REGULAMENT din 2 mai 2012 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei(actualizată la data de 11 noiembrie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Articolul 1Rolul Colegiului Consultativ (1) Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei, denumit în continuare Colegiul Consultativ, are rol de organism tehnic nepermanent, fără personalitate juridică, care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă şi se constituie în structura Consiliului Concurenţei, în condiţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, şi ale prezentului regulament. (2) La lucrările Colegiului Consultativ participă de drept foştii preşedinţi ai Consiliului Concurenţei, indiferent dacă au sau nu au calitatea de membru al Colegiului Consultativ. În cadrul Colegiului Consultativ pot fi cooptate şi alte persoane de prestigiu în domeniul economic, juridic sau al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2Desemnarea membrilor Colegiului Consultativ (1) Colegiul Consultativ este format din: a) până la o treime - reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, juridic şi economic, desemnaţi prin consultare cu facultăţile cu profil juridic şi economic care sunt clasificate la categoria A, potrivit evaluărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) până la o treime - reprezentanţi ai mediului de afaceri, desemnaţi prin consultare cu asociaţiile profesionale şi de afaceri ai căror membri activează în cele mai multe sectoare economice şi care sunt reprezentativi în acele sectoare; c) până la o treime - reprezentanţi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) experţi în domeniul economic, juridic ori al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene, proveniţi din institute de cercetare sau alte organizaţii similare. (2) Desemnarea se face doar în urma acordului exprimat în scris de către persoana în cauză privind apartenenţa la Colegiul Consultativ. (3) Calitatea de membru al Colegiului Consultativ este benevolă. Membrii Colegiului nu pot primi niciun fel de remuneraţie, cadou sau beneficiu pentru activitatea desfăşurată din partea Consiliului Concurenţei sau din partea unei alte persoane.  +  Articolