care reţine presiunea;

  21. 21. Conductă: ansamblu format din mai multe elemente (ţevi, tuburi, flanşe, fitinguri, colectoare, compensatoare de dilatare şi suporturi) îmbinate între ele şi care servesc la transportul fluidelor;

  22. 22. Construire - Diviziunea 1 („Construction - Division 1)”: termen generic care include materialele, proiectarea, fabricarea, examinarea, inspectarea şi certificarea, cerute la componente;

  23. 23. Construire - Diviziunea 2 („Construction - Division 2)”: termen generic care include toate operaţiile cerute pentru constituirea componentei şi a părţilor sale, în conformitate cu desenele proiectului şi cu specificaţia tehnică;

  24. 24. Contractor: o persoană sau o organizaţie care efectuează, sau contractează pentru a efectua, pentru uzul ei sau al lui sau pentru acela al altcuiva, orice activitate la care aceste prescripţii se aplică; contractorul include: fabricantul, montatorul, instalatorul, reparatorul, modificatorul;

  25. 25. Declaraţie Statutară („Statutory Declaration”): document legalizat, solicitat de standardul CAN 285.0, care precizează că proiectarea şi sistemul de management al calităţii utilizat la fabricare sunt conforme cu cerinţele standardului;

  26. 26. Desen Tip de Ansamblu: desen de ansamblu al componentei care reţine presiunea, înregistrat sau care urmează să fie înregistrat;

  27. 27. Deţinător: posesorul unei autorizaţii emise de CNCAN, în conformitate cu reglementările naţionale, pentru realizarea, funcţionarea şi dezafectarea unei instalaţii nucleare;

  28. 28. Dispozitive de protecţie la suprapresiune: dispozitive destinate protejării incintei sub presiune împotriva depăşirii limitelor admise ale presiunii şi a căror defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează siguranţa în funcţionare a sistemului / componentei care reţine presiunea; includ supape de siguranţă, armături de siguranţă, ansamblu rupere, etc.;

  29. 29. Documentaţie tehnică: totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi / sau pentru întreţinerea instalaţiilor / echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin;

   Documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei / echipamentului, proiectele de execuţie, proiectul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor / echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor, şi altele asemenea;

  30. 30. Elemente de conductă: părţi ale conductei (ţevi, flanşe, fitinguri, colectoare, compensatoare de dilatare) care se află sub presiunea mediului de lucru, precum şi suporturile acestora;

  31. 31. Evaluarea stării tehnice: ansamblul de examinări, verificări şi încercări cu caracter tehnic, efectuate pe baza unui program avizat de către ISCIR, pentru a determina / estima starea tehnică a sistemului / componentei care reţine presiunea, aflate în exploatare, care poate constata diminuarea siguranţei în funcţionare a acesteia şi poate constata modul în care poate afecta sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau poate afecta mediul;

  32. 32. Examinare nedistructivă: metode de examinare utilizate pentru detectarea şi localizarea indicaţiilor relevante şi nerelevante în componente şi materiale, fără a cauza deteriorări;

  33. 33. Expert ISCIR: persoană fizică autorizată de către ISCIR , pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării de sarcini specifice

  34. 34. Fabricare: acele activităţi cerute pentru producerea de componente, părţi, fitinguri, subansamble conductă şi suporturi; aceste activităţi includ formare, prelucrare, asamblare, sudură, brazare, tratament termic, examinare, testare, inspectare şi certificare; Fabricarea nu include proiectarea;

  35. 35. Fabricant (Producător): persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi / sau realizarea unei / unui instalaţii / echipament, în scopul introducerii pe piaţă şi / sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o / un instalaţie / echipament în vederea introducerii pe piaţă şi / sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

  36. 36. Fitinguri: denumire generică pentru acele componente care reţin presiunea (fitinguri de conducte, flanşe, armături de linie, compensatori, manometre de nivel, dispozitive de siguranţă, etc.);

  37. 37. Fitinguri de conducte: denumire generică pentru acele elemente de conductă cum ar fi cuple, teuri, coturi, dopuri, nipluri, reducţii, etc.;

  38. 38. Incinta sub presiune: spaţiul delimitat de pereţi a căror (grosime) dimensiune rezultă dintr-un calcul de rezistenţă şi în care există fluid sub presiune;

  39. 39. Inspector de specialitate ISCIR: persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, împuternicită să efectueze verificări tehnice, inspecţii şi alte sarcini specifice, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

  40. 40. Inspector autorizat: persoană fizică angajată în cadrul unei Agenţii de inspecţie Autorizate acceptate de autoritatea de reglementare sau contractat de autoritatea de reglementare să efectueze sarcini definite;

  41. 41. Inspector: termen generic care include inspectorul autorizat şi / sau verificatorul deţinătorului;

  42. 42. Inspecţie: examinare, măsurare sau testare pentru a determina dacă sunt respectate cerinţele specificate;

  43. 43. Inspecţie (urmare inspecţiei periodice): verificarea de către un inspector, a efectuării de către deţinător, a tuturor examinărilor şi testelor cerute de programul de inspecţie periodică şi verificarea rezultatelor acestora;

  44. 44. Inspecţie inaugurală: inspecţie obligatorie efectuată la un sistem / componentă care reţine presiunea, înaintea începerii funcţionării, pentru a furniza şi înregistra informaţii despre condiţiile iniţiale, ce pot fi utilizate ca referinţe ulterioare;

  45. 45. Inspecţie periodică:

   1. a) inspecţie obligatorie a componentelor care reţin presiunea efectuată la un anumit interval de timp, după începerea funcţionării unei instalaţii, în conformitate cu prevederile acestei prescripţii;

   2. b) un program total care cuprinde atât inspecţia inaugurală cât şi inspecţia periodică definită la paragraful a);

  46. 46. Inspecţie suplimentară: inspecţie efectuată pentru a oferi asigurarea integrităţii unei componente care reţine presiunea, care este în folosinţă, dincolo de condiţiile experienţei dovedite;

  47. 47. Instalare: activitatea de fixare / amplasare a unei / unui instalaţii / echipament la locul utilizării şi / sau de conectare a cesteia / cestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare; activităţile cerute pentru amplasarea şi ataşarea componentelor la suporturile lor, sau îmbinarea componentelor instalaţiei nucleare prin sudură sau îmbinare mecanică;

  48. 48. Instalaţie nucleară:

   1. a) orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

   2. b) orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

   3. c) orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare; Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se află pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singură instalaţie nucleară;

  49. 49. Înregistrarea componentelor: acţiunea de luare în evidenţa ISCIR şi de atribuire a unui număr unic de către ISCIR, fiecărei componente care reţine presiunea la care a autorizat funcţionarea;

  50. 50. Înregistrarea proiectelor („Design Registration”): acţiunea de verificare a conformităţii proiectelor cu cerinţele specificate, acceptarea şi emiterea unui număr de înregistrare;

  51. 51. Înregistrat: verificat, acceptat şi pentru fiecare a fost emis un număr de înregistrare de către autoritatea de reglementare sau de o agenţie desemnată de autoritatea de reglementare;

  52. 52. Întreţinere („Maintenance”): totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei / echipamentului în parametrii de funcţionare, în condiţii de siguranţă, pe toată durata sa de viaţă;

  53. 53. Limitele de proiectare („Design Limits”): valorile maxime şi minime pentru sarcinile de proiectare (presiunea, temperatura, sarcini mecanice, etc.);

  54. 54. Limitele de serviciu („Service Limits”): valorile maxime şi minime (limitele) pentru tensiunile şi intensitatea tensiunilor aplicabile încărcărilor de serviciu precizate în specificaţia de proiectare;

  55. 55. LOCA: accident de pierdere a agentului de răcire al unui reactor nuclear;

  56. 56. Modificare: o schimbare fizică la un sistem / componentă care reţine presiunea, excluzând repararea şi înlocuirea, sau o schimbare în cerinţele proiectului, care afectează incinta sub presiune;

  57. 57. Montare: activitate de îmbinare a componentelor unei / unui instalaţii / echipament, la care prin proiect se permite livrarea în părţi (elemente) componente, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia / cestuia;

  58. 58. Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI): persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea tehnică a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice, cod COR 315218;

  59. 59. Organizaţie de material: organizaţie sau persoană care efectuează, sau contractează pentru a efectua, pentru uzul ei sau al lui sau pentru acela al altcuiva, activităţi asociate cu fabricarea sau furnizarea de materiale pentru a fi utilizate la sisteme / componente care reţin presiunea, de clasă 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C sau 4;

  60. 60. Pachet de documentaţie pentru înregistrare („Registration Design Submission Package”): totalitatea documentaţiei necesară pentru efectuarea înregistrării acesteia;

  61. 61. Persoană juridică: organizaţie legal constituită într-una din formele reglementate prin lege şi care are drept scop desfăşurarea de activităţi care conţin şi domeniile reglementate de prescripţiile tehnice;

  62. 62. Prescripţie tehnică: normă tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii / echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea producerii, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor / echipamentelor în condiţii de siguranţă în funcţionare.

  63. 63. Presiunea de proiectare: presiunea externă sau internă utilizată de proiectant la calculul incintei sub presiune;

  64. 64. Presiunea de încercare (testare): presiunea, stabilită prin proiect, la care se încearcă hidrostatic / pneumatic incinta sub presiune, pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acesteia;

  65. 65. Proces special: un proces al căror rezultate depind în totalitate de controlul procesului sau de abilitatea (îndemânarea) operatorului sau de ambele, şi în care, calitatea specificată nu poate fi determinată prompt prin inspecţii sau teste ale produsului;

  66. 66. Proces Verbal: document (raport) emis de ISCIR la finalizarea verificărilor sau evaluărilor tehnice efectuate în cadrul activităţilor specifice domeniului de competenţă ISCIR; raportul conţine rezultatele verificărilor / evaluărilor şi dispoziţiile date.

  67. 67. Proiect:

   1. a) documentaţie care defineşte un sistem / componentă care reţine presiunea, caracteristicile sale şi informaţiile necesare pentru fabricarea, instalarea şi exploatarea sa;

   2. b) orice activitate legată de compilarea documentaţiei de la pct. a);

  68. 68. Proiect de referinţă („Reference Design”): proiectul de bază al unităţii nucleare, care serveşte ca bază pentru construirea unei instalaţii nucleare noi;

  69. 69. Proiectant: persoană juridică specializată, evaluată şi acceptată de către deţinător sau de către contactor (după caz) şi de către ISCIR, responsabilă pentru realizarea proiectelor de fabricare, montare, modificare sau reparare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, în scopul utilizării acestora în cadrul instalaţiilor nucleare;

  70. 70. Protocol: raport emis de ISCIR la finalizarea evaluărilor tehnice efectuate în vederea autorizării / acceptării persoanelor juridice pentru a desfăşura activităţi specifice, din domeniul de competenţă ISCIR; raportul conţine rezultatele verificărilor / evaluărilor, cerinţe şi informaţii legate de activitatea ce urmează să fie desfăşurată.

  71. 71. Punct de asistare (W): oprire dinainte desemnată, în timpul sau după o activitate specifică la care inspecţia sau examinarea este solicitată de o autoritate (AIA, ISCIR CNCAN; beneficiar, etc.), înainte ca activitatea următoare să poată fi efectuată; efectuarea activităţii următoare este permisă atunci când autoritatea care a solicitat inspecţia nu şi-a exercitat opţiunea de a asista la operaţie, după notificare.

  72. 72. Punct de staţionare obligatorie (H): oprire dinainte desemnată, în timpul sau după o activitate specifică, la care inspecţia sau examinarea este solicitată de o autoritate (AIA, ISCIR, CNCAN, deţinător, etc.), înainte ca activitatea următoare să poată fi efectuată; efectuarea activităţii următoare este interzisă înaintea acceptării operaţiei şi documentaţiei de către autoritatea care a solicitat inspecţia.

  73. 73. Punere în funcţiune: acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei / unui instalaţii / echipament;

  74. 74. Radiaţie: orice emisie de radiaţie ionizantă (particule alfa, beta, radiaţii gama şi neutroni, termică, etc.;

  75. 75. Radiaţie ionizantă: oricare dintre următoarele radiaţii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule încărcate (nu se includ undele radio, radiaţiile vizibile, infraroşii, ultraviolete, precum şi radiaţiile laser, ultrasunetele, etc.)

  76. 76. Raport de Date („Data Report”): raport, certificat de către contractor şi semnat de către Inspector, confirmând că, componenta avută în vedere este în conformitate cu cerinţele codului ASME / standardului CAN 285.0;

  77. 77. Raport de proiectare („Design Report”): document (raport) solicitat de cod ASME

   / CAN 285.0, întocmit de un proiectant şi certificat de către un Inginer Profesional Înregistrat, prin care se demonstrează respectarea cerinţelor specificate cu privire la calculul incintei sub presiune sau la calculul sistemului tehnologic sub presiune, cu suporturile sale, raportat la solicitările la care este supus;

  78. 78. Raport de Testare al Materialului Certificat (CMTR): document (raport) care atestă că materialele sunt în conformitate cu cerinţele specificate şi care include rezultatele reale ale analizelor chimice cerute, testelor şi examinărilor;

  79. 79. Recipient: component al cărui scop este de a stoca sau procesa fluide sau ambele; instalaţie fixată pe fundaţie sau pe reazeme fixe, orice înveliş metalic care conţine un fluid la o presiune mai mare decât presiunea atmosferică, în condiţii sigure de rezistenţă şi etanşeitate;

  80. 80. Regim de autorizare şi verificare tehnică: totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi / sau evaluărilor la care este supusă / supus, cu caracter obligatoriu, o / un instalaţie / echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate in legătura cu aceasta / acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;

  81. 81. Reparare: ansamblul de lucrări şi operaţii ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor / defecţiunilor constatate la o / un instalaţie / echipament, în scopul aducerii acesteia / acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametrii care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia / acestuia, conform prescripţiilor tehnice;

  82. 82. Repunere în funcţiune: acţiune ce are loc în momentul primei utilizări a unei / unui instalaţii / echipament, ulterior reparării, modificării, efectuării unei revizii şi / sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acesteia / acestuia, conform prescripţiilor tehnice;

  83. 83. Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS): personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice autorizate, evaluat şi acceptat de către ISCIR pentru coordonarea procesului special - sudare;

  84. 84. Responsabil Tehnic cu Tehnologiile la Cald (RTTC): personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice autorizate, evaluat şi acceptat de către ISCIR pentru coordonarea procesului special – tratament termic;

  85. 85. Responsabil Tehnic cu Supravegherea Lucrărilor (RSL): personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice autorizate, evaluat şi acceptat de către ISCIR pentru coordonarea procesului de montare / instalare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea;

  86. 86. Responsabil Tehnic cu Verificarea şi Înregistrarea Proiectelor (RTVI): personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice acceptate pentru proiectare, evaluat şi acceptat de către ISCIR pentru efectuarea înregistrării proiectelor proprii sau a proiectelor emise de alte persoane juridice acceptate pentru proiectare, în limita competenţelor stabilite de ISCIR;

  87. 87. Revizie: activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiilor ce se execută asupra unei / unui instalaţii / echipament în scopul reglării pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta / acesta, conform prescripţiilor tehnice;

  88. 88. Sarcini mecanice de proiectare: sarcinile luate în calcul de proiectant la calculul incintei sub presiune;

  89. 89. Securitate nucleară: ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau a contaminării radioactive;

  90. 90. Sistem tehnologic (sub presiune): ansamblul componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, conectate şi definite de o schemă tehnologică („Flowsheet”) pentru a efectua una sau mai multe funcţii desemnate; Sistemele tehnologice sunt formate din:

   1. a) conducte şi elemente de conducte;

   2. b) recipiente;

   3. c) pompe;

   4. d) armături de linie;

   5. e) dispozitive de protecţie la suprapresiune;

   6. f) suporturile componentelor de la literele a), b), c) şi d);

  91. 91. Sisteme de proces: sisteme care reţin presiunea în instalaţie, şi care au cerinţe pentru exploatare în orice situaţii definite, pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare; funcţia principală este aceea de a asigura producerea aburului în vederea producerii electricităţii;

  92. 92. Sisteme de securitate nucleară: sisteme care includ sistemele speciale de securitate nucleară şi sistemele suport de securitate nucleară;

  93. 93. Sisteme speciale de securitate nucleară: sisteme care au rolul de a limita şi / sau a atenua consecinţele defectării unui sistem de proces şi de a asigura menţinerea scăpărilor radioactive cauzate de această defectare sub limitele permise de normele în vigoare;

  94. 94. Sisteme suport de securitate nucleară: sisteme care furnizează serviciile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor speciale de securitate nucleară;

  95. 95. Specificaţie de proiectare („Design Specification”): orice document sau documentele care specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească proiectarea;

  96. 96. Substanţe radioactive: substanţe care conţin izotopi radioactivi, caracterizaţi prin emisii spontane de radiaţii (particule alfa şi beta, radiaţii gama şi neutroni);

  97. 97. Suport: element structural sau elemente care transmit încărcarea de la incinta sub presiune la structura clădirii;

  98. 98. Temperatura de proiectare: temperatura utilizată de proiectant la calculul incintei sub presiune;

  99. 99. Test hidrostatic: presurizarea unei componente care reţine presiunea, pentru a o testa la presiune utilizând apă sau alt lichid ca mediu de testare, cu efectuarea unor examinări ale căror cerinţele sunt prescrise de codul ASME / standardul aplicabil.

  100. 100. Test pneumatic: presurizarea unei componente care reţine presiunea, pentru a o testa la presiune utilizând un gaz ca mediu de testare, cu efectuarea unor examinări ale căror cerinţele sunt prescrise de codul ASME / standardul aplicabil.

  101. 101. Verificare tehnică: totalitatea examinărilor şi / sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui material, unui sistem / componente care reţine presiunea şi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care materialul, sistemul / componenta care reţine presiunea, satisface cerinţele specificate de funcţionare în condiţii de siguranţă;

  102. 102. Verificare tehnică periodică: totalitatea examinărilor şi / sau încercărilor ce se realizează periodic, conform programului de verificare periodică întocmit de deţinător în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura că sistemele / componentele care reţin presiunea, satisfac cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă, pe o perioadă determinată şi în condiţii normale de exploatare;

  103. 103. Verificare (in service): acţiunea de a determina dacă o activitate specifică a fost efectuată în conformitate cu regulile şi cerinţele specificate, prin asistarea la efectuarea activităţii sau verificarea înregistrărilor.

  (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

  1. 1. AIA – Agenţia de Inspecţie Autorizată;

  2. 2. ANSI – American National Standards Institute;

  3. 3. API – American Petroleum Institute;

  4. 4. ASME – American Society of Mechanical Engineers;

  5. 5. ASTM – American Society for Testing and Materials;

  6. 6. BSI („Basic Systems Index”) – Indexul de bază al sistemelor tehnologice;

  7. 7. CC („Certificate of Compliance”) – Certificat de conformitate;

  8. 8. C+M – Construcţii Montaj;

  9. 9. CMTR („Certified Material Test Report”) – Raport de Testare al Materialului

   Certificat;

  10. 10. CNCAN Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare;

  11. 11. CNE – Centrala Nuclearo Electrică;

  12. 12. CND („NDE”) – Examinări nedistructive;

  13. 13. CSA – Canadian Standard Association;

  14. 14. CRN („Canadian Registration Number”) – Număr de Înregistrare Canadian

  15. 15. CTC – Control Tehnic de Calitate;

  16. 16. DTA – Desen Tip de Ansamblu;

  17. 17. Eng. („Engineering”) – Inginerie;

  18. 18. H („Hold Point”) – Punct de staţionare obligatorie;

  19. 19. HD („History Docket”) – Dosar de istoria fabricaţiei (înregistrări permanente) pentru componente de clasă nucleară şi câteva componente de clasă 6 specificate;

  20. 20. HF („History File”) – Dosar de istoria fabricaţiei (înregistrări permanente) pentru

   alte componente inclusiv de clasă nenucleară;

  21. 21. ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

  22. 22. ISO – International Organization for Standardization;

  23. 23. ITP („Inspection Test Plan”) – Plan de Inspecţie şi Testare;

  24. 24. NP („Nuclear Procedure”) – Procedură pentru domeniul nuclear;

  25. 25. NWP („Nuclear Welding Procedure”) – Procedură de sudare (domeniul nuclear);

  26. 26. PC– Plan de Calitate (idem ITP);

  27. 27. PE – Proba de etanşeitate;

  28. 28. PH – Proba hidrostatică (de rezistenţă);

  29. 29. PP – Proba pneumatică (de rezistenţă);

  30. 30. PV – Proces Verbal;

  31. 31. QC („Quality Control”) – Controlul Calităţii;

  32. 32. QS („Quality Surveillance”) – Supravegherea Calităţii;

  33. 33. RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura;

  34. 34. RSVTI – Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor;

  35. 35. RTTC – Responsabil Tehnic cu Tehnologiile la Cald;

  36. 36. RTVI – Responsabil Tehnic cu Verificarea şi Înregistrarea proiectelor;

  37. 37. RSL – Responsabil Tehnic cu Supravegherea Lucrărilor de montare / instalare;

  38. 38. SCC – Subcontractor Construcţii-montaj;

  39. 39. SMC – Sistem de Management al Calităţii;

  40. 40. TSSA – Technical Standards and Safety Authority (Canada);

  41. 41. TP („Test Package”) – Pachet de Testare;

  42. 42. U 1 – Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  43. 43. U 2 – Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  44. 44. U 3 – Unitatea 3 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  45. 45. U 4 – Unitatea 4 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  46. 46. U 5 – Unitatea 5 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  47. 47. UNIT – Unitatea X a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă;

  48. 48. W („Witness Point”) – Punct de asistare;

  49. 49. WP („Work Package”) – Pachet de Lucru;

  CAPITOLUL II

  PROIECTAREA

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii generale referitoare la proiectare

  Art. 6 (1) Proiectarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, se face în conformitate cu reglementările menţionate în Capitolul I, Secţiunea a 3-a şi cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

  (2) Proiectul instalaţiei nucleare şi modificările acestuia, inclusiv proiectul de modificare a sistemelor tehnologice sub presiune, de securitate nucleară, se supun aprobării CNCAN, în conformitate cu cerinţele CNCAN din reglementările specifice;

  Art. 7 Proiectantul răspunde de alegerea corectă a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţă al tuturor elementelor sistemelor/ componentelor care reţin presiunea, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi de stabilirea metodelor şi volumului de verificări în conformitate cu cerinţele din specificaţia de proiectare şi din proiectul de referinţă.

  Art. 8 (1) Proiectele pentru fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, din instalaţiile nucleare, se pot elabora numai de către persoane juridice specializate, care au un Sistem de Management al Calităţii autorizat de către CNCAN, în conformitate cu normele în vigoare şi sunt evaluaţi şi acceptaţi de către deţinător

  / contractor (după caz) şi de către ISCIR.

  (2) Modalitatea de obţinere a documentului de acceptare de la ISCIR este prezentată în Capitolul V, Secţiunea 1;

  Art. 9 (1) Pentru sistemele tehnologice sub presiune, de securitate nucleară, din instalaţiile nucleare, proiectantul răspunde de emiterea şi înregistrarea documentelor şi desenelor „As built” (emise pe baza desenelor „As constructed”), care trebuie să conţină, cel puţin:

  1. a) schema tehnologică („Flowsheet”);

  2. b) desene izometrice;

  3. c) analiza de tensiuni a sistemului;

  4. d) lista armăturilor şi lista suporturilor;

  (2) Pentru componentele care reţin presiunea, la care incinta sub presiune se asamblează

  în şantier, proiectantul răspunde de emiterea şi înregistrarea desenelor „As built” (emise pe baza desenelor „As constructed”), care să conţină planurile „as built” de amplasare şi detaliu;

  Art. 10 Condiţiile de bază pe care trebuie să le satisfacă proiectarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea sunt:

  1. a) asigurarea funcţionării acestora în depline condiţii de siguranţă, în condiţiile de solicitări prevăzute de specificaţia de proiectare, pe toată durata prevăzută pentru utilizarea lor; durata de utilizare se va preciza prin specificaţia de proiectare;

  2. b) asigurarea rezistenţei la cele mai severe solicitări ce pot să apară în condiţii de exploatare, datorită acţiunii simultane a presiunii şi a temperaturii, a eforturilor transmise de instalaţie, a vibraţiilor şi, când se cere, datorită eforturilor generate de seism, corespunzător cerinţelor din specificaţia de proiectare;

  3. c) asigurarea accesului uşor pentru efectuarea în bune condiţiuni a exploatării şi a reparării precum şi a verificărilor şi inspecţiilor în timpul exploatării;

  Art. 11 (1) Limitele de proiectare se stabilesc prin specificaţiile de proiectare şi sunt limitele pentru sarcinile de proiectare (presiunea, temperatura, sarcinile mecanice, etc.). Specificaţiile de proiectare, din instalaţiile nucleare de tip Candu, trebuie să stabilească şi limitele de funcţionare definite astfel:

  1. a) limitele de funcţionare de nivel A: set de limite care trebuie să fie satisfăcute pentru toate încărcările identificate în specificaţia de proiectare la care fiecare componentă care reţine presiunea şi suporturile sale, poate fi supusă în timpul îndeplinirii funcţiilor sale normale, specifice, de funcţionare; acestea includ încărcările datorate pornirilor, exploatării la parametrii de lucru normali şi opririi în condiţii normale;

  2. b) limitele de funcţionare de nivel B: set de limite care trebuie să fie satisfăcute pentru toate încărcările identificate în specificaţia de proiectare, diferite de cele de nivel A, anticipate să apară în mod frecvent în timpul îndeplinirii funcţiilor sale (ex. tranzienţi, lovituri de berbec, etc.); componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, trebuie să reziste la aceste încărcări fără deteriorări şi fără să necesite reparări;

  3. c) limite de funcţionare de nivel C: set de limite care trebuie satisfăcute pentru toate încărcările identificate în specificaţia de proiectare la care fiecare componentă care reţine presiunea sau suporturile sale, poate fi supusă neplanificat, dar anticipat să apară în timpul îndeplinirii funcţiilor sale (ex. seismice);

   Componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, trebuie să-şi păstreze integritatea, dar sunt permise deformări în zonele de discontinuitate structurală, care să nu necesite înlocuirea de componente sau suporturi, inspecţia şi repararea deformărilor componentelor sau suporturilor;

  4. d) limite de funcţionare de nivel D: set de limite care trebuie să fie satisfăcute pentru încărcările identificate în specificaţia de proiectare la care fiecare componentă care reţine presiunea şi suporturile sale, poate fi supus neplanificat dar anticipat să apară în timpul îndeplinirii funcţiilor sale; Componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, trebuie să-şi păstreze integritatea, dar sunt permise deformări generale mari care au ca consecinţă pierderea stabilităţii dimensionale şi afectări care să necesite înlocuirea de componente sau suporturi şi reparări care pot conduce la scoaterea din funcţiune.

  1. (2) Alegerea limitelor de funcţionare de nivel C sau D va fi verificată de către deţinător şi de proiectantul acceptat în ceea ce priveşte compatibilitatea cu criteriile de securitate stabilite pentru sistemul tehnologic din care face parte componenta care reţine presiunea. Specificaţia de proiectare va stabili explicit pentru fiecare grupă de limite de proiectare şi funcţionare, grupele de sarcini corespunzătoare.

  2. (3) Sarcinile mecanice vor fi alese astfel ca, atunci când sunt combinate cu efectele presiunii de proiectare, acestea să reprezinte cea mai severă combinaţie de sarcini pentru care sunt specificate limitele de funcţionare de nivel A la tensiuni primare; Presiunea de proiectare, temperatura de proiectare şi sarcinile mecanice de proiectare vor fi cuprinse în specificaţia de proiectare.

  3. (4) Presiunea de proiectare nu va fi mai mică decât diferenţa maximă de presiune din interiorul şi exteriorul componentei sau dintre două compartimente ale componentei, care există în cele mai severe combinaţii de sarcini pentru care sunt specificate limitele de funcţionare de nivel A; Această presiune va include şi toleranţele pentru vârfurile de presiune.

  4. (5) Pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, care prezintă pericol sporit în funcţionare (presiuni şi temperaturi ridicate, conţin fluide letale, substanţe radioactive etc.), prin proiect se vor prevedea măsuri suplimentare de siguranţă la montarea / instalarea acestora, cum ar fi: amplasarea în compartimente speciale, prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau foc, amplasarea la distanţă faţă de alte obiective, etc.

  5. (6) Traseele conductelor, precum şi punctele de montare a armăturilor vor fi alese în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin proiectul de referinţă, astfel încât să permită accesul uşor pentru efectuarea în bune condiţii a exploatării, reparării, verificării şi controlului în exploatare. Traseele se vor calcula atât la solicitări independente cât şi la combinaţiile posibile ale acestora.

  6. (7) Suporturile conductelor vor fi astfel dimensionate încât să reziste:

   1. a) sarcinilor statice şi dinamice;

   2. b) dilatărilor termice;

   3. c) vibraţiilor, loviturilor de berbec;

   4. d) mişcărilor seismice şi altelor asemenea,

    Prin specificaţia de proiectare se vor stabili valorile solicitărilor şi limitele de proiectare şi funcţionare.

  7. (8) În funcţie de traseul ales şi de parametri, conductele trebuie calculate în vederea compensării dilatărilor termice, prin autocompensare sau montarea de compensatoare. Utilizarea compensatoarelor la sistemele tehnologice sub presiune, este limitată conform cerinţelor documentelor de referinţă. Folosirea compensatoarelor de dilataţie se va face ţinând cont de prezenţa suporturilor conductelor şi de influenţa lor reciprocă.

  8. (9) Compensatoarele se montează, de regulă, în plan orizontal; când spaţiul nu permite acest lucru, compensatoarele se pot monta şi în plan vertical cu condiţia să fie prevăzute cu posibilităţi de golire sau aerisire, după caz.

  9. (10) Toate conductele trebuie proiectate şi montate cu pantă corespunzătoare şi prevăzute

   cu posibilităţi de golire, purjare sau aerisire care să permită evacuarea lichidului în cazul opririi sau după încercarea hidrostatică, evacuarea condensului provenit din abur în timpul funcţionării, precum şi evacuarea aerului din conductă în caz de necesitate.

  10. (11) Izolaţia conductelor va avea o grosime suficientă pentru a reduce pierderile de căldură spre mediul exterior, pe porţiunile de conductă accesibile permanent personalului de deservire sau întreţinere, pentru protecţia acestuia; temperatura suprafeţei exterioare a izolaţiei nu trebuie să depăşească 55o C, şi va fi astfel proiectată încât să permită permanent efectuarea inspecţiilor periodice ale sistemului de conducte supuse controlului în exploatare.

  11. (12) La îmbinarea prin sudură a elementelor de conductă, formele şi dimensiunile rosturilor pentru sudare, precum şi prelucrarea marginilor elementelor în vederea sudării, trebuie să respecte reglementările aplicabile. La sudarea elementelor cu grosimi diferite trebuie să fie asigurată trecerea lină de la grosimea mare la cea mică prin prelucrarea mecanică, pe o parte sau pe ambele părţi, a capetelor elementului mai gros.

  12. (13) Îmbinările sudate cap la cap ale conductelor trebuie efectuate pe porţiuni drepte de ţeavă, iar distanţa minimă între două îmbinări consecutive nu trebuie să fie mai mică decât de trei ori grosimea peretelui ţevii, dar cel puţin 50 mm; această limitare nu se referă la sudarea armăturilor, fitingurilor, reducţiilor etc., în cazul cărora, distanţa dintre două suduri poate fi mai mică de 50 mm, în funcţie de dimensiunile componentelor respective.

  13. (14) În cazul componentelor care reţin presiunea formate din mai multe compartimente, care lucrează la presiuni şi temperaturi diferite, fiecare compartiment trebuie proiectat şi executat astfel încât să reziste celor mai severe solicitări datorate acţiunii simultane a presiunii şi temperaturii, care pot să apară în condiţiile prevăzute în codul ASME.

  14. (15) În scopul protejării componentelor care reţin presiunea, acestea trebuie să fie dotate cu cel puţin un dispozitiv de protecţie la suprapresiune. Numărul, felul şi capacitatea de evacuare a dispozitivelor de protecţie se stabilesc prin proiect;

  15. (16) În cazul în care într-un sistem / componentă care reţine presiunea, în timpul funcţionării pot apărea scăderi de presiune sub valoarea presiunii atmosferice, acestea vor fi calculate şi pentru astfel de situaţii sau, prin proiect, vor fi prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru limitarea depresiunii.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Clasificarea sistemelor tehnologice

  Art. 12 (1) Clasificarea sistemelor tehnologice şi a suporturilor sale se va efectua de către deţinător împreună cu proiectantul acceptat, în funcţie de importanţa acestora pentru securitatea nucleară şi de riscul radiologic provenit din defectarea acestora;

  1. (2) Împărţirea în clase de cod se va face încă din faza de proiectare a instalaţiei nucleare;

  2. (3) Suporturile conductelor vor fi clasificate, cel puţin în clasa porţiunii de sistem pe care sunt instalate; Opţional, suporturile pot fi clasificate mai sever;

  3. (4) Clasa nucleară va fi precizată în proiectul înregistrat;

  4. (5) (I) Sistemele tehnologice sub presiune sau secţiunile având clasificare diferită, din instalaţiile nucleare de tip Candu, vor fi separate de:

   1. a) o armătură care este normal închisă sau care se închide automat, în caz de defectare;

   2. b) o restricţie care limitează curgerea între secţiuni, în caz de defectare;

    (II) Deţinătorul va asigura că armătura sau restricţia specificată mai sus este localizată în secţiunea cu clasificarea mai restrictivă.

  5. (6) Sistemele de proces care conţin numai conducte şi componente cu diametru nominal mai mic de NPS 3/4 nu au cerinţă de separare prin armătură sau restricţie;

  6. (7) Liniile de instrumentaţie, din instalaţiile nucleare de tip Candu, se vor clasifica cu clasa sistemului la care sunt conectate, cu excepţia liniilor de instrumentaţie NPS 3/4 şi mai mici, care vor fi construite în conformitate cu următoarele cerinţe:

   1. a) clasificarea se va face în conformitate cu prevederile Art. 13, cu excepţia liniilor de instrumentaţie conectate la sisteme sau porţiuni de sisteme de clasă 1 şi 2, asociate cu sisteme de control care au funcţia de răcire a combustibilului, care vor fi de asemenea clasificate cu aceeaşi clasă ca sistemul de conducte la care este ataşat;

   2. b) liniile de instrumentaţie clasă 1 şi 2, vor fi proiectate în conformitate cu ASME Sect. III, Diviziunea 1, NB – 3600;

   3. c) armăturile de izolare a liniilor de instrumentaţie vor respecta cerinţele de proiectare pentru clasa sistemului la care sunt ataşate.

  7. (8) Lista de clasificare a sistemelor, aprobată de CNCAN, va fi utilizată în proiectarea, fabricarea şi montarea / instalarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea;

  8. (9) Lista de clasificare a sistemelor, aprobată de CNCAN, va sta la baza emiterii Listei sistemelor tehnologice sub presiune, de securitate nucleară, aferente instalaţiei nucleare, întocmită de deţinător şi proiectant; aceasta va fi transmisă de deţinător la CNCAN pentru aprobare, iar după aprobarea de către CNCAN, lista se va transmite la ISCIR spre informare;

  9. (10) Lista poate avea forma prezentată în Anexa 1, cu precizarea că lista prezentată ca model este specifică instalaţiilor nucleare de tip CANDU.

  Art. 13 (1) Clasificarea sistemelor tehnologice şi a suporturilor aferente acestora, din instalaţiile nucleare de tip Candu, se va efectua respectând următoarele reguli:

  1. (2) Deţinătorul, împreună cu proiectantul acceptat, vor clasifica sistemele tehnologice şi porţiunile de sistem având o presiune de proiectare mai mare de 103 kPa (15 psig) şi recipientele cu o presiune de proiectare mai mare sau egală cu presiunea atmosferică, şi de asemenea suporturile corespunzătoare;

  2. (3) Deţinătorul, împreună cu proiectantul acceptat, vor clasifica sistemele tehnologice şi porţiunile de sistem, aferente anvelopei, având o presiune de proiectare mai mare de 35 kPa (5 psig) şi de asemenea suporturile corespunzătoare;

  3. (4) Clasa nucleară 1: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem conectate la acestea, care conţin fluid ce transportă direct căldura de la combustibilul nuclear şi a căror defectare ar cauza, prin accident, o pierdere a agentului de răcire, aşa cum este definit în raportul de securitate nucleară;

  4. (5) Clasa nucleară 2: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem conectate la acestea, care penetrează structura anvelopei şi care se constituie ca parte a limitei anvelopei;

  5. (6) Clasa nucleară 3: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem conectate la acestea, care

   nu sunt clasificate de Clasă 1 sau 2 şi care conţin substanţe radioactive cu o concentraţie de tritiu ce depăşeşte 74 GBq / kg (2 Ci / kg) sau o concentraţie a activităţii ponderate de energie a radionuclizilor care depăşeşte concentraţia de 74 GBq / kg (2 Ci / kg) a tritiului;

  6. (7) Clasa nucleară 4 / MC: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem conectate la acestea, componente ale sistemului anvelopei şi extensiile acesteia care se constituie ca parte a anvelopei, cu excepţia celor clasificate clasă 1, 2 sau 6;

  7. (8) Clasa nucleară 1C, 2C, 3C: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem care altfel ar fi clasificate în clasa 1, 2 sau 3, dar pentru care cerinţele sunt date de standardul CAN / CSA 285.2 (specific instalaţiilor nucleare tip CANDU);

  8. (9) Clasa 6: sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem conectate la acestea, care nu conţin substanţe radioactive sau care conţin substanţe radioactive cu o concentraţie de tritiu ce nu depăşeşte 74 GBq / kg (2 Ci / kg) sau o concentraţie a activităţii ponderate de energie a radionuclizilor care nu depăşeşte concentraţia de 74 GBq / kg (2 Ci / kg) a tritiului; Secţiuni de sistem şi sisteme conectate la acestea, care penetrează anvelopa şi care nu sunt clasificate clasă 1, 2 sau 4; recipiente sau secţiuni de sistem şi linii instrumentaţie care ar trebui clasificate în clasa 1, 2 sau 3, dar care conţin numai conducte sau componente cu diametrul nominal mai mic sau egal cu NPS 3/4 pot fi clasificate în clasa 6;

  9. (10) În cazul sistemelor tehnologice de conducte de clasă 6, proiectate după ASME B 31.1 este necesar ca deţinătorul, împreună cu proiectantul acceptat, să precizeze sistemele care se încadrează în categoria „Boiler External Piping” sau asimilate acestora şi sistemele „Non Boiler External Piping”, aşa cum sunt ele definite în ASME B 31.1 Fig. 100.1.2.

  10. (11) Excepţii de la clasificare Clasa 6:

   1. a) sisteme tehnologice şi secţiuni de sistem, care altfel ar fi clasificate de clasă 6 pot fi exceptate de la clasificare, dacă una din condiţiile următoare este respectată:

    1. I. sistemul nu conţine radionuclizi sau alte substanţe nucleare, dar sunt prezente ca o consecinţă a exploatării instalaţiei nucleare;

    2. II. sistemul nu conţine substanţe nucleare deliberat adăugate, depozitate sau utilizate;

    3. III. defectarea incintei sub presiune nu reduce capabilitatea sistemelor speciale de securitate sau în legătură cu securitatea de a-şi îndeplini funcţiile de siguranţă proiectate.

   2. b) recipientele de stocare cu o presiune de proiectare mai mică sau egală cu 103 kPa (15 psig) şi suporturile corespunzătoare, care altfel ar fi clasificate de clasă 6, pot fi exceptate de la clasificare;

  11. (12) Sistemele tehnologice şi secţiunile de sistem care sunt exceptate de la clasificare, vor fi Introduse în Lista de clasificare a sistemelor tehnologice, ca excepţii.

   image

   > NPS 3/4

   nominal

   NU

   DA

   DA

   Defectarea cauzează LOCA

   NU

   DA

   Incinta anvelopei este penetrată

   NU

   DA

   Concentraţia de tritium > 74 GBq / kg

   NU

   Clasa 6

  Clasa 3

  Clasa 2

  Clasa 1

  Sisteme sau secţiuni de sisteme

  1. (13) Un ghid simplificat de clasificare a sistemelor tehnologice şi a secţiunilor de sistem este prezentat în Figura 1.

  Figura 1

  Art. 14 Clasificarea sistemelor speciale de securitate, din instalaţiile nucleare de tip Candu, se va efectua respectând următoarele reguli:

  1. (1) Sistemele anvelopei:

   1. a) componentele sistemelor anvelopei şi extensiile acestora vor fi clasificate Clasă 4, cu excepţia cazului când este cerută altfel de clauza 5 din CAN / CSA N 285.3;

   2. b) secţiunile de reglare a presiunii, de reducere a presiunii, etc. sau sistemele auxiliare ale anvelopei care nu fac parte din incinta anvelopei, vor fi clasificate în conformitate cu prevederile Art. 13;

  2. (2) Sistemul de răcire de urgenţă al zonei active a reactorului:

   1. a) va fi clasificat Clasă 1, cu excepţia acelor porţiuni care sunt:

    1. I. presurizate continuu la, sau peste presiunea de operare (lucru) respectivă în timpul operării normale a instalaţiei şi unde integritatea este monitorizată continuu;

    2. II. presurizate continuu în timpul operării normale a instalaţiei şi care sunt testate în conformitate cu un program definit la, sau peste presiunea de operare (lucru) a sistemului respectiv;

    3. III. presurizate numai în timpul testării sistemului;

   2. b) secţiunile de sistem care nu sunt clasificate Clasă 1, vor fi clasificate în conformitate cu prevederile Art. 13;

  3. (3) Sistemele de oprire rapidă a reactorului:

   1. a) porţiunile care reţin presiunea ale sistemului vor fi clasificate Clasă 1, cu excepţia acelora:

    1. I. care sunt în mod normal la presiunea lor maximă şi a căror integritate este monitorizată continuu;

    2. II. care sunt sub presiune numai în timpul testării sistemului;

    3. III. a căror defectare (a incintei sub presiune) nu împiedică operarea în siguranţă a sistemului;

   2. b) secţiunile de sistem care nu sunt clasificate Clasă 1, vor fi clasificate în conformitate cu prevederile Art. 13;

  4. (4) Alte sisteme de securitate vor fi clasificate în conformitate cu prevederile Art. 13;

  SECŢIUNEA a 3-a

  Cerinţe privind alegerea şi indicarea materialelor în proiecte

  Art. 15 (1) Alegerea materialelor destinate fabricării, montării, instalării, modificării sau reparării sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se va face astfel încât acestea să reziste la solicitările mecanice, statice şi dinamice, termice, chimice etc., corespunzător condiţiilor prevăzute în codul ASME, în vederea funcţionării sigure.

  1. (2) Alegerea mărcilor de materiale se va face din gama celor tipizate sau echivalente acestora.

  2. (3) Pot face excepţie de la această regulă materialele componentelor care reţin presiunea proiectate sau fabricate după alte norme sau condiţii tehnice, la care acceptarea mărcilor de materiale se va face conform prevederilor de la Capitolul III, Secţiunea a 2-a.

   Art. 16 (1) Materialele prevăzute prin proiect pentru fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor/ componentelor care reţin presiunea, din instalaţiile nucleare de tip Candu, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

   1. a) Clasă 1 (sisteme, componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-2000 şi din seria de standarde CSA CAN 285.6;

   2. b) Clasă 2 (sisteme, componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NC-2000 şi din seria de standarde CSA CAN 285.6;

   3. c) Clasă 3 (sisteme, componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, ND-2000 şi din seria de standarde CSA CAN 285.6;

   4. d) Clasă 6 (sisteme, componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din standardul CSA B 51;

   5. e) Clasă 1C, 2C şi 3C (componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-2000, NC-2000 sau respectiv ND-2000 cu excepţia cerinţelor specifice din standardul CAN / CSA 285.2;

   6. f) Clasă 4 (componente şi fitinguri) - Materialele vor respecta cerinţele din standardul CAN / CSA 285.3;

  1. (2) Materialele utilizate pentru sisteme / componente care reţin presiunea (inclusiv fitinguri)

   de Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3 şi 3C, vor fi identificate în conformitate cu cerinţele codului ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NCA-3800,

  2. (3) Materialele utilizate pentru suporturi de Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3 şi 3C vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NF-2000 sau din seria de standarde CSA 285.6,

   Art. 17 Materialele prevăzute prin proiect pentru fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea elementelor componentelor care nu reţin presiunea, dar care se sudează la componentele care reţin presiunea, se indică prin proiect, cu următoarele precizări:

   1. a) materialele prevăzute pentru elementele portante în construcţie sudată se aleg din gama materialelor cu sudabilitatea corespunzătoare;

   2. b) elementele portante, dispozitivele de fixare sau de rigidizare ale căror dimensiuni au rezultat în cadrul calculului de rezistenţă (suporţi, inele de rigidizare, inele de compensare etc.) se execută din aceleaşi materiale (cu aceleaşi caracteristici) cu componentele / elementele componentelor la care se sudează şi cu aceleaşi dovezi de calitate;

   3. c) celelalte elemente, (amenajări interioare, suport placă de timbru, suport pentru izolaţii etc.), se pot executa din aceleaşi materiale sau din materiale compatibile cu cele ale componentei / elementului componentei la care se sudează.

  Art. 18 Proiectantul, este răspunzător de alegerea şi indicarea corectă a materialelor de bază şi de adaos, precum şi de prescrierea tratamentelor termice, termochimice, verificărilor, încercărilor şi examinărilor distructive şi nedistructive necesare; acestea se vor înscrie atât în DTA cât şi în desenele de execuţie.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Înregistrarea proiectelor

  Art. 19 (1) Proiectantul va înregistra sistemele / componentele care reţin presiunea (inclusiv sistemul / componentele anvelopei) care au fost clasificate în Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4 şi 6.

  1. (2) Proiectantul va efectua înregistrarea ca: sisteme, recipiente, pompe, fitinguri şi suporturi;

  2. (3) Proiectantul nu va înregistra subansamblele separat, dar va include înregistrarea lor în cadrul înregistrării sistemului;

  3. (4) Modalitatea de efectuarea a înregistrării este precizată în Anexa 2;

  4. (5) Sunt exceptate de la înregistrare sistemele / componentele care reţin presiunea de clasă 6, din instalaţiile nucleare de tip Candu, care îndeplinesc următoarele condiţii:

   1. a) sistemele care reţin presiunea şi suporturile sale având o presiune de proiectare

    ≤103 kPag (15 psig);

   2. b) sistemele anvelopei şi suporturile sale având o presiune de proiectare ≤ 35 kPag (5 psig);

   3. c) sistemele care conţin lichide care nu prezintă un risc mai mare decât apa, având o presiune de proiectare ≤ 1,72 MPag (250 psig) şi o temperatură de proiectare ≤ 65 0C (150 0F);

   4. d) sistemele de încălzire a apei calde şi de răcire a apei reci, având o presiune de proiectare ≤1,103 MPag (160 psig) şi o temperatură de proiectare între - 29 0C şi

    121 0C (- 20 0F şi 250 0F);

   5. e) sisteme de aer comprimat care sunt în afara anvelopei şi conţin componente

    ≤ NPS 3/4;

   6. f) componente autonome (neconectate) şi sisteme de conducte având un volum ≤ 42,5 l (1,50 ft3) şi cu o presiune de proiectare ≤ 4120 kPag (600 psig) şi care nu conţin substanţe letale (gaze, vapori, lichide, etc.);

  Art. 20 (1) Înregistrarea proiectelor constă în verificarea conformităţii proiectelor cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu datele precizate în Anexa 3 şi consemnarea acestei activităţi:

  1. a) pe DTA (în SUA sau Canada, în conformitate cu prevederile codului ASME, pentru deţinători de Certificat ASME cu responsabilităţi de proiectare);

  2. b) pe „Declaraţia statutară” şi / sau DTA (în SUA sau Canada, în cazul înregistrării proiectului în Canada, în conformitate cu CAN CSA N 285.0);

  3. c) pe DTA şi pe Raportul de proiectare / Analiza de Tensiuni (persoane juridice de proiectare), după caz.

  1. (2) Se admite consemnarea înregistrării numai pe DTA în cazul în care Indicativul şi revizia Raportului de proiectare / Analizei de tensiuni aplicabile, sunt precizate pe DTA.

  2. (3) În vederea efectuării activităţii de înregistrare a proiectelor, persoana juridică română / externă va constitui Pachetul de documentaţie pentru înregistrare;

  3. (4) Înregistrarea proiectelor se efectuează, după caz, de către:

   1. a) personalul de specialitate RTVI, (din cadrul persoanelor juridice române);

   2. b) deţinătorul de Certificat ASME cu responsabilităţi de proiectare, confirmată prin

    ştampila şi semnătura aplicată pe proiect de Inginerul Profesional Înregistrat;

   3. c) persoana juridică externă cu responsabilităţi de proiectare şi AIA / departament, din

    ţara de origine;

  4. (5) Toate înregistrările proiectelor emise de persoanele juridice se vor valida de către ISCIR, înainte de începerea fabricării, modificării, montării sau reparării sistemelor / componentelor care reţin presiunea;

  5. (6) Validarea de către ISCIR a proiectelor înregistrate se efectuează numai după ce proiectul a fost înregistrat în ţara de origine (în conformitate cu precizările de la Art. 20).

  6. (7) Înregistrarea proiectului în ţara de origine, este confirmată, după caz, prin:

   1. a) ştampilarea, semnarea şi înscrierea, de către RTVI, pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni, a numărului de înregistrare;

   2. b) ataşarea, de către persoana juridică externă la pachetul de documentaţie pentru înregistrare, a unuia din următoarele documente, după caz:

    1. I. copie după Certificatul ASME (cu responsabilităţi în domeniul de proiectare);

    2. II. copie după „Declaraţia statutară”;

    3. III. ştampilarea, semnarea şi înscrierea, de către AIA, pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni, a numărului de înregistrare (numai pentru componente nenucleare, clasă 6, provenite din alte ţări, altele decât Canada);

  Art. 21 (1) Pachetul de documentaţie pentru înregistrare se va întocmi în conformitate cu cerinţele reglementărilor aplicabile şi cu precizările din Anexa 2.

  1. (2) Pachetul de documentaţie pentru înregistrare a sistemelor tehnologice, va conţine, cel puţin:

   1. a) desen tip de ansamblu;

   2. b) raportul de proiectare / analiza de tensiuni;

   3. c) documentaţia suport, care este constituită, după caz ,din:

    1. I. lista de clasificare a sistemului („System Classification List”);

    2. II. specificaţia de proiectare;

  2. (3) Pachetul de documentaţie pentru înregistrare a componentelor care reţin presiunea va conţine, cel puţin:

   1. a) desen tip de ansamblu;

   2. b) raportul de proiectare / analiza de tensiuni;

   3. c) documentaţia suport, care este constituită, după caz ,din:

    1. I. specificaţia de proiectare;

    2. II. catalog;

    3. III. fişa de date cu capacitatea de încărcare („Load Capacity Data Sheet”) (pentru suporturi)

    4. IV. raport de protecţie la suprapresiune;

  Art. 22 (1) Sistemele / componentele care reţin presiunea pot fi înregistrate preliminar în cazul în care, în momentul efectuării înregistrării sau transmiterii solicitării de înregistrare, nu este finalizat unul din următoarele documente:

  1. a) raportul de proiectare / analiza de tensiuni;

  2. b) desenele finale;

  1. (2) Atunci când se aplică, înregistrarea preliminară va respecta aceleaşi reguli din Capitolul

   II, Secţiunea a 3-a; suplimentar, la numărul de înregistrare se va înscrie litera P, înainte de simbolul corespunzător sistemului / componentei care reţine presiunea;

  2. (3) Fabricarea componentelor care reţin presiunea sau montarea sistemelor tehnologice nu va începe, până când, cel puţin, o înregistrare preliminară să fie efectuată (obţinută);

  3. (4) Înregistrarea finală a sistemului tehnologic va fi efectuată (obţinută) înainte ca sistemul să fie supus la testul final de presiune.

  4. (5) Înregistrarea proiectelor emise în exploatare va fi efectuată pe documentaţia „As built”;

  5. (6) Înregistrarea finală a va fi efectuată (obţinută) pe documentaţia finală.

   Art. 23 Înregistrarea proiectului, în cazul persoanelor juridice de proiectare române, se finalizează cu aplicarea unei ştampile, conform modelului de mai jos, pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni (când este cazul), şi înscrierea în cadrul acesteia, a următoarelor date:

   1. a) numele persoanei juridice de proiectare care a efectuat înregistrarea;

   2. b) numărul unic de înregistrare *);

   3. c) numele şi prenumele persoanei fizice, RTVI, care a efectuat înregistrarea;

   4. d) semnătura;

    ..…

    image

    (numele persoanei juridice):.…………………

    VERIFICAT corespunde N SCP 1-2008

    N

    Nr. de înregistrare: …….……………..........

    Nume şi prenume: ...……………………….. Semnătura:…………………………….……. Data:…………………………………………

   5. e) data.

  Art. 24 Numărul de înregistrare *) care se înscrie pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni, la sistemele tehnologice, va fi format dintr-un grup de litere şi cifre reprezentând:

  1. a) simbolul corespunzător sistemelor tehnologice;

  2. b) numărul de identificare al unităţii / instalaţiei nucleare;

  3. c) codul de identificare al sistemului (cod BSI, etc.);

  4. d) numărul unic alocat în registrul de înregistrare a proiectelor;

  Art. 25 Numărul de înregistrare *) care se înscrie pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni, pentru componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, va fi format dintr- un grup de litere şi cifre reprezentând:

  1. a) simbolul corespunzător tipului componentei care reţine presiunea sau suportului;

  2. b) clasa de cod;

  3. c) numărul unic alocat în registrul de înregistrare a proiectelor;

  Art. 26 Înregistrarea proiectului, efectuată de către persoanele juridice de proiectare acceptate, se validează de către ISCIR; activitatea constă în verificarea modului în care s-a efectuat înregistrarea raportat la cerinţele prescripţiei tehnice şi se finalizează cu aplicarea unei ştampile (conform modelului de la Art. 23) pe DTA şi pe Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni (când este cazul), şi înscrierea în cadrul acesteia, a următoarelor date:

  1. a) ISCIR;

  2. b) numărul unic de înregistrare ISCIR*);

  3. c) numele şi prenumele inspectorului de specialitate ISCIR, care a efectuat înregistrarea;

  4. d) semnătura;

  5. e) data.

  NOTA: *) Regulile de constituire a numărului de înregistrare sunt precizate în Anexa 2.

  Art. 27 (1) Atunci când modificarea unui proiect a fost efectuată după înregistrarea finală a acestuia, revizia certificată sau adendumul la Raportul de Proiectare / Analiza de Tensiuni şi toate documentele revizuite, referenţiate, vor fi transmise la persoana juridică / autoritatea care a efectuat înregistrarea, pentru verificare şi actualizarea înregistrării.

  (2) Modificările unui proiect înregistrat, care afectează incinta sub presiune, nu pot fi aplicate înainte de a fi acceptate de către persoana juridică / autoritatea care a efectuat înregistrarea şi de către ISCIR;

  (3) Modificările efectuate la un proiect înregistrat, nu necesită reînregistrarea proiectului, (pot utiliza acelaşi număr de înregistrare), numai dacă acestea nu au afectat condiţiile iniţiale de proiectare; în caz contrar, se va emite un nou număr de înregistrare;

  SECŢIUNEA a 5-a

  Desenul Tip de Ansamblu

  Art. 28 (1) Desenul Tip de Ansamblu pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, este constituit din desenul de ansamblu al acestora, care trebuie să conţină toate informaţiile tehnice necesare pentru fabricarea, montarea, instalarea şi testarea acestora.

  (2) Desenul Tip de Ansamblu pentru sistemele tehnologice este constituit din:

  1. a) schema tehnologică a sistemului („Flow Sheet”);

  2. b) desene izometrice pentru conductele şi tubingul de proces;

  3. c) lista liniilor, lista suporturilor şi lista armăturilor;

  4. d) planurile de montaj pentru tubingul de instrumentaţie;

  5. e) detaliile de sudură;

  NOTA: Datele care se înscriu pe DTA pentru sisteme / componente care reţin presiunea, sunt precizate în Anexa 3.

  CAPITOLUL III

  FABRICAREA, MONTAREA, INSTALAREA, MODIFICAREA, REPARAREA

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii generale referitoare la fabricare, montare, instalare, modificare sau reparare

  Art. 29 Fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se face pe baza proiectelor cu înregistrarea validată de către ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

  Art. 30 Fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea se va efectua în cadrul unui sistem de management al calităţii, care va include şi pregătirea următoarelor documente:

  1. a) documente, instrucţiuni şi proceduri care conţin inclusiv verificarea, pentru fabricare, montare, instalare, modificare sau reparare;

  2. b) înregistrări pentru a demonstra completivitatea tuturor testelor, examinărilor şi tratamentelor cerute, inclusiv calificarea personalului şi a procedurilor utilizate;

  3. c) înregistrări pentru a demonstra că materialele utilizate sunt calificate;

  4. d) înregistrări pentru a demonstra acceptarea PC / ITP de către AIA, ISCIR şi CNCAN;

  5. e) înregistrări permanente şi nepermanente pentru perioada de timp aplicabilă;

  6. f) înregistrări pentru a prezenta marcarea reală (prin poansonare) a plăcuţei de identificare (fotocopii, fotografii, etc.);

  Art. 31 (1) Deţinătorul se va asigura că toate sistemele / componentele care reţin presiunea, din instalaţiile nucleare de tip Candu, îndeplinesc următoarele cerinţe:

  1. a) Clasă 1 (sisteme, componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-4000;

  2. b) Clasă 2 (sisteme, componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NC-4000;

  3. c) Clasă 3 (sisteme, componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, ND-4000;

  4. d) Clasă 6 (sisteme, componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din standardul CSA B 51;

  5. e) Clasă 1C, 2C şi 3C (componente şi fitinguri) - fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-4000, NC-4000 sau respectiv ND-4000 cu excepţia cerinţelor specifice din standardul CAN / CSA 285.2, în care caz acestea primează;

  6. f) Clasă 4 (componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din standardul CAN / CSA 285.3;

  (2) Fabricarea şi instalarea suporturilor utilizate pentru Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C şi 4, va respecta cerinţele codului ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NF-4000,

  Art. 32 Contractorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice, de folosirea materialelor în conformitate cu proiectul înregistrat şi de calitatea lucrărilor efectuate, pe toată durata prevăzută pentru utilizare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, indiferent de faptul că un organism neutru de inspecţie a verificat lucrările respective.

  Art. 33 (1) Fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se poate face numai de către persoane juridice specializate, care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de verificare şi care au un Sistem de Management al Calităţii autorizat de către CNCAN, în conformitate cu normele în vigoare, şi sunt autorizaţi de către ISCIR.

  (2) Modalitatea de obţinere a Autorizaţiei / Certificate of Authorization de la ISCIR este prezentată în Capitolul V, Secţiunea a 2-a.

  Art. 34 (1) Componentele care reţin presiunea sau suporturile lor, fabricate de persoane juridice externe autorizate, trebuie să corespundă prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi să fie însoţite de o documentaţie de calitate (înregistrări permanente) care să permită concluzii cu privire la respectarea în timpul proiectării şi fabricării, a reglementărilor tehnice specificate.

  (2) Cerinţele de proiectare, fabricare, control şi conţinutul documentaţiei de calitate trebuie să fie precizate de deţinător în specificaţiile tehnice de procurare, respectiv în contracte.

  (3) Se admit componente care reţin presiunea şi suporturile lor, proiectate şi fabricate de persoane juridice externe în conformitate cu alte norme oficiale (din ţara de origine), cu condiţia confirmării echivalenţei acestora cu documentele menţionate în Capitolul I, Secţiunea a 3-a, în baza unei analize efectuată de un proiectant acceptat şi acceptate de către deţinător.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Cerinţe privind materialele utilizate

  la fabricare, montare, instalare, modificare sau reparare

  Art. 35 (1) Materialele folosite la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau la repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, trebuie să corespundă condiţiilor tehnice, de recepţie şi marcare prevăzute în proiect, respectiv în DTA înregistrat, şi să respecte cerinţele Articolului 16 din prezenta prescripţie tehnică.

  (2) Materialele trebuie să fie însoţite de certificate de inspecţie (CMTR / tip 3.1) sau CC emise de fabricant, în conformitate cu specificaţia de procurare.

  (3) Prin materiale, în sensul prezentei prescripţii tehnice, se înţeleg materialele de bază

  (table, ţevi, semifabricate forjate, turnate, etc.) precum şi materialele pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri, etc.).

  Art. 36 (1) Contractorul răspunde de utilizarea corectă a materialelor în conformitate cu proiectul înregistrat şi prevederile prezentei prescripţii tehnice.

  (2) Nu se admite înlocuirea materialelor prevăzute în proiectul înregistrat, fără acordul scris al deţinătorului, proiectantului acceptat în domeniu şi ISCIR, chiar dacă se folosesc materiale care au caracteristici echivalente sau superioare celor prevăzute în proiect.

  Art. 37 Fabricarea materialelor folosite la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau la repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se poate face numai de către persoane juridice specializate, care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de verificare şi sunt evaluaţi şi acceptaţi de către deţinător sau de către contractor (după caz).

  Art. 38 (1) Materialele folosite la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau la repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, înainte de a fi utilizate, trebuie să fie calificate.

  (2) Calificarea materialelor se consideră efectuată prin recunoaşterea documentelor de calificare, în cazul în care calificarea a fost efectuată cu un reprezentant autorizat ASME, sau se poate efectua pe baza unei proceduri elaborată de fabricant şi aprobată de către ISCIR:

  1. a) metodologia de desfăşurare a activităţii de calificare este descrisă în Anexa 4;

  2. b) toate calificările efectuate rămân valide în condiţiile precizate în PV de calificare;

  Art. 39 (1) Înainte de a fi utilizate la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau la repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, toate materialele vor fi verificate dacă corespund documentaţiei de proiectare înregistrată în ceea ce priveşte documentele de calitate, aspectul, dimensiunile şi marcarea de identificare;

  (2) Se interzice folosirea materialelor care nu sunt conforme cu cerinţele specificate;

  Art. 40 Materialele fabricate pe baza unor norme de produs diferite, pot fi utilizate pe baza normei de produs şi a condiţiilor tehnice privind recepţia, marcarea, livrarea precum şi pe baza documentelor de calitate şi garanţie indicate de proiectant, cu condiţia ca:

  1. a) să fie acceptate printr-o normă tehnică oficială pentru sisteme / componente care reţin presiunea, din ţara de origine;

  2. b) norma să fie în concordanţă cu prevederile reglementărilor tehnice precizate în Capitolul I, Secţiunea a 3-a;

  Art. 41 (1) La trasarea şi tăierea elementelor de ţevi / table se va avea grijă ca marcarea de identificare să fie vizibilă după terminarea montării conductei. În cazul în care nu se poate evita decuparea marcării de identificare, aceasta se va reproduce pe fiecare cupon, înainte de debitare, astfel ca marcarea să fie vizibilă după fabricarea elementelor sau terminarea montării.

  1. (2) Metoda de marcare (poansonare, vopsire, electrografie, etc.) va fi precizată în instrucţiunile de fabricare, de montare, de instalare, de modificare sau de reparare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea;

  2. (3) Certificarea conformităţii marcării de identificare se face de către personalul tehnic de specialitate, împuternicit în acest scop de către ISCIR.

  Art. 42 Contractorul va lua măsuri ca materialele care nu rămân înglobate în sisteme / componente care reţin presiunea, (lichide penetrante, suportul lichid al pulberilor magnetice, soluţiile de degresare şi curăţare, etc.) să fie astfel alese încât să nu afecteze caracteristicile materialelor cu care vin în contact.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Cerinţe privind fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea

  Art. 43 (1) Contractorul este obligat să supună sistemele / componentele care reţin presiunea sau elementele acestora, pe întreg parcursul lucrărilor de fabricare, montare, instalare, modificare sau de reparare, verificării inspectorilor de specialitate ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine

  1. (2) În cazul montării sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se vor respecta, din punct de vedere metodologic, următoarele prevederi:

   1. a) montarea se va efectua pe bază de proiecte de montare, din care să rezulte lucrările ce urmează a se efectua, condiţiile tehnice de montare, verificările şi încercările la care urmează să fie supuse sistemele / componentele care reţin presiunea, după finalizarea montării;

   2. b) proiectele de montare se întocmesc de proiectanţi evaluaţi şi acceptaţi de către deţinător / contractor (după caz) şi de către ISCIR în condiţiile prevăzute la Capitolul V;

  2. (3) În cazul reparării componentelor care reţin presiunea, se vor respecta, din punct de vedere metodologic, următoarele prevederi:

   1. a) repararea se va efectua pe bază de documentaţie de reparare / proiecte de reparare, care să cuprindă lucrările ce urmează a fi efectuate, condiţiile tehnice de execuţie, cerinţele privind examinările, verificările şi încercările după reparare, precum şi lista procedurilor de sudare şi a sudorilor autorizaţi care se vor utiliza la aceste lucrări.

   2. b) contractorul va întocmi o documentaţie preliminară de reparare, înainte de începerea lucrărilor, care va conţine toate informaţiile precizate la litera a) şi pe care o va transmite la ISCIR pentru analiză şi acceptare; este interzisă începerea lucrărilor înaintea primirii acceptului ISCIR.

   3. c) se va întocmi un proiect de reparare, care se ataşează la documentaţie, în cazul următoarelor tipuri de activităţi:

    1. I. înlocuirea de virole, funduri, plăci tubulare, fascicul de ţevi, colectoare, camere secţionale, elemente de conductă sau alte elemente ale incintei sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;

    2. II. înlocuirea armăturilor de siguranţă sau dispozitivelor de protecţie la suprapresiune cu alte tipo-dimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

    3. III. înlocuirea cu material nou, sub formă de petice, la elemente incintei sub presiune din care s-au prelevat probe de material în vederea verificării calităţii acestuia sau a îmbinărilor sudate;

    4. IV. executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a sistemului / componentei care reţine presiunea, care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea sistemului / componentei (debit, presiune maximă, temperatură minimă, temperatură maximă, suprafaţa de încălzire, etc.);

    5. V. înlocuirea instalaţiilor de reglare, de protecţie, cu alte instalaţii, diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

   4. d) proiectele de reparare se întocmesc de proiectanţi evaluaţi şi acceptaţi de către deţinător / contractor (după caz) şi de către ISCIR în condiţiile precizate la Capitolul V.

   5. e) documentaţia tehnică finală de reparare se anexează la Cartea Instalaţiei / echipamentului – atunci când repararea s-a efectuat după ce autorizarea de funcţionare a sistemului / componentei care reţine presiunea a fost acordată;

   6. f) efectuarea lucrărilor de reparare se înscrie, de către deţinător, în Cartea Instalaţiei / echipamentului;

    image

   7. g) contractorii autorizaţi de către ISCIR să efectueze activităţi de reparare la componentele care reţin presiunea sau la elementele acestora, vor ţine la zi evidenţa lucrărilor efectuate, într-un Registru de evidenţă a lucrărilor, întocmit conform modelului din Anexa 5.

  3. (4) În cazul modificării sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se vor respecta, din punct de vedere metodologic, următoarele prevederi:

   1. a) modificarea se va efectua pe bază de documentaţie de modificare, în cazul în care modificările nu afectează numărul de înregistrare sau pe bază de proiecte de modificare, în cazul în care modificările afectează numărul de înregistrare, din care să rezulte lucrările ce urmează a fi efectuate, condiţiile tehnice de execuţie, cerinţele privind examinările, verificările şi încercările după modificare.

   2. b) proiectele de modificare se întocmesc de proiectanţi evaluaţi şi acceptaţi de către deţinător / contractor (după caz) şi de către ISCIR în condiţiile precizate la Capitolul V.

   3. c) documentaţia tehnică finală de modificare se anexează la Cartea Instalaţiei / echipamentului – atunci când modificarea s-a efectuat după ce autorizarea de funcţionare a sistemului / componentei care reţine presiunea a fost acordată;

   4. d) efectuarea lucrărilor de modificare se înscrie, de către deţinător, în Cartea Instalaţiei / echipamentului.

  Art. 44 (1) Contractorul este obligat să emită un Plan de Calitate / ITP, pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, în care să descrie secvenţial toate procesele tehnologice, procedurile, instrucţiunile de lucru, de testare şi de inspecţie folosite la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea; Planul calităţii / ITP trebuie să identifice succesiunea paşilor, inspecţiilor şi testelor necesare pentru a demonstra îndeplinirea cerinţelor, mijloacele prin care acestea sunt verificate şi criteriile de acceptare aferente, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi în conformitate cu prevederile Sistemului de Management al Calităţii aplicabil.

  1. (2) Planul de Calitate / ITP va fi transmis, înainte de începerea activităţii, de către contractor

   la AIA / inspecţia de terţă parte din ţara de origine pentru analiză, acceptare şi stabilire puncte H şi

   / sau W, după caz; după finalizarea acestei activităţi, Planul de Calitate / ITP va fi transmis pentru acceptare la deţinător;

  2. (3) Planul de Calitate / ITP va fi transmis, înainte de începerea activităţii, de către contractor, pentru acceptare la deţinător;

  3. (4) După obţinerea acceptului de la deţinător, Planul de Calitate / ITP va fi transmis la ISCIR, în vederea analizării şi stabilirii de puncte H şi / sau W şi pentru aprobare la CNCAN.

   Art. 45 Activităţile de reparare la componentele care reţin presiunea sau la elementele acestora care se verifică de către ISCIR sunt, cel puţin, următoarele:

   1. a) înlocuirea de virole, funduri, plăci tubulare, fascicul de ţevi, camere secţionale, elemente de conductă sau alte elemente ale incintei sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;

   2. b) repararea prin încărcare prin sudare a elementelor componentelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat şi placarea prin încărcare prin sudare, cu material inoxidabil, a suprafeţelor elementelor incintei sub presiune;

   3. c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor incintei sub presiune;

   4. d) efectuarea, la elementele incintei sub presiune, a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;

   5. e) înlocuirea prin mandrinare a ţevilor de schimbătoare de căldură şi a niturilor de la recipiente;

   6. f) înlocuirea dispozitivelor de protecţie la suprapresiune cu alte tipo-dimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

   7. g) înlocuirea cu material nou, sub formă de petice, la elemente incintei sub presiune din care s-au prelevat probe de material în vederea verificării calităţii acestuia sau a îmbinărilor sudate;

   8. h) efectuarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial al sistemului / componentei care reţine presiunea sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maxim admişi pentru funcţionarea acestora (debit, presiune maximă, temperatură maximă / minimă, etc.);

   9. i) înlocuirea prin sudare a ţevilor, a serpentinelor şi a fasciculelor schimbătoarelor de căldură;

   10. j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereţi dubli;

   11. k) înlocuirea instalaţiilor de reglare, automatizare şi de protecţie, cu alte instalaţii, diferite funcţional faţă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

    Art. 46 La fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, contractorul este obligat să folosească:

    1. a) proiecte, respectiv desene tip de ansamblu, cu înregistrarea validată de către ISCIR;

    2. b) tehnologii de sudare şi de reparare prin sudare elaborate pe baza procedurilor de sudare aprobate de către ISCIR conform metodologiei din Anexa 6 şi cu acoperirea cerinţelor codului ASME, Secţiunea IX, sau calificate de către un organism acceptat de către ISCIR, în conformitate cu cerinţele codului ASME, Secţiunea IX, după caz;

    3. c) sudori autorizaţi de către ISCIR conform metodologiei din Anexa 7 şi cu acoperirea cerinţelor codului ASME Secţiunea IX, sau sudori cu performanţa calificată de către un organism acceptat de către ISCIR, în conformitate cu cerinţele codului ASME, Secţiunea IX, după caz;

    4. d) laboratoare pentru efectuarea examinărilor distructive evaluate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la evaluarea capabilităţii tehnice şi supravegherea laboratoarelor care efectuează examinări distructive, ediţia în vigoare, sau acreditate în baza standardului de referinţă aplicabil, după caz.

    5. e) laboratoare autorizate şi personal autorizat pentru efectuarea examinărilor nedistructive, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului şi laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive, ediţia în vigoare, sau laboratoare acreditate în baza standardului de referinţă aplicabil şi personal calificat, după caz;

    6. f) proceduri pentru efectuarea examinărilor nedistructive, elaborate de laboratoare autorizate de către ISCIR sau acreditate în baza standardului de referinţă aplicabil, avizate de către deţinător / contractor şi de către ISCIR sau de către AIA din ţara de origine, după caz;

    7. g) proceduri pentru efectuarea încercărilor de presiune, elaborate de contractor, în conformitate cu proiectul înregistrat, avizate de către deţinător şi de către ISCIR sau de către AIA din ţara de origine, după caz.

    8. h) proceduri pentru efectuarea marcării şi certificării retransmiterii marcajelor, elaborate de contractor, în conformitate cu proiectul înregistrat, avizate de către deţinător şi de către ISCIR;

    Art. 47 (1) Componentele care reţin presiunea vor fi calificate, înainte de a fi utilizate în sistemele tehnologice sub presiune din cadrul instalaţiilor nucleare.

    (2) Calificarea componentelor care reţin presiunea se consideră efectuată prin recunoaşterea documentelor de calificare, în cazul în care calificarea a fost efectuată cu un reprezentant autorizat ASME sau cu un alt organism internaţional, în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, ambele acceptate de către ISCIR, sau se poate efectua pe baza unei proceduri elaborată de fabricant şi aprobată de către ISCIR:

    1. a) metodologia de desfăşurare a activităţii de calificare este descrisă în Anexa 4;

    2. b) toate calificările efectuate rămân valide în condiţiile precizate în PV de calificare;

    Art. 48 (1) Componentele care reţin presiunea – recipiente, fitinguri, suporturi şi pompe, vor fi identificate de către fabricant cu o placă de identificare (placa de timbru) aplicată pe corpul componentei sau în alt loc astfel încât placa să rămână vizibilă, în permanenţă, în timpul exploatării, astfel:

    1. a) Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C şi 4, în conformitate cu cod ASME, Secţiunea III, NCA-8000;

    2. b) Clasa 6, în conformitate cu standardul CSA B51;

    1. (2) Forma, dimensiunile şi conţinutul plăcii de identificare va fi stabilit prin DTA;

    2. (3) Placa de identificare va cuprinde cel puţin următoarele date:

     1. a) denumirea şi / sau emblema fabricantului;

     2. b) denumirea componentei şi destinaţia;

     3. c) clasa şi ediţia de cod aplicabilă;

     4. d) numărul (seria) de fabricaţie al componentei;

     5. e) numărul de înregistrare (al proiectului), după caz;

     6. f) parametrii principali:

      1. I. presiunea / temperatura de proiectare (rating pentru armături, când este aplicabil);

      2. II. volum, după caz;

      3. III. fluidul de lucru;

      4. IV. debit, după caz;

      5. V. înălţime de pompare, după caz;

      6. VI. date privind motorul de antrenare, după caz;

      7. VII. alţi parametri, conform DTA înregistrat;

     7. g) anul fabricaţiei.

     8. h) masa;

  4. (5) Placa de identificare va avea prevăzut un loc special cu diametrul de cca. 12 mm pentru aplicarea poansonului de către inspectorul ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă din ţara de origine, care a efectuat verificările finale;

   image

   Denumire componentă:………………………………………………………………………. Clasa, ediţia efectivă a codului:……………. Presiune nominală [MPa]

   Seria / an de fabricaţie:……………………… Volum: [m3]

   SCN:………………………………………..… Temp. min / Temp. max. [0C]

   Nr. de înregistrare…………………... Debit: [m3/h]

   Denumire sau emblemă fabricant: Masa: [kg]

   ……………………………………………….... Alte date:…………………………………..

   Parametrii

        funcţionali:      

   loc pentru poanson ISCIR / AIA

   Art. 49 (1) Pe componentele care reţin presiunea, (după caz), în apropierea plăcii de identificare, se vor marca prin poansonare (când este permis) cel puţin următoarele date:

   1. a) denumirea (sau emblema) fabricantului;

   2. b) numărul (seria) de fabricaţie al componentei;

   3. c) presiunea nominală sau clasa de presiune;

   4. d) anul fabricaţiei.

  (2) Pentru fiecare componentă, contractorul care a efectuat repararea este obligat să aplice o placă de identificare (placa de timbru), conform proiectului de reparare, în următoarele cazuri:

  1. a) modificarea parametrilor de bază ai componentei care reţine presiunea;

  2. b) în toate cazurile stabilite de ISCIR şi înscrise în Procesul Verbal;

   Art. 50 Contractorul – persoană juridică, este obligat să întocmească un Registru de evidenţă a lucrărilor efectuate şi un Registru de evidenţă a lucrărilor pentru operaţii de aplicare a plăcii de identificare (placa de timbru), întocmit conform modelelor din Anexa 5, care va cuprinde:

   1. a) numărul curent;

   2. b) data efectuării lucrării;

   3. c) numele şi sediul deţinătorului;

   4. d) locul unde este amplasată componenta care reţine presiunea;

   5. e) parametrii principali ai componentei care reţine presiunea;

  Art. 51 (1) Pentru componentele care reţin presiunea la care placa de identificare (placa de timbru) s-a pierdut, aceasta se va putea reconstitui în baza documentaţiei existente, de către deţinător, cu avizul prealabil al ISCIR, dar numai dacă pe componentă există marcate prin poansonare datele, respectiv numărul (seria) de fabricaţie şi denumirea fabricantului care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine componentei respective.

  (2) Pentru componentele care reţin presiunea care au placa de identificare (placa de timbru) incompletă, nu este necesară o aplicare a unei noi plăci de identificare (placa de timbru), dacă aceasta conţine cel puţin:

  1. a) denumirea fabricantului;

  2. b) numărul (seria) de fabricaţie al componentei;

  3. c) presiunea maximă admisibilă de lucru (nominală);

  4. d) temperatura maximă respectiv temperatura minimă admisibilă de lucru.

  Art. 52 (1) Contractorul (fabricant) trebuie să întocmească şi să predea deţinătorului, odată cu fiecare componentă care reţine presiunea sau elemente ale acesteia, HD / HF *) de fabricare, care să cuprindă toate documentele (înregistrări permanente), inclusiv documentele de verificare emise de către ISCIR sau de către AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, acceptată de către ISCIR şi precizată în protocol, conform reglementărilor în vigoare.

  1. (2) Contractorul (montator / instalator), persoana juridică autorizată, trebuie să întocmească şi să predea deţinătorului, odată cu fiecare sistem / componentă care reţine presiunea, HD / HF *) de montare / instalare, care să cuprindă toate documentele (înregistrări permanente) legate de activităţile efectuate pe sistem / componentă , inclusiv documentele de verificare emise de către ISCIR;

  2. (3) Contractorul (reparator / modificator) persoana juridică autorizată, trebuie să întocmească şi să predea deţinătorului, odată cu fiecare componentă care reţine presiunea sau elemente ale componentei, HD / HF *) de reparare / modificare, care să cuprindă toate documentele (înregistrări permanente) legate de activităţile efectuate pe componenta care reţine presiunea, inclusiv documentele de verificare emise de către ISCIR sau de către AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, acceptată de către ISCIR şi precizată în protocol, conform reglementărilor în vigoare.

  3. (4) HD / HF *) de montare / instalare / reparare / modificare se va anexa la HD / HF *) de fabricare.

  NOTA: *) Înregistrările permanente (minimale) pe care trebuie să le conţină HD / HF sunt precizate în Anexa 2.

  Art. 53 Deţinătorul instalaţiilor nucleare sau delegatul său trebuie să întocmească o listă a componentelor care reţin presiunea înregistrate, cu indicarea numărului de înregistrare a proiectului, care urmează a fi instalate / montate şi o va transmite la ISCIR. Lista va include componentele proiectate şi cele standard, care au fost inspectate de inspectorii de specialitate ISCIR / inspectorul autorizat.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Verificarea fabricării, montării, instalării, modificării sau reparării

  Art. 54 (1) Toate componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, vor fi inspectate

  şi examinate înainte de acceptare;

  1. (2) Inspecţiile, examinările şi confirmarea acestora prin semnarea „Raportului de Date” va fi efectuată de inspectorii de specialitate ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine;

  2. (3) Toate examinările nedistructive vor fi efectuate pe bază de proceduri acceptate de deţinător şi de către ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, când este cerut;

  3. (4) Toate examinările nedistructive vor fi efectuate cu personal autorizat de către ISCIR sau calificat de către un organism internaţional acceptat de către ISCIR;

  4. (5) Toate sistemele / componentele care reţin presiunea, vor fi subiectul unui test de presiune:

   1. a) pentru componentele care reţin presiunea acest test va fi efectuat înainte de livrarea în şantier; testul de presiune va fi efectuat la producător, în prezenţa inspectorului de specialitate ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, care va confirma testul prin semnarea „Raportului de Date”;

   2. b) pentru sistemul tehnologic, testul de presiune va fi efectuat la deţinător, în prezenţa inspectorului de specialitate ISCIR, care va confirma testul prin semnarea „Raportului de Date al sistemului”;

  Art. 55 Verificarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, de către ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, în timpul fabricării, montării, instalării, modificării sau reparării va cuprinde, după caz:

  1. a) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, cu privire la înregistrarea şi validarea înregistrării proiectului;

  2. b) verificarea documentelor de calitate pentru materialele utilizate şi conformitatea materialelor cu proiectul înregistrat;

  3. c) verificarea, pe elementele componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, a existenţei marcajelor de identificare.

  4. d) verificarea îmbinărilor sudate ale componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor;

  5. e) verificarea buletinelor de examinări nedistructive efectuate pe componentele care reţin presiunea şi suporturile lor şi pe îmbinările sudate în fază finală, prin sondaj;

  6. f) verificarea marcării, respectiv a existenţei pe elementele componentelor (virole, funduri, racorduri, flanşe etc.) a datelor prevăzute pentru identificarea materialelor, indicativele sudorilor, placă de identificare, etc.;

  7. g) verificarea aspectului, respectiv examinarea suprafeţelor la interior şi exterior, precum şi verificarea prin sondaj, a dimensiunilor elementelor, în special cele stabilite prin calcule de rezistenţă, în conformitate cu proiectul înregistrat;

  8. h) participarea la testul de presiune a componentelor care reţin presiunea;

  9. i) participarea la efectuarea eventualelor încercări speciale, legate de siguranţa în funcţionare, conform prevederilor proiectului înregistrat.

  10. j) verificarea, în fază finală, a fiecărei componente care reţine presiunea şi suporturile lor, sau a elementelor acestora;

  11. k) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, cu privire la emiterea, înregistrarea şi validarea înregistrării desenelor „As built” ale sistemelor tehnologice:

   1. I. schema tehnologică („Flow sheet”);

   2. II. desene izometrice;

   3. III. raport de proiectare / analiza de tensiuni;

  12. l) verificarea documentelor de calitate pentru materialele utilizate la montarea / instalarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi conformitatea materialelor utilizate cu proiectul înregistrat;

  13. m) verificarea, pe sistemele / componentele care reţin presiunea, a existenţei marcajelor de identificare.

  14. n) verificarea condiţiilor de montare / instalare în cadrul sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor;

  15. o) verificarea îmbinărilor sudate ale componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, în sistemul tehnologic;

  16. p) verificarea buletinelor de examinări nedistructive efectuate asupra îmbinărilor sudate ale componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, în sistem;

  17. q) verificarea efectuării inspecţiei inaugurale şi verificarea aprobării de către ISCIR a Raportului de inspecţie inaugurală (după caz);

  18. r) participarea la încercarea finală de presiune a sistemului;

  19. s) verificarea existenţei, a completivităţii şi a aprobărilor pentru Dosarul final de test, inclusiv a aprobării de către ISCIR, dosar care trebuie să corespundă prevederilor din Anexa 12 la prezenta prescripţie tehnică;

  20. t) verificarea existenţei, a completivităţii şi a aprobărilor pentru Cartea ISCIR a Conductei inclusiv Tuburile de instrumentaţie (după caz), inclusiv a aprobării de către ISCIR, carte care trebuie să corespundă prevederilor din Anexa 10 la prezenta prescripţie tehnică.

  NOTA: La componentele care reţin presiunea la care după asamblare, datorită concepţiei constructive nu mai poate fi efectuată verificarea sau poate fi executată numai parţial, este necesar ca prin grija fabricantului, acestea să fie supuse verificării ISCIR înainte de asamblare, respectiv înainte de aplicarea protecţiilor sau căptuşelilor, în fazele în care examinarea completă a acestora este posibilă.

  Art. 56 (1) Verificările şi inspecţiile se execută de către inspectorii de specialitate ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, după caz, după cum urmează:

  1. a) la fabricant, pentru componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, care se livrează complet asamblate, precum şi pentru elementele acestora, fabricate şi a căror asamblare se face la deţinător;

  2. b) la contractor, pentru componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, sau elementele acestora care se repară / modifică la sediul contractorului.

  3. c) la deţinător:

   1. I. pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, care se asamblează / montează / instalează la deţinător, în şantier;

   2. II. pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, sau elementele acestora care se repară / modifică la deţinător, în şantier;

  1. (2) Contractorul şi / sau deţinătorul este obligat să asigure inspectorilor ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, condiţiile necesare verificării sistemelor / componentelor care reţin presiunea, în timpul fabricării, montării, instalării, modificării sau reparării acestora.

  2. (3) Contractorul şi / sau deţinătorul este obligat să execute suplimentar, la cererea inspectorilor ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, toate măsurătorile, verificările şi încercările necesare stabilirii calităţii activităţilor efectuate.

  3. (4) Rezultatele verificărilor şi încercărilor asistate de ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, se înscriu într-un PV întocmit de către inspectorul ISCIR conform modelului din Anexa 8 / document specific întocmit de către AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine.

  NOTĂ: Cerinţele privind inspecţiile în timpul fabricării şi la final precum şi autorităţile legate de organismele care le execută, sunt precizate în Anexa 9.

  Art. 57 (1) Sistemele / componentele care reţin presiunea, trebuie montate / instalate astfel încât deservirea, curăţarea părţilor interioare şi exterioare, repararea, modificarea şi verificarea să se poată efectua în bune condiţii iar placa de identificare să fie vizibilă.

  (2) Verificarea condiţiilor de instalare constau în verificarea respectării următoarelor cerinţe:

  1. a) verificarea şi examinarea tuturor părţilor componente în scopul depistării unor eventuale lovituri sau deformaţii datorate operaţiilor de transport şi montare / instalare;

  2. b) verificarea echipării cu aparatură de măsură şi control şi cu dispozitive de siguranţă la suprapresiune;

  3. c) verificarea că recipientele şi pompele sunt prevăzute cu scări şi platforme care să asigure condiţii bune de deservire, reparare şi verificare; aceste construcţii nu trebuie să influenţeze negativ stabilitatea iar montarea lor trebuie să se facă în condiţiile prevăzute de documentaţia tehnică;

  4. d) verificarea că suprafaţa exterioară a recipientelor şi pompelor este protejată contra coroziunii datorate mediului de lucru sau atmosferică;

  5. e) verificarea că recipientele şi pompele la care, în timpul funcţionării, poate apărea electricitate statică sau cele prevăzute cu dispozitive acţionate electric, sunt legate la pământ, pentru prevenirea accidentelor electrice;

  6. f) verificarea că instalarea recipientelor şi a pompelor, este efectuată în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării datorită sarcinilor mecanice, inclusiv a celor seismice;

  7. g) verificarea că, în cazul instalării în aer liber, sunt luate măsuri ca aparatura de comandă, măsură şi control precum şi dispozitivele de siguranţă să fie protejate contra intemperiilor şi deteriorării;

  SECŢIUNEA a 5-a

  Documentaţia

  Art. 58 (1) Deţinătorul se va asigura că deţine documente pentru toate activităţile la sistemele / componentele care reţin presiunea, pentru fiecare cerinţă prevăzută în această prescripţie tehnică, şi va păstra, cel puţin, înregistrările precizate în Anexa 2.

  1. (2) Înregistrările vor include înregistrări permanente şi înregistrări nepermanente; înregistrările referitoare la sisteme tehnologice, recipiente, pompe, fitinguri sau suporturi, precizate în Anexa 2 sunt considerate permanente;

  2. (3) CMTR sau CC pentru materialele de Clasa 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4 respectiv 6, sunt considerate înregistrări permanente; CMTR va conţine specificaţia de produs pentru material, toate înregistrările specificate şi toate informaţiile cerute de codul ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NCA-3800;

  3. (4) Contractorul va asambla toate înregistrările permanente pentru sistem, recipient, pompă sau fiting într-un HD / HF pentru sistem, subansamblu, component sau parte;

  4. (5) Contractorul va completa şi emite câte un Raport de Date pentru fiecare sistem, subansamblu, component sau parte;

  5. (6) Fabricantul va completa şi emite câte un Raport de Date pentru fiecare pompă cu un diametru de aspiraţie > NPS 4;

  6. (7) Pompele şi armăturile de linie având un diametru de conectare ≤ NPS 4, şi atunci când sunt ambalate în cantitate de maximum 25, pot fi incluse într-un singur Raport de Date; fabricantul va identifica fiecare pompă şi armătură în Raportul de date prin numărul de serie individual;

  7. (8) Fitingurile cu acelaşi desen şi mărime şi atunci când sunt ambalate într-un singur ambalaj, pot fi incluse într-un singur Raport de Date, CMTR sau Certificat de Conformitate; fitingurile vor fi identificate prin numărul de serie individual, listat în Raportul de date, sau printr-o marcă de identificare de grup;

  8. (9) Contractorul va completa şi emite câte un Raport de Date pentru fiecare sistem tehnologic, excepţie făcând grupul de sisteme de conducte având un test final comun de presiune, care vor fi incluse într-un singur Raport de Date;

  9. (10) Contractorul nu va semna Raportul de Date decât după ce înregistrarea finală a sistemului a fost obţinută şi de asemenea înregistrarea finală la toate componentele sale;

  10. (11) Contractorul va completa şi emite câte un Raport de Date pentru fiecare modificare de sistem tehnologic, componentă sau recipient;

  11. (12) Contractorul va semna Raportul de Date după ce toate inspecţiile şi testele cerute au fost finalizate; Raportul de Date va fi contrasemnat de inspector, conform precizărilor din Anexa 9 a prezentei prescripţii tehnice;

  12. (13) Forma şi conţinutul Raportului de Date va respecta prevederile din codul ASME sau

   din standardul CAN / CSA N 285.0; Forma de prezentare poate fi diferită, în conformitate cu posibilele indicaţii din comanda de procurare;

  13. (14) HD / HF pentru fiecare sistem, subansamblu, component sau parte, va fi păstrat de deţinător până când elementul va fi scos din serviciu sau instalaţia este dezafectată; excepţie fac radiografiile desemnate de deţinător pentru aplicaţiile inspecţiei periodice, conform CSA CAN N285.4 şi CAN/CSA-N285.5, radiografii care vor rămâne în HD încă 10 ani după data de serviciu.

  14. (15) Contractorul va păstra toate înregistrările nepermanente pentru o perioadă de 5 ani, după finalizarea componentei;

   Art. 59 (1) Deţinătorul se va asigura că deţine documente pentru a demonstra că toate sistemele / componentele care reţin presiunea, au fost examinate:

   1. a) Clasă 1 (sistemele şi componentele aferente) – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-5000; procedurile de examinare şi tehnica de reparare şi înlocuire vor respecta prevederile codului ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-5000;

   2. b) Clasă 2 (sistemele şi componentele aferente) – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NC-5000; procedurile de examinare şi tehnica de reparare şi înlocuire vor respecta prevederile codului ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB-5000;

   3. c) Clasă 3 (sistemele şi componentele aferente) – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, ND-5000; procedurile de examinare şi tehnica de reparare şi înlocuire vor respecta prevederile codului ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, ND-5000;

   4. d) Clasă 6 (sisteme, componente şi fitinguri) – fabricarea, montarea şi instalarea vor respecta cerinţele din standardul CSA B 51 sau cod ASME, Secţiunea VIII, în cazul recipientelor;

   5. e) Clasă 1C, 2C şi 3C (componente) – în conformitate cu cerinţele specifice din standardul CAN / CSA 285.2;

   6. f) Clasă 4 (componente) – în conformitate cu cerinţele din standardul CAN / CSA

  285.3; tehnica de reparare şi înlocuire va respecta prevederile proiectului original;

  1. (2) Deţinătorul se va asigura că deţine documente care să demonstreze că suporturile au fost examinate în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NF-5000;

  2. (3) Deţinătorul se va asigura că deţine documente care să demonstreze, pentru fiecare din sistemele / componentele care reţin presiunea, că personalul care a efectuat examinările nedistructive, în timpul efectuării examinărilor, a fost calificat în conformitate cu cerinţele ASME aplicabile şi a posedat o calificare validă;

  3. (4) Deţinătorul se va asigura că deţine documente care să demonstreze că procedurile pentru examinările nedistructive efectuate la sistemele / componentele care reţin presiunea, au fost emise în conformitate cu cerinţele ASME aplicabile şi au fost acceptate de ISCIR / AIA;

  1. (6) Deţinătorul se va asigura că deţine documente care să demonstreze că toate sistemele / componentele care reţin presiunea, au fost subiectul unui test de presiune;

  2. (7) Deţinătorul va deţine un Raport de Date care să demonstreze că toate sistemele / componentele care reţin presiunea, au fost subiectul unui test de presiune, satisfăcător pentru inspector, care a contrasemnat documentul;

   Art. 60 Deţinătorul se va asigura că deţine documente pentru a demonstra că toate sistemele / componentele care reţin presiunea, au fost testate:

   1. a) Clasă 1 – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NB- 6000;

   2. b) Clasă 2 – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, NC- 6000;

   3. c) Clasă 3 – în conformitate cu cerinţele din cod ASME, Secţiunea III, Diviziunea 1, ND- 6000;

   4. d) Clasă 6 –în conformitate cu cerinţele din standardul CSA B 51;

   5. e) Clasă 1C, 2C şi 3C – în conformitate cu cerinţele din standardul CAN / CSA 285.2;

   6. f) Clasă 4 – în conformitate cu cerinţele din standardul CAN / CSA 285.3;

  Art. 61 (1) Cartea ISCIR este un document specific, constituit dintr-un cumul de documente care conţin informaţii referitoare la incinta sub presiune. Ea este de 2 tipuri:

  1. a) cartea conductei (pentru sisteme tehnologice);

  2. b) cartea instalaţiei / echipamentului (pentru exploatare).

  1. (2) Cartea Conductei face parte integrantă din Dosarul de fabricaţie (HD / HF), fiind prezentată separat de acesta.

  2. (3) Cartea Conductei se elaborează pentru:

   1. a) sisteme tehnologice;

   2. b) tuburi de instrumentaţie;

  Art. 62 Contractorul (montator / instalator) trebuie să întocmească şi să predea deţinătorului Cartea Conductei, întocmită conform modelului din Anexa 10.

  Art. 63 (1) Pe baza verificărilor efectuate, cu rezultate conforme, inspectorul de specialitate ISCIR va semna Certificatul de Conformitate din Cartea Conductei / Tuburi de Instrumentaţie, după caz.

  (2) În cazul în care verificările s-au efectuat de mai mulţi inspectori de specialitate ISCIR, se vor încheia PV de către fiecare inspector de specialitate, care vor cuprinde constatările şi concluziile verificărilor şi încercărilor; În asemenea cazuri Cartea Conductei / Tuburi de Instrumentaţie se va semna de către inspectorul de specialitate ISCIR care a efectuat ultima verificare, cu rezultate conforme, având la bază şi PV anterioare menţionate (cu rezultate conforme).

  CAPITOLUL IV

  EXPLOATAREA

  SECŢIUNEA 1

  Autorizarea de funcţionare

  Art. 64 (1) Sistemele tehnologice, nou montate / instalate, nu pot fi date în exploatare fără verificarea şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare de către ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

  1. (2) Autorizaţia se eliberează persoanelor juridice, având calitatea de deţinător, la solicitarea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice;

  2. (3) Autorizaţia poate fi folosită numai pentru scopul pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi condiţiilor precizate de aceasta;

  3. (4) Pentru faze diferite de realizare sau de funcţionare a sistemelor tehnologice, din instalaţiile nucleare, se pot elibera autorizaţii parţiale;

  4. (5) Autorizaţia se poate elibera, succesiv, pentru fiecare fază de realizare sau de funcţionare a sistemelor tehnologice din instalaţiile nucleare, la solicitarea deţinătorului;

  5. (6) Autorizarea unei faze de realizare sau de funcţionare a unui sistem tehnologic din cadrul unei instalaţii nucleare, se poate acorda numai dacă fazele anterioare au primit autorizaţiile necesare;

  6. (7) Autorizaţiile parţiale, care se eliberează succesiv, au valabilitate limitată, până la eliberarea autorizaţiei definitive pentru sistemele tehnologice aferente instalaţiei nucleare, dar nu mai mult de 2 ani;

  7. (8) Punerea în funcţiune a sistemelor tehnologice, fără obţinerea prealabilă a autorizaţiei de funcţionare este interzisă.

  Art. 65 (1) Pentru obţinerea primei autorizaţii de funcţionare a sistemelor tehnologice, deţinătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR efectuarea verificărilor, propunând şi data în acest scop.

  1. (2) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul trebuie să pregătească sistemele tehnologice asigurând toate condiţiile şi toate măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea verificărilor, (acces, iluminare, platforme pentru verificările la înălţime, conductele şi componentele supuse verificărilor să fie neizolate şi nevopsite, documentele de calitate, etc.), inclusiv personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare vor participa şi reprezentanţii contractorului.

  2. (3) Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă, la verificarea tehnică oficială, se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică; Rezultatele verificărilor se înscriu într-un proces-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate ISCIR conform modelului din Anexa 16 şi ISCIR emite Autorizaţia de funcţionare, conform modelului din Anexa 13.

  3. (4) Autorizarea de funcţionare a sistemelor tehnologice se acordă pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei nucleare, cu condiţia obligatorie de efectuare a cel puţin 2 (două) verificări de supraveghere, cel puţin câte una la fiecare 10 ani.

   Art. 66 În vederea eliberării primei autorizaţii de funcţionare, inspectorul de specialitate ISCIR va efectua, la locul de funcţionare al sistemelor tehnologice, următoarele verificări:

   1. a) verificarea existenţei desenelor finale pentru sistemul tehnologic:

    1. I. schema tehnologică, înregistrată şi validată înregistrarea;

    2. II. desene izometrice;

   2. b) verificarea existenţei breviarului de calcul / analizei de tensiuni;

   3. c) verificarea existenţei „Listei suporturilor”, acceptată de către deţinător;

   4. d) verificarea dosarului final de test, întocmit conform modelului din Anexa 12:

    1. I. toate liniile sistemului sunt testate şi testele provizorii sunt acceptate de către ISCIR;

    2. II. liniile netestate sunt acoperite de exceptări aprobate de către ISCIR;

    3. III. toate componentele care reţin presiunea (recipiente, pompe) sunt testate şi testele sunt acceptate de către ISCIR;

    4. IV. toate componentele care reţin presiunea (recipiente, pompe) netestate sunt acoperite de exceptări aprobate de către ISCIR;

    5. V. verificarea existenţei deficienţelor nerezolvate în „Lista de deficienţe” finală;

   5. e) verificarea existenţei HD / HF aferent sistemului tehnologic:

    1. I. existenţa şi completivitatea Fişelor de Urmărire aferente fiecărui desen izometric şi conformitatea cu acesta;

    2. II. existenţa PC – urilor pe baza cărora s-au efectuat lucrările de montare / instalare;

    3. III. fişele de urmărire aferente fiecărui desen izometric sunt completate, verificate

     şi semnate, inclusiv de deţinător;

    4. IV. toate punctele H şi / sau W stabilite de către ISCIR au fost respectate şi acceptate de către ISCIR;

    5. V. toate deficienţele constate la verificările ISCIR şi consemnate în PV au fost rezolvate;

    6. VI. procedurile de sudare utilizate sunt aprobate de către ISCIR şi în domeniul de valabilitate (prin sondaj);

    7. VII. sudorii utilizaţi sunt autorizaţi de către ISCIR şi în domeniul de valabilitate a autorizaţiei (prin sondaj);

    8. VIII. existenţa buletinelor de examinare nedistructivă CND;

    9. IX. existenţa PV ISCIR de verificare a filmelor radiografice (prin sondaj);

    10. X. existenţa buletinelor şi / sau diagramelor de tratament termic;

   6. f) verificarea existenţei HD / HF aferente componentelor care reţin presiunea şi verificarea acceptării acestora de către deţinător;

   7. g) verificarea existenţei HD - ului inspecţiei inaugurale, a Rapoartelor de evaluare de la inspecţia inaugurală şi a semnării acestora de către ISCIR, după caz;

   8. h) verificarea exterioară, interioară (după caz) şi a conformităţii condiţiilor de montare / instalare cu proiectul înregistrat;

   9. i) verificarea reglării şi calibrării dispozitivelor de protecţie la suprapresiune;

   10. j) alte verificări şi încercări stabilite prin proiect (dacă se referă la siguranţa în funcţionare);

   11. k) verificarea Cărţii Conductei şi a Tuburilor de instrumentaţie:

    1. I. existenţa şi completivitatea Cărţii Conductei;

    2. II. existenţa şi completivitatea Cărţii pentru Tuburile de instrumentaţie;

    3. III. semnarea de către inspectorul de specialitate ISCIR;

  Art. 67 (1) În cazul unor componente care reţin presiunea fabricate de persoane juridice externe specializate, la care după asamblare, datorită concepţiei constructive, unele din verificările şi încercările prevăzute, nu pot fi efectuate decât la sediul fabricantului, este necesar ca aceste verificări să se execute, pe parcursul fabricării sau la final, de către inspectorul de specialitate ISCIR sau de către AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, acceptată de către ISCIR şi precizată în protocoalele încheiate cu fabricanţii.

  (2) Componentelor care reţin presiunea le va fi acordată autorizarea de funcţionare pe baza verificărilor tehnice şi încercărilor efectuate de către AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, acceptată de către ISCIR şi precizată în protocoalele încheiate cu fabricanţii, prin care se recunosc verificările tehnice efectuate la componentele supuse supravegherii.

  Art. 68 (1) ISCIR eliberează şi predă deţinătorului, pentru fiecare componentă care reţine presiunea la care a acordat autorizarea de funcţionare şi a înregistrat-o în evidenţele ISCIR, respectiv în Fişa de Evidenţă Tehnică a Instalaţiilor, Cartea Instalaţiei / echipamentului conform modelului din Anexa 11;

  1. (2) Cartea Instalaţiei / echipamentului se eliberează pentru:

   1. a) recipiente;

   2. b) pompe;

  2. (3) Cartea instalaţiei / echipamentului se păstrează de către Operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, RSVTI.

  3. (4) Deţinătorul este obligată să păstreze în bune condiţii Cartea instalaţiei / Echipamentului.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Exploatarea

  Art. 69 (1) Deţinătorul răspunde de exploatarea sistemelor tehnologice în conformitate cu prevederile documentaţiei înregistrate şi ale prezentei prescripţii tehnice.

  1. (2) Sistemele tehnologice, nu pot fi date în exploatare decât după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor Capitolului IV, Secţiunea 1.

  2. (3) Obligaţiile persoanelor juridice care deţin şi exploatează sistemele / componentele

  care reţin presiunea ca şi ale personalului de specialitate autorizat, sunt precizate în Anexa 14.

  Art. 70 (1) Deţinătorul este obligat să ţină la zi evidenţa exploatării sistemelor / componentelor care reţin presiunea, în care să se înscrie, după caz, parametrii de regim (presiune, temperatură, etc.) precum şi observaţiile şi constatările privitoare la exploatarea lor.

  1. (2) Exploatarea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, se va face numai de către personalul instruit şi verificat de deţinător că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă.

  2. (3) Deţinătorul este obligat să numească personal tehnic de specialitate RSVTI, proporţional cu numărul şi complexitatea sistemelor / componentelor care reţin presiunea pe care le deţine şi le exploatează;

  3. (4) Evidenţa componentelor care reţin presiunea, va fi ţinută de către deţinător într-un

   Registru de evidenţă a Componentelor / instalaţiilor, întocmit conform modelului din Anexa 15.

  4. (5) Deţinătorul este obligat să păstreze în bune condiţii Cartea instalaţiei / Echipamentului.

   Art. 71 (1) Pentru componentele care reţin presiunea, care sunt în exploatare, dar la care placa de identificare (placa de timbru) s-a pierdut, aceasta se va putea reconstitui în baza documentaţiei existente, cu avizul prealabil al ISCIR; în vederea aplicării acesteia, persoana juridică autorizată (fabricant sau reparator) va întocmi o documentaţie care să cuprindă cel puţin următoarele:

   1. a) desenul componentei care reţine presiunea, care să permită verificarea elementelor de rezistenţă luate în considerare în Raportul de proiectare / Analiza de Tensiuni;

   2. b) concluziile privind rezultatul verificărilor interioare şi exterioare precum şi, după caz, rezultatul încercării la presiune hidrostatică şi / sau încercării pneumatice sau de etanşeitate;

   3. c) memoriu cu descrierea componentei, a construcţiei şi a modului de funcţionare;

   4. d) înregistrări de calitate privind examinările materialelor şi îmbinărilor sudate (caracteristicile mecanice, tehnologice, chimice, metalurgice) şi examinările nedistructive efectuate în vederea stabilirii calităţii execuţiei;

   5. e) raportul de proiectare / analiza de tensiuni;

   6. f) instrucţiuni de funcţionare şi întreţinere.

  (2) Documentaţia întocmită se va înainta, de către persoana juridică autorizată care a aplicat placa de identificare (placa de timbru), la ISCIR, care va analiza documentaţia, va supune componenta verificărilor tehnice şi va elibera Cartea instalaţiei / Echipamentului, după caz.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Verificări tehnice periodice

  Art. 72 (1) În timpul exploatării, sistemele / componentele care reţin presiunea aflate sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice vor face subiectul unor inspecţii în conformitate cu standardele CSA N 285.4 şi CAN / CSA – N 285.5;

  1. (2) Inspecţiile, examinările şi testele au drept scop să demonstreze faptul că sistemele / componentele care reţin presiunea, sunt capabile să-şi îndeplinească funcţia desemnată în condiţii de siguranţă;

  2. (3) Inspecţiile, examinările şi testele la care sunt suspuse sistemele / componentele care reţin presiunea, sunt de 2 tipuri:

   1. a) inspecţii periodice – efectuate de deţinător;

   2. b) verificări tehnice periodice – efectuate de ISCIR;

  3. (4) Atunci când incinta sub presiune face subiectul unei inspecţii periodice, iar aceasta este reparată, înlocuită sau altfel schimbată, ea va fi supusă, înainte de a fi pusă în exploatare, unei inspecţii inaugurale, aşa cum este cerut de CSA N 285.4 şi CAN / CSA – N 285.5;

  Art. 73 (1) Inspecţiile periodice la care sunt supuse sistemele / componentele care reţin presiunea (conducte, armături, suporturi, recipiente şi pompe) se efectuează pe baza unui Program de inspecţie periodică întocmit de deţinător în conformitate cu codul ASME Sect. XI, CSA N 285.4 şi CAN / CSA – N 285.5.

  (2) Programul de inspecţie periodică, înainte de a fi pus în aplicare, va fi transmis de deţinător pentru aprobare la CNCAN şi la ISCIR, pentru acceptare;

  Art. 74 (1) Datele la care se efectuează inspecţiile periodice sistemelor / componentelor care reţin presiunea, nu trebuie să depăşească datele de verificare înscrise în Programul de inspecţie periodică aprobat;

  1. (2) Termenul scadent pentru prima inspecţie periodică a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, nu poate depăşi 5 ani în cazul sistemelor care intră sub incidenţa CSA – N285.4 sau nu poate depăşi 4 ani în cazul sistemelor care intră sub incidenţa CSA – N 285.5, începând cu 1 an după generarea primei puteri nete;

  2. (3) Pentru următoarele inspecţii periodice, termenul nu va depăşi 10 ani sau 1/3 din durata de viaţă proiectată a Centralei (se va alege perioada cea mai mică), cu excepţia tuburilor generatorilor de abur, canalelor de presiune şi feederilor la care termenul următoarelor inspecţii periodice nu va depăşi 5 ani respectiv 6 ani, sau 1/5 din durata de viaţă proiectată a Centralei (se va alege perioada cea mai mică).

  3. (4) Inspecţia periodică se efectuează de personalul de specialitate al deţinătorului cu înştiinţarea prealabilă a ISCIR; ISCIR va transmite, oficial, deţinătorului punctele de inspecţie la care intenţionează să participe, după caz.

  4. (5) Referitor la inspecţia periodică, ISCIR are următoarele îndatoriri:

   1. a) să verifice testul de presiune al sistemului tehnologic;

   2. b) să analizeze procedurile de examinare nedistructivă şi Programele / Planurile de reparare / înlocuire a componentelor care reţin presiunea;

   3. c) să verifice dacă examinarea vizuală şi testele au fost efectuate complet şi rezultatele înregistrate;

   4. d) să analizeze şi să accepte Raportul de Inspecţie Periodică;

  Art. 75 Deţinătorul va emite şi va menţine înregistrări permanente pentru fiecare inspecţie şi pentru fiecare zonă inspectată; acestea vor include:

  1. a) toate informaţiile despre identificarea componentelor;

  2. b) localizarea şi mărimea zonei inspectate;

  3. c) metodele de inspecţie;

  4. d) tipul echipamentului de inspecţie;

  5. e) calibrarea echipamentului de inspecţie şi nivelul de sensibilitate (acurateţea);

  6. f) rezultatele inspecţiilor;

  7. g) radiografii, fotografii, bandă magnetică, hărţi, etc.;

  Art. 76 (1) Deţinătorul va pregăti, după finalizarea fiecărei etape de inspecţie periodică, aferente Programului de inspecţie periodică un „Raport al Inspecţiei Periodice” care va include:

  1. a) descrierea activităţilor efectuate;

  2. b) descrierea echipamentului utilizat;

  3. c) calificarea personalului care a efectuat inspecţia;

  4. d) descrierea indicaţiilor care s-au schimbat sau care depăşesc nivelul de referinţă:

   1. I. tip;

   2. II. mărime;

   3. III. localizare, etc.;

  (2) Raportul de Inspecţie Periodică va fi transmis pentru analiză şi aprobare la CNCAN şi pentru analiză şi acceptare la ISCIR, la cel mult 90 (nouăzeci) de zile după finalizarea programului de inspecţie periodică.

  Art. 77 Deţinătorul va emite şi va transmite la ISCIR, după prima autorizare de funcţionare a sistemelor tehnologice şi după înregistrarea la ISCIR a componentelor care reţin presiunea, „Lista componentelor care reţin presiunea, supuse verificărilor tehnice periodice”, care va conţine obligatoriu, cel puţin informaţiile din următorul tabel.

  Nr. crt.

  BSI /

  Cod echipament

  Denumire echipament

  Fabricant

  Serie /

  An fabricaţie

  image

  image

  image

  image

  Parametrii funcţionali

  Nr. înregistrare ISCIR

  Nr. PV / data

  Data scadentă

  Data de verificare

  Obs.

  Presiune

  maximă [MPa]

  Temperatură maximă [0C]

  Volum [m3]

  Fluid

  (Alte date)

  1

  32110-TK1

  Recipient

  UZUC

  Ploieşti

  81581 /

  1988

  1,35

  121

  2,9

  D2O + He

  N/A

  0235 N

  300N-002 /

  12.01.1996

  12.01.2000

  10.01.2000

  Echipamen t critic

  2

  32110-P01

  Pompă

  AVERSA

  Bucureşti

  93065 /

  1989

  0,35

  65

  N/A

  D2O

  N/A

  0236 N

  300N-005 /

  15.01.1996

  15.01.2000

  10.01.2000

  N/A

  Art. 78 (1) Datele de efectuare a verificării tehnice periodice a componentelor care reţin presiunea, nu trebuie să depăşească termenul de verificare înscris în „Lista componentelor care reţin presiunea, supuse verificărilor tehnice periodice”;

  1. (2) Verificarea tehnică periodică se efectuează, la solicitarea scrisă a deţinătorului, de către inspectorul de specialitate ISCIR. Solicitarea scrisă a deţinătorului se va transmite la ISCIR cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului scadent.

  2. (3) Deţinătorul este responsabil de programarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât Raportul Inspecţiei Periodice să fie emis şi transmis pentru analiză şi acceptare la ISCIR cu cel puţin 1 (una) săptămână înainte de expirarea termenului de verificare înscris în

   „Lista componentelor care reţin presiunea, supuse verificărilor tehnice periodice”;

  3. (4) Autorizarea de funcţionare în continuare componentelor care reţin presiunea se acordă numai dacă la verificarea tehnică periodică se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de siguranţă;

  4. (5) Dacă rezultatele verificărilor tehnice periodice, sunt conforme, se întocmeşte un PV conform modelului din Anexa 16, prin care se acordă autorizarea de funcţionare în continuare, stabilindu-se şi data (luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice.

  5. (6) Dacă rezultatele verificărilor tehnice periodice nu sunt conforme, ISCIR consemnează deficienţele constatate într-un PV de verificare tehnică şi nu acordă autorizarea de funcţionare în continuare.

  6. (7) Procesele verbale emise cu ocazia verificărilor tehnice periodice se întocmesc în 2 (două) exemplare, un exemplar care se ataşează şi rămâne în Cartea instalaţiei / echipamentului şi un exemplar (sau o copie) pentru ISCIR.

   Art. 79 (1) Verificările tehnice periodice, efectuate la termenele stabilite, constau în:

   1. a) verificarea condiţiilor de instalare;

   2. b) revizii interioare;

   3. c) încercări la presiune hidrostatică;

   4. d) revizii exterioare;

   5. e) verificarea reglării dispozitivelor de protecţie la suprapresiune, după caz;

  1. (2) Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea eventualelor modificări apărute de la precedenta verificare tehnică periodică sau de la autorizarea de funcţionare, (la prima verificare la scadenţă), inclusiv echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi echiparea cu dispozitive de protecţie la suprapresiune;

  2. (3) Revizia interioară, constă din examinarea tuturor suprafeţelor interioare ale componentelor care reţin presiunea, în scopul constatării stării suprafeţelor, a stării îmbinărilor sudate, precum şi a constatării comportamentului suprafeţelor interioare ale componentei faţă de fluidul conţinut / vehiculat;

  3. (4) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a componentei, verificarea interioară nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la presiune completată, după caz, şi cu alte examinări nedistructive (NDE); Aceste verificări (metoda, criteriile de admisibilitate, periodicitatea, etc.) vor fi precizate de deţinător în Instrucţiuni interne, aprobate de ISCIR;

  4. (5) Revizia exterioară are drept scop stabilirea stării generale a componentei şi în special a dispozitivelor de protecţie la suprapresiune, după caz; Revizia exterioară constă din:

   1. a) constatarea stării componentei şi a îmbinărilor sale sudate (părţi vizibile şi accesibile);

   2. b) examinarea suprafeţelor exterioare ale componentelor care reţin presiunea, în scopul constatării stării suprafeţelor, a stării îmbinărilor sudate, precum şi a constatării comportamentului suprafeţelor componentei faţă de acţiunea mediului ambiant;

   3. c) verificarea existenţei şi a bunei funcţionări a aparatelor de măsură şi control şi în special a dispozitivelor de protecţie la suprapresiune, după caz;

   4. d) verificarea existenţei instrucţiunilor detaliate de exploatare, specifice componentelor care reţin presiunea şi constatarea modului de însuşire a acestora de către personalul de deservire / exploatare;

  5. (6) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a izolaţiei, aceasta nu poate fi demontată, se poate renunţa la verificarea exterioară, cu condiţia ca verificarea interioară să se poată realiza;

  6. (7) Încercarea la presiune hidrostatică, efectuată cel puţin o dată la 10 ani, se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare; condiţiile de efectuarea a încercării la presiune sunt stabilite prin DTA;

  7. (8) Verificarea reglării dispozitivelor de protecţie la suprapresiune constă în verificarea certificatului de verificare şi reglare ataşat la Cartea instalaţiei / echipamentului şi a stării sigilării dispozitivelor de protecţie la suprapresiune;

  8. (9) În cazul în care, la verificarea tehnică periodică, se constată afectări ale suprafeţelor componentelor care reţin presiunea, datorită acţiunii fluidului sau acţiunii mediului asupra acestora, termenele precizate la Art. 74, pot fi micşorate proporţional, astfel încât siguranţa în funcţionare a instalaţiei nucleare să nu fie afectată;

  Art. 80 (1) Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente; funcţionarea componentelor care reţin presiunea cu scadenţa pentru verificarea tehnică periodică depăşită, este interzisă.

  (2) Pentru sistemele / componentele care reţin presiunea, la care cerinţele de funcţionare

  nu permit oprirea pentru verificare la data scadentă, ISCIR poate prelungi perioada de valabilitate a autorizării de funcţionare cu maximum 6 luni, pe baza unei motivări tehnice a deţinătorului, din care să rezulte că starea tehnică a componentei permite acest lucru.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Verificări tehnice în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după efectuarea unor modificări ale sistemelor / componentelor care reţin presiunea

  Art. 81 (1) Verificarea tehnică în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după efectuarea unei modificări la un sistem / componentă care reţine presiunea, în cazul în care modificările nu afectează numărul de înregistrare, constă în principal din:

  1. a) verificarea documentaţiei finale;

  2. b) verificarea modului de execuţie a activităţii de modificare.

  (2) În cazul în care modificările afectează numărul de înregistrare, verificările tehnice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Capitolului IV, Secţiunea 1;

  Art. 82 (1) Verificarea documentaţiei tehnice finale de modificare constă în:

  1. a) verificarea existenţei proiectului de modificare, înregistrat şi validat înregistrarea de către ISCIR, sau după caz, a documentaţiei de modificare;

  2. b) verificarea conţinutului documentaţiei tehnice finale;

  (2) Documentaţia finală întocmită în vederea începerii activităţilor de verificare tehnică va cuprinde:

  1. a) proiectul de modificare:

   1. I. schema tehnologică, înregistrată;

   2. II. desene izometrice, după caz;

  2. b) HD / HF aferent modificării:

   1. I. Fişele de Urmărire aferente modificării;

   2. II. PC – urile pe baza cărora s-au efectuat lucrările de modificare;

   3. III. PV pentru toate punctele H şi / sau W stabilite de către ISCIR;

   4. IV. lista cu procedurile de sudare utilizate / domeniu;

   5. V. lista cu sudorii utilizaţi / număr autorizaţie / domeniu / valabilitate;

   6. VI. buletinele de examinare nedistructivă CND, după caz;

   7. VII. PV ISCIR de verificare a filmelor radiografice (prin sondaj), după caz;

   8. VIII. buletinele şi / sau diagramele de tratament termic, după caz;

   9. IX. buletinele de examinări nedistructive efectuate asupra componentelor şi / sau îmbinărilor sudate în fază finală (unde este cazul);

   10. X. certificatele de inspecţie ale materialelor folosite pentru componentele care reţin presiunea sau pentru elementele care se asamblează prin sudare la acestea;

   11. XI. înregistrările de calitate privind efectuarea, pe parcursul modificării şi la final a verificării lucrărilor efectuate;

  3. c) HD / HF aferente componentelor care reţin presiunea, înlocuite;

  4. d) Cartea Conductei şi Tuburilor de instrumentaţie revizuită, după caz;

  5. e) dosarul de test;

  6. f) buletinele de reglare şi calibrare a dispozitivelor de protecţie la suprapresiune, după caz;

  7. g) cartea instalaţiei / echipamentului, care va trebui să conţină toate documentele de calitate emise la activităţile de modificare;

  8. h) certificatul de conformitate al activităţii de modificare.

  Art. 83 Verificarea execuţiei activităţii de modificare constă în:

  1. a) verificarea, pe elementele sistemelor şi / sau componentelor care reţin presiunea modificate / înlocuite, a existenţei marcajelor de identificare;

  2. b) verificarea îmbinărilor sudate, (unde este cazul);

  3. c) verificarea aspectului, respectiv examinarea stării suprafeţelor la interior şi exterior, unde este cazul;

  4. d) verificarea montării / instalării componentelor care reţin presiunea, după caz;

  5. e) participarea la încercarea de presiune (unde este cazul);

  6. f) participarea la efectuarea eventualelor încercări speciale, legate de siguranţa în funcţionare, conform prevederilor proiectului de modificare (unde este cazul);

  Art. 84 (1) Autorizarea de funcţionare în continuare, după modificare, a sistemelor / componentelor care reţin presiunea (recipiente, pompe) se acordă numai dacă la verificările tehnice efectuate se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de siguranţă.

  1. (2) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt conforme, se acordă autorizarea de funcţionare în continuare şi se stabileşte luna şi anul următoarei verificări tehnice;

  2. (3) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea de funcţionare în continuare.

  3. (4) Documentaţia tehnică de modificare se va anexa la Cartea instalaţiei / echipamentului.

  Art. 85 (1) În cazul componentelor care reţin presiunea sau a elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive, nu este posibilă examinarea cu ocazia verificărilor tehnice în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după modificare, este obligatoriu ca persoana juridică autorizată care efectuează activitatea să prezinte componentele care reţin presiunea, sau elementele acestora, inspectorului ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, în fazele în care examinarea acestora este posibilă.

  1. (2) Rezultatele verificărilor se consemnează de către inspectorul ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, într-un PV / document specific, care se introduce în Cartea Instalaţiei / echipamentului respectiv în HD / HF modificării.

  2. (3) Efectuarea lucrărilor de modificare se va înscrie în Registrul de evidenţă a lucrărilor, întocmit conform modelului din Anexa 5 şi în Cartea instalaţiei / echipamentului la rubrica evidenţa exploatării.

   SECŢIUNEA a 5-a

   Verificări tehnice în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după efectuarea unor reparări ale sistemelor / componentelor care reţin presiunea

   Art. 86 Verificarea tehnică în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după efectuarea unei reparări, constă în principal din:

   1. a) verificarea documentaţiei tehnice finale de reparare;

   2. b) verificarea modului de execuţie a activităţii de reparare.

  Art. 87 (1) Verificarea documentaţiei tehnice finale de reparare constă în:

  1. a) verificarea existenţei proiectului de reparare, înregistrat şi validat înregistrarea, sau după caz, a documentaţiei de reparare;

  2. b) verificarea existenţei acceptării de către ISCIR a documentaţiei preliminare de reparare;

  3. c) verificarea conţinutului documentaţiei tehnice finale de reparare;

  4. d) verificarea conformităţii documentaţiei tehnice finale de reparare cu documentaţia preliminară de reparare, acceptată de către ISCIR;

  (2) Documentaţia tehnică finală de reparare va cuprinde:

  1. a) lista lucrărilor efectuate, sau după caz, proiectul sau tehnologia de reparare;

  2. b) certificatele de inspecţie ale materialelor folosite pentru componentele care reţin presiunea sau care se asamblează prin sudare la acestea;

  3. c) înregistrările de calitate privind efectuarea, pe parcursul reparării şi la final a verificării lucrărilor efectuate;

  4. d) buletinele de examinări nedistructive efectuate asupra componentelor şi / sau îmbinărilor sudate în fază finală (unde este cazul);

  5. e) tabelul cu fişele de aprobare a procedurilor de sudare folosite / domeniu;

  6. f) tabelul cu autorizaţiile sudorilor care au efectuat lucrările de sudură: număr / domeniu / termen de valabilitate;

  7. g) certificatele de conformitate ale elementelor, ansamblurilor sau pieselor importante (dispozitive de protecţie la suprapresiune, dispozitive de siguranţă etc.), în cazul în care cele vechi au fost înlocuite;

  8. h) buletinele de examinări nedistructive efectuate asupra îmbinărilor sudate, în sistem, ale componentelor care reţin presiunea (unde este cazul);

  9. i) cartea instalaţiei / echipamentului, care va trebui să conţină toate documentele de calitate emise la activităţile de reparare;

  10. j) cartea ISCIR a Conductei inclusiv Tuburi de instrumentaţie (unde este cazul), care va trebui să conţină toate documentele de calitate emise la activităţile de remontare în sistem.

  11. k) certificatul de conformitate al activităţii de reparare.

  Art. 88 Verificarea execuţiei activităţii de reparare constă în:

  1. a) verificarea, pe elementele sistemelor / componentelor care reţin presiunea a existenţei marcajelor de identificare;

  2. b) verificarea îmbinărilor sudate, (unde este cazul);

  3. c) verificarea aspectului, respectiv examinarea stării suprafeţelor la interior şi exterior;

  4. d) participarea la încercarea de presiune (unde este cazul);

  5. e) participarea la efectuarea eventualelor încercări speciale, legate de siguranţa în funcţionare, conform prevederilor proiectului de reparare (unde este cazul);

  6. f) verificarea montării / instalării componentelor care reţin presiunea, după caz;

  7. g) verificarea îmbinărilor sudate, în sistem, ale componentelor care reţin presiunea, (unde este cazul);

  8. h) participarea la încercarea de presiune a sistemului (unde este cazul);

  Art. 89 (1) În cazul sistemelor / componentelor care reţin presiunea sau a elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive, nu este posibilă examinarea cu ocazia verificărilor tehnice în vederea autorizării de funcţionare în continuare, după reparare, este obligatoriu ca să se prezinte componentele care reţin presiunea, sau elementele acestora, inspectorului ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, în fazele în care examinarea acestora este posibilă.

  1. (2) Rezultatele verificărilor se consemnează de către inspectorul ISCIR / AIA / Inspecţia de terţă parte din ţara de origine, într-un PV / document specific, care se introduce în Cartea Instalaţiei / echipamentului respectiv în HD / HF reparaţiei.

  2. (3) Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în Registrul de evidenţă a lucrărilor, întocmit conform modelului din Anexa 5 şi în Cartea instalaţiei / echipamentului la rubrica evidenţa exploatării.

  Art. 90 (1) Autorizarea de funcţionare în continuare, după reparare, a componentelor care reţin presiunea (recipiente, pompe) se acordă numai dacă la verificările tehnice efectuate se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de siguranţă.

  1. (2) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt conforme, se acordă autorizarea de funcţionare în continuare şi se stabileşte luna şi anul următoarei verificări tehnice;

  2. (3) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea de funcţionare în continuare.

  3. (4) Documentaţia tehnică de reparare se va anexa la Cartea instalaţiei / echipamentului.

  SECŢIUNEA a 6-a

  Avarii şi accidente

  Art. 91 (1) Deţinătorul sistemelor / componentelor care reţin presiunea are obligaţia să anunţe de îndată ISCIR, la constatarea unei avarii care determină oprirea din funcţiune a sistemului şi accidentele de persoane produse în timpul funcţionării, prin mijloacele de comunicaţie cele mai rapide respectiv telefon, fax, e-mail, şi alte asemenea, în vederea efectuării constatărilor necesare şi obligatorii.

  1. (2) Deţinătorul sistemelor / componentelor care reţin presiunea, este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate ISCIR, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase.

   Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul sistemelor / componentelor care reţin presiunea va face fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.

  2. (3) Deţinătorul sistemelor / componentelor care reţin presiunea, este obligat să ia următoarele măsuri:

   1. a) să oprească din funcţiune sistemul (după caz);

   2. b) să conserve locul avariei sau accidentului (atunci când este posibil);

   3. c) să anunţe organele de cercetare;

   4. d) să ia măsuri pentru eliminarea cauzelor care au provocat avaria sau accidentul;

   5. e) să preleveze, în prezenţa inspectorului de specialitate ISCIR, eşantioane pentru efectuarea constatărilor tehnice privind stabilirea cauzelor avariei sau accidentului (după caz);

  Art. 92 (1) În vederea stabilirii cauzelor care au produs avariile, de la caz la caz, deţinătorul, împreună cu inspectorul de specialitate ISCIR, va efectua o investigaţie şi evaluare a stării tehnice a sistemului / componentei care reţine presiunea, pe baza unei Procedurii specifice de investigare, va stabili cauzele directe şi de fond ale avariei / accidentului şi va stabili un Plan de măsuri pentru repunerea în funcţiune a sistemului / componentei care reţine presiunea, şi de prevenire a reapariţiei cauzelor care au provocat avaria / accidentul; în această activitate poate fi cooptat şi un expert ISCIR;

  1. (2) Planul de măsuri pentru repunerea în funcţiune a sistemului / componentei care reţine presiunea va fi transmis, pentru aprobare la CNCAN şi pentru analiză şi stabilire puncte H şi / sau W, la ISCIR;

  2. (3) Dacă în urma examinărilor şi verificărilor efectuate de deţinător, rezultă că sunt necesare lucrări de reparare, acestea se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Capitolului III, iar verificările tehnice pentru autorizarea de funcţionare în continuare se vor desfăşura în conformitate ce prevederile Capitolului IV, Secţiunea a 4-a;

  3. (4) La tratarea cauzelor avariilor şi accidentelor, inspectorii de specialitate ISCIR vor respecta şi prevederile reglementărilor interne (instrucţiuni / proceduri) elaborate de ISCIR.

  4. (5) Dacă avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unei defecţiuni a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, acestea se vor scoate din funcţiune. Repunerea în funcţiune se va face numai după eliminarea cauzelor care au produs avaria sau accidentul şi o verificare tehnică efectuată de inspectorul de specialitate ISCIR.

  5. (6) La solicitarea Inspecţiei Teritoriale de Muncă sau a altor organisme abilitate, inspectorii de specialitate ISCIR pot face parte din comisii mixte de cercetare a cauzelor accidentelor de muncă produse în raza sistemelor / componentelor care reţin presiunea; în această activitate poate fi cooptat şi un expert ISCIR;.

  CAPITOLUL V

  ACCEPTĂRI / AUTORIZĂRI

  SECŢIUNEA 1

  Evaluarea şi acceptarea persoanelor juridice pentru elaborarea proiectelor de fabricare, montare, instalare, modificare sau reparare şi pentru înregistrarea acestora

  Art. 93 (1) Obţinerea acceptului ISCIR pentru elaborarea de proiecte şi înregistrarea acestora se face pe baza evaluărilor tehnice ISCIR desfăşurate inclusiv la sediul persoanelor juridice specializate, în scopul determinării capabilităţii sale tehnice.

  1. (2) Domeniile şi metodologia de efectuare a evaluărilor tehnice ISCIR în vederea acceptării persoanelor juridice specializate de proiectare, sunt precizate în Anexa 17.

  2. (3) Evaluările tehnice se pot efectua, separat, pentru:

   1. a) clasă nucleară 1, 2, 3, 4;

   2. b) clasă ne nucleară (clasă 6).

  3. (4) Valabilitatea documentului de acceptare ISCIR este de 2 ani, perioadă în care se efectuează 2 evaluări de supraveghere, la 6 luni şi la 1,5 ani.

  4. (5) În vederea demarării activităţilor de evaluare tehnică ISCIR, persoanele juridice specializate pentru proiectare, vor depune la sediul ISCIR un dosar al cărui conţinut este precizat în Anexa 17.

  5. (6) Obligaţiile şi răspunderile persoanelor juridice acceptate sunt precizate în Anexa 18.

  6. (7) Rezultatele evaluărilor se consemnează de către inspectorul de specialitate ISCIR, într-un

   Protocol încheiat cu persoana juridică respectivă.

  7. (8) Acceptarea persoanei juridice se acordă numai dacă la evaluările tehnice efectuate se constată că aceasta are capabilitatea tehnică de a efectua activitatea solicitată.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Autorizarea persoanelor juridice pentru fabricare, montare, instalare, modificare, reparare sau verificare / reglare (dispozitive de protecţie la suprapresiune)

  Art. 94 (1) Obţinerea autorizaţiei ISCIR pentru fabricarea, montarea, instalarea, modificarea sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea sau verificarea / reglarea dispozitivelor de protecţie la suprapresiune se face pe baza evaluărilor tehnice ISCIR desfăşurate inclusiv la sediul persoanelor juridice specializate, în scopul determinării capabilităţii sale tehnice.

  1. (2) Autorizarea se poate acorda cu sau fără responsabilităţi de proiectare;

  2. (3) Domeniile de autorizare şi metodologia de efectuare a evaluărilor tehnice ISCIR în vederea autorizării persoanelor juridice specializate, sunt precizate în Anexa 19.

  3. (4) Evaluările tehnice în vederea autorizării se pot efectua, separat, pentru:

   1. a) clasă nucleară 1, 2, 3, 4;

   2. b) clasă ne nucleară (clasă 6).

  4. (5) Valabilitatea documentului de autorizare ISCIR este de 2 ani, perioadă în care se efectuează 2 evaluări de supraveghere, la 6 luni şi la 1,5 ani.

  5. (6) În vederea demarării activităţilor de evaluare tehnică ISCIR, persoanele juridice specializate pentru fabricare, montare, instalare, modificare, reparare sau verificare / reglare (dispozitive de protecţie la suprapresiune), vor depune la sediul ISCIR un dosar al cărui conţinut este precizat în Anexa 19.

  6. (7) Obligaţiile şi răspunderile persoanelor juridice autorizate sunt precizate în Anexa 20.

  7. (8) Rezultatele evaluărilor se consemnează de către inspectorul de specialitate ISCIR, într-un

   un Protocol încheiat cu persoana juridică respectivă.

  8. (9) Autorizarea persoanei juridice se acordă numai dacă la evaluările tehnice efectuate se constată că aceasta are capabilitatea tehnică de a efectua activitatea solicitată. Urmare evaluărilor tehnice cu rezultate conforme se eliberează Autorizaţia / Certificate of Authorization conform modelului din Anexa 21.1 / Anexa 21.2.

  9. (10) Personalul tehnic acceptat pentru coordonarea proceselor speciale / montajului este nominalizat în Anexa la Autorizaţie, conform modelului din Anexa 21.1;

  10. (11) Persoanele juridice autorizate pentru fabricare, pot efectua activităţi de reparare, montare, instalare şi / sau de modificare a componentelor care reţin presiunea pe care le-au fabricat, fără a fi necesară o extindere a autorizaţiei deţinute.

  11. (12) Persoanele juridice autorizate pentru reparare, pot efectua activităţi de montare, instalare şi / sau de modificare a componentelor care reţin presiunea, fără a fi necesară o extindere a autorizaţiei deţinute, cu condiţia înscrierii în parametrii autorizaţi.

  CAPITOLUL VI

  DISPOZIŢII FINALE

  Art. 95 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la acte normative şi / sau documente tehnice, se referă la ediţiile aplicabile, în sensul precizat la Nota de la Capitolul I, Secţiunea a 3-a, şi prin excepţie, cu aprobarea prealabilă a CNCAN şi a ISCIR, la alte ediţii.

  Art. 96 (1) Documentele de verificare, PV, care se încheie de către inspectorii de specialitate ISCIR vor cuprinde verificările şi încercările efectuate, constatările şi rezultatele obţinute ca şi dispoziţiile date.

  1. (2) De exactitatea datelor înscrise în documentele menţionate, de respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice cu privire la efectuarea verificărilor şi încercărilor şi de consemnarea rezultatelor acestora, răspund toţi cei care au semnat documentele respective.

  2. (3) Inspectorii de specialitate ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj la toate sistemele / componentele care reţin presiunea, precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care persoanele juridice de proiectare, de fabricare, de montare, de instalare, de modificare, de reparare şi deţinătoare execută activităţile ce le revin, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

  3. (4) Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia muncii pe durata efectuării verificărilor şi încercărilor sistemelor / componentelor care reţin presiunea, sunt exclusiv în sarcina persoanei juridice în incinta căreia se execută verificările şi încercările.

  4. (5) De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele fizice care participă la verificări răspund persoanele juridice ai căror salariaţi sunt persoanele respective; în cazul în care verificările şi încercările se desfăşoară în medii (de radiaţii ionizante, etc.) persoanele juridice vor efectua tuturor celor care participă la aceste lucrări, înainte de începerea lucrărilor, un instructaj suplimentar specific mediului.

  5. (6) În cazul nepregătirii sistemelor / componentelor care reţin presiunea, în vederea

  efectuării verificărilor şi încercărilor, vinovaţii vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Art. 97 În vederea efectuării în bune condiţii a verificărilor şi încercărilor, persoanele juridice de proiectare, de fabricare, de montare, de instalare, de modificare, de reparare şi deţinătoare, după caz, sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ISCIR datele, informaţiile sau documentele necesare desfăşurării acestei activităţii, personalul de specialitate şi echipamentul aferent;

  Art. 98 (1) În cazul în care, din motive obiective, o cerinţă specificată de prezenta prescripţie tehnică sau de completări sau modificări ale prescripţiei tehnice nu poate fi respectată, persoana juridică (de fabricare, de montare, de instalare, de modificare, de reparare sau deţinătorul, după caz) care nu poate îndeplini cerinţa, va putea întocmi o propunere alternativă, argumentată din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze siguranţa în funcţionare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea.

  (2) Persoana juridică care a întocmit propunerea o va supune analizei şi avizării proiectantului şi deţinătorului. După obţinerea avizului proiectantului şi deţinătorului, propunerile se transmit spre analiză şi aprobare scrisă la CNCAN şi la ISCIR.

  Art. 99 (1) Sistemele tehnologice aflate în incinta instalaţiei nucleare care nu sunt clasificate ca sisteme de securitate nucleară şi Componentele care reţin presiunea, (cazane, conducte, recipiente, dispozitive de protecţie la suprapresiune, etc.) aferente acestor sisteme, nu intră sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice;

  (2) Sistemele tehnologice care nu sunt clasificate ca fiind sisteme de securitate nucleară şi componentele care reţin presiunea aferente acestora, se supun prevederilor celorlalte prescripţii tehnice aplicabile;

  Art. 100 Tarifarea activităţilor desfăşurate de ISCIR, aflate sub incidenţa prezentei prescripţii tehnice se efectuează în conformitate cu prescripţia tehnică PT CR1, ed. în vigoare, - Prescripţia tehnică pentru stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică etc. efectuate de către ISCIR;

  Anexele 1 - 22 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

  ANEXA 1

  LISTA SISTEMELOR TEHNOLOGICE SUB PRESIUNE DE SECURITATE NUCLEARĂ

  specifică instalaţiilor nucleare de tip CANDU 700

  1. 1. SISTEMELE AFERENTE REACTORULUI.

   1. a) Ansamblul canalelor de combustibil (BSI 31100).

   2. b) Sistemul de conducte aferente mecanismelor de control a reactivităţii (BSI 31700).

  2. 2. SISTEMUL MODERATORULUI ŞI SISTEMELE ANEXE ACESTUIA.

   1. a) Sistemul principal al moderatorului (BSI 32110).

   2. b) Sistemul de purificare al moderatorului (BSI 32210).

   3. c) Sistemul de gaz acoperire al moderatorului (BSI 32310).

   4. d) Sistemul de otrăvuri lichide al moderatorului (BSI 32710).

   5. e) Sistemul colectare D2O moderator (BSI 32510).

   6. f) Sistemul de deuterare şi de dedeuterare (BSI 32220).

   7. g) Sistemul de probă D2O moderator (BSI 32610).

    image

    image

  3. 3. SISTEMUL PRIMAR DE TRANSPORT AL CĂLDURII ŞI SISTEMELE SALE ANEXE.

   1. a) Sistemul primar (BSI 33100).

    image

   2. b) Sistemul de adaos şi golire al agentului primar (BSI 33310).

    image

   3. c) Sistemul de reglaj al presiunii agentului primar (BSI 33320).

    image

   4. d) Sistemul de stocare, transfer şi recuperare al agentului primar (BSI 33330).

   5. e) Sistemul de etanşare al pompelor sistemului primar (BSI 33340).

   6. f) Sistemul de purificare al agentului primar (BSI 33350).

   7. g) Sistemul de deuterare şi de dedeuterare (BSI 33360).

   8. h) Sistemul de răcire la oprire (BSI 33410).

   9. i) Circuitul de adaos de hidrogen (BSI 33540).

   10. j) Sistemul de colectare D2O agent primar (BSI 33810).

   11. k) Circuitul autoclave (BSI 33370).

   12. l) Sistemul de probe D2O agent primar (BSI 33710).

  4. 4. SISTEME AUXILIARE.

   1. a) Sistemul de răcire protecţii biologice (BSI 34110).

   2. b) Sistemul de răcire şi purificare a bazinului de combustibil uzat (BSI 34410).

   3. c) Sistemul de stropire (BSI 34310).

   4. d) Sistemul de răcire la avarie (BSI 34320).

   5. e) Sistemul de alimentare cu apă la avarie (BSI 34610).

   6. f) Sistemul de oprire cu injecţie de lichid (BSI 34710).

   7. g) Sistemul de control zonal cu lichid (BSI 34810).

   8. h) Sistemul de recuperare a vaporilor de D2O (BSI 38310) 2).

   9. i) Sistemul de alimentare cu D2O (BSI 38110).

   10. j) Sistemul de transfer răşini ionice (BSI 34510).

   11. k) Sistemul de epurare D2O (BSI 38410).

   12. l) Sistemul de reconcentrare D2O (BSI 38420).

   13. m) Sistemul inelar de gaz (BSI 34980).

   14. n) Sistemul de acţionare pneumatică a ecluzelor de echipament şi personal (BSI 62161)

  5. 5. SISTEMELE AFERENTE MAŞINII DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE COMBUSTIBIL.

   1. a) Sistemul de D2O al MID (BSI 35230).

   2. b) Sistemul de alimentare cu D2O al MID (BSI 35260).

   3. c) Sistemul auxiliar de transport al combustibilului uzat (BSI 35320).

    ANEXA 1

    LISTA SISTEMELOR TEHNOLOGICE SUB PRESIUNE DE SECURITATE NUCLEARĂ

    specifică instalaţiilor nucleare de tip CANDU 700 (continuare)

   4. d) Sistemul de descărcare combustibil uzat (BSI 35310).

   5. e) Sistemul de alimentare cu ulei al capului MID (BSI 35240).

   6. f) Sistemul de aer auxiliar al MID (BSI 35250).

  6. 6. SISTEMELE AFERENTE CICLULUI TERMIC.

   1. a) Sistemul de abur viu (BSI 36110).

   2. b) Sistemul de apă de alimentare a generatorilor de abur (BSI 43230).

   3. c) Sistemul fluidului de comandă al turbinei (BSI 41330).

   4. d) Sistemul de extracţie a aerului (BSI 42120).

   5. e) Circuitul de retur condensat de la supraîncălzitor (BSI 41130, BSI 43130).

   6. f) Sistemul de condensat principal (BSI 43210).

    image

    image

   7. g) Sistemul de apă din adaos (BSI 43220).

   8. h) Sistemul de evacuare a aburului la condensator (BSI 43310).

    image

   9. i) Sistemul de abur al turbinei (BSI 41190).

    image

  7. 7. SERVICII COMUNE.

   image

   1. a) Sistemul de apă brută (tehnică) de răcire (BSI 71310).

   2. b) Sistemul de apă intermediară de răcire (BSI 71340).

   3. c) Sistemul de apă de circulaţie (BSI 71210).

   4. d) Sistemul de aer instrumental (BSI 75120).

   5. e) Sistemul de apă răcită (BSI 71900, BSI 71910, BSI 71940).

   6. f) Sistemul de apă răcită pentru compresoarele de aer instrumental (BSI 71960).

   7. g) Sistemul de apă răcită pentru ventilaţia şi condiţionarea camerei de comandă principale (BSI 71970)

   8. h) Sistemul de apă răcită pentru ventilaţia şi condiţionarea camerei invertorilor şi staţiilor electrice (BSI 71980)

   9. i) Sistemul de manipulare a răşinilor uzate (BSI 79140).

   10. j) Sistemul de manipulare a deşeurilor lichide (BSI 79210).

   11. k) Sistemul de canalizare activă din clădirea reactorului (BSI 71730).

   12. l) Sistemul de canalizare activă din clădirea serviciilor (BSI 71740) 1);

   13. m) Sistemul de ventilare a clădirii reactorului (BSI 73120) 2);

   14. n) Sistemul de ventilare a bazinului de combustibil uzat (BSI 73470) 2);

   15. o) Sistemul de monitorare tritiu (BSI 67878).

   16. p) Sistemul de răcire a lagărelor la sistemul de apă brută (BSI 71350).

  8. 8. Ţevile şi tuburile de instrumentaţie racordate la sistemele de la poziţia 1 ÷ 7 inclusiv, până la primul organ de închidere (robinet de separare).

  9. 9. Sistemele de conducte şi ţevi racordate, de securitate nucleară, din cadrul dispozitivelor sau instalaţiilor experimentale (reactori de cercetare, bucle, capsule de iradiere etc.).

  NOTE:

  1). Numai porţiunile proiectate după normele ANSI B 31.1.

  2). Numai porţiunea care constituie extinderea anvelopei.

  Proiectantul va indica limitele sistemelor tehnologice şi subsistemelor, funcţiile lor, clasificarea din punct de vedere al securităţii şi de cod, sarcinile de proiectare şi funcţionare şi limitele de tensiuni corespunzătoare precum şi orice alte date necesare definirii complete şi univoce a fiecărui sistem (geometrie, materiale, sarcini impuse la limitele sistemului etc.).

  ANEXA 2

  1. 1. ​REGULI DE CONSTITUIRE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE

   1. 1.1. ​VALABILE pentru UNITATEA 1 şi parţial UNITATEA 2- CERNAVODĂ

    1. 1. Componentele care reţin presiunea vor fi înregistrate ca:

     1. a) Sisteme tehnologice;

     2. b) recipiente;

     3. c) armături de linie;

     4. d) dispozitive de protecţie la suprapresiune;

     5. e) pompe;

     6. f) fitinguri.

    2. 2. Componentele mici care reţin presiunea, subansamblele şi tubingul de instrumentaţie nu se vor înregistra separat dar vor fi incluse în înregistrarea cu întreg sistemul, ca parte a sistemului, iar legăturile cu instrumentele de linie vor fi indicate în schemele tehnologice.

     Suporturile şi componentele suporturilor se vor înregistra de proiectantul suporturilor, ca parte a desenului înregistrat, excepţie fiind suporturile standard care se vor înregistra de fabricant.

    3. 3. Se vor înregistra:

     1. a) sistemele sau componentele care reţin presiunea, clasificate în clasa 1, 2, 3, 6 sau

      Special şi având o presiune de proiectare > 103 kPa;

     2. b) sistemele sau componentele clasificate în clasa 4 şi sistemele anvelopei şi componentele acestora clasificate în clasa 2, 2C, 3, 3C sau 4 şi având o presiune de proiectare > 35 kPa;

    4. 4. Se vor înregistra ca fitinguri:

     1. a) recipientele mici, cu Ø int. ≤ 150 mm sau cu o capacitate ≤ 50 l şi armăturile de linie de clasă 1 cu Ø nom. ≤ ¾”şi alte clase cu Ø nom. ≤ 2”.

     2. b) pompele clasificate în clasa 1 şi S şi având un diametru de legătură interior ≤ 2” şi cele clasificate în clasa 2, 3 şi 4.

    5. 5. Fitingurile se vor încadra în Categorii A ÷ D după cum urmează:

    A – Fitinguri standard, trase, ANSI din material ASME;

    B –Fitinguri trase, altele decât cele de tip A;

    C – Fitinguri standard sudate, ANSI din material ASME;

    D – Fitinguri standard sudate, altele decât cele de tip C;

    SIMBOLURI UTILIZATE:

    N – Recipiente;

    NV – Armături de linie;

    NSV – Dispozitive de protecţie la suprapresiune;

    NFx – Fitinguri unde x = categorie fiting;

    Clasa nucleară

    Presiune (kPa)

    Diametru

    Înregistrare ca:

    1

    >103

    ≤ 3/4”

    F

    (fiting)

    2, 3, 6, S*

    ≤ 2”

    4

    >35

    3, 6

    >103

    > 2”

    V

    (armătură)

    1

    > 3/4”

    2, S*

    > 2”

    4

    >35

    NP – Pompe;

    NA – Sisteme de conducte;

    Înregistrare armături de linie:

    NOTA: *) clasa specială S este utilizată numai la U1.

    ANEXA 2

    1. REGULI DE CONSTITUIRE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE

    (continuare)

   2. 1.2. ​VALABILE parţial UNITATEA 2 şi pentru CELELALTE UNITĂŢI DE LA CERNAVODĂ

    1. 1. Componentele care reţin presiunea vor fi înregistrate ca:

     1. a) sisteme tehnologice;

     2. b) recipiente;

     3. c) pompe;

     4. d) fitinguri.

    2. 2. Componentele mici care reţin presiunea, subansamblele şi tubingul de instrumentaţie precum şi suporturile lor, nu se vor înregistra separat dar vor fi incluse în înregistrarea cu întreg sistemul, ca parte a sistemului, iar legăturile cu instrumentele de linie vor fi indicate în schemele tehnologice „flowsheets”.

     Suporturile şi componentele suporturilor se vor înregistra de proiectantul suporturilor, ca parte a desenului înregistrat, cu excepţia celor standard, care va fi efectuată de fabricant.

    3. 3. Se vor înregistra:

     1. a) sistemele sau componentele care reţin presiunea, clasificate în clasa 1, 2, 3, 1C, 2C, 3C şi 6 şi având o presiune de proiectare > 103 kPa;

     2. b) sistemele sau componentele clasificate în clasa 4 şi sistemele anvelopei şi componentele acestora clasificate în clasa 2, 2C, 3, 3C sau 4 şi având o presiune de proiectare > 35 kPa;

    4. 4. Fitingurile – standard sau nestandard, se vor încadra în Categorii A ÷ H după cum urmează:

     A – Fitinguri de conducte (cuple, teuri, coturi, dopuri, nipluri, reducţii, etc.);

     B – Flanşe, toate tipurile;

     C – Armături de linie, toate tipurile;

     D – Compensatori de dilatare, legături elastice, ansambluri tub, toate tipurile;

     E – Filtre, separatori, etc.;

     F – Aparate de măsură (manometre, manometre de nivel, transmiţător de presiune sau de nivel, etc.);

     G – Dispozitive de siguranţă (armături de siguranţă, dispozitive de protecţie la suprapresiune, discuri de rupere, etc.);

     H – Componente care reţin presiunea, care nu sunt cuprinse în celelalte categorii;

    5. 5. Recipientele mici, cu Ø int. ≤ 150 mm sau cu o capacitate ≤ 50 l vor fi înregistrate ca fitinguri de clasă H.

    6. 6. Suporturile standard se vor înregistra de către fabricant.

    7. 7. Suporturile – standard sau nestandard, se vor încadra în Categoriile S sau N după cum urmează:

    C – Componente Suporturi standard, toate tipurile

    S – Suporturi standard, toate tipurile;

    N – Suporturi nestandard, toate tipurile;

    Suporturile standard şi nestandard se vor încadra la rândul lor în clasele:

    L – Suporturi liniari, toate tipurile;

    P – Plăci, toate tipurile;

    SIMBOLURI UTILIZATE:

    N – Recipiente; NA – Sisteme de conducte; NFx – Fitinguri unde x = categorie fiting;

    NP – Pompe; NSxy – Suporturi unde x = categorie suport; y = clasă suport;

    Observaţii: 1. Se poate acorda un singur număr de înregistrare pentru un grup sau tip de fitinguri cu condiţia ca ele să aibă aceeaşi clasificare şi aceleaşi condiţii de proiectare (presiune, temp., etc.).

    ANEXA 2

    1. 1. ​REGULI DE CONSTITUIRE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE

     (continuare)

  2. 2. Suporturile standard şi nestandard pot fi înregistrate ca game tipodimensionale în condiţiile în care sunt similare ca: încadrare în clasa de cod, soluţie constructivă, materiale şi condiţii tehnice de execuţie. Capacitatea de încărcare poate fi diferită pentru fiecare dimensiune.

  3. 3. În cazul sistemelor tehnologice din cadrul SNN CNE se vor utiliza următoarele numere de identificare pentru unităţile nucleare, după cum urmează: U1: 79, U2: 82, U3: XX*), U4: YY*), U5: ZZ*);

  NOTA: *) Numărul de identificare al unităţilor nucleare 3, 4 şi 5 se va stabili ulterior.

  1.3. EXEMPLIFICĂRI DE CONSTITUIRE A NUMĂRULUI DE ÎNREGISTRARE:

  N13071 reprezintă:

  N – recipient;

  1 – clasa de cod;

  307 – numărul unic din registru;

  1 – indicativul ISCIR.

  NFA22731 reprezintă: (conform Anexa 2, partea 1.1)

  NFA – fitinguri standard, trase, ANSI din material ASME (fiting de categoria A);

  2 – clasa de cod ;

  273 – numărul unic din registru;

  1 – indicativul ISCIR.

  NFC22731 reprezintă:

  NFC – armătură de linie (fiting de categoria C);

  2 – clasa de cod ;

  273 – numărul unic din registru;

  1 – indicativul ISCIR.

  NSsl22731 reprezintă:

  NSsl – suport standard liniar de conductă;

  2 – clasa de cod ;

  273 – numărul unic din registru;

  1 – indicativul ISCIR.

  NFG27334 reprezintă:

  NFG – Supapă de siguranţă; (conform Anexa 2, partea 1.2)

  2 – clasa de cod ;

  733 – numărul unic din registru;

  1 – indicativul ISCIR.

  NA82-23433331 reprezintă:

  NA – sistem de conducte;

  82 – numărul de identificare al unităţii nucleare (U2);

  234 – numărul unic din registru

  3333 – numărul sistemului (cod BSI);

  1 – indicativul ISCIR.

  ANEXA 2

  1. 2. ​PACHETUL DE DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNREGISTRARE:

  Produs

  Clasa

  Lista de clasificare a sistemelor

  - aprobată

  Schema tehnologică a

  sistemului – Sistem Flow Sheet

  DTA - Desene

  Specificaţia de proiectare sau

  Documentele proiectului de sistem

  Raport de proiectare / Calcul de rezistenţă (când este cerut)

  Declaraţia de înregistrare - Statutory Declaration

  Raport de certificare a testării capacităţii

  Catalog 2

  Fişă de date cu capacitatea de încărcare

  Raport de protecţie la suprapresiune

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Sisteme tehnologice

  1, 2, 3,

  4, S, 6

  X

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  X

  Recipiente

  1, 1C,

  2, 2C,

  3, 3C,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  -

  Fitinguri standard nesudate sau sudate fără metal de adaos - cat. A, B (nota 1 şi 2)

  1, 2, 3,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  -

  -

  X

  -

  -

  -

  -

  Fitinguri standard sudate cu metal de adaos, cat. A şi B (nota 1 şi 2) cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 2, 3,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  -

  -

  X

  -

  -

  -

  -

  dimensiunea nominală > 2’’

  1, 2, 3,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Fitinguri nestandard nesudate sau sudate fără metal de adaos, cat. A, B şi F

  1, 1C,

  2, 2C,

  3, 3C,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  Fitinguri nestandard sudate cu metal de adaos, cat. A, B şi F cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 1C,

  2, 2C,

  3, 3C,

  4, S, 6

  -

  -

  X

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  dimensiunea nominală > 2’’

  1, 1C,

  2, 2C,

  3, 3C,

  4, S; 6

  -

  -

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  -

  Fitinguri cat. C

  (nota 1 şi 2) cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  2, 2C

  -

  -

  X

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  dimensiunea nominală > 2’’

  2, 2C

  -

  -

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  -

  toate dimensiunile

  1, 1C

  -

  -

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  -

  3, 3C,

  S, 6

  -

  -

  X

  X

  X

  X

  -

  -

  -

  -

  ANEXA 2

  1. 2. ​PACHETUL DE DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNREGISTRARE:

   (continuare)

   Produs

   Clasa

   Lista de clasificare a sistemelor

   - aprobată

   Schema tehnologică a

   sistemului – Sistem Flow Sheet

   DTA - Desene

   Specificaţia de proiectare sau

   Documentele proiectului de sistem

   Raport de proiectare / Calcul de rezistenţă (când este cerut)

   Declaraţia de înregistrare - Statutory Declaration

   Raport de certificare a testării capacităţii

   Catalog 2

   Fişă de date cu capacitatea de încărcare

   Raport de protecţie la suprapresiune

   0

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   Fitinguri cat. D, E (nota 1 şi 2) şi H cu:

   dimensiunea nominală ≤ 2’’

   1, 1C, 2,

   2C, 3,

   3C, 4, S,

   6

   -

   -

   X

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   dimensiunea nominală > 2’’

   1, 1C, 2,

   2C, 3,

   3C, 4, S,

   6

   -

   -

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   -

   Fitinguri cat.

   G

   toate dimensiunile

   1, 1C, 2,

   2C, 3,

   3C, 4, S,

   6

   -

   -

   X

   X

   X

   -

   X

   -

   -

   -

   Pompe cu:

   dimensiunea nominală ≤ 2’’

   1, 1C

   -

   -

   X

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   dimensiunea

   nominală > 2’’

   1, 1C

   -

   -

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   -

   toate

   dimensiunile

   2, 2C 3,

   3C, S, 6

   -

   -

   X

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   Suporturi nestandard

   cu sudură

   1, 2, 3,

   4, S, 6

   -

   -

   X

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   fără sudură

   Suporturi standard (nota 3, 4)

   cu sudură

   1, 2, 3,

   4, S, 6

   -

   -

   X*

   -

   X*

   -

   -

   X*

   X*

   -

   fără sudură

   Suporturi lineari, plăci (nota 4)

   1, 1C, 2,

   2C, 3,

   3C, 4, S,

   6

   -

   -

   X

   X

   X

   -

   -

   -

   -

   -

   NOTE:

   1. 1. Fitingurile standard sunt fitinguri în conformitate cu ASME sau cu alt standard acceptat;

   2. 2. Pentru fitingurile standard, de la A la F, un catalog poate înlocui desenul;

   3. 3. Pentru suporturile (sau componente de suporturi) standard, pachetul este constituit din poz. 4 sau poz. 9 şi poz. 6 sau poz. 10.

   4. 4. Suporturile liniilor de instrumentaţie nu necesită înregistrare ISCIR

    Fitinguri cat. C, toate dimensiunile

    Fitinguri nestandard sudate cu metal de adaos, cat. A, B, F, toate dimensiunile

    Fitinguri nestandard nesudate sau sudate fără metal de adaos, cat.

    A, B, F

    Fitinguri standard sudate cu metal

    de adaos, cat. A, B, toate dimensiunile

    Fitinguri standard nesudate sau sudate fără metal de adaos (cat.

    A, B)

    Recipiente

    Sisteme tehnologice

    Produs

    1, 1C, 2, 2C, 3,

    3C, 4, S, 6

    1, 1C, 2, 2C, 3,

    3C, 4, S, 6

    1, 1C, 2, 2C, 3,

    3C, S, 4

    1, 2, 3, 4, S, 6

    1, 2, 3, S, 4

    1, 1C, 2, 2C, 3,

    3C, 4, S, 6**)

    1, 2, 3, S, 6*)

    Clasa

    X

    X

    Raport de încercări al materialului certificat sau certificat de conformitate dacă este permis de Secţiunea III

    X

    Raport de încercări al materialului certificat sau certificat de conformitate dacă este permis de Secţiunea III

    X

    X

    Conţinut

    X

    X

    X

    X

    X

    Formular de acceptare

    a dosarului de istorie a calităţii

    X

    X

    -

    X

    X

    Specificaţia de proiect certificată 1

    şi specificaţia de material a clientului 2

    X

    X

    -

    X

    X

    Raport de proiect certificat 2

    X

    X

    X

    X

    X

    Desenele finale înregistrate sau alte desene finale acceptate (inclusiv schema tehnologică funcţională

    pentru HD sistemului)

    X

    X

    X

    X

    X

    CMTR şi certificat de conformitate, dacă sunt aplicabile

    X

    X

    X

    X

    X

    Lista procedurilor de sudare şi de reparare

    X

    X

    X

    X

    X

    Raportul de date al fabricantului / instalatorului

    X

    X

    X

    X

    X

    Trasabilitatea materialelor (listă tabelară sau desene as

    constructed)

    X

    X

    X

    X

    X

    Înregistrări CND certificate incluzând:

    X

    X

    X

    X

    X

    Înregistrările certificate ale tratamentelor termice (diagrama TT sau fişa sinteză de descriere a TT)

    X

    X

    X

    X

    X

    Copii ale rapoartelor de neconformitate

    -

    -

    -

    -

    -

    Fişa cu capacitatea de încărcare, când s-a folosit la înregistrare

    X

    X

    -

    X

    X

    Raportul de testare hidrostatică

    1. a) personalul CND – nume şi calificare,

    2. b) rapoartele cu rezultatele examinărilor

    3. c) radiografiile finale

    image

    PT N SCP 1-2008

    ANEXA 2

    3. ÎNREGISTRĂRI PERMANENTE

    59

    PT N SCP 1-2008

    image

    ANEXA 2

    60

  2. 3. ​ÎNREGISTRĂRI PERMANENTE

  (continuare)

  Produs

  Clasa

  Conţinut

  Formular de acceptare

  a dosarului de istorie a calităţii

  Specificaţia de proiect certificată 1

  şi specificaţia de material a clientului 2

  Raport de proiect certificat 2

  Desenele finale înregistrate sau alte desene finale acceptate (inclusiv schema tehnologică funcţională

  pentru HD sistemului)

  CMTR şi certificat de conformitate, dacă sunt aplicabile

  Lista procedurilor de sudare şi de reparare

  Raportul de date al fabricantului / instalatorului

  Trasabilitatea materialelor (listă tabelară sau desene as

  constructed)

  Înregistrări CND certificate incluzând:

  1. d) personalul CND – nume şi calificare,

  2. e) rapoartele cu rezultatele examinărilor

  3. f) radiografiile finale

  Înregistrările certificate ale tratamentelor termice (diagrama,de TT sau fişa sinteză de descriere a TT)

  Copii ale rapoartelor de neconformitate

  Fişa cu capacitatea de încărcare, când s-a folosit la înregistrare

  Raportul de testare hidrostatică

  Fitinguri cat. D, E, G, H, toate dimensiunile

  1, 1C, 2, 2C,

  3, 3C, 4, S,

  6**)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  -

  X

  Pompe, toate dimensiunile

  1, 1C, 2, 2C,

  3, 3C, 4, S, 6

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  -

  X

  Suporturi standard (cu sudură)

  1, 2, 3, 4, S, 6

  X

  X

  -

  X3

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  -

  X

  X

  -

  Suporturi standard (fără sudură)

  1, 2, 3, S, 4

  Raport de încercări al materialului certificat sau certificat de conformitate dacă este permis de Secţiunea III

  Suporturi nestandard, lineari, plăci

  1, 1C, 2, 2C,

  3, 3C, 4, S, 6

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  -

  X

  NOTE: X: documentaţie cerută;

  1. Când este cerut de Secţiunea III;

  2. Specificaţia de material al clientului este cerută dacă este folosit alt material decât ASME sau N285.6;

  3. Pentru componente suporturi standard (cu sudură), se cere fie raport de proiectare, fie fişa cu capacitatea de încărcare; Pentru fitingurile standard, de la A la F, un catalog poate înlocui desenul;

  *) pentru sistemele din categoria „Boiler External Piping” sau asimilate acestora şi „Non Boiler External Piping” conform ASME B 31.1.;

  **) pentru recipientele şi fitingurile de categorie H, în conformitate cu precizările din CSA B51 Fig. 1(a), 1(b), 1(c);

  ANEXA 3

  DESENUL TIP DE ANSAMBLU

  1. 1. ​SISTEME TEHNOLOGICE DE CONDUCTE

   Pentru fiecare sistem, se va emite o schemă tehnologică a sistemului, „Flowsheet”, care va prezenta schematic aranjamentul tuturor componentelor care reţin presiunea din sistem;

   Desenul tip de ansamblu pentru sisteme tehnologice va conţine, cel puţin următoarele informaţii:

    1. a) presiunea de operare şi presiunea de proiectare [MPa];

    2. b) temperatura operare şi temperatura de proiectare [0C];

    3. c) fluidele din sistem;

    4. d) limitele sistemului, şi, atunci când sunt specificate mai multe clasificări, limitele claselor;

    5. e) limitele anvelopei şi penetraţiile anvelopei;

    6. f) categoria şi nivelul seismic al sistemului, limitele acestuia;

    7. g) setările dispozitivelor de protecţie la suprapresiune;

    8. h) codul şi ediţia efectivă a acestuia sau standardele aplicabile pentru proiectarea sistemului;

    9. i) temperatura de testare [0C] şi presiunea de testare [MPa];

    10. j) specificaţii pentru materialele conductelor care reţin presiunea.

  2. 2. ​RECIPIENTE

   Desenul tip de ansamblu pentru RECIPIENTE trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

   1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

   2. b) caracteristici tehnice:

    1. I. presiunea maximă admisibilă de lucru sau presiunea de proiectare [MPa] / temperatura de proiectare [0C];

    2. II. fluidul de lucru;

    3. III. temperatura minimă [0C] de proiectare a materialului sau cerinţe de testare la

     şoc, după cum este cazul;

    4. IV. masa recipientului gol [Kg];

    5. V. masa recipientului la încercarea hidrostatică [Kg];

    6. VI. aria de transfer de căldură [m2], număr de treceri, aria secţiunii de trecere [m2] (pentru schimbătoare de căldură sau similare);

    7. VII. date privind racordurile cu funcţia lor tehnologică şi gurile de acces şi verificare, cu indicarea diametrului şi presiunii nominale, a standardelor sau normelor după care se execută, tipul suprafeţelor de etanşare;

    8. VIII. dimensiunile principale ale recipientului, inclusiv lungimea, diametrul interior, grosimea minimă de rezistenţă şi nominala a mantalei, fundului si racordurilor [mm] / volumul [m3];

    9. IX. amplasarea şuruburilor de fundaţie;

    10. X. nivelul de serviciu conform codului ASME sau specificat de proiectant, după caz;

    11. XI. categoria seismică;

   3. c) caracteristicile fluidului de lucru:

    1. I. corozivitatea faţă de materialul recipientului, [mm / an] (când nu se cunoaşte se va da informativ);

    2. II. periculozitate (letal, toxic exploziv, inflamabil);

    3. III. greutatea specifică [N / m3];

   4. d) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate:

    1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

    2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate longitudinale;

    3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

   5. e) specificaţii de material (funduri, manta, suporţi şi materiale de adaos);

   6. f) adaosul de coroziune, după caz, [mm sau inches];

    ANEXA 3

    DESENUL TIP DE ANSAMBLU

    (continuare)

   7. g) tipul de test de presiune / etanşeitate, fluidul, presiunea şi durata de testare (dacă este diferită de cea menţionată in codul ASME);

   8. h) metodele şi volumul de examinări nedistructive (în procente sau paragraful din codul ASME corespunzător);

   9. i) date privind tratamentul termic;

   10. j) indicativul Raportului de proiectare;

   11. k) indicativul Raportului de calificare seismică (după caz);

   12. l) indicativul Instrucţiunilor de operare şi întreţinere.

   13. m) desenul şi conţinutul plăcuţei de identificare (placa de timbru);

   NOTA: Următoarele informaţii, de asemenea, vor fi incluse in alte documentaţii de proiectare care însoţesc recipientele:

   1. a) condiţii speciale de exploatare (solicitări ciclice, etc.);

   2. b) specificaţiile tehnice aplicabile.

  3. 3. ​CONDUCTE ŞI ELEMENTE DE CONDUCTE

   Desenul tip de ansamblu pentru CONDUCTE / ELEMENTE DE CONDUCTE, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

   1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

   2. b) indicativul conductei (fitingului);

   3. c) caracteristici tehnice:

    1. I. dimensiunea nominală (Dn), [în mm sau inches];

    2. II. presiunea nominală (Pn) şi / sau clasa de presiune / rating [MPa];

    3. III. presiunea de calcul [MPa] / temperatura de calcul [0C];

    4. IV. temperatura minimă de proiectare a materialului [0C];

   4. d) grosimea minimă a peretelui [mm sau inches] ;

   5. e) adaosul de coroziune [mm sau inches], după caz;

   6. f) specificaţii de material (de bază şi de adaos);

   7. g) date privind tratamentele termice;

   8. h) valoarea presiunii de testare hidrostatice [MPa];

   9. i) metodele si volumul examinărilor nedistructive;

   10. j) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate (dacă este cazul):

    1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

    2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate longitudinale;

    3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

   11. k) cerinţe de marcare.

   12. l) indicativul Raportului de proiectare / Analizei de tensiuni;

   NOTA: Unele din datele cerute a fi incluse în DTA, se pot regăsi şi în alte documente de proiectare cum ar fi specificaţia tehnică sau analizele de tensiuni, cu menţiunea că acest fapt trebuie precizat.

   Desenul tip de ansamblu pentru SUPORTURI, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

   1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

   2. b) indicativul suportului;

   3. c) temperatura de calcul [0C];

   4. d) date privind capacitatea de încărcare, după caz;

   5. e) sarcini pe nivele de funcţionare;

   6. f) deplasări conductă pe nivel A de funcţionare;

   7. g) specificaţii de material (de bază şi de adaos);

   8. h) date privind tratamentele termice;

    ANEXA 3

    DESENUL TIP DE ANSAMBLU

    (continuare)

   9. i) metodele si volumul examinărilor nedistructive;

   10. j) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate (dacă este cazul):

    1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

    2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate;

    3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

    4. IV. lista fişelor de aprobare (calificare) ale procedurilor de sudare;

   11. k) cerinţe de marcare;

   12. l) indicativul Raportului de proiectare / Analizei de tensiuni;

   NOTA: Unele din datele cerute a fi incluse în DTA, se pot regăsi şi în alte documente de proiectare cum ar fi specificaţia tehnică sau analizele de tensiuni, cu menţiunea că acest fapt trebuie precizat.

   1. 1. Dacă suportul nestandard este cuplat la un suport standard, acesta din urmă va fi precizat ca indicativ şi catalog, eventual componente opţionale.

   2. 2. Dacă există element elastic, standard sau nestandard, acesta va fi definit ca înălţime de montaj şi în exploatare normală sau după caz, ca forţă de compresie la montaj şi în exploatare, celelalte caracteristici se vor regăsi în Raportul de proiectare.

  4. 4. ​POMPE

   Desenul tip de ansamblu pentru POMPE, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

    1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

    2. b) indicativul pompei;

    3. c) caracteristicile pompei şi condiţiile tehnice:

     1. I. fluidul de lucru;

     2. II. debitul [m3/s] şi înălţimea de pompare [m];

     3. III. temperatura fluidului la intrare [0C];

     4. IV. presiunea de calcul [MPa] şi temperatura de calcul [0C];

     5. V. numărul etajelor (pentru pompele multietajate);

     6. VI. diametrele [mm sau inches] şi presiunile nominale („rating”) ale ştuţurilor de intrare şi de ieşire [MPa].

     7. VII. nivelul de serviciu conform codului ASME sau specificat de proiectant, după caz;

     8. VIII. categoria seismică, dacă este aplicabil;

    4. d) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate (dacă este cazul):

     1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

     2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate;

     3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

     4. IV. lista fişelor de aprobare (calificare) ale procedurilor de sudare.

    5. e) grosimea minimă a carcasei [mm sau inches];

    6. f) adaosul de coroziune [mm sau inches];

    7. g) sensul de rotaţie al motorului (dinspre motor) şi turaţia [RPM];

    8. h) tipul de test de presiune / etanşeitate, fluidul, presiunea şi durata de testare, (dacă este diferită de cea menţionată in codul ASME);

    9. i) tipul de test pneumatic, fluidul, presiunea şi durata de testare, (dacă este diferită de cea menţionată în codul ASME), dacă este aplicabil;

    10. j) date privind tratamentele termice care se aplică pieselor;

    11. k) metodele şi volumul de examinări nedistructive;

    12. l) indicativul Raportului de proiectare;

    13. m) indicativul Raportului de calificare seismică (după caz);

    14. n) indicativul Instrucţiunilor de operare şi întreţinere.

     ANEXA 3

     DESENUL TIP DE ANSAMBLU

     (continuare)

    15. o) desenul şi conţinutul plăcuţei de identificare (placa de timbru);

   NOTA: Următoarele informaţii, de asemenea, vor fi incluse in alte documentaţii de proiectare care însoţesc pompele:

   1. a) durata de viaţă [ani] şi periodicitatea întreţinerilor (funcţie de numărul de ore anuale de funcţionare);

   2. b) nivelul de radiaţii la care sunt expuse componentele pompei datorită fluidului, [R/h];

   3. c) nivelul de radiaţii în vecinătatea pompei când aceasta este în funcţiune, [R/h];

   4. d) greutatea specifică a fluidului de lucru [N / m3];

   5. e) amplitudinea [mm] şi acceleraţia vibraţiilor admise [mm/s];

   6. f) indicativul breviarului de calcul de rezistenţă şi raportul cu rezultatele încercării pe model;

   7. g) încercările şi verificările la care va fi supusă pompa după montaj, reparaţie şi în timpul exploatării, cu precizarea scadenţelor de verificare;

   8. h) forţele [N] şi momentele [Nm] in racordurilor pompei;

   9. i) specificaţiile tehnice aplicabile;

   10. j) tipurile uleiurilor şi unsorilor de ungere, răcire şi conservare.

  5. 5. ​ARMĂTURI

   Desenul tip de ansamblu pentru ARMĂTURI, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

   1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

   2. b) indicativul armăturii;

   3. c) caracteristicile tehnice ale armăturii:

    1. I. fluidul de lucru;

    2. II. dimensiunea nominală (Dn), [mm sau inches];

    3. III. presiunea nominală (Pn) şi / sau clasa de presiune [MPa];

    4. IV. presiunea de calcul [MPa] / temperatura de calcul [0C];

    5. V. presiunea maximă admisibilă de lucru [MPa] / temperatura maximă admisibilă de lucru [0C];

    6. VI. nivelul de serviciu conform codului ASME sau specificat de proiectant (după caz);

    7. VII. categoria seismică, dacă este aplicabil;

   4. d) tipul de test de presiune, fluidul, presiunea şi durata de testare, (dacă este diferită de cea menţionată în codul ASME);

   5. e) tipul de test pneumatic, fluidul, presiunea şi durata de testare, (dacă este diferită de cea menţionată în codul ASME), dacă este aplicabil;

   6. f) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate (dacă este cazul):

    1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

    2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate;

    3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

   7. g) grosimea minimă a corpului, [mm sau inches];

   8. h) adaosul de coroziune, după caz, [mm sau inches];

   9. i) specificaţii de material (de bază şi de adaos);

   10. j) date privind tratamentul termic, după caz;

   11. k) metodele şi volumul de examinărilor nedistructive, după caz;

   12. l) indicativul Raportului de proiectare;

   13. m) indicativul Raportului de calificare seismică, după caz;

   14. n) indicativul Instrucţiunilor de operare şi întreţinere.

   15. o) desenul şi conţinutul plăcuţei de identificare (placa de timbru);

   ANEXA 3

   DESENUL TIP DE ANSAMBLU

   (continuare)

   NOTA: Următoarele informaţii, de asemenea, vor fi incluse in alte documentaţii de proiectare care însoţesc armăturile:

   1. a) durata de viaţă a armăturii [ani] cu precizarea numărului maxim de manevre pe an;

   2. b) nivelul de radiaţii la care sunt expuse componentele armăturii datorită fluidului de lucru, [R/h] (după caz);

   3. c) nivelul de radiaţii în vecinătatea armăturii când aceasta este în funcţiune, [R/h],

   4. d) forţele [N] şi momentele [Nm] în racordurile armăturii;

   5. e) specificaţiile tehnice aplicabile.

  6. 6. ​DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA SUPRAPRESIUNE

  Desenul tip de ansamblu pentru DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA SUPRAPRESIUNE, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:

  1. a) codul, clasa de cod şi ediţia efectivă a acestuia, standardele aplicabile;

  2. b) indicativul dispozitivului de protecţie la suprapresiune;

  3. c) caracteristici tehnice:

   1. I. tipul constructiv al dispozitivului de protecţie la suprapresiune şi simbolul;

   2. II. presiunea nominală / contrapresiunea nominală [MPa];

   3. III. diametrul nominal al racordurilor [mm sau inches];

   4. IV. dimensiunile, forma şi poziţia suprafeţelor care influenţează performanţele dispozitivului de protecţie la suprapresiune;

   5. V. contrapresiunea maximă [MPa];

   6. VI. temperaturile de lucru maximă şi minimă [0C];

   7. VII. presiunea maximă de lucru [MPa] în funcţie de temperatura de lucru [0C];

   8. VIII. diametrul minim de scurgere [mm sau inches];

   9. IX. cursa limită şi cursa de descărcare [mm sau inches].

  4. d) caracteristici funcţionale:

   1. I. domeniul sau domeniile de reglare;

   2. II. caracteristicile tehnice ale arcurilor;

   3. III. contrapresiunea la deschidere – maxim admisă [în MPa];

   4. IV. domeniul de lucru, fluidul de lucru şi mediul ambiant;

   5. V. a - abaterea presiunii de reglare;

   6. VI. b1 - creşterea presiunii de reglare [MPa sau %];

   7. VII. b2 - scăderea presiunii de reglare [MPa sau %];

   8. VIII. b3 - creşterea contrapresiunii de descărcare [%];

   9. IX. α - coeficient de scurgere;

  5. e) lista pieselor dispozitivului de protecţie la suprapresiune cu indicarea materialelor (de bază şi de adaos);

  6. f) dimensiunile de gabarit şi de racordare [mm sau inches];

  7. g) condiţii tehnice pentru îmbinări sudate (dacă este cazul):

   1. I. date referitoare la sudurile cap la cap;

   2. II. coeficienţii de rezistenţă a îmbinărilor sudate;

   3. III. detaliile îmbinărilor sudate (formă şi dimensiuni);

  8. h) încercările de fabricaţie (PH, PE, (presiune, durată, fluid), verificarea presiunii de reglare, etc.;

  9. i) date despre tratamentul termic, după caz;

  10. j) metodele de examinare vizuală, nedistructive şi distructive – volumul examinărilor, condiţii de executare şi criterii de acceptare;

  11. k) desenul şi conţinutul plăcuţei de identificare (placa de timbru);

  ANEXA 3

  DESENUL TIP DE ANSAMBLU

  (continuare)

  NOTA: Următoarele informaţii, de asemenea, vor fi incluse in alte documentaţii de proiectare care însoţesc dispozitivele de protecţie la suprapresiune:

  1. a) durata de viaţă [ani];

  2. b) nivelul de radiaţii existent in zona dispozitivului de protecţie la suprapresiune, când acesta este în funcţiune [R/h];

  3. c) nivelul de radiaţii la care sunt expuse componentele dispozitivului de protecţie la suprapresiune datorită fluidului de lucru, [R/h] (după caz);

  4. d) categoria seismică, dacă este aplicabil;

  5. e) raportul de proiectare, solicitări pentru alte componente ale dispozitivului de protecţie la suprapresiune precum şi verificări ale arcurilor;

  6. f) indicativul instrucţiunilor de punere în funcţiune şi exploatare;

  7. g) specificaţii tehnice aplicabile.

  ANEXA 4

  METODOLOGIA DE CALIFICARE A MATERIALELOR şi a COMPONENTELOR CARE REŢIN PRESIUNEA şi SUPORTURILE LOR

  1. 1. Se supun procesului de calificare toate materialele sau componentele care reţin presiunea şi suporturile lor, noi, care se execută de persoane juridice în cadrul unui sistem de Management al Calităţii autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunt autorizaţi (după caz) de către ISCIR.

   Activitatea de calificare se aplică tuturor materialelor sau componentelor care reţin presiunea şi suporturilor lor, de orice clasă nucleară.

  2. 2. Calificarea se poate efectua în două etape, calificare preliminară şi calificare finală sau într-o singură etapă, denumită şi calificare în fază unică.

  3. 3. Valabilitatea Procesului Verbal de calificare finală se menţine pe parcursul fabricaţiei de serie, până la data la care se prevede repetarea probelor de tip.

  4. 4. Calificarea prin extindere se aplică de regulă materialelor sau componentelor care reţin presiunea realizate ca variante sau modificări, prin diversificare sau derivare din materiale sau componente care reţin presiunea, calificate.

  5. 5. În vederea demarării activităţii de calificare, persoanele juridice trebuie să întocmească o Procedură pentru calificarea ……………………………..(denumire material, componentă, etc.) pe care o vor transmite spre analiză şi aprobare la deţinător, proiectant, după caz, şi la ISCIR.

  6. 6. Managementul Persoanei juridice care fabrică materialul, componenta care reţine presiunea sau suporturile acesteia, numeşte prin decizie internă, comisia de calificare, din care, obligatoriu, fac parte reprezentanţii fabricantului, proiectantului, după caz, deţinătorului, după caz, şi ISCIR.

  7. 7. Persoana juridică va întocmi un Plan de Calitate – PC, pentru materialul, componenta care reţine presiunea sau suporturile acesteia, PC pe care-l vor supune analizei şi aprobării proiectantului, deţinătorului, după caz, şi analizei şi stabilirii de puncte H sau W la ISCIR.

  8. 8. Persoana juridică întocmeşte un dosar de calificare care trebuie să cuprindă toate înregistrările de calitate emise pe fluxul de fabricare, documentaţia tehnică, documentaţia tehnologică şi de calitate.

  9. 9. Dosarul de calificare trebuie să cuprindă, după caz:

   1. a) caietul de sarcini sau prescripţiile tehnice de fabricare;

   2. b) documentaţia de execuţie - desene de ansamblu, desene de execuţie, etc. (pentru componentele care reţin presiunea şi suporturile lor);

   3. c) lista produselor / serviciilor subcontractate;

   4. d) planul de calitate;

   5. e) înregistrările de calitate generate pe fluxul de fabricare;

   6. f) procesul verbal de recepţie internă;

   7. g) documentele de calificare a SDV – urilor şi a proceselor speciale;

   8. h) înregistrările de calitate generate la testele finale ale materialelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturilor lor;

   9. i) cartea tehnică sau instrucţiuni de utilizare (pentru componentele care reţin presiunea);

   10. j) nota de prezentare;

   11. k) lista de neconformităţi (inclusiv copii ale RNC) (când este cazul);

  10. 10. Persoana juridică întocmeşte „Nota de prezentare” prin care se confirmă respectarea prevederilor impuse de documentaţia tehnică iar pe baza înregistrărilor de calitate şi rezultatelor obţinute la controalele, verificările şi testările efectuate, se atestă realizarea cerinţelor explicite şi implicite ale materialelor sau ale componentelor care reţin presiunea;

   Nota de prezentare se semnează de către Managerul General al persoanei juridice.

   METODOLOGIA DE CALIFICARE A MATERIALELOR şi a COMPONENTELOR CARE REŢIN PRESIUNEA şi SUPORTURILE LOR

   (continuare)

  11. 11. În vederea calificării, persoana juridică emite o „Cerere de calificare”, confirmând că materialele sau componentele care reţin presiunea îndeplinesc toate condiţiile specificate pentru calificare.

  12. 12. Pe baza analizării datelor prezentate şi incluse în dosarul de calificare, proiectantul va întocmi

   „Raportul de conformitate” (pentru componentele care reţin presiunea). În vederea întocmirii

   „Raportului de conformitate”, persoana juridică va transmite proiectantului, cu 10 zile înainte de data fixată pentru şedinţa de calificare, toate documentele necesare.

  13. 13. Cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa de calificare, persoana juridică va încheia întocmirea dosarului de calificare pentru a-l pune la dispoziţia membrilor comisiei.

   Cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru şedinţa de calificare, persoana juridică va transmite câte o copie după dosar la deţinător, proiectant, după caz, şi la ISCIR.

  14. 14. Comisia de calificare examinează documentele referitoare la modul de realizare şi atestare al materialelor sau componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, şi, dacă se constatată îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute prin specificaţia tehnică, propune calificarea.

  15. 15. Procesul Verbal al şedinţei de calificare trebuie semnat în mod obligatoriu de toţi reprezentanţii comisiei de calificare.

  image

  Un exemplar după Procesul Verbal încheiat de comisia de calificare precum şi documentaţia suport, vor fi transmise la deţinător, după caz, proiectant, după caz, şi la ISCIR, pentru completarea dosarului de calificare.

  image

  ............................................................................................................................................................

  image

  ……………………………………. (antetul persoanei juridice)

  CERERE DE CALIFICARE NR. ..........

  image

  din ...................

  image

  Produsul ...................................................... cod ................................ se supune calificării, cu

  următoarele precizări:

  1. 1. Documentaţia de execuţie a fost întocmită integral cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a fost verificată prin realizarea fazei……………………………………………………………………….

   Parametrii prevăzuţi prin: nota de fundamentare, tema de proiectare, caietul de sarcini, au fost îndepliniţi integral şi sunt prezentaţi în…………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………………………………….. Data:…………………………..Şef compartiment proiectare…………………………………………

  2. 2. Documentaţia de execuţie a fost întocmită integral şi verificată la realizarea fazei………………………………………………………………………………………………………..

   introducându-se toate modificările rezultate în execuţie, confirmându-se ca fiind valabilă pentru seria………………………………………………………………………………………………….. Data:…………………………..Şef compartiment tehnologic…………………………………………

  3. 3. Pregătirea de fabricaţie a fost proiectată, executată, verificată, calificată şi recepţionată integral, prin realizarea de piese martor, operaţii şi produse conforme, în prezenţa reprezentanţilor departamentului de controlul calităţii, fiind declarată corespunzătoare pentru realizarea seriei……………………………………………………………………………………………

   Data:……………………….Şef compartiment pregătirea fabricaţiei………………………………

   Şef departament controlul calităţii……………………………………

   ANEXA 4

   METODOLOGIA DE CALIFICARE A MATERIALELOR şi a COMPONENTELOR CARE REŢIN PRESIUNEA şi SUPORTURILE LOR

   (continuare)

  4. 4. ANEXE:……………………………………………………………………………………………… Prezenta cerere a fost avizată de Comitetul tehnic din cadrul…………………………………… în data de ………………………………

  Director tehnic………………………….. Data………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………… (antetul persoanei juridice)

  PROCES VERBAL NR. ..........

  din ...................

  image

  al şedinţei comisiei de calificare constituită prin decizia nr. …………….din data……………. (Funcţia în comisie) (instituţia) (numele şi prenumele) (semnătura)

  image

  1. 1. PREŞEDINTE………………………………………………………………………………………..

  2. 2. Membrii:

  ……………………………………………………………………………………………………………

  image

  image

  …………………………………………………………………………………………………………… Reprezentant ISCIR …………………………………………………………………………………… Reprezentant ……….……………………………………………………………………………….…

  image

  PRODUSUL:…………………………………………………cod………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………….

  CONCLUZII: Analizând produsul……………………..supus calificării, dosarul de calificare şi documentaţia prezentată (sau solicitată) COMISIA PROPUNE:

  image

  CALIFICAREA;

  CALIFICAREA prin accept de calificare condiţionat;

  image RESPINGEREA LA CALIFICARE;

  VALABILITATEA acceptului (condiţionat) de calificare………………………………………

  (termen sau cantitate)

  La Procesul Verbal se anexează

  …………………………………………………………………..nr. file………………………………..

  …………………………………………………………………..nr. file………………………………..

  …………………………………………………………………..nr. file………………………………..

  REGISTRUL

  image

  PENTRU EVIDENŢA LUCRĂRILOR DE *) ……………………………………………………….

  la ……………………………………………………………….

  Nr. crt.

  Felul şi tipul componentei

  Nr. fabricaţie

  **

  Numărul avizului conform (de înregistrare) al proiectului

  Fabricant Nume, sediu

  Numărul şi data actului de calificare

  Deţinător Nume, sediu

  Data (luna, anul)

  Obs.

  începere

  finalizare

  image

  image

  image

  image

  image

  *) Se va scrie după caz: fabricare, montare, instalare sau reparare, conform obiectului autorizaţiei.

  **) Este numărul (seria) de fabricaţie înscris pe placa de identificare (timbru).

  REGISTRUL

  PENTRU EVIDENŢA LUCRĂRILOR DE APLICARE A PLĂCUŢEI DE IDENTIFICARE (PLACA DE TIMBRU)

  caracteristici

  la ……………………………………………………………….

  Nr. crt.

  Data

  Felul şi tipul instalaţiei

  Fabricant Nume, sediu

  Nr. fabricaţie

  Deţinător Nume, sediu

  Locul unde este amplasată instalaţia

  Parametrii instalaţiei

  Obs.

  presiune

  volum

  temperatură

  fluid

  Alte

  ANEXA 6

  METODOLOGIA DE APROBARE A PROCEDURILOR DE SUDARE / BRAZARE

  1. 1. Prezenta anexă stabileşte metodologia şi condiţiile tehnice de aprobare a procedurilor de sudare / brazare în vederea efectuării lucrărilor de sudare / brazare la sistemele şi componentele care reţin presiunea, inclusiv suporturile lor, din instalaţiile nucleare.

  2. 2. Condiţiile tehnice de aprobare a procedurilor de sudare / brazare vor acoperi prevederile codului ASME, Secţiunea a IX-a, ediţia aplicabilă, respectându-se, după caz, prevederile suplimentare ale altor documente aplicabile (cod de execuţie, specificaţii tehnice, caiete de sarcini, etc.).

  3. 3. Suplimentar prevederilor de la pct.2 , se vor respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos:

   1. 3.1. Persoana juridică va întocmi şi transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie preliminară (într–un singur exemplar) având următorul conţinut:

    1. 3.1.1. certificatele de inspecţie emise de producător pentru materialele de bază şi de adaos ce vor fi folosite la executarea probei(lor) sudate / brazate;

    2. 3.1.2. specificaţia procedurii de sudare / brazare aplicabilă;

    3. 3.1.3. autorizaţiile sudorilor / operatorilor sudare / brazorilor / operatorilor brazare care vor executa proba(ele);

    4. 3.1.4. schiţele de prelevare şi prelucrare a epruvetelor pentru încercări distructive cu menţionarea numărului, poziţiei şi dimensiunilor epruvetelor, normei de încercare şi a criteriilor de acceptare;

   2. 3.2. ISCIR, în urma analizării documentaţiei preliminare, va dispune, în scris, după caz, delegarea unui inspector de specialitate în vederea desfăşurării verificărilor tehnice sau revizuirea / completarea documentaţiei preliminare;

   3. 3.3. Sudarea / brazarea probei(lor) se va face în prezenţa inspectorului de specialitate şi a responsabilului tehnic cu sudura al persoanei juridice solicitante (RTS);

   4. 3.4. Persoana juridică solicitantă este responsabilă pentru asigurarea tuturor condiţiilor şi dotărilor necesare desfăşurării verificărilor tehnice;

   5. 3.5. Materialele de bază şi de adaos ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi în conformitate cu specificaţia procedurii de sudare / brazare aplicabilă (marcă / specificaţie / clasificare şi dimensiuni) şi vor fi însoţite de certificatele de inspecţie emise de producător;

   6. 3.6. Materialele de bază ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi clar identificate prin marcare cu poanson sau altă metodă de marcare permanentă;

   7. 3.7. Materialele de adaos ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi clar identificate prin marcajul original al producătorului;

   8. 3.8. Proba(ele) ce urmează a fi sudate / brazate vor fi marcate, înainte de sudare / brazare, cu poansonul persoanei împuternicite de ISCIR pentru confirmarea marcajelor de identificare ale materialelor de bază, poansonul sudorului / operatorului sudare / brazorului / operatorului brazare şi poansonul inspectorului de specialitate;

   9. 3.9. Proba(ele) de sudare / brazare vor fi efectuate de către sudori / operatori sudare / brazori / operatori brazare autorizaţi conform Anexa 7;

   10. 3.10. Examinările nedistructive ale probei(lor) se vor efectua în laboratoare de examinări nedistructive autorizate ISCIR;

   11. 3.11. Înaintea prelevării epruvetelor pentru încercări distructive, se va aplica, pe fiecare epruvetă, în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS, marcajul de identificare a fiecărei epruvete, poansonul sudorului / operatorului sudare / brazorului / operatorului brazare şi poansonul inspectorului de specialitate;

    ANEXA 6

    METODOLOGIA DE APROBARE A PROCEDURILOR DE SUDARE / BRAZARE

    (continuare)

    Marcajele vor fi executate astfel încât să se evite pierderea lor în timpul procesului de prelucrare mecanică şi să fie posibilă identificarea epruvetelor în laboratorul de încercări distructive (marcajele se pot executa în mai multe etape ale procesului de prelucrare, cu respectarea condiţiilor de mai sus);

   12. 3.12. Persoana juridică va solicita, în scris, la ISCIR prezenţa inspectorului de specialitate la operaţia(ile) de marcare a epruvetelor conform pct. 3.11.;

   13. 3.13. Încercările distructive se efectuează în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS, în laboratoare de încercări distructive evaluate de către ISCIR sau acreditate;

   14. 3.14. Persoana juridică va solicita, în scris, la ISCIR prezenţa inspectorului de specialitate la încercările distructive conform pct. 3.13.;

   15. 3.15. Dacă o probă sudată / brazată nu îndeplineşte criteriile de acceptare la una dintre examinările nedistructive, se va executa încă o probă, în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS (persoana juridică va solicita, în scris, prezenţa inspectorului de specialitate); în cazul în care noua probă nu îndeplineşte criteriile de acceptare, aceasta se respinge;

   16. 3.16. Dacă o probă sudată / brazată nu îndeplineşte criteriile de acceptare la una dintre încercările distructive, se vor preleva câte două epruvete pentru fiecare epruvetă cu rezultate necorespunzătoare şi se vor supune aceleiaşi încercări (se vor respecta prevederile pct. 3.11, 3.12, 3.13 si 3.14); în cazul în care încercările distructive ale oricăreia dintre cele două epruvete nu îndeplinesc criteriile de acceptare, proba se respinge;

   17. 3.17. După finalizarea tuturor verificărilor tehnice, persoana juridică va întocmi şi transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie finală (în două exemplare) care are următorul conţinut (documentele care au fost transmise în documentaţia preliminară se vor retransmite doar într–un singur exemplar):

    1. 3.17.1. fişa de aprobare a procedurii de sudare / brazare completată, semnată şi ştampilată de către persoana juridică în vederea înregistrării, semnării şi ştampilării de către ISCIR;

    2. 3.17.2. copii ale autorizaţiilor valabile emise de ISCIR pentru laboratoarele de examinări nedistructive unde s - au efectuat examinările în vederea calificării procedurilor de sudare / brazare;

    3. 3.17.3. buletinele de examinare nedistructivă (înainte şi după tratamentul termic, dacă se efectuează);

    4. 3.17.4. rapoartele de încercări distructive;

    5. 3.17.5. buletin(e) de tratament termic, dacă se efectuează;

    6. 3.17.6. procesele verbale întocmite cu ocazia verificărilor tehnice efectuate de către inspectorul de specialitate;

   18. 3.18. ISCIR, în urma analizei documentaţiei finale va dispune, după caz, înregistrarea, semnarea şi ştampilarea fişei de aprobare a procedurii de sudare / brazare sau completarea / revizuirea documentaţiei finale;

   19. 3.19. Valabilitatea fişei de aprobare a procedurii de sudare / brazare începe de la data înregistrării acesteia la ISCIR;

   20. 3.20. Fişa de aprobare a procedurii de sudare / brazare va fi ridicată de la sediul ISCIR de către RTS sau un alt delegat împuternicit al persoanei juridice;

   21. 3.21. Orice modificare, adăugire sau ştersătură în fişa de aprobare a procedurii de sudare / brazare, atrage după sine anularea acesteia.

  ANEXA 7

  METODOLOGIA DE AUTORIZARE / PRELUNGIRE A AUTORIZĂRII SUDORILOR / OPERATORILOR SUDARE / BRAZORILOR / OPERATORILOR BRAZARE

  1. 1. Prezenta anexă stabileşte metodologia şi condiţiile tehnice de autorizare / prelungire a autorizării sudorilor / operatorilor sudare / brazorilor / operatorilor brazare în vederea efectuării lucrărilor de sudare / brazare la sistemele şi componentele care reţin presiunea, inclusiv suporturile lor, din instalaţiile nucleare.

  2. 2. Condiţiile tehnice de autorizare / prelungire a autorizării sudorilor / operatorilor sudare / brazorilor / operatorilor brazare vor acoperi prevederile codului ASME, Secţiunea a IX-a, ediţia aplicabilă, respectându-se, după caz, prevederile suplimentare ale altor documente aplicabile (cod de execuţie, specificaţii tehnice, caiete de sarcini, etc.).

  3. 3. Suplimentar prevederilor de la pct. 2 , se vor respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos:

   1. 3.1. Persoana juridică va întocmi şi transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie preliminară (într–un singur exemplar) având următorul conţinut:

    1. 3.1.1. certificatele de inspecţie emise de producător pentru materialele de bază şi de adaos ce vor fi folosite la executarea probei(lor) sudate / brazate;

    2. 3.1.2. fişa de aprobare a procedurii de sudare / brazare aplicabilă, înregistrată, semnată şi ştampilată de ISCIR (nu se aplică această prevedere în cazul în care autorizare / prelungire a autorizării se realizează în paralel cu aprobarea procedurii de sudare / brazare);

    3. 3.1.3. specificaţia procedurii de sudare / brazare (va conţine doar datele specifice executării probelor sudate / brazate care constituie obiectul documentaţiei preliminare transmise);

    4. 3.1.4. actele de identitate (fotocopie) ale persoanelor ce urmează a susţine examenul de autorizare / prelungire a autorizării;

    5. 3.1.5. documentele (fotocopie) care atestă calificarea în meseria de sudor (conform pct. 3.4.1.); o autorizaţie anterioară, în domeniul nuclear, înregistrată, semnată şi ştampilată de ISCIR, poate înlocui documentele precizate la pct. 3.4.1.;

    6. 3.1.6. certificatele medicale (original sau fotocopie) conform pct. 3.4.3.;

    7. 3.1.7. autorizaţia anterioară, în cazul în care se solicită prelungirea autorizării;

    8. 3.1.8. schiţele de prelevare şi prelucrare a epruvetelor pentru încercări distructive cu menţionarea numărului, poziţiei şi dimensiunilor epruvetelor, normei de încercare şi a criteriilor de acceptare;

    9. 3.1.9. fişa de evidenţă a lucrărilor de sudare / brazare (completată conform formularului prezentat în Anexa 7.1) pentru fiecare sudor / operator sudare / brazor / operator brazare în cazul prelungirii autorizării;

   2. 3.2. ISCIR, în urma analizării documentaţiei preliminare, va dispune, în scris, după caz, delegarea unui inspector de specialitate în vederea desfăşurării examenului de autorizare / prelungire a autorizării sau revizuirea / completarea documentaţiei preliminare;

   3. 3.3. Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor se va acorda numai în cazul în care:

    1. 3.3.1. documentaţia preliminară a fost depusă cu minim 30 de zile înainte de data de expirare a valabilităţii autorizaţiei anterioare;

    2. 3.3.2. desfăşurarea examenului are loc înainte de data de expirare a valabilităţii autorizaţiei anterioare;

     ANEXA 7

     METODOLOGIA DE AUTORIZARE / PRELUNGIRE A AUTORIZĂRII SUDORILOR / OPERATORILOR SUDARE / BRAZORILOR / OPERATORILOR BRAZARE

     (continuare)

   4. 3.4. La examenul de autorizare / prelungire a autorizării se pot prezenta persoane care îndeplinesc următoarele condiţii:

    1. 3.4.1. sunt calificate în meseria de sudor / brazor, prezentând în acest scop diploma de absolvire (fotocopie) eliberată de furnizori de formare profesională autorizaţi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor sau de instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Învăţământului;

    2. 3.4.2. au vârsta minimă de 18 ani;

    3. 3.4.3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru meseria de sudor / brazor, prezentând în acest scop certificat medical cu o vechime mai mică de 6 luni, semnat şi ştampilat de un medic de medicina muncii şi boli profesionale;

   5. 3.5. Sudarea / brazarea probei(lor) se va face în prezenţa inspectorului de specialitate şi a responsabilului tehnic cu sudura al persoanei juridice solicitante (RTS);

   6. 3.6. Persoana juridică solicitantă este responsabilă pentru asigurarea tuturor condiţiilor şi dotărilor necesare desfăşurării examenului;

   7. 3.7. În vederea autorizare / prelungire a autorizării, sudorii / operatorii sudare / brazorii / operatorii brazare vor susţine un examen teoretic şi un examen practic;

   8. 3.8. Examinarea teoretică va consta dintr–un test scris tip “grilă”, cuprinzând un set de minimum 10 întrebări, întocmit de către ISCIR, din domeniul pentru care se solicită autorizarea / prelungirea autorizării;

   9. 3.9. Examinarea teoretică va fi notată de către inspectorul de specialitate prin calificativul “admis” sau “respins”; calificativul “admis” se va acorda pentru un procentaj al răspunsurilor corecte de cel puţin 60% din numărul de întrebări al testului;

   10. 3.10. Dacă un sudor / operator sudare / brazor / operator brazare este apreciat cu calificativul “respins” la examenul teoretic, sudorul va repeta examenul respectiv după minimum 30 de zile;

   11. 3.11. Materialele de bază şi de adaos ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi în conformitate cu specificaţia procedurii de sudare / brazare aplicabilă (marcă / specificaţie / clasificare şi dimensiuni) şi vor fi însoţite de certificatele de inspecţie emise de producător;

   12. 3.12. Materialele de bază ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi clar identificate prin marcare cu poanson sau altă metodă de marcare permanentă;

   13. 3.13. Materialele de adaos ce vor fi utilizate pentru sudarea / brazarea probei(lor) vor fi clar identificate prin marcajul original al producătorului;

   14. 3.14. Proba(ele) ce urmează a fi sudate / brazate vor fi marcate, înainte de sudare / brazare, cu poansonul persoanei împuternicite de ISCIR pentru confirmarea marcajelor de identificare ale materialelor de bază, poansonul sudorului / operatorului sudare / brazorului / operatorului brazare şi poansonul inspectorului de specialitate;

   15. 3.15. Examinările nedistructive ale probei(lor) se vor efectua în laboratoare de examinări nedistructive autorizate ISCIR;

   16. 3.16. Examinarea vizuală a probelor sudate este obligatorie; examinarea poate fi făcută cu ochiul liber, lupe sau microscoape portative;

   17. 3.17. Examinarea radiografică a probelor sudate cap la cap sau în T cu pătrundere completă (cu sau fără prelucrarea marginilor tablei / ţevii) este obligatorie, inclusiv în cazul în care se efectuează încercări distructive;

    ANEXA 7

    METODOLOGIA DE AUTORIZARE / PRELUNGIRE A AUTORIZĂRII SUDORILOR / OPERATORILOR SUDARE / BRAZORILOR / OPERATORILOR BRAZARE

    (continuare)

   18. 3.18. La examinarea vizuală a îmbinărilor sudate nu se admit:

    1. 3.18.1. crăpături şi fisuri în sudură sau în zona influenţată termic;

    2. 3.18.2. şanţuri marginale;

    3. 3.18.3. cratere în sudură sau pori;

    4. 3.18.4. lipsă de pătrundere la rădăcina sudurii;

    5. 3.18.5. denivelări ale marginilor tablelor sau ţevilor mai mari de 10% din grosimea tablei / ţevii mai subţiri;

    6. 3.18.6. frângeri ale axei ţevilor în dreptul sudurii; reducerea diametrului interior în dreptul sudurii datorită scurgerii de material de adaos nu va depăşi 6% din dimensiunea nominală dar cel mult 4 mm;

   19. 3.19. Încercările distructive ale probei(lor) nu sunt obligatorii în cazul prelungirii autorizării sudorilor si operatorilor sudare;

   20. 3.20. Atunci când sunt prevăzute încercări distructive, înaintea prelevării epruvetelor, se va aplica, pe fiecare epruvetă, în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS, marcajul de identificare a fiecărei epruvete, poansonul sudorului / operatorului sudare

    / brazorului / operatorului brazare şi poansonul inspectorului de specialitate; marcajele vor fi executate astfel încât să se evite pierderea lor în timpul procesului de prelucrare mecanică şi să fie posibilă identificarea epruvetelor în laboratorul de încercări distructive (marcajele se pot executa în mai multe etape ale procesului de prelucrare, cu respectarea condiţiilor de mai sus);

   21. 3.21. Persoana juridică va solicita, în scris, la ISCIR prezenţa inspectorului de specialitate la operaţia(ile) de marcare a epruvetelor conform pct. 3.20.;

   22. 3.22. Încercările distructive se efectuează în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS, în laboratoare de încercări distructive evaluate de către ISCIR sau acreditate;

   23. 3.23. Persoana juridică va solicita, în scris, la ISCIR prezenţa inspectorului de specialitate la încercările distructive conform pct. 3.22.;

   24. 3.24. La examinarea practică se va acorda calificativul “admis” atunci când rezultatele examinărilor nedistructive şi încercărilor distructive corespund criteriilor de acceptare;

   25. 3.25. Dacă o probă sudată / brazată nu îndeplineşte criteriile de acceptare la una dintre examinările nedistructive, sudorul / operatorul sudare / brazorul / operatorul brazare are dreptul să execute încă o probă, în prezenţa inspectorului de specialitate şi a RTS (persoana juridică va solicita, în scris, prezenţa inspectorului de specialitate); în cazul în care noua probă nu îndeplineşte criteriile de acceptare, sudorul / operatorul sudare

    / brazorul / operatorul brazare va fi apreciat cu calificativul “respins” la examenul practic; o nouă examinare poate fi solicitată după minimum 30 de zile;

   26. 3.26. Dacă o probă sudată / brazată nu îndeplineşte criteriile de acceptare la una dintre încercările distructive, se vor preleva câte două epruvete pentru fiecare epruvetă cu rezultate necorespunzătoare şi se vor supune aceleiaşi încercări (se vor respecta prevederile pct. 3.20., 3.21., 3.22. si 3.23.); în cazul în care încercările distructive ale oricăreia dintre cele două epruvete nu îndeplinesc criteriile de acceptare, sudorul / operatorul sudare / brazorul / operatorul brazare va fi apreciat cu calificativul “respins” la examenul practic; o nouă examinare poate fi solicitată după minimum 30 de zile;

   27. 3.27. După finalizarea tuturor verificărilor tehnice, persoana juridică va întocmi şi transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie finală (în două exemplare) care are următorul conţinut (documentele care au fost transmise în documentaţia preliminară se vor retransmite doar într–un singur exemplar):

    ANEXA 7

    METODOLOGIA DE AUTORIZARE / PRELUNGIRE A AUTORIZĂRII SUDORILOR / OPERATORILOR SUDARE / BRAZORILOR / OPERATORILOR BRAZARE

    (continuare)

    1. 3.27.1. procesul verbal de examinare sudor / operator sudare (conform Anexa 7.2) sau procesul verbal de examinare brazor / operator brazare (conform Anexa 7.3) completat, semnat şi ştampilat de către persoana juridică în vederea înregistrării, semnării şi ştampilării de către ISCIR;

    2. 3.27.2. lucrările scrise (conform pct. 3.8.);

    3. 3.27.3. copii ale autorizaţiilor valabile emise de ISCIR pentru laboratoarele de examinări nedistructive unde s - au efectuat examinările în vederea autorizării / prelungirii a autorizării;

    4. 3.27.4. buletinele de examinare nedistructivă;

    5. 3.27.5. rapoartele de încercări distructive;

    6. 3.27.6. procesele verbale întocmite cu ocazia verificărilor tehnice efectuate de inspectorul de specialitate;

   28. 3.28. ISCIR, în urma analizei documentaţiei finale va dispune, după caz, emiterea autorizaţiilor de sudor / operator sudare / brazor / operator brazare (conform Anexele 7.4, 7.5 şi 7.6) sau completarea / revizuirea documentaţiei finale;

   29. 3.29. Termenul de valabilitate al autorizaţiilor sudorilor / operatorilor sudare / brazorilor / operatorilor brazare este de un an, dacă se confirmă prin fişa de evidenţă a lucrărilor de sudare / brazare, certificată de RTS, că:

    1. 3.29.1. sudorul / operatorul sudare / brazorul / operatorul brazare are continuitate în lucrări de sudare / brazare care sunt cuprinse în domeniul de valabilitate al autorizaţiei; dovada calităţii lucrărilor de sudare / brazare efectuate se va face prin buletine de examinare cu radiaţii penetrante sau rapoarte de încercări distructive;

    2. 3.29.2. lucrările sudorului / operatorului sudare / brazorului / operatorului brazare sunt în concordanţă cu condiţiile tehnice în care a fost autorizat;

    3. 3.29.3. nu există nici o bază întemeiată de a pune la îndoială îndemânarea şi cunoştinţele profesionale ale sudorului / operatorului sudare / brazorului / operatorului brazare;

   30. 3.30. Valabilitatea autorizaţiei începe de la data procesului verbal de examinare prin care sudorul / operatorul sudare / brazorul / operatorul brazare a fost declarat admis dar nu după mai mult de 3 luni de la data examenului;

   31. 3.31. ISCIR va elibera autorizaţia (în prealabil, înregistrată, semnată şi ştampilată) pentru fiecare sudor / operator sudare / brazor / operator brazare declarat “admis” la examenul de autorizare / prelungire a autorizării;

   32. 3.32. Autorizaţiile vor fi ridicate de la sediul ISCIR de către RTS sau un alt delegat împuternicit al persoanei juridice;

   33. 3.33. În cazul pierderii autorizaţiei, persoana juridică poate solicita un duplicat printr–o adresă scrisă către ISCIR, numai dacă sudorul / operatorul sudare / brazorul / operatorul brazare figurează în evidenţele ISCIR şi dacă pierderea autorizaţiei a fost anunţată în termen de maxim 10 zile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

   34. 3.34. Orice modificare, adăugire sau ştersătură în autorizaţie atrage după sine anularea acesteia.

  FIŞA DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE SUDARE / BRAZARE

  Fişa de evidenţă a lucrărilor de sudare / brazare nr. ....................

  Denumirea persoanei juridice autorizate

  Numele sudorului

  Indicativ poanson

  Autorizaţia nr.: ...........................

  Data eliberării: ...........................

  Nr. Crt.

  Nr. comandă

  image

  Instalaţia

  Material de bază

  Material de adaos

  Rezultatele verificării îmbinărilor sudate*

  Nr. de fabricaţie

  Denumirea

  Încercări mecanice

  Examinare cu radiaţii

  image

  penetrante

  Analiza metalografică [admis/respins]

  RTS

  image

  Buletin

  image

  Rezultat [admis/respins]

  image

  Buletin

  Rezultat [admis/respins]

  Număr de remedieri

  Număr

  Data

  Tracţiune transversală

  Îndoire transversală

  Alte încercări

  Număr

  Data

  *)Se vor înscrie, opţional, rezultatele încercărilor distructive sau ale examinărilor cu radiaţii penetrante.

  ANEXA  7.2      

  PROCES VERBAL DE EXAMINARE SUDOR / OPERATOR SUDARE

  Persoana juridică ISCIR

  PROCES VERBAL NR……………………din…………

  Referitor la autorizarea//prelungirea autorizării sudorilor/operatori sudare în conformitate cu cerinţele aplicabile ale P.T. ptr. instalaţii nucleare şi acoperă prevederile codului ASME Secţ. IX ed……

  Formular Cod..,ed...,rev...

  SUDORI

  NUME ŞI PRENUME

  1.

  image

  NR. POANSON

  1.

  2.

  2.

  3.

  3.

  4.

  image

  4.

  5.

  5.

  6.

  6.

  Procedeul de sudare: ........………………………………… Poziţia de sudare: ..............……………………………… Specificaţia procedurii: .……………………………………..Tip îmbinare: .......................……………………………. de sudare (SPS)

  METALE DE BAZĂ (QW 403)

  Denumire/Specific.:…. ………….........................

  Nr.P: ................................ Nr. grupă: ...…………

  image

  Grosime: (mm)

  Diametru: (mm)

  Alte date: ……………………….………………

  …………...……………………….………………….

  image

  METALE DE ADAOS (QW 404)

  image

  Denumire/Specific.: ............……………............................. Nr.F: .................................................... Nr.A: ......................

  Dimensiuni: (mm)

  Gaz de protecţie: ...............……………………………….. Suport la rădăcină: ………………………………………...

  Alte date: .........…………………………………………….

  CARACTERISTICI ELECTRICE (QW 409)

  Natura şi polaritatea curentului: .………………

  ………………………………………………………. Intensitate: ….………………………………… (A) Tensiune: ……………………………………… (V) Alte date: .....………………………………………

  ……………………………………………………….

  TEHNICA DE SUDARE (QW 410)

  Viteza de sudare: (cm/min)

  Viteza de avans a sârmei: (cm/min)

  Rând filiform sau pendulat: .............………………....……..

  Pendulare: ..…………………………...................………….

  Craiţuire la rădăcină: .....………………………....................

  Alte date: ...........………………………………....................

  EXAMINARE RADIOGRAFICA

  Nr. Buletin: .......................…………………………………………………………………………………………….. Natura radiaţiilor: ..................…………………………………………………………………………………………. Rezultat: ..................…………………………………………………………………………………………………… Laborator de control: ..................………………………………………………………………………………………

  Alte date: ..................…………………………………………………………………………………………………..

  Încercarea la îndoire dirijată (QW 160)

  Nr. poanson

  Indicativ epruvetă

  Rezultatul

  Nr. Buletin

  Laborator

  Alte examinări……………………………………………………………………………………………..

  DOMENIUL DE VALABILITATE

  Procedeul de sudare: ….…………………… Îmbinare (QW 402): .......……………......... Metal de bază (QW 403): ………………… Metal de adaos (QW 404): .………………… Poziţia de sudare (QW 405): ..................... Gaz suport (QW 408): ...…………………… Caracteristici electrice (QW 409): ...............

  Alte date: ....................................................

  AUTORIZAŢIE

  Calificativul la examenul practic: …………………….. Calificativul la examenul teoretic: .................................

  Concluzii privind autorizarea: ........................................

  NOTĂ: Dosarele candidaţilor sunt complete şi corespund prevederilor din documentaţia tehnică de profil.

  Un exemplar din procesul verbal şi dosar au rămas la persoana juridică.

  PROCES VERBAL DE EXAMINARE SUDOR/OPERATOR SUDARE

  (continuare)

  image

  image

  Tarifele ce vor fi încasate de către ISCIR ca urmare a prezentului proces verbal, sunt în conformitate cu Prescripţia tehnică pentru stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică etc. efectuate de către ISCIR, PT CR1 ediţia in vigoare, Anexa............, poziţia........., pct........., iar în conformitate cu prevederile legii 348/2004 şi a Ordinului 1840/2004, sunt în valoare de: lei.

  image

  Suma menţionată se va vira / achita, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

  image

  INSPECTOR de SPECIALITATE ISCIR DIRECTOR

  Nume, Semnătură, Ştampilă

  image

  Nume,

  Semnătură, Ştampilă

  Responsabil tehnic cu Sudura NUME, SEMNATURĂ, ŞTAMPILĂ

  ANEXA 7.3

  PROCES VERBAL DE EXAMINARE BRAZOR / OPERATOR BRAZARE

  Persoana juridică ISCIR

  PROCES VERBAL NR……………………din…………

  referitor la autorizarea / prelungirea autorizării brazorilor / operatorilor brazare în conformitate cu cerinţele aplicabile ale P.T. pentru instalaţii nucleare si cu respectarea prevederilor codului ASME Secţiunea a IX a – ediţia ……...

  Formular Cod....,ed....,rev....

  BRAZORI/ OPERATORI BRAZARE

  NUME ŞI PRENUME

  1.

  image

  NUMĂR POANSON

  1.

  2.

  2.

  3.

  image

  3.

  4.

  4.

  5.

  5.

  image

  6.

  6.

  Procedeul de brazare: ........……………………………………….Tipul de brazare..............…………………………….…………

  Specificaţia procedurii de brazare (BPS).…………………………Tip îmbinare: .......................………………………….

  METALE DE BAZĂ (QB 402)

  Denumire/Specificaţie:…. ………….................................

  image

  ………………………………………………………………… Nr. P sau S: ................................ ……………………...

  Grosime: (mm)

  Diametru: (mm)

  Alte date: ……………………….…………………………

  image

  METALE DE ADAOS (QB 403)

  Denumire/Specificaţie/Clasificare.: ............……………..…

  ………………………………………………………………….. Nr.F: ...................................................................................

  Dimensiuni: (mm)

  Forma de prezentare: ………………….…………………… Alte date: .........………………………………………………

  TEMPERATURA DE BRAZARE (QB 404)… (ºC)

  ATMOSFERA SAU FLUXUL DE BRAZARE (QB 406)

  Marca sau compoziţia fluxului de brazare…………………………………………………………………..………………… Atmosfera pentru brazarea in cuptor…………………………………………………………………………..…………………

  POZIŢIA DE BRAZARE (QB 407)

  Poziţia(ile) de curgere: .…………………………………… Metoda de aplicare a materialului de adaos:……….........

  DETALII ÎMBINARE (QB 408)

  Lungimea de suprapunere: (mm)

  Interstiţiu îmbinare: (mm)

  Încercarea la exfoliere (QB 462.3)/forfecare (QB 462.4)/tracţiune (QB 462.1(a)

  Nr. poanson

  Indicativ epruvetă

  Rezultatul

  Nr. Buletin

  Laborator

  Alte examinări…………………………………………………………………………………………………..……

  DOMENIUL DE VALABILITATE

  Procedeul de brazare: ….……………………………….................................... Metale de bază (QB 402): Nr. P/S………………………………………........

  Grosime............................................................

  Metale de adaos (QB 403): Nr. F……………………………….…………….

  Forma de prezentare………………..…...…..... Poziţia(ile) de brazare (QB 407): ...................................................................

  Metoda de aplicare a metalului de adaos (QB 407)…………………………… Tip îmbinare (QB 408): .......……………………………………………………… Lungimea de suprapunere (QB 408): ...………………………………………… Interstiţiu îmbinare (QB 408): .........................................................................

  Tipul de brazare (QB 410)……………………………………………………

  Alte date: .........................................................................................................

  AUTORIZAŢIE

  Calificativul la examenul practic:

  …………………………………… Calificativul la examenul teoretic:

  ........................................................

  Concluzii privind autorizarea:

  ........................................................

  NOTĂ: Dosarele candidaţilor sunt complete şi corespund prevederilor din documentaţia tehnică de profil.

  Un exemplar din procesul verbal şi dosar au rămas la persoana juridică.

  PROCES VERBAL DE EXAMINARE BRAZOR / OPERATOR BRAZARE

  (continuare)

  image

  image

  Tarifele ce vor fi încasate de către ISCIR ca urmare a prezentului proces verbal, sunt în conformitate cu Prescripţia tehnică pentru stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică etc. efectuate de către ISCIR, PT CR1 ediţia in vigoare, Anexa............, poziţia........., pct........., iar în conformitate cu prevederile legii 348/2004 şi a Ordinului 1840/2004, sunt în valoare de: lei.

  image

  image

  Suma menţionată se va vira / achita, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

  image

  INSPECTOR de SPECIALITATE ISCIR DIRECTOR

  Nume, Semnătură, Ştampilă Nume, Semnătură, Ştampilă

  Responsabil Tehnic cu Sudura NUME, SEMNATURĂ, ŞTAMPILĂ

  ANEXA 7.4 AUTORIZAŢIE DE SUDOR

  (faţă)

  image

  I.S.C.I.R.

  INSPECŢIA DE STAT

  PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  image

  AUTORIZAŢIE DE SUDOR-nr.

  image

  (Nr.P.V. calificare performante sudori/Inspection Report for welder’s performance qualification No:………)

  Numele sudorului/

  Welder’s name

  Procedeul de sudare utilizat/

  Welding process(es) used

  Identificare WPS folosit de sudor la sudarea probelor/ Identification of WPS followed by welder during welding of test cupon Material(e) de bază/

  Base metal

  Poanson nr./

  Stamp no.

  Tip/

  Type

  Grosime/

  Thickness

  • Condiţii de încercare şi domenii de autorizare/

  Testing Conditions and Qualification Limits

  Variabile pentru fiecare procedeu manual sau semiautomat/

  Manual or Semiautomatic Variables for Each Process (QW 350)

  Valori efective/

  Actual Values

  Domeniu valabilitate/

  Range Qualified

  Procedeul(le) de sudare/

  Welding process(es)

  Suport (metal, metal depus, metal sudat pe ambele părţi etc.)/

  Backing (metal, weld metal, welded from both sides etc.) (QW 402)

  Nr. material bază/

  Base met.no.

  Cu Nr. material bază/

  to

  Base met.no.

  WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION (WPQ)-No.

  image

  1. a) Grosime tablă/

   Thickness of table

  2. b) Diam. ext. ţeavă/

  Outside diam.of pipe

  image

  image image

  Specificaţie mat. adaos (SFA)/ Clasificare mat. adaos/

  image

  Filler metal specification (SFA) Clasification (QW 404)

  image

  image

    Nr.F mat.  adaos /      

  image

  Filler metal F No.

  image

  image

  Alternativa pentru mat. de adaos la GTAW, PAW/    

  image

  Filler metal variety for GTAW, PAW (QW 404)

  image

  image

    Inserţie consumabilă pentru GTAW sau PAW/      

  image

  Consumable insert for GTAW or PAW

  image

  image

  Grosimea sudurii pentru fiecare procedeu de sudare/

  image

  Weld deposit thickness for each welding process

  image

  image

  Poziţia de sudare (1G, 5G etc.)/

  Welding position (1G, 5G etc.) (QW 405)

  image

  AUTORIZAŢIE DE SUDOR

  (verso)

  image

  Sensul de sudare (ascendent / descendent)/

  image

  Vertical progression (uphill or downhill)

  image

  image

  Gaz suport pentru GTAW, PAW şi GMAW; gaz comb.OFW/

  image

  Backing gas for GTAW, PAW or GMAW; fuel gas for OFW (QW 408)

  image

  image

  Modul de transfer pentru GMAW/

  image

  GMAW transfer mode (QW 409)

  image

  image

  Tipul / polaritatea curentului pentru GTAW/

  GTAW welding curent type / polarity

  • Rezultate/ Results

  Examinare vizuală/

  Visual examination (QW 302.4)

  Încercările de îndoire:laterală (QW 462.2(a);transv. rădăcină şi faţă (QW 462.3(a);longit. rădăcină şi faţă (QW 462.3(b);îndoire ţeavă placată metal depus rezistent la coroziune (QW 462.5(c); îndoire tablă placată metal depus rezistent la coroziune (QW 462.5(d);teste macro pentru topire [QW 462.5(b),QW 262.5(e)]/

  Bend Tests: Side (QW 462.2(a);Transverse root and face (QW 462.3(a); Longitudinal root and face (QW 462.3(b);Pipe bend specimen,corrosion-resistant overlay (QW 462.5(c); Plate bend specimen,corrosion-resistant overlay (QW 462.5(d);Macro test for fusion [QW 462.5(b),QW 262.5(e)].

  Rezultatele examinării radiografice/

  Radiographic examination results (QW 191)

           Admis    /      Accepted      conform    Buletin    /Report      nr./no.                

  Sudură de colţ – Test de rupere/ Fillet weld – Fracture test (QW 180) Examinare macro/

  Macro examination

  (QW 184)

  Alte teste/

  Other tests

  Lungimea şi procentul defectelor/

  Length and procent of defects

  Dimensiuni sudură colţ/

  Fillet size

  Concavitate/convexitate/

  Concavity/convexity

  Proba de sudură s-a efectuat la/

  Inginer sudor/

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Welding specimen performed to Welding engineer

  image

  Încercările mecanice s-au efectuat la/ Nr. certificat încercare/

  image

  Mechanical tests conducted by:

  Examinările radiografice s-au efectuat la/

  Laboratory test no.

  Nr. buletin examinare/

  image

  Radiographic examinations conducted by Laboratory test no.

  Certificăm că cele înscrise în această autorizaţie sunt corecte şi că probele au fost pregătite, sudate şi încercate în conformitate cu cerinţele aplicabile ale Prescripţiilor tehnice ISCIR pentru centrale nucleare şi acoperă prevederile din Secţiunea IX a Codului ASME – ed. ...

  image

  We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the applicable

    requirements of ISCIR  Technical Prescriptions for Nuclear Power Plants and covers the provisions in Section IX of the ASME Code –1980 edition.               

  Data emiterii/ Date of issue: Nr./ No.: Valabil până la/Validity until:

  INSPECTOR DE STAT SEF ADJUNCT „nucleare”/

  INSPECTOR ŞEF/

  INSPECTOR DE SPECIALITATE /

  DEPUTY CHIEF STATE INSPECTOR „nuclear”

  CHIEF INSPECTOR

  SPECIALITY INSPECTOR

  ANEXA 7.5

  AUTORIZAŢIE DE OPERATOR SUDARE

  (faţă)

  image

  I.S.C.I.R.

  INSPECŢIA DE STAT

  PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  image

  image

  WELDING OPERATOR PERFORMANCE QUALIFICATION (WOPQ)-No.

  (Nr.P.V. calificare performante operatori sudare/Inspection Report for welding operator performance qualification No: )

  Nume operator sudare/

  Welding operator’s name

  Poanson nr./

  Stamp no.

  • Descriere probă/

  Test Description

  Identificare WPS folosit la sudare/

  Identification of WPS followed during welding

  Material(e) de bază folosit/

  Base metal (s) used

  Nr.P sau S ptr. materialul(le) de bază folosit/

  P or S-Number of base metal (s) used

  Probă/ Test cupon

  Grosime/

  Thickness

  Sudură din fabricaţie/ Production weld

  Poziţia (2G,6G,3F,etc.)/

  Position

  Tablă/ Ţeavă (diametrul exterior)/

  Plate Pipe (outside diameter)

  Specificaţie material adaos (SFA)/ Clasificare material adaos/

  Filler metal (SFA) specification Filler metal classification

  • Condiţii de testare şi domenii de calificare când se utilizează un echipament de sudare automată/

  Testing conditions and qualification limits when using automatic welding equipment (QW 490)

  Variabile de sudare/

  Welding variables (QW 361.1)

  Valori efective/ Domeniu de calificare/

  Actual values

  Range qualified

  Tip de sudare (automată)/

  Type of welding (automatic)

  Instalaţie de sudare/Welding equipament: Cap de sudare/Welding head :

  Proces de sudare

  AUTORIZAŢIE DE OPERATOR SUDARE-nr.

  Welding process

  Material adaos (EBW sau LBW)

  image

  Filler metal (EBW sau LBW)

  Tipul de laser ptr. LBW (CO2 la YAG, etc.)

  image

  Type of laser for LBW (CO2 la YAG, etc.)

  Sudare prin frecare continuă sau inerţie (FW)

  image

  Continuous drive or inertia welding (FW)

  Cu sau fără camera de vid (EBW)

  image

  Vacuum or out of vacuum (EBW)

  • Condiţii de testare şi domenii de calificare când se utilizează un echip. de sudare mecanizată/

  image

  Testing conditions and qualification limits when using machine welding equipment (QW 490)

  Variabile de sudare/ Valori efective/ Domeniu de calificare/ Welding variables (QW 361.2) Actual values Range qualified

  Tip de sudare (mecanizată)/

  image

  Type of welding (machine)

  Proces de sudare/

  image

  Welding process

  ANEXA 7.5

  AUTORIZAŢIE DE OPERATOR SUDARE

  (verso)

  Control vizual direct sau de la distanţă/

  image

  Direct or remote visual control

  Control automat al tensiunii din arc (GTAW)/

  image

  Automatic arc voltage control (GTAW)

  Urmărire automată a traseului îmbinării/

  image

  Automatic joint tracking

  Poziţia de sudare (2G,6G,3F,etc.) /

  image

  Position qualified (2G,6G,3F,etc.)

  image

  Inserţii consumabile (GTAW sau PAW)/

  Consumable inserts (GTAW sau PAW)

  Suport (metal,metal depus,etc.)/

  Backing (metal,weld metal,etc.)

  Una sau mai multe treceri pe o parte/

  Single or multiple passes per side

  • Rezultate/

  Results

  Examinare vizuală a sudurii/:

  Visual examination (QW 302.4)

  Încercările de îndoire:laterală (QW 462.2(a);transv. rădăcină şi faţă (QW 462.3(a);longit. rădăcină şi faţă (QW 462.3(b);îndoire ţeavă placată metal depus rezistent la coroziune (QW 462.5(c); îndoire tablă placată metal depus rezistent la coroziune (QW 462.5(d);teste macro pentru topire [QW 462.5(b),QW 462.5(e)]/

  Bend Tests: Side (QW 462.2(a);Transverse root and face (QW 462.3(a); Longitudinal root and face (QW 462.3(b);Pipe bend specimen,corrosion-resistant overlay (QW 462.5(c); Plate bend specimen,corrosion-resistant overlay (QW 462.5(d);Macro test for fusion [QW 462.5(b),QW462.5(e)].

  Rezultatele examinării radiografice/

  Radiographic examination results (QW 191)

           Admis    /      Accepted         conform    Buletin    /Report      nr./no.                  

  Sudură de colţ – Test de rupere/

  Fillet weld – Fracture test (QW 180)

  Lungimea şi procentul defectelor/

  Length and procent of defects

  Examinare macro:

  Dimensiuni sudură colţ/ Concavitate/convexitate/

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Rezultat/Result

  Tip/Type

  Macro examination (QW 184)

  image

  Alte teste :

  Other tests

  Fillet size Concavity/convexity

  Proba de sudură s-a efectuat la/ Inginer sudor/

  image

  Welding specimen performed to Welding engineer

  image

  image

  Încercările mecanice şi examinarea macro s-au efectuat la/

  Mechanical tests macro examination conducted by:

  Examinările radiografice s-au efectuat la/

  Nr. certificat încercare/

  Laboratory test no.

  Nr. buletin examinare/

  image

  Radiographic examinations conducted by Laboratory test no.

  Certificăm că cele înscrise în această autorizaţie sunt corecte şi că probele au fost pregătite, sudate şi încercate în conformitate cu cerinţele aplicabile ale Prescripţiilor tehnice ISCIR pentru centrale nucleare şi acoperă prevederile din Secţiunea IX a Codului ASME – ed. …..

  image

  We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the applicable requirements

     of   ISCIR  Technical Prescriptions for Nuclear Power Plants and covers the provisions in Section IX of the ASME Code - edition.                           

  Data emiterii/ Date of issue: Nr./ No.: Valabil până la/Validity until:

  INSPECTOR DE STAT SEF ADJUNCT „nucleare”/

  INSPECTOR ŞEF/

  INSPECTOR DE SPECIALITATE /

  DEPUTY CHIEF STATE INSPECTOR „nuclear”

  CHIEF INSPECTOR

  SPECIALITY INSPECTOR

  ANEXA 7.6

  AUTORIZAŢIE DE BRAZOR / OPERATOR BRAZARE

  (faţă)

  image

  I.S.C.I.R.

  INSPECŢIA DE STAT

  PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  image

  AUTORIZAŢIE DE BRAZOR / OPERATOR BRAZARE – nr. ........

  image

  (Proces verbal de (prelungire) calificare performanţe brazori nr./Qualification inspection report for (renewal of) brazer performance no. … /…)

  Numele brazorului/

  Brazer’s name

  Identificare BPS folosit la brazarea probei(lor)/ Identification of BPS followed during brazing of test cupon(s) Specificatie material(e) de bază/

  Base metal specification(s)

  Poanson nr./

  Stamp no.

  la /

  to

  Condiţii de încercare şi domenii de valabilitate/

  Testing Conditions and Ranges Qualified

    Variabile pentru fiecare procedeu de brazare/  

  Variables for Each Brazing Process

  Valori efective/

  Actual Values

  Domeniu valabilitate/

  Range Qualified

  QB 351 /

  Procedeul(ele) de brazare/                    QB 405.1 Brazing process(es)

                                                                               

                                                                                

  Tipul de brazare (manual, semiautomat, automat) QB 410.5 Type of brazing (manual, semiautomatic, automatic)

                                                                               

                                                                                

  Numarul P sau S al materialului(elor) de bază/    QB 402.2 Base metal(s) P or S number

                                                                               

                                                                                

  Diametru ţeavă/

  Pipe diameter

  (mm) Info.

                                                                               

  Grosimea materialului(elor) de bază/

  Base metal(s) thickness

  (mm) QB 402.3                                                                                                                                                               

  BRAZER / BRAZING OPERATOR PERFORMANCE QUALIFICATION (BPQ) – no.

  image

    Tip imbinare /                                                          QB 408.1                                                                                                                        Joint type

  Lungimea de suprapunere /

  (mm)

  QB 408.1

                                                                               

                                                                                

  Overlap length

  Interstiţiu imbinare /

  (mm)

  QB 408.3

                                                                               

                                                                                

  Joint clearance

    Specificatia materialului de adaos (SFA) /               Info.                                                                   Filler metal specification

  image image

    Clasificarea materialului de adaos /                         Info.                                                                   Filler metal classification

  image image

  image

    Numarul F al materialului de adaos /                       QB 403.1                                                             Filler metal F number

  image image

  image

    Forma de prezentare a materialului de adaos /         QB 403.2                                                             Filler metal product form

  image image

  image

    Metoda de aplicare a materialului de adaos /           QB 407.1                                                             Method of applying filler metal

  image image

  ANEXA 7.6

  AUTORIZAŢIE DE BRAZOR / OPERATOR BRAZARE

  (verso)

    Poziţia(ile) de brazare /                              QB 407.1                                                                                                                     Brazing position(s)

  image image

    Temperatura de brazare /                        ºC  QB 404.1                                              Brazing temperature

  image image

    Marca sau compozitia fluxului de brazare /             QB 406.1                                                                                                                     Brazing flux trade name or composition

  image image

  image

  image

  Atmosphere for furnace brazing

  Încercări şi rezultate/

  Testing and results

  Examinare vizuală/

  Visual examination

  QB 141.6

  Tip incercari/

  Testing type

  Epruveta(ele) nr. /

  Specimen(s) no.

  Rezultat(e)./

  Result(s)

  Buletin(e) nr./

  Report(s) no.

  Incercari de exfoliere/

  Peel tests

  QB 462.3

  Incercari de forfecare/

  Section tests

  QB 462.4

  Incercari la tractiune/

  Tension tests

  QB 462.1(e)

  Alte incercari/

  Other tests

    Atmosfera pentru brazarea in cuptor /                     QB 406.2                                                                                                                                                                 

  image

  image

  Proba de brazare s-a efectuat la / Inginer sudor /

  image

  Brazing specimen performed to Welding engineer

  image

  Încercările mecanice s-au efectuat la / Nr. certificat incercare /

  image

  Mechanical tests conducted by: Laboratory test no.

  image

  image

  Certificăm că cele înscrise în această autorizaţie sunt corecte şi că probele au fost pregătite, brazate şi încercate în conformitate cu cerinţele din Secţiunea IX a Codului ASME – ed. ...........

  We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, brazed and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code edition.

  Valabil incepand cu /: .................. Valabil până la/ ................

  Valid since Valid until:

  Nr./No.: ..........

  INSPECTOR DE STAT SEF ADJUNCT „nucleare”/

  INSPECTOR ŞEF/

  INSPECTOR DE SPECIALITATE /

  DEPUTY CHIEF STATE INSPECTOR „nuclear”

  CHIEF INSPECTOR

  SPECIALITY INSPECTOR

  ANEXA 8

  PROCES VERBAL DE VERIFICARE TEHNICĂ

  Formular cod ..., ed ..., rev. ...

  image

  PROCES VERBAL

  Nr: ……………/…………… Data: ………………….………

  ISCIR

  .......................................................

  Adresă .........................................

  Telefon.........................................

  Fax................................................

  image

  image

  1. 1. Persoana juridică: ……………………………………………............................................. Adresa: ………………………………………………………………………………………… Tel / Fax: …………………………………………………………………………….................

   image

   R. C.….……………………..CUI. ………………………………………............................… Banca: ……………………………………..……..……..……..……..……..……..……..…….. Nr cont: ............................………………………………………… ……..……..……..……...

   image

  2. 2. Solicitarea persoanei juridice şi documentaţia tehnică depusă: *

   image

   .......................................................................…………………...……………………..,…………

   ………………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

  3. 3. Inspector de specialitate ISCIR: ing………………………………….....................................

   în baza Legii nr. 64 / 2008, a Hotărârii Guvernului nr. 1340 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prescripţiilor tehnice în domeniu, a efectuat următoarele: **

   …………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………

  4. 4. Dispoziţii :***

   …………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………….........................................

   ..............................................................................................................................................

  5. 5. Tarifele ce vor fi încasate de către ISCIR ca urmare a prezentului proces verbal, sunt în conformitate cu prescripţia tehnică pentru stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică etc. efectuate de către ISCIR, PT CR1, ed. în vigoare, Anexa. ,

  poziţia........., pct........., iar în conformitate cu prevederile legii 348 / 2004 şi a Ordinului 1840 / 2004, sunt în valoare de: lei.

  Suma menţionată se va vira / achita, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

  INSPECTOR de SPECIALITATE PERSOANA JURIDICĂ 1) 2)

  ISCIR Manager General

  Numele: ……………………………………………………………………………………………. Semnătura: ………………………………………………………………………………………… Ştampila: ……………………………………………………………………………………………

  Cuprinde anexele: Documentaţia tehnică

  *, **, *** - se pot completa (detalia) în anexe la prezentul P.V.

  1) 2) Se poate completa şi cu alte persoane cu responsabilităţi în domeniu.

  ANEXA 9

  CERINŢE PRIVIND INSPECŢIILE ÎN TIMPUL FABRICĂRII ŞI LA FINAL

  Produs

  Clasa nucleară

  Agenţia de inspecţie

  autorizată

  ISCIR

  Reprezentantul desemnat al

  deţinătorului

  Sisteme

  1, 2, 3, 4, S, 6*)

  -

  X

  -

  Recipiente

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S

  X

  X

  -

  6**)

  Fitinguri standard nesudate sau sudate fără metal de adaos - cat. A şi B

  1, 2, 3, 4, S, 6

  -

  X

  -

  Fitinguri standard sudate cu metal de adaos, cat. A şi B cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 2, 3, 4, S, 6

  X

  X

  X

  dimensiunea

  nominală > 2’’

  -

  Fitinguri nestandard nesudate sau sudate fără metal de adaos, cat. A, B şi F

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S, 6

  -

  X

  -

  Fitinguri nestandard sudate cu metal de adaos, cat. A, B şi F cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S

  X

  X

  X

  6

  -

  dimensiunea

  nominală > 2’’

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S, 6

  -

  Fitinguri cat. C cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  2, 2C

  X

  X

  X

  dimensiunea

  nominală > 2’’

  2, 2C

  -

  toate dimensiunile

  1, 1C, S

  -

  3, 3C

  X

  6

  -

  Fitinguri cat. D, E şi H cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S

  X

  X

  X

  6**)

  -

  dimensiunea nominală > 2’’

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S

  -

  6**)

  Fitinguri cat. G

  toate dimensiunile

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, S

  X

  X

  -

  6

  Pompe cu:

  dimensiunea nominală ≤ 2’’

  1, 1C

  X

  X

  X

  dimensiunea

  nominală > 2’’

  1, 1C

  -

  toate

  dimensiunile

  2, 2C, 3, 3C, S

  X

  6

  -

  Suporturi standard

  cu sudură

  toate dimensiunile

  1, 2, 3, 4, 6

  X

  X

  X

  fără sudură

  -

  -

  Suporturi lineari, plăci

  1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4

  X

  X

  -

  6

  -

  ANEXA 9

  CERINŢE PRIVIND INSPECŢIILE ÎN TIMPUL FABRICĂRII ŞI LA FINAL

  (continuare)

  LEGENDA:

  *) pentru sistemele din categoria „Boiler External Piping” sau asimilate acestora şi „Non Boiler External Piping” conform ASME B 31.1.

  **) pentru recipientele şi fitingurile de categorie H, în conformitate cu precizările din CSA B51 Fig. 1(a), 1(b), 1(c);

  X: se efectuează inspecţia de: (2, 3, 4, 5): Cifrele reprezintă coloana din tabel care indică autoritatea ce efectuează inspecţiile.

  ANEXA 10

  CARTEA CONDUCTEI

  DENUMIRE SISTEM: ………………………………………………………………… COD BSI: …………………………………………………………………..

  image

  image

  CUPRINSUL CĂRŢII

  Nr. crt.

  Denumirea documentului / descriere

  Simbolul sau numărul documentului / formular

  0

  1

  image

  2

  1.

  image

  Certificat de conformitate

  2.

  image

  Datele tehnice ale sistemului

  3.

  Materialele instalate şi verificarea suporturilor de ţeavă

  4.

  Date cu privire la examinările CND, aprobarea procedurilor de sudare şi autorizarea / prelungirea autorizării sudorilor

  5.

  Tratament termic după sudură

  6.

  Date tehnice pentru dispozitive (armături) de siguranţă şi alte componente de siguranţă

  7.

  Alte documente

  Anexe

  Schema tehnologică (flow sheet) şi lista desenelor

  Certificate de calibrare pentru dispozitivele de siguranţă

  COMENTARII:

  ÎNTOCMIT: …………………………………………………………………………………….. (montator)

  Nume semnătura data

  VERIFICAT:

  (montator - QC)

  ..............................................................

  Nume semnătura data

  (montator - Eng.)

  ………………………………………………….. Nume semnătura data

  ACCEPTAT:

  (reprezentant deţinător - QS)………………………………………………………………..…

  Nume semnătura data

  ANEXA 10 CARTEA CONDUCTEI

  (continuare)

  1. 1. CERTIFICAT DE CONFORMITATE

   image

   image

   CERTIFICAT DE CONFORMITATE

   Bazat pe verificări, examinări şi controale cerute de PC aplicabil #................................. ale Antreprenorului C+M din şantier şi …………………. (reprezentant deţinător), certifică următoarele:

   „Datele tehnice ale Sistemului” poz. 2, toate în conformitate cu prescripţia tehnică N SCP 1-2008;

   „ÎNREGISTRĂRI FINALE” ISCIR şi au fost verificate în acest sens.

   image

   image

   pag…….din…… „Datele tehnice ale Sistemului” poz. 3.

   „AUTORIZAŢIEI DE OPERARE”).

   Condiţiile stabilite prin prescripţia tehnică N SCP 1-2008 au fost îndeplinite.

   APROBAT: (montator - QC manager)

   ………………………………………………………………… Nume semnătura data

   image

   APROBAT de ISCIR

   Nume………………………… Semnătură…………………… Dată…………………………… (Ştampilă)

   APROBAT: (montator - manager)

   ………………………………………………………………… Nume semnătura data

   AVIZAT: (reprezentant deţinător - QS)

   ………………………………………………………………… Nume semnătura data

   ACCEPTAT: (reprezentant deţinător - responsabil sistem

   …………………………………………………………………..

   COMENTARII:

   ÎNTOCMIT:

   …………………………………………………………………………………………… (montator)

   Nume semnătura data

   VERIFICAT:

   ………………………………………………………………………………………….. (montator)

   Nume semnătura data

   1. 1. Sistemul de conducte este instalat în conformitate cu desenele „ÎNREGISTRĂRI FINALE” ISCIR, înregistrate în această CARTE a CONDUCTEI la pag…….din……

   2. 2. Suporturile de ţeavă instalate sunt de tipul celor definite în desenele

   3. 3. Sistemul de conducte a fost testat la presiune în parametrii (presiune, temperatură şi durată medie) care sunt înregistrate în „DOSARUL FINAL al TESTULUI de PRESIUNE” #.............................din această CARTE a CONDUCTEI la

   4. 4. Verificările, examinările şi controalele cerute şi specificate în PC – urile sistemului au fost executate în timpul instalării sistemului (necesare pentru primirea

   ANEXA 10

   CARTEA CONDUCTEI

   (continuare)

  2. 2. DATELE TEHNICE ALE SISTEMULUI

   1. FLOW SHEET

   Schema tehnologică

   Schema tehnologică este inclusă în Anexa „A” a acestei Cărţi a Conductei

   Nr. desen #................

   Rev.#...

   Subsistem # ……. Condiţii de proiectare:

   Presiunea de lucru:…………….. Presiunea de proiectare:……….

   Temp. de lucru:………… Temp. de proiectare:……

   Subsistem # ……. Condiţii de proiectare:

   image

   image

   Presiunea de lucru:…………….. Presiunea de proiectare:……….

   image

   Temp. de lucru:………… Temp. de proiectare:……

   2. DESENELE PROIECTULUI

   Lista tuturor desenelor aplicabile este inclusă în Anexa „A” a acestei Cărţi a Conductei (înregistrarea finală a desenelor include numărul de înregistrare ISCIR)

   image

   3. DATELE ŞI REZULTATELE TESTULUI DE PRESIUNE

   image

   Rezultatele şi datele testului de presiune sunt adunate în Pachetul testului de presiune final pentru sistemul #.............................

   Pachetul final de test #........................................

   Pachetul final de test #........................................

   4. ANALIZA DE TENSIUNI

   Raportul de tensiuni pentru acest sistem a fost analizat şi a fost: Acceptat Revizuit şi acceptat

   Rapoartele de tensiuni sunt păstrate în………………………

   COMENTARII:

   ÎNTOCMIT: (montator)…………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   VERIFICAT:

   (montator - QC)

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   (montator - Eng.)

   ……………………………………………………….. Nume semnătura data

   ACCEPTAT de:

   (reprezentant deţinător - QS)…………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   ANEXA 10

   CARTEA CONDUCTEI

   (continuare)

  3. 3. MATERIALELE INSTALATE ŞI VERIFICAREA SUPORTURILOR DE ŢEAVĂ

   1. Materiale procurate de deţinător

   image

   Materialele sunt înregistrate în documentul……………………. introdus în HD de sistem, secţiunea………….

   image

   HD de sistem nr……………………..

   2. Materiale procurate de montator

   Materialele sunt înregistrate în documentul……………………. introdus în HD de sistem, secţiunea………….

   image

   HD de sistem nr……………………..

   3. Materiale de adaos

   Datele legate de materialele de adaos folosite şi înregistrate în fişa de urmărire sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…………

   image

   HD de sistem nr……………………..

   image

   4. Date tehnice privind suporturile de ţeavă

   Lista suporturilor de ţeavă este inclusă în HD de sistem, secţiunea…………………

   HD de sistem nr……………………..

   COMENTARII:

   ÎNTOCMIT: (montator)…………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   VERIFICAT:

   (montator - QC)

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   (montator - Eng.)

   ……………………………………………………….. Nume semnătura data

   ACCEPTAT de:

   (reprezentant deţinător - QS)………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   ANEXA 10

   CARTEA CONDUCTEI

   (continuare)

  4. 4. DATE TEHNICE PRIVIND EXAMINĂRILE CND, APROBAREA PROCEDURILOR DE SUDARE ŞI AUTORIZAREA SUDORILOR

   1. Examinare radiografică

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   Identificare HD:

   2. Examinare cu lichide penetrante

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   image

   Identificare HD:

   3. Examinare cu particule magnetice

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   image

   Identificare HD:

   4. Examinare vizuală

   image

   image

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   Identificare HD:

   5. Aprobarea procedurilor de sudare şi autorizarea sudorilor

   image

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   Identificare HD:

   6. Alte examinări

   Buletinele sunt incluse în HD de sistem, secţiunea…

   Identificare HD:

   COMENTARII:

   ÎNTOCMIT: (montator)…………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   VERIFICAT:

   (montator - QC)

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   (montator - Eng.)

   ……………………………………………………….. Nume semnătura data

   ACCEPTAT de:

   (reprezentant deţinător - QS)………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   ANEXA 10

   CARTEA CONDUCTEI

   (continuare)

   image

  5. 5. TRATAMENT TERMIC DUPĂ SUDURĂ

   Nr. crt.

   Identificarea sudurii (localizare)

   Material / Grosime perete şi temperatură

   Certificat tratament după sudură nr.

   image

   Fişa de urmărire nr.

   COMENTARII:

   ÎNTOCMIT: (montator)……………………………………………………………………………… Nume semnătura data

   VERIFICAT:

   (montator - QC)

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   (montator - Eng.)

   …………………………………………………………..

   Nume semnătura data

   ACCEPTAT de:

   (reprezentant deţinător - QS)…………………………………………………………………………

   Nume semnătura data

   image

   image

   image

  6. 6. DATE TEHNICE PENTRU ARMĂTURI DE SIGURANŢĂ ŞI ALTE COMPONENTE DE SIGURANŢĂ

  Nr. crt.

  Tipul şi descrierea

  Localizare linia nr.

  Mărimea (mm)

  Capacitate (kg/h)

  Punct de setare (MPa)

  Certificat de calibrare nr.

  COMENTARII:

  ÎNTOCMIT: (montator)………………………………………………………………………………… Nume semnătura data

  VERIFICAT:

  (montator - QC)

  ..............................................................

  Nume semnătura data

  (montator - Eng.)

  ………………………………………………..………….

  Nume semnătura data

  ACCEPTAT de:

  (reprezentant deţinător - QS)…………………………………………………………………………

  Nume semnătura data

  ANEXE OBLIGATORII

  1. 1. Planul conductei - schema tehnologică cu indicarea armăturilor, dispozitivelor de golire, purjare şi aerisire şi a dispozitivelor de protecţie la suprapresiune;

  2. 2. Desenele izometrice ale conductei cu indicarea suporturilor şi a îmbinărilor sudate;

  3. 3. Raportul de proiectare / Analiza de Tensiuni.

  4. 4. Planul de calitate cu toate înregistrările de calitate întocmite, care atestă calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate.

   ANEXA 10

   CARTEA CONDUCTEI

   (continuare)

   TUBURILE DE INSTRUMENTAŢIE

   1. 1. CERTIFICAT DE CONFORMITATE

    image

    image

    image

    CERTIFICAT DE CONFORMITATE

    Bazat pe verificări, examinări şi controale cerute de PC aplicabil #................................... ale Antreprenorului C+M din şantier şi …………………. (reprezentant deţinător), certifică următoarele:

    image

    image

    „AUTORIZAŢIEI DE OPERARE”).

    Condiţiile stabilite prin prescripţia tehnică N SCP 1-2008 au fost îndeplinite.

    APROBAT: (montator - QC manager)

    ………………………………………………………………… Nume semnătura data

    APROBAT de ISCIR

    Nume………………………… Semnătură…………………… Dată…………………………… (Ştampilă)

    APROBAT: (montator - manager)

    ………………………………………………………………… Nume semnătura data

    AVIZAT: (reprezentant deţinător - QS)

    ………………………………………………………………… Nume semnătura data

    ACCEPTAT: (reprezentant deţinător - responsabil sistem

    …………………………………………………………………..

    COMENTARII:

    ÎNTOCMIT: ………………………………………………………………………………………… (montator)

    Nume semnătura data

    VERIFICAT: ………………………………………………………………………………………… (montator)

    Nume semnătura data

    1. 1. Tuburile de instrumentaţie listate în „Lista de linii” anexată, au fost instalate în conformitate cu specificaţia AECL .............şi documentaţia de proiect, cu desenele listate în secţiunea 4 b şi conform Listei de verificări inclusă în secţiunea 5 b a HD – ului de sistem, toate în conformitate cu prescripţia tehnică N SCP 1-2008;

    2. 2. Suporturile tuburilor de instrumentaţie instalate sunt de tipul celor recomandate în specificaţia AECL .............şi au fost îndeplinite condiţiile stabilite în Prescripţia Tehnică N SCP 1-2008, pentru suporturile aflate sub incidenţa PT;

    3. 3. Au fost îndeplinite condiţiile stabilite în prescripţia tehnică N SCP 1-2008, pentru armăturile de izolare aflate sub incidenţa PT ;

    4. 4. Liniile de tuburi au fost testate la presiune în parametrii (presiune, temperatură şi durată medie) care sunt înregistrate în „DOSARUL FINAL al TESTULUI de PRESIUNE” #..............................

    5. 5. Verificările, examinările şi controalele cerute şi specificate în PC – urile sistemului au fost executate în timpul instalării sistemului (necesare pentru primirea

    ANEXA 10

    CARTEA CONDUCTEI

    (continuare)

    LISTA LINIILOR TUBINGULUI DE INSTRUMENTAŢIE SHD # ……….......... - SHD - ………….

    Nr. crt.

    Linia

    Check List #

    Comentarii

    image

    image

    ACCEPTAT de:

    (reprezentant deţinător - QS)………………………………………………………………………

    Nume semnătura data

  APROBAT: (Director montator) ..............................................................................................

  Nume semnătura data

  ÎNTOCMIT: (CTC montator)………………………………………………………………………

  Nume semnătura data

  image

  NOTE: Pentru liniile rămase asociate cu , vezi pachetele:

  image image

  ANEXA 11

  CARTEA INSTALAŢIEI / ECHIPAMENTULUI

  image

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  CARTEA

  INSTALAŢIEI / ECHIPAMENTULUI

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………..*

  ………………………………………………………………………………………………………………..** INSPECŢIA ISCIR UNDE ESTE

  ÎNREGISTRATĂ INSTALAŢIA NUMĂR DE ÎNREGISTRARE

  …………………………………***………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………

  DEŢINĂTOR:……………………………………………………………………………………………… LOCALITATE:……………………………………………………………………………………………… SEDIUL: Str.:…………………………………………………………………………Nr………………… Judeţul / sectorul…………………………………………………………………………………………… AMPLASAMENT:…………………………………………………………………………………………… ROMANIA Această carte se va păstra sub cheie în

  i s c i r apropierea locului unde funcţionează instalaţia www.iscir.ro pentru a sta la dispoziţia organului ISCIR

  * se va înscrie cu litere de tipar: recipientului, pompei (după caz)

  ** se va înscrie pe scurt: tipul instalaţiei, caracteristicile de bază şi numărul de fabricaţie.

  *** se va înscrie după caz: INSPECŢIA TERITORIALĂ

    1. 1. COPERTA ŞI PAGINA 1

     image

     image

     image

     image

    2. 2. MUTAŢIA INSTALAŢIEI

     Se completează numai de deţinător:

     Nr. fabricaţie:………………………………………………………….. Producător:……………………………………………………………………………………………..

     Nr. crt.

     Data

     Felul mutaţiei (transferat, schimbat locul de funcţionare,

     etc.)

     Instituţia tutelară

     Societatea

     Sediul

     Locul de lucru

    3. 3. EVIDENŢA EXPLOATĂRII

  Nr. crt.

  Felul operaţiei

  (reparaţie mijlocie, autorizare de funcţionare, avarie, etc.)

  Data

  Descrierea operaţiei* sau concluzia controlului

  Nr. Proces Verbal**

  ANEXA 11

  image

  FIŞA DE EVIDENŢĂ TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR

  Felul instalaţiei:

  ………………..

  ………………..

  Codul:

  ………

  Nr. fabricaţie:

  ……………………

  An fabricaţie:

  ………….

  Nr. de înregistrare:

  ……………..

  Nr. dosar societate:

  Unitatea deţinătoare:

  Localitatea

  Strada şi

  numărul, codul

  Sectorul /

  image

  image

  Judeţul

  Locul de funcţionare

  TIPUL:

  image

  4

  Constructor:

  image

  Denumirea:

  5

  Ţara:

  6

  Scopul funcţionării:

  7

  1 2

  8

  3

  9

  VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI EFECTUATE

  1

  2

  3

  4

  Nr. Proces Verbal

  Data

  Felul verificărilor şi încercărilor

  efectuate

  Scadenţa următoarei verificări

  1

  2

  3

  4

  ANEXA 12

  DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

  1. 1. PACHETUL DE TEST DE PRESIUNE

   Deţinător

   PACHETUL TESTULUI DE PRESIUNE

   BSI

   UNIT #

   SCC

   image

   WP #

   PACHETUL TESTULUI DE PRESIUNE

   TP #...................................................................

   Denumire sistem:………………………………………………. BSI:………………………………………………..

   Pregătit de

   SCC QC Responsabil test ...........................................................................................

   image

   Nume semnătura data

   Aprobare pentru Testul Oficial

   Deţinător Inginerie Coordonator Test …………………………………………………

   Nume semnătura data

   Aprobarea Pachetului Final de Test

   SCC QC Responsabil test ...........................................................................................

   Nume semnătura data

   Aprobare pentru Testul Oficial

   Deţinător Inginerie Coordonator Test …………………………………………………

   Nume semnătura data

   image

   image

   image

  2. 2. CONŢINUTUL DOSARULUI DE TEST

   Nr. crt.

   Descriere

   Fila nr.

   0

   1

   2

   1.(*)

   Permis de testare

   2.(*)

   Date de test

   3.(*)

   Copia marcată a schemei tehnologice

   4.(*)

   Lista componentelor in line cuprinse în testul de presiune

   5.(*)

   Lista de verificare pentru testul de presiune

   6.(*)

   Lista de deficienţe

   7.(*)

   Lista de desene „as constructed”

   8.(*)

   Buletin de verificare metrologică pentru manometrele testului de presiune

   9.(*)

   Lista de verificare după testul de presiune

   10.(**).

   Acceptarea provizorie a testului de presiune

   11.(**)

   Raport de test

   NOTA: (*): Conţinut minimal al Pachetului de test pentru testul oficial (**): conţinutul adiţional minim pentru Pachetul de test final.

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  3. 3. PERMIS DE TESTARE

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Descrierea sistemului:

   Localizare:

   Clădirea:

   Camera:

   SCC:

   ISCIR Yes □

   NC No □

   Clasa sistemului

   Schema tehnologică / rev.:

   Nuclear

   image

   1 □ 2 □ 3 □

   Nenuclear

   image

   Test etanşeitate □

   image

   Testul de casă a fost efectuat cu rezultate conforme□

   image

   Test oficial cu ISCIR □

   In service test □

   Activităţi şi documente ce trebuiesc verificate înaintea testului şi aprobate de Coordonatorul de test

   image

   Schema tehnologică cu limitele sistemului de test marcate.

   SCC - QS

   Deţinător - QS

   data

   Conducta, vanele şi suporturile sunt pregătite pentru test.

   Fişele de urmărire sunt complete şi semnate (SCC, QS).

   Echipamentele sunt instalate şi pregătite de test.

   Tubingul de instrumentaţie este montat.

   Lista de deficienţe este completată.

   Etichetarea limitelor sistemului de probă şi a vanelor este completă.

   S-au luat măsurile de siguranţă şi securitate pentru sistemul de probă.

   COMENTARII:……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

   SCC Responsabil test

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   SCC Manager Constructor

   ……………………………………………… Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  4. 4. DATE DE TEST

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Descrierea sistemului:

   ………………………………………………………….

   Schema tehnologică / rev.:

   …………………………………….

   SCC:

   …………………………………………

   Înregistrare preliminar □

   final □

   ISCIR Yes □

   image

   N SCP No □

   Clădirea:

   Camera:

   Cod aplicabil: ASME sect. III □ ANSI B31.1 □ alte □

   Clasa nucleară: 1 □ 2 □ 3 □ Nenuclear □

   Test etanşeitate □

   In service test □

   Test oficial cu ISCIR □

   Mediul de testare:

   ………………

   image

   Presiunea de proiectare:

   ………………………………

   image

   Presiunea de testare: Min:……………………

   Max:…………………….

   Durata testului:

   ………………

   Temperatura minimă de testare:……………………..

   Manometre de test:

   Seria nr.

   Domeniul de presiune

   Data expirării

   1. La pompă sau recipient

   2. Pe linie

   3. În punctul cel mai înalt sau la limita sistemului

   CERINŢE SPECIALE:…………………………………………………………………………

   image

   image

   Instrucţiuni

   Testul hidrostatic

   Testul pneumatic

   soluţie de apă cu săpun.

   SCC Responsabil test

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   SCC Responsabil Inginerie

   ……………………………………………… Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent test:

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Responsabil:

   ............................................

   Nume semnătura data

   1. 1. Se face testul de etanşeitate al sistemului prin presurizarea acestuia la… bari.

   2. 2. Se verifică eventualele scurgeri, se drenează şi se fac reparaţii, după caz.

   3. 3. După umplerea sistemului cu apă, se ridică presiunea de testare şi se menţine cel puţin… min.

   4. 4. Se reduce presiunea la valoarea presiunii de proiectare şi se verifică eventualele scurgeri la toate îmbinările sistemului, mai ales dacă sistemul are îmbinări filetate sau prin lipire.

   1. 1. Se face testul de etanşeitate al sistemului prin presurizarea acestuia la… bari.

   2. 2. Se verifică eventualele scurgeri, se drenează şi se fac reparaţii, după caz.

   3. 3. Ridicarea presiunii se face gradat până la presiunea de test.

   4. 4. Se menţine presiunea minim… min.

   5. 5. Se reduce presiunea la o valoare mai mică decât cea de proiectare sau… bari.

   6. 6. La presiunea de proiect sau bari, se verifică etanşeitatea tuturor îmbinărilor cu

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  5. 5. LISTA DE VERIFICARE PENTRU TESTUL DE PRESIUNE

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Activităţi de executat înainte şi în timpul testului de presiune

   Documentaţie necesară înaintea testului de presiune

   SCC – QS

   image

   image

   Nume / semnătura

   Deţinător – QS

   image

   Nume / semnătura

   data

   Schema tehnologică, izometrii cu date complete şi la ultima revizie.

   Documentaţia „as constructed” este completă.

   Buletinele pentru calibrarea manometrelor folosite la test.

   image

   Existenţa buletinului de analiză chimică a fluidului de test.

   image

   Toate semnăturile de la fiecare departament sunt obţinute înainte de testul de presiune.

   Activităţi pregătitoare în vederea începerii testului

   SCC – QS

   Nume / semnătura

   Deţinător – QS

   Nume / semnătura

   data

   Blindurile, capacele, etc. sunt montate.

   Toate cartuşurile filtrante au fost îndepărtate.

   Toate vanele sunt închise, sau deschise (vezi…..).

   Toate arcurile suporturilor sunt blocate.

   Toţi amortizorii de şoc sunt îndepărtaţi.

   Barele de compresiune ale compensatoarelor de dilatare sunt montate.

   Toate discurile vanelor clapetă sunt blocate sau îndepărtate.

   Toate garniturile flexitalic sunt îndepărtate.

   Discurile vanelor de control sunt îndepărtate sau în poziţia deschis.

   Toate discurile de rupere şi supapele de siguranţă sunt îndepărtate sau protejate.

   Etichetarea vanelor şi punctelor terminale este finalizată.

   Deconectarea pompelor sau recipientelor care nu fac parte din test.

   Există disponibil de fluid sau gaz pentru test.

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

   LISTA DE VERIFICARE PENTRU TESTUL DE PRESIUNE

   (continuare)

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   După ridicarea presiunii

   SCC – QS

   image

   image

   Nume / semnătura

   Deţinător – QS

   image

   Nume / semnătura

   data

   Se citeşte presiunea indicată de manometru.

   Se verifică eventualele scurgeri ale conductei.

   Se verifică etapele presurizării şi timpul de menţinere a presiunii.

   image

   Se asigură că recipientele şi pompele sunt deconectate.

   image

   Se verifică existenţa gazului, aerului sau fluidului când vanele sunt deschise sau blindurile ori capacele sunt scoase.

   Echipamentul de test este în stare bună de funcţionare

   SCC – QS

   Nume / semnătura

   Deţinător – QS

   Nume / semnătura

   data

   Pompa de test funcţionează corespunzător.

   Manometrele sunt instalate conform schemei de testare şi sunt verificate metrologic.

   Manometrele instalate au domeniul de măsurare a presiunii corespunzător.

   COMENTARII:……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

   SCC Responsabil test

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   SCC Manager Constructor

   ……………………………………………… Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  6. 6. LISTA COMPONENTELOR DE LINIE CUPRINSE ÎN TESTUL DE PRESIUNE

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Lista liniilor

   Linia nr.

   Limita sistem probă

   Fişa de urmărire nr.

   Linia nr.

   image

   Limita sistem probă

   image

   Fişa de urmărire nr.

   Nota:

   Lista vanelor

   Vana nr.

   image

   şi BSI

   Poziţia: închis deschis

   Limită sistem de probă:

   image

   da sau nu

   image

   Vana nr.

   şi BSI

   Poziţia: închis deschis

   Limită sistem de probă:

   da sau nu

   Echipamente şi componente

   Echipament

   / component

   Linia nr.

   Clădirea / Camera nr.

   Echipament

   / component

   Linia nr.

   Clădirea / Camera nr.

   Linii de instrumentaţie

   Linia / Instrument nr.

   Vana nr. închisă

   Limita sistem de probă

   Linia / Instrument nr.

   Vana nr. închisă

   Limita sistem de probă

   Deţinător Constructor Conducte / mecanic:

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie mecanic:

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent Test:

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Constructor

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie

   ............................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ............................................

   Nume semnătura data

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  7. 7. LISTA DE VERIFICARE DUPĂ TESTUL DE PRESIUNE

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Activităţi de executat după acceptarea testului de presiune

   Activităţi

   SCC – QS

   image

   image

   Nume / semnătura

   Deţinător – QS

   image

   Nume / semnătura

   data

   Drenarea, spălarea şi uscarea sistemului de probă se face conform cerinţelor.

   Se deblochează suporturile cu arc şi se informează inginerul responsabil de sistem din cadrul deţinătorului

   image

   Se închid toate vanele şi se instalează etichete.

   Se remontează discurile vanelor clapetă.

   image

   Se remontează discurile vanelor de control.

   Se reinstalează discurile de rupere sau se îndepărtează protecţia acestora (dacă este cerut şi / sau necesar)

   Se îndepărtează blindurile, capacele, etc. temporare

   şi se montează cele definitive.

   Se montează sau remontează garniturile flexitalic permanente.

   Reconectarea definitivă a conductelor la pompe şi recipiente.

   Se îndepărtează suporturile temporare.

   Se pregăteşte pentru conservare.

   COMENTARII:……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

   SCC Responsabil test

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   SCC Manager Constructor

   ……………………………………………… Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  8. 8. ACCEPTAREA PROVIZORIE A TESTULUI DE PRESIUNE

   T.P. #

   B.S.I.

   W.P.#

   UNIT #

   Denumirea sistemului:

   ……………………………………………………………..

   Test complet sau parţial P □ C □

   Test etanşeitate □

   Test de casă □

   Test oficial cu ISCIR □

   image

   In service test □

   image

   Testul de presiune menţionat mai sus a fost executat corespunzător şi este acceptat provizoriu.

   Acceptarea finală a testului va fi dată la completarea documentaţiei necesare. Orice modificare la acest sistem testat şi care afectează componentele care reţin presiunea va fi înregistrată în dosarul de test de presiune final pentru acest sistem.

   image

   image

   Deţinătorul - QS a verificat componentele care reţin presiunea montate în cadrul sistemului la acest test. Identificarea componentelor care reţin presiunea, pentru clasele 1, 2 şi 4 a fost efectuată şi este în conformitate cu History Docket(s) şi Fişele de Urmărire.

   image

   Trasabilitatea sistemelor de clasă 3 şi 6 este efectuată în tabelele de materiale din Fişele de Urmărire, ca o evidenţă realizată la data montajului. Deficienţele sunt listate în Lista de deficienţe.

   Deţinătorul - QS a verificat că schiţele izometrice anexate la Fişele de Urmărire sunt complete şi semnate iar etichetarea limitelor sistemului de probă şi a vanelor este efectuată.

   Documentele şi desenele necesare pentru test:

   COMENTARII:……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

   SCC Responsabil test

   ..............................................................

   Nume semnătura data

   SCC Manager Constructor

   ……………………………………………… Nume semnătura data

   Deţinător Constructor Superintendent test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   Deţinător Inginerie Coordonator test:

   ..................................................................

   Nume semnătura data

   • schema tehnologică cu limitele de test marcate.

   • schiţele izometrice anexate la Fişele de Urmărire.

   • lista de deficienţe.

   ANEXA 12

   DOSARUL FINAL DE TEST AL SISTEMULUI

   (continuare)

  9. 9. RAPORT DE TEST DE PRESIUNE

  T.P. #

  B.S.I.

  W.P.#

  image

  UNIT #

  Schema tehnologică:

  ………………………………………………..

  Test etanşeitate □ In service test □

  image

  Test de casă □ Test oficial cu ISCIR □

  Înregistrarea Testului:

  image

  Rezultate Test

  image

  image

  SCC – QC

  Nume / semnătura

  Deţinător – QS Nume / semnătura

  Acceptat

  Respins

  Data testului

  APROBĂRI

  SCC Responsabil test

  ..............................................................

  Nume semnătura data

  Deţinător Inginerie Coordonator test:

  ……………………………………………… Nume semnătura data

  Deţinător Constructor Superintendent test:

  ..................................................................

  Nume semnătura data

  ISCIR

  PV #............................................................

  ………………………………………………... Nume semnătura data

                                                             PT N SCP 1-2008                                

  ANEXA 13 AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

  Formular cod ... Ed. ... rev. ....

  I.S.C.I.R.

  INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

  AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE Nr....................

  Sistem Cod BSI: ………………………..

  Denumire Sistem: …………………………………………………………………………………….

  În baza Legii nr. 64 / 2008, a Hotărârii Guvernului nr. 1340 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice N SCP 1 – 2008, urmare cererii SNN, Sucursala CNE Cernavodă înregistrată la ISCIR cu nr. ...................... şi a verificărilor efectuate şi consemnate în Procesul Verbal nr. ................. din data de

  . ,

  SE AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA,

  sistemului cod BSI ............. din cadrul SNN, Sucursala CNE Cernavodă, Unitatea .., împreună cu toate componentele sale, conform documentaţiei prezentate ce reflectă situaţia sistemului la data de .....................

  Personal autorizat:

  Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor - RSVTI.

  Deţinătorul răspunde de exploatarea instalaţiilor sub presiune în conformitate cu prevederile proiectelor de execuţie şi a prescripţiei tehnice N SCP 1 – 2008.

  Funcţionarea instalaţiilor fără autorizaţie sau cu scadenţa pentru verificările şi încercările periodice depăşită este interzisă. Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.

  Exploatarea sistemelor şi componentelor sub presiune se face numai de personal instruit şi verificat de deţinător că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare, cu privire la funcţionarea sistemelor în condiţii de siguranţă.

  Orice schimbare a personalului autorizat trebuie anunţată în termen de 15 zile de la producerea ei şi devine efectivă după confirmarea ei, în termen de 30 zile, de către ISCIR.

  Deţinătorul, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

  Emis la data: .................. Valabil de la data: ...................

  Expiră la data*):...................

  INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR DE STAT ŞEF Adjunct Nucleare

  ing...................................... ing. ...............................

  Inspector de specialitate

  ing................................

  Str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, sector 5 Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61

  Fax: (+4021) 411. 98. 70

  Web: www.iscir.ro

  Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0 Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Mun. Bucureşti

  Cont IBAN:RO08TREZ7005025XXX000281

  Email: iscir@iscir.ro

  NOTA: *) data expirării se completează numai la autorizaţiile parţiale;

  image

  image

  image

  image

  image

  image

                                                             PT N SCP 1-2008                                

  ANEXA 14

  OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ SISTEMELE TEHNOLOGICE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

  şi ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, AUTORIZAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE PERSOANE JURIDICE

  1. 1. Persoanele juridice care deţin şi exploatează sistemele tehnologice şi componentele care reţin presiunea trebuie să numească prin decizie internă, conform modelului din Anexa 14, pag. 5, personal de specialitate: Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor - RSVTI;

   Personalul de specialitate numit prin decizie va fi propus pentru a fi autorizat de către ISCIR pentru a efectua aceste activităţi.

  2. 2. Personalul de specialitate propus pentru autorizare ca RSVTI trebuie să urmeze un curs de perfecţionare în domeniu, autorizat de ISCIR, trebuie să fie posesorul unor studii medii tehnice sau superioare tehnice şi să fie calificat în una din următoarele meserii: maistru, tehnician, subinginer sau inginer.

  3. 3. Persoanele juridice care deţin şi exploatează sistemele tehnologice şi componentele care reţin presiunea, au următoarele obligaţii şi răspunderi:

   1. a) să obţină de la CNCAN autorizaţia de construire, de operare şi alte autorizaţii şi certificate necesare, cerute de legislaţie;

   2. b) să stabilească şi să implementeze un sistem de management al calităţii pentru instalaţia nucleară, autorizat de CNCAN;

   3. c) să se asigure că sistemele tehnologice şi componentele care reţin presiunea sunt exploatate şi menţinute în limitele (parametrii) din proiect;

   4. d) să stabilească şi să implementeze un program de inspecţie periodică, în conformitate cu CAN / CSA N-285.4 şi CAN / CSA – N 285.5 pe care să-l transmită la CNCAN pentru aprobare şi la ISCIR pentru acceptare:

    1. I. să pregătească în scris instrucţiuni şi proceduri de inspecţie în care să identifice zonele inspectate;

    2. II. să programeze inspecţiile;

    3. III. să verifice calificarea personalului care efectuează inspecţiile;

    4. IV. să efectueze inspecţiile inaugurale şi periodice cerute;

    5. V. să evalueze şi să raporteze rezultatele;

    6. VI. să menţină înregistrările inspecţiilor efectuate;

   5. e) să stabilească şi să menţină un sistem de înregistrări de calitate pentru toate documentele rezultate din activităţi de aplicare a acestei prescripţii;

   6. f) să întocmească o listă a componentelor înregistrate;

   7. g) să posede prezenta prescripţie tehnică;

   8. h) să numească personal tehnic de specialitate – RSVTI, care să fie autorizat în acest scop de către ISCIR, în raport cu numărul şi complexitatea sistemelor tehnologice sau componentelor care reţin presiunea, pe care le deţine şi exploatează;

   9. i) să înregistreze la ISCIR sistemele şi componentele care reţin presiunea, să întocmească şi să ţină la zi evidenţa centralizată a acestora, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

   10. j) să supună sistemele şi componentele care reţin presiunea, la verificările tehnice executate de către ISCIR, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în vederea autorizării funcţionării, pregătind sistemele şi componentele care reţin presiunea şi creând toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificării;

   11. k) să obţină, de la ISCIR, înainte de punerea în funcţiune, autorizaţia de funcţionare pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea noi, sau vechi instalate din nou precum şi pentru cele aflate în exploatare la scadenţă, conform prevederilor prescripţiei tehnice.

                                                               PT N SCP 1-2008                                

    ANEXA 14

    OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ SISTEMELE TEHNOLOGICE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

    şi ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, AUTORIZAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE PERSOANE JURIDICE

    (continuare)

   12. l) să nu permită funcţionarea sistemelor tehnologice sau componentelor care reţin presiunea, fără autorizaţia de funcţionare sau cu scadenţa de verificare tehnică depăşită;

   13. m) să ia măsurile necesare ca sistemele şi componentele care reţin presiunea să fie folosite în condiţii de siguranţă, executând reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor permanentă, conform normativelor legale şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

   14. n) să elaboreze şi să doteze fiecare loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a sistemelor şi componentelor care reţin presiunea, precum şi măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale proceselor în care acestea sunt înglobate.

    La întocmirea instrucţiunilor interne se vor avea în vedere instrucţiunile unităţilor executante şi ale proiectantului.

    Prin aceste instrucţiuni se vor stabili condiţiile şi ciclurile de funcţionare, reparaţii, opriri, după specificul instalaţiei, precum şi verificările şi încercările care trebuie efectuate de deţinător, cu personalul tehnic de specialitate, în perioadele dintre doua verificări tehnice periodice oficiale; rezultatele acestor verificări se vor înscrie de persoanele care le-au executat, într-o evidenţă care se păstrează la deţinător;

   15. o) să apeleze la serviciile prestatorului de servicii care asigură întreţinerea:

    1. I. înainte de verificarea tehnică periodică;

    2. II. în cel mai scurt timp, după scoaterea din funcţiune a sistemelor sau componentelor care reţin presiunea, în cazul unei situaţii periculoase;

    3. III. în cel mai scurt timp după observarea funcţionării necorespunzătoare a sistemelor sau componentelor care reţin presiunea;

    4. IV. înainte de scoaterea din funcţiune a sistemelor sau componentelor care reţin presiunea în vederea conservării acestora pentru o perioadă nedeterminată;

    5. V. înainte de repunerea sistemelor sau componentelor care reţin presiunea, în funcţiune la sfârşitul perioadei de conservare a acesteia;

   16. p) să prezinte documente din care să reiasă că lucrările de întreţinere la sistemele sau componentele care reţin presiunea deţinute şi aflate în exploatare sunt efectuate de producător sau de o persoană juridică autorizată de către ISCIR;

   17. q) să asigure accesul necondiţionat al persoanei care efectuează verificarea tehnică la sistemele sau componentele care reţin presiunea şi la toate elementele constructive ale acestora;

   18. r) să asigure mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor la sistemele sau componentele care reţin presiunea;

   19. s) să nu permită montarea pe sisteme sau pe componentele care reţin presiunea a altor instalaţii care nu au legătură cu aceasta;

   20. t) să interzică utilizarea sistemelor sau componentelor care reţin presiunea la care nu mai este asigurată întreţinerea de producător sau de persoane juridice autorizate de către ISCIR;

   21. u) să îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de către inspectorul de specialitate ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnică;

   22. v) să ia măsurile necesare privind supravegherea şi siguranţa în funcţionare a sistemelor sau componentelor care reţin presiunea.

                                                               PT N SCP 1-2008                                

    ANEXA 14

    OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ SISTEMELE TEHNOLOGICE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

    şi ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, AUTORIZAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE PERSOANE JURIDICE

    (continuare)

   23. w) să ţină la zi evidenţa exploatării sistemelor şi componentelor care reţin presiunea, în care să se înscrie, după caz, parametrii de regim (presiune, temperatură etc.) precum şi observaţiile şi constatările privitoare la exploatarea lor;

   24. x) să informeze periodic (trimestrial) ISCIR de modul de comportare în exploatare al sistemelor sau componentelor care reţin presiunea (recipiente, pompe);

   25. y) să ia măsuri corespunzătoare ca personalul tehnic propriu de specialitate autorizat să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute în prezenta anexă, să comunice în scris la ISCIR orice schimbare a personalului tehnic respectiv, în termen de maxim 15 zile de la modificare, şi să definitiveze modificarea numai după confirmarea acesteia de către ISCIR;

   26. ``) să asigure condiţiile de lucru corespunzătoare, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ISCIR:

    1. I. datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor;

    2. II. utilajul, personalul şi echipamentul necesar;

   27. aa) deţinătorul poate efectua activităţi de proiectare, fabricare, montare / instalare, modificare sau reparare, în conformitate cu prevederile acestei prescripţii tehnice, dacă au un sistem de management al calităţii autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este acceptat / autorizat de către ISCIR în acest scop;

  4. 4. Personalul tehnic de specialitate autorizat, RSVTI, are următoarele obligaţii şi răspunde de:

   1. a) identificarea şi înregistrarea componentelor în Registrul de evidenţă al Componentelor / Instalaţiilor, conform modelului din Anexa 15;

   2. b) întreţinerea şi reparaţiile componentelor pe care le au în evidenţă; activităţile trebuie să fie efectuate de către persoane juridice autorizate de către ISCIR, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

   3. c) înlocuirea unor piese sau elemente la sistemele / componentele pe care le au în evidenţă; activităţile trebuie să fie efectuate de către persoane juridice autorizate de către ISCIR, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

   4. d) exploatarea corectă şi legală a sistemelor / componentelor pe care le au în evidenţă;

   5. e) existenţa instrucţiunilor de folosire în condiţii de siguranţă a fiecărui sistem / componentă;

   6. f) anunţarea ISCIR, telefonic şi / sau în scris, în maximum 8 ore de la data luării la cunoştinţă, despre producerea unor avarii sau accidente la sistemele / componentele pe care le au în evidenţă;

   7. g) anunţarea conducerii deţinătorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor sisteme, din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

   8. h) anunţarea conducerii deţinătorului (inclusiv în scris) despre nerespectarea de către personalul de exploatare a regimului de folosire a sistemelor / componentelor;

   9. i) urmărirea şi pregătirea sistemelor / componentelor pentru verificările tehnice oficiale

    şi participarea activă la efectuarea acestora;

   10. j) urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin Procesele Verbale de verificare tehnică, examinarea în mod regulat a registrului de evidenţă a funcţionării sistemelor

    / componentelor şi luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defecţiunilor semnalate;

                                                               PT N SCP 1-2008                                

    ANEXA 14

    OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ SISTEMELE TEHNOLOGICE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

    şi ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, AUTORIZAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE PERSOANE JURIDICE

    (continuare)

  5. 5. Personalul tehnic de specialitate autorizat, RSVTI, are următoarele drepturi:

   1. a) să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la sistemele / componentele pe care le au în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

   2. b) să facă propuneri conducerii deţinătorului sistemelor / componentelor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de exploatare;

   3. c) să facă propuneri conducerii deţinătorului sistemelor / componentelor în vederea achiziţionării de scule, dispozitive, aparatură de măsură şi control, precum şi echipamente de protecţie pentru ca desfăşurarea activităţii de RSVTI să se facă în cele mai bune condiţii;

   4. d) să beneficieze periodic, cel puţin o dată la 2 ani, de participare la cursuri sau instructaje în domeniu, realizate de persoane juridice autorizate / acceptate de către ISCIR;

   5. e) să facă parte din comisiile de achiziţie a sistemelor / componentelor;

   6. f) să anunţe ISCIR despre nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor / componentelor;

  6. 6. În legătură cu persoanele juridice care deţin şi exploatează sistemele tehnologice sau componentele care reţin presiunea, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, ISCIR are următoarele obligaţii şi răspunderi:

   1. a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de către persoanele juridice care solicită autorizarea de funcţionare a sistemelor tehnologice şi situaţia existentă;

   2. b) să verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiei tehnice şi a reglementărilor din Capitolul I, Secţiunea a 3-a;

   3. c) să verifice existenţa prescripţiei tehnice;

   4. d) să întocmească Proces-verbal privind constatările făcute cu ocazia verificărilor prevăzute la alineatul a ÷ c;

   5. e) să elibereze, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare a funcţionării prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, autorizaţia conform modelului din Anexa 13.

  7. 7. Orice încălcare a prevederilor prezentei prescripţii tehnice:

   1. a) de către deţinător, poate fi sancţionată cu oprirea funcţionării instalaţiilor / echipamentelor ISCIR şi / sau sigilarea instalaţiilor / echipamentelor;

   2. b) de către personalul tehnic de specialitate autorizat, RSVTI, poate atrage suspendarea autorizaţiei ISCIR pe o perioadă de maxim 6 luni. Pentru abateri repetate se poate lua măsura retragerii autorizaţiei de RSVTI; dacă în urma verificărilor desfăşurate de către ISCIR, înaintea expirării termenului de sancţionare, se constată că nu s-a intrat în legalitate, suspendarea autorizaţiei se poate prelungi pentru încă 6 luni; prelungirea sancţiunii se poate realiza până la îndeplinirea tuturor condiţiilor legale de către persoana sancţionată.

  Oprirea funcţionării instalaţiilor / echipamentelor ISCIR şi / sau sigilarea instalaţiilor / echipamentelor se suspendă în momentul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către ISCIR, cauzele care au condus la această măsură au fost remediate şi instalaţiile

  / echipamentele pot funcţiona în condiţii de siguranţă, iar personalul tehnic de specialitate autorizat, RSVTI, îndeplineşte cerinţele legale.

  PT N SCP 1-2008

  ANEXA 14

  OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ SISTEMELE TEHNOLOGICE ŞI COMPONENTELE CARE REŢIN PRESIUNEA

  şi ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, AUTORIZAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE PERSOANE JURIDICE

  (continuare)

  DECIZIE DE NUMIRE pentru PERSONALUL TEHNIC de SPECIALITATE

  …………………………………….. (antetul persoanei juridice)

  D E C I Z I E Nr. .................din ...................

  image

  image

  image

  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemelor / componentelor care reţin presiunea montate / instalate în sisteme sub presiune, de securitate nucleară, din instalaţii nucleare, prin care persoanele juridice de exploatare sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate, ingineri, în raport cu numărul şi complexitatea sistemelor / componentelor care reţin presiunea, care să fie autorizaţi de către ISCIR, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţia tehnică,

  (Numele) ......................................... în calitate de (manager/director, etc.)

  numit în baza .................................. (Hotărârii/Deciziei/Ordinului etc.) nr din data

  image

  de ................ emis de către ...................................................

  D E C I D E :

  image

  Art.1. Începând cu data de ........................ salariatul D-ul (D-na) ..............................................

  având în prezent funcţia de ............................................... se numeşte Operator Responsabil cu

  supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor …………...................................................., în cadrul unităţii, urmând a fi autorizat de către ISCIR.

  Art. 2. Salariatul identificat la Art. 1 din prezenta decizie, are toate drepturile şi obligaţiile specificate în Ordinul nr. 333 / 2006 emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 770 / 11 sept. 2006 cu modificările şi completările ulterioare şi din prescripţia tehnică N SCP 1 – 2008, fişa postului urmând a fi completată în acest sens.

  Art. 3. Operatorul Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice N SCP 1 – 2008.

  Art. 4. Activitatea Operatorului Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de către

  . care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru

  aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiei tehnice.

  Art. 5. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiei tehnice, atrage, după caz, răspunderea juridică a persoanelor ce vor fi identificate ca fiind vinovate, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  Art. 6. Salariatului identificat la Art. 1 va urma un curs de specializare / perfecţionare în domeniul RSVTI, în vederea participării le examenul susţinut în faţa unei comisii din partea ISCIR, pentru dobândirea autorizaţiei de Operator Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor.

  Art. 7. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa salariatului identificat la Art. 1, de către compartimentul Resurse umane şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR.

  MANAGER,

  OFICIUL JURIDIC Numele şi prenumele.........................................

  Numele şi prenumele.................................... (Semnătura şi ştampila)..................................... (Semnătura şi ştampila)...................................

  Data: ............................................

                                                             PT N SCP 1-2008                                

  ANEXA 15

  REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A COMPONENTELOR / INSTALAŢIILOR

  Număr înregistrare

  Amplasarea instalaţiei (localitatea, strada, nr., sector, judeţ)

  Denumire a instalaţiei

  ,

  parametri i principali

  Nr. de fabricaţie sau inventar/a n de

  fabricaţie

  image

  Fabricant

  Proces verbal

  image

  / autorizaţie funcţionare / data autorizării

  Scadenţ a următoar ei verificări

  Obs

  .

  1

  image

  2

  image

  3

  image

  4

  5

  6

  7

  8

  PT N SCP 1-2008

  ANEXA 16

  PROCES–VERBAL DE VERIFICARE TEHNICĂ

  (la scadenţă)

  Formular cod ..... ed. ..., rev. ...

  image

  PROCES–VERBAL DE VERIFICARE TEHNICĂ

  Nr. ………………………………

  ISCIR

  …………………………………………. Adresa………………………………….. Telefon………………………………… Fax……………………………………

  image

  Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat(ă) în baza prevederilor 2) …....

  …………………………………………şi .prescripţiilor tehnice aplicabile 3) la

  image

  ……………………………………………tip… cu numărul de fabricaţie

  ……………….… şi cartea instalaţiei nr. având parametrii ultimei

  image

  verificări…………………………………………………….……………………………………… Deţinătorul / solicitantul …………………………………………din localitatea ………….……….. str. ………………………… nr. …… judeţ / sector …………………… CUI /

  image

  J…………………………

  Verificarea s-a efectuat la ……………………………..………. din localitatea str.

  image

  ………………………..……. nr. ……. judeţ/sector …….…Tel. / Fax…………………………… Subsemnatul 1) ………………………………………………………am constatat următoarele:

  …………………………………………………………………………..………………………………… Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………… După această verificare s-a admis 4) ………………………………..……………………………… Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………………………….

  Tarifele ce vor fi încasate de către ISCIR ca urmare a prezentului proces verbal, sunt în conformitate cu Prescripţia tehnică pentru stabilirea tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică etc. efectuate de către ISCIR, PT CR1, ed. în vigoare, Anexa. ,

  poziţia........., pct........., iar în conformitate cu prevederile legii 348 / 2004 şi a Ordinului 1840 / 2004, sunt în valoare de: lei.

  Suma menţionată se va vira / achita, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

  Am luat la cunoştinţă

  Inspector de Deţinător / Responsabil cu Delegatul persoanei 5) 6)

  Specialitate ISCIR Solicitant supravegherea şi juridice, (montator,

  verificarea tehnică reparator, întreţinător etc.

  a instalaţiilor)

  Numele: ………………………………………………………………………………………………….. Semnătura:……………………………………………………………………………………………….. Ştampila: …………………………………………………………………………………………………..

  1) Funcţia, numele şi prenumele.

  2) Se va preciza: Hotărârea Guvernului de organizare şi funcţionare a ISCIR în vigoare la data întocmirii PV (de exemplu: Hotărârea Guvernului nr. 1.340 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare) , care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

  3) Se va preciza prescripţia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

  4) Se vor preciza parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

  5) 6) Se poate completa şi cu alte persoane cu responsabilităţi în domeniu

  PT N SCP 1-2008

  ANEXA 17

  DOMENII DE PROIECTARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

  Nr. crt.

  DOMENII DE PROIECTARE

  Clasă Nucleară (1, 2, 3, 4, 1C, 2C, 3C, S)

  Clasă Nenucleară (6)

  1.

  Recipiente

  2.

  Sisteme de conducte

  3.

  Conducte şi elemente de conducte

  4.

  Pompe

  5.

  Armături

  6.

  Dispozitive de protecţie la suprapresiune

  pentru obţinerea acceptului ISCIR de a proiecta şi de a înregistra proiecte Domeniile de proiectare sunt precizate în tabelul de mai jos:

  1. A. În vederea demarării activităţilor de evaluare tehnică ISCIR, persoanele juridice de proiectare, specializate, care solicită pentru prima dată acceptarea pentru proiectare şi înregistrare proiecte, vor depune la sediul ISCIR un dosar al cărui conţinut trebuie să fie:

   1. a) lista documentelor;

   2. b) cerere conform modelului de la Anexa 19, pag. 8;

   3. c) memoriu de prezentare:

    1. I. scurt istoric, forma de proprietate;

    2. II. dotări tehnico – materiale şi resurse umane:

     1. i. lista de dotări cu echipamente şi softuri utilizate pentru activitatea solicitată;

     2. ii. descrierea structurii organizatorice existente: inginerie, sistem de management al calităţii, controlul, verificarea şi validarea proiectării, etc.;

   4. d) documente societate:

    1. I. copie după pagina din Statut (Actul constitutiv) actualizat la zi, semnată şi ştampilată de Oficiul Juridic şi Director, care să cuprindă obiectul de activitate pentru domeniul solicitat, inclusiv codul CAEN, conform Ordinului nr. 601/2001 al Preşedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. II. copie după Certificatul de înregistrare fiscală;

   5. e) lista cu prescripţiile tehnice, standardele şi codurile aplicabile, folosite în proiectare (ASME, ANSI, API, CSA / CAN, B 51, B 31.1, etc.);

   6. f) documentele specifice pentru fiecare persoană propusă pentru acceptare RTVI:

    1. I. decizia de numire conform modelului din Anexa 17, pag. 4;

    2. II. curriculum Vitae;

    3. III. fişa postului;

    4. IV. copie după documentele de studii;

    5. V. adeverinţă din care să rezulte vechimea în funcţie (specialitate) semnată de Inspector Resurse Umane şi Director;

   7. g) copii după Autorizări / atestări / certificări / documente de acceptare deţinute:

    1. I. autorizaţie CNCAN;

    2. II. document de acceptare de la deţinător sau de la contractor (după caz);

    3. III. alte atestări sau certificări deţinute (ASME, ISO, etc.);

     Evaluarea tehnică este efectuată numai de către inspectorii de specialitate ai ISCIR care vor elibera un document „PROTOCOL” cu concluziile evaluărilor.

     PT N SCP 1-2008

     ANEXA 17

     DOMENII DE PROIECTARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

     pentru obţinerea acceptului de a proiecta şi de a înregistra proiecte (continuare)

     A 1. În vederea demarării activităţilor de evaluare tehnică ISCIR, în cazul actualizării acceptului ISCIR, persoanele juridice de proiectare specializate, vor depune la sediul ISCIR, înainte de expirarea valabilităţii acceptului pe care îl deţin, un dosar al cărui conţinut trebuie să fie:

     1. a) lista documentelor;

     2. b) cerere conform modelului de la Anexa 19, pag. 8;

     3. c) documente societate: copie după Certificatul de înregistrare fiscală (numai în cazul în care au fost efectuate modificări) 1);

     4. d) documentele specifice pentru fiecare persoană propusă pentru RTVI 2):

      1. I. decizia de numire conform modelului din Anexa 17, pag. 4;

      2. II. curriculum Vitae;

      3. III. fişa postului;

      4. IV. copie după documentele de studii;

      5. V. adeverinţă din care să rezulte vechimea în funcţie (specialitate) semnată de Inspector Resurse Umane şi Director;

     5. e) copii după Autorizări / atestări / certificări / documente de acceptare deţinute:

      1. I. autorizaţie CNCAN;

      2. II. document de acceptare de la deţinător sau de la contractor (după caz);

      3. III. alte atestări sau certificări deţinute (ASME, ISO, etc.);

     NOTA: 1) se referă la cazul în care se menţine CUI şi Numărul de ordine în Registrul Comerţului, dar se modifică:

     1. a) numele Persoanei Juridice;

     2. b) forma de proprietate (SRL, SA);

     3. c) adresa sediului social;

     2) se referă numai la personalul tehnic de specialitate care nu este cuprins în documentul de acceptare deţinut.

     Pe perioada valabilităţii acceptului, persoana juridică poate fi verificată de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR cu privire la menţinerea capabilităţii de a efectua activitatea pentru care a fost acceptată precum şi cu privire la respectarea prevederilor prescripţiei tehnice.

     Evaluarea tehnică este efectuată numai de către inspectorii de specialitate ai ISCIR care vor elibera un document „PROTOCOL” cu concluziile evaluărilor.

  2. B. (1) În cazul extinderii domeniului de activitate (modificarea parametrilor sau suplimentarea domeniului de activitate), persoana juridică solicitantă va depune la ISCIR documentele prevăzute la subpunctul A 1.

   1. (2) În cazul completării sau modificării personalului tehnic de specialitate nominalizat RTVI persoana juridică solicitantă va depune la ISCIR următoarele documente:

    1. a) cerere;

    2. b) documentele specifice pentru fiecare persoană propusă pentru RTVI:

     1. I. decizia de numire conform modelului din Anexa 17, pag. 4;

     2. II. curriculum Vitae;

     3. III. fişa postului;

     4. IV. copie după documentele de studii;

     5. V. adeverinţă din care să rezulte vechimea în funcţie (specialitate) semnată de Inspector Resurse Umane şi Director;

      PT N SCP 1-2008

      ANEXA 17

      DOMENII DE PROIECTARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

      pentru obţinerea acceptului de a proiecta şi de a înregistra proiecte (continuare)

   2. (3) Dacă în urma evaluărilor tehnice efectuate de către inspectorul de specialitate al ISCIR, persoana juridică îndeplineşte condiţiile de extindere a domeniului de activitate / personalul propus pentru RTVI îndeplineşte condiţiile de acceptare, ISCIR va elibera un nou document de acceptare, cu acelaşi termen de valabilitate.

  3. C. În cazul modificării actului constitutiv sau după caz, al altor elemente care au stat la baza acceptării de către ISCIR a unei persoane juridice, se va elibera un nou document cuprinzând noile date de identificare ale persoanei juridice, pe baza documentaţiei doveditoare depuse la ISCIR şi cu acelaşi termen de valabilitate cu al documentului iniţial.

  4. D. În cazul în care, prin reorganizare judiciară, fuziune sau divizare a persoanei juridice acceptate de către ISCIR, patrimoniul acesteia se transferă uneia sau mai multor persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă, aceasta / acestea vor necesita o nouă evaluare şi acceptare din partea ISCIR.

  PT N SCP 1-2008

  ANEXA 17

  DOMENII DE PROIECTARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

  pentru obţinerea acceptului de a proiecta şi de a înregistra proiecte (continuare)

  DECIZIE DE NUMIRE pentru PERSONALUL TEHNIC de SPECIALITATE-

  ………………………….. (antetul persoanei juridice)

  D E C I Z I E Nr. .................din ...................

  image

  image

  Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemelor / componentelor care reţin presiunea, montate / instalate în sisteme sub presiune, de securitate nucleară, din instalaţii nucleare, prin care persoanele juridice de proiectare sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate, ingineri, în raport cu numărul şi complexitatea proiectelor sistemelor / componentelor care reţin presiunea, care să fie acceptaţi de către ISCIR, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţia tehnică,

  (Numele) ......................................... în calitate de (manager/director, etc.)

  numit în baza .................................. (Hotărârii/Deciziei/Ordinului etc.) nr din data

  image

  de ................ emis de către ...................................................

  image

  D E C I D E :

  Art.1. Începând cu data de ........................ salariatul D-ul (D-na) ..............................................

  image

  având în prezent funcţia de .................................... se numeşte Responsabil Tehnic cu Verificarea şi Înregistrarea proiectelor de …………...................................................., în cadrul unităţii, urmând a fi evaluat şi acceptat de către ISCIR.

  Art. 2. Salariatul identificat la Art. 1 din prezenta decizie, are toate drepturile şi obligaţiile specificate în prescripţia tehnică N SCP 1 – 2008, fişa postului urmând a fi completată în acest sens.

  Art. 3. Responsabilul cu Verificarea şi Înregistrarea proiectelor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice N SCP 1 – 2008.

  Art. 4. Activitatea Responsabilului cu Verificarea şi Înregistrarea proiectelor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de către care răspunde împreună

  cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiei tehnice.

  Art. 5. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiei tehnice, atrage, după caz, răspunderea juridică a persoanelor ce vor fi identificate ca fiind vinovate, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  Art. 6. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa salariatului identificat la Art. 1, de către compartimentul Resurse umane şi devine definitivă după acceptarea responsabilului de către ISCIR.

  MANAGER,

  OFICIUL JURIDIC Numele şi prenumele……………………….. Numele şi prenumele………………………. (Semnătura şi ştampila)…………………….. (Semnătura şi ştampila)……………………….

  Data: ............................

  PT N SCP 1-2008

  ANEXA 18

  OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE DE PROIECTARE

  ŞI ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, ACCEPTAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACCEPTAREA ACESTOR PERSOANE JURIDICE

  1. 1. Persoanele juridice de proiectare acceptate de către ISCIR trebuie să numească prin decizie internă, conform modelului din Anexa 17, pag. 4, personal de specialitate, Responsabil Tehnic cu Verificarea şi Înregistrarea proiectelor RTVI.

   Personalul de specialitate RTVI, numit prin decizie pentru înregistrarea proiectelor va fi propus pentru a fi evaluat şi acceptat de către ISCIR pentru a efectua această activitate.

  2. 2. Personalul de specialitate RTVI, numit prin decizie şi care urmează a fi acceptat de către ISCIR pentru înregistrarea proiectelor, trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ superior tehnic de lungă durată şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia sau repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor.

  3. 3. Persoanele juridice de proiectare acceptate de către ISCIR au următoarele obligaţii şi răspunderi:

   1. 3.1. Generale:

    1. a) să numească personal de specialitate în numărul suficient care să efectueze înregistrarea proiectelor elaborate, din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, şi care, va răspunde împreună cu proiectantul, de aplicarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică, semnând proiectele în acest sens;

    2. b) să propună, în vederea acceptării de către ISCIR, personalul de specialitate care urmează să înregistreze proiectele proprii, în limita competenţelor stabilite de ISCIR;

    3. c) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele condiţii inclusiv volumul examinărilor şi încercărilor, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi a reglementărilor din Capitolul I, Secţiunea a 3-a, care să permită verificarea parametrilor de siguranţă ai sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor, în timpul fabricării, la montare, la locul de instalare, pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare şi în exploatare;

    4. d) să întocmească şi să prezinte „pachetul de documentaţie pentru înregistrare" pentru înregistrare, cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

    5. e) să elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor şi care să cuprindă şi datele necesare pentru pregătirea personalului de exploatare;

    6. f) să posede prezenta prescripţie tehnică;

    7. g) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor în condiţii de siguranţă, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

    8. h) să ţină evidenţa proiectelor înregistrate;

    9. i) să informeze periodic (trimestrial) ISCIR de lucrările de proiectare efectuate, parametrii / clasa nucleară / numele persoanei care a efectuat înregistrarea;

    10. j) să ia măsuri corespunzătoare ca personalul tehnic propriu de specialitate să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute în prezenta anexă, să comunice în scris la ISCIR orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi să definitiveze modificarea numai după confirmarea acesteia de către ISCIR;

   2. 3.2. Persoanele juridice de proiectare a centralei:

    1. a) să pregătească documentaţia de sistem (documentaţia de proiectare) pentru toate sistemele care au ca cerinţă respectarea prevederilor acestei prescripţii tehnice;

     PT N SCP 1-2008

     ANEXA 18

     OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE DE PROIECTARE

     ŞI ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, ACCEPTAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACCEPTAREA ACESTOR PERSOANE JURIDICE

     (continuare)

    2. b) să întocmească şi să transmită spre aprobare la CNCAN, următoarele documente:

     1. I. „Lista de clasificare a sistemului” („System classification list”), care va identifica toate sistemele care reţin presiunea (nucleare şi ne nucleare) şi clasificarea fiecărui sistem; Ea va cuprinde următoarele informaţii, pentru fiecare sistem:

      1. 1. identificarea sistemului (titlul şi numărul de referinţă);

      2. 2. numărul şi revizia schemei tehnologice („Flowsheet”);

      3. 3. clasificările sistemului;

      4. 4. data efectivă pentru standardele aplicabile”

      5. 5. categoria şi nivelul seismic;

     2. II. „Raportul de protecţie la suprapresiune” („Overpressure protection report”) individual pentru fiecare sistem, înainte de testul hidrostatic, şi va conţine:

      1. 1. identificarea sistemului;

      2. 2. descrierea sistemului;

      3. 3. metodele de protecţie la suprapresiune;

      4. 4. componente izolabile (deconectabile);

    3. c) să stabilească şi să implementeze un sistem de management al calităţii pentru activitatea de proiectare acceptabil de deţinător şi autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    4. d) să obţină documentul de acceptare de proiectare şi înregistrare proiecte de la deţinător şi de la ISCIR;

   3. 3.3. Persoanele juridice de proiectare a sistemelor:

    1. a) să pregătească specificaţiile pentru toate conductele şi componentele pentru toate sistemele care au ca cerinţă respectarea prevederilor acestei prescripţii tehnice;

    2. b) să întocmească schema tehnologică „Flow sheet”, desenele proiectului, calculele, cerinţele de material, şi specificaţia de instalare pentru sistemele tehnologice;

    3. c) să verifice „Raportul de proiectare / Analiza de tensiuni” pentru conducte şi componentele care reţin presiunea şi suporturile lor;

    4. d) să verifice desenele conductelor şi componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor;

    5. e) să înregistreze desenele sistemului;

    6. f) să stabilească şi să implementeze un sistem de management al calităţii pentru activitatea de proiectare acceptabil de deţinător şi autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    7. g) să obţină documentul de acceptare de proiectare şi înregistrare proiecte de la deţinător şi de la ISCIR;

   4. 3.4. Persoanele juridice de proiectare a conductelor:

    1. a) să pregătească desenele proiectului, calculele, cerinţele pentru materiale, specificaţiile pentru instalarea conductelor;

    2. b) să întocmească „Raportul de proiectare / Analiza de tensiuni” pentru conducte, certificat de o persoană fizică acceptată de către ISCIR sau de un inginer profesional înregistrat, competent în domeniu;

    3. c) să verifice desenele şi documentele fabricantului conductelor din punct de vedere al conformităţii cu specificaţia de proiectare şi documentaţia sistemului;

    4. d) să stabilească şi să implementeze un sistem de management al calităţii pentru activitatea de proiectare acceptabil de deţinător, autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

     PT N SCP 1-2008

     ANEXA 18

     OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE DE PROIECTARE

     ŞI ALE PERSONALULUI DE SPECIALITATE, ACCEPTAT de către ISCIR. OBLIGAŢIILE ISCIR ÎN LEGĂTURĂ CU ACCEPTAREA ACESTOR PERSOANE JURIDICE

     (continuare)

    5. e) să obţină documentul de acceptare de proiectare şi înregistrare proiecte de la deţinător / contractor (după caz) şi de la ISCIR;

   5. 3.5. Persoanele juridice de proiectare a componentelor care reţin presiunea:

    1. a) să pregătească desenele proiectului, calculele, specificaţiile de fabricare şi instalare, cerinţele pentru materiale, şi alte specificaţii pentru produs, pentru respectarea cerinţelor prezentei prescripţii;

    2. b) să întocmească „Raportul de proiectare / Analiza de tensiuni”, când este cerut, pentru conducte, certificat de o persoană fizică acceptată de către ISCIR sau de un inginer profesional înregistrat, competent în domeniu;

    3. c) să pregătească „Pachetul de documentaţie pentru înregistrare” şi să îl înregistreze;

    4. d) să verifice acceptabilitatea desenelor şi documentelor fabricantului din punct de vedere al conformităţii cu documentaţia de proiectare înregistrată;

    5. e) să stabilească şi să implementeze un sistem de management al calităţii pentru activitatea de proiectare acceptabil de deţinător şi autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    6. f) să obţină documentul de acceptare de proiectare şi înregistrare proiecte de la deţinător / contractor (după caz) şi de la ISCIR;

  4. 4. Personalul acceptat de către ISCIR să înregistreze proiectele, RTVI, are următoarele obligaţii şi răspunderi:

   1. a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a sistemelor / componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor;

   2. b) să înregistreze proiectele, în limita domeniului stabilit de către ISCIR, în conformitate cu prevederile Capitolului II, Secţiunea a 3-a;

   3. c) să confirme pe DTA şi pe Raportul de proiectare / Analiza de Tensiuni înregistrarea, înscriind pe acestea numărul de înregistrare al sistemelor sau componentelor care reţin presiunea.

  5. 5. În legătură cu acceptarea Persoanelor juridice de proiectare în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, ISCIR are următoarele obligaţii şi răspunderi:

   1. a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de către persoanele juridice de proiectare care solicită acceptarea şi situaţia existentă;

   2. b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus pentru acceptare, RTVI, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiei tehnice şi a reglementărilor din Capitolul I, Secţiunea a 3-a;

   3. c) să verifice existenţa prescripţiei tehnice;

   4. d) să întocmească Proces-verbal privind constatările făcute cu ocazia verificărilor prevăzute la alineatul a ÷ c;

   5. e) să elibereze, în cazul îndeplinirii condiţiilor de acceptare prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, documentul de acceptare.

  6. 6. Orice încălcare a prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către personalul tehnic de specialitate acceptat poate atrage suspendarea acceptului ISCIR a persoanei juridice pe o perioadă de 1 la 3 luni. Pentru abateri repetate se poate lua măsura anulării acceptului ISCIR. În cazul anulării acceptului, persoana juridică poate solicita evaluarea în vederea obţinerii unei noi acceptări după minim 6 luni de la data întocmirii PV de anulare a acceptului.

  ANEXA 19

  DOMENII DE AUTORIZARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

  pentru obţinerea autorizaţiei de a fabrica, monta, instala, repara, modifica sau verifica / regla (dispozitive de protecţie la suprapresiune)

  Domeniile de autorizare sunt precizate în tabelul de mai jos:

  Nr. crt.

  DOMENII DE AUTORIZARE

  Cu responsab. de proiectare

  Clasă Nucleară (1, 2, 3, 4,

  1C, 2C, 3C, S)

  lasă Nenucleară 6)

  DA

  NU

  1.

  Fabricare recipiente

  2.

  Fabricare conducte şi elemente de conducte

  3.

  Fabricare pompe

  4.

  Fabricare armături

  5.

  Fabricare dispozitive de protecţie la suprapresiune

  6.

  Montare recipiente

  7.

  Montare conducte şi elemente de conducte

  8.

  Montare pompe

  9.

  Montare armături

  10.

  Instalare recipiente

  N/A

  N/A

  11.

  Instalare pompe

  N/A

  N/A

  12.

  Instalare dispozitive de protecţie la suprapresiune

  N/A

  N/A

  13.

  Reparare recipiente

  14.

  Reparare conducte şi elemente de conducte

  15.

  Reparare pompe

  16.

  Reparare armături

  17.

  Reparare dispozitive de protecţie la suprapresiune

  18.

  Modificare recipiente

  19.

  Modificare conducte şi elemente de conducte

  20.

  Modificare pompe

  21.

  Modificare armături

  22.

  Modificare dispozitive de protecţie la suprapresiune

  23.

  Verificare / reglare dispozitive de protecţie la suprapresiune

  N/A

  N/A

  1. A. În vederea demarării activităţilor de evaluare tehnică ISCIR, persoanele juridice specializate, care solicită pentru prima dată autorizarea, vor depune la sediul ISCIR un dosar al cărui conţinut trebuie să fie:

   1. a) lista documentelor;

   2. b) cerere conform modelului de la Anexa 19, pag. 8;

   3. c) memoriu de prezentare:

    1. I. scurt istoric, forma de proprietate;

    2. II. dotări tehnico – materiale şi resurse umane:

     1. i. lista de dotări cu utilaje utilizate pentru activităţile solicitate - fabricare, montare, instalare, modificare, reparare, verificare / reglare (pentru dispozitive de protecţie la suprapresiune) pentru operaţii de prelucrare prin aşchiere, forjare, tratament termic, sudare, etc.;

     2. ii. descrierea structurii organizatorice existente: inginerie, sistemul de managent al calitatii, descrierea proceselor şi a punctelor de control (pe flux şi / sau la final);

      ANEXA 19

      DOMENII DE AUTORIZARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

      pentru obţinerea autorizaţiei de a fabrica, monta, instala, repara, modifica sau verifica / regla (dispozitive de protecţie la suprapresiune) - (continuare)

     3. iii. lista de dotări pentru laboratoarele proprii pentru examinări nedistructive şi / sau examinări distructive, metode şi aparatură de examinare nedistructivă şi / sau distructivă;

     4. iv. lista cu dotări şi parametrii pentru standurile de încercări hidrostatice, pneumatice, de etanşeitate, etc.

   4. d) documente societate:

    1. I. copie după pagina din Statut (Actul constitutiv) actualizat la zi, semnată şi ştampilată de Oficiul Juridic şi Director, care să cuprindă obiectul de activitate pentru domeniul solicitat, inclusiv codul CAEN, conform Ordinului nr.601/2001 al Preşedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea activităţilor din economia naţională CAEN, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. II. copie după Certificatul de înregistrare fiscală;

   5. e) lista cu procedurile proprii, aplicabile, aprobate de către ISCIR (Probă Hidrostatică, Probă Pneumatică, Probă de Etanşeitate, CND, Certificare reproducere marcaje, etc.);

   6. f) lista cu procedurile de sudare aprobate de către ISCIR / număr ISCIR (NP) / dată / material / grosime / poziţie de sudare;

   7. g) lista cu personalul tehnic pentru activităţi de sudare şi / sau CND:

    1. I. lista cu sudorii autorizaţi ISCIR / număr autorizaţie / data expirării;

    2. II. lista cu personalul CND autorizat ISCIR / număr autorizaţie / nivel / tip examinare / data expirării;

   8. h) documentele specifice pentru fiecare din persoanele propuse pentru acceptare:

    1. I. decizia de numire conform modelului din Anexa 19, pag. 10;

    2. II. curriculum Vitae;

    3. III. fişa postului;

    4. IV. copie după documentele de studii;

    5. V. copie după documentele de calificare, pentru RTS;

    6. VI. adeverinţă din care să rezulte vechimea în funcţie (specialitate) semnată de Inspector Resurse Umane şi Director;

   9. i) copii după Autorizări / acreditări / atestări / certificări:

    1. I. autorizaţie CNCAN;

    2. II. certificat de acreditare a laboratorului de examinări distructive propriu sau a laboratorului cu care se colaborează în baza unui contract ferm anexat în copie, ori Proces Vebal de evaluare de catre ISCIR a competentei laboratorului, dupa caz;

    3. III. autorizaţia laboratorului de examinări nedistructive propriu sau a laboratorului cu care se colaborează în baza unui contract ferm anexat în copie;

    4. IV. document de atestare a competenţei personalului metrolog – verificator, propriu sau cu care se colaborează, în baza unui contract ferm anexat în copie;

    5. V. alte atestări sau certificări deţinute (ASME, ISO, etc.);

   Evaluarea tehnică este efectuată numai de către inspectorii de specialitate ai ISCIR care vor elibera un document „PROTOCOL” cu concluziile evaluărilor.

   1. A.1 În cazul în care persoanele juridice solicită autorizarea cu responsabilităţi de proiectare,

    vor depune la sediul ISCIR un dosar suplimentar, al cărui conţinut trebuie să fie:

    1. a) lista documentelor;

    2. b) memoriu de prezentare: dotări tehnico – materiale şi resurse umane:

     1. I. lista de dotări cu echipamente şi softuri utilizate pentru activitatea solicitată;

     2. II. descrierea structurii organizatorice existente: inginerie, sistem de management al calităţii, controlul, verificarea şi validarea proiectării, etc.;

      ANEXA 19

      DOMENII DE AUTORIZARE şi CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI

      pentru obţinerea autorizaţiei de a fabrica, monta, instala, repara, modifica sau verifica / regla (dispozitive de protecţie la suprapresiune) - (continuare)

    3. c) documente societate: copie după pagina din Statut (Actul constitutiv) actualizat la zi, semnată şi ştampilată de Oficiul Juridic şi Director, care să cuprindă obiectul de activitate pentru domeniul solicitat, inclusiv codul CAEN, conform Ordinului nr.601/2001 al Preşedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea activităţilor din economia naţională CAEN, cu modificările şi completările ulterioare;

    4. d) lista cu prescripţiile tehnice, standardele şi codurile aplicabile, folosite în proiectare (ASME, ANSI, API, CSA / CAN, B 51, B 31.1, etc.);

    5. e) documentele specifice pentru fiecare persoană propusă pentru RTVI:

     1. I. decizia de numire conform modelului din Anexa 17, pag. 4;

     2. II. curriculum Vitae;

     3. III. fişa postului;

     4. IV. copie după documentele de studii;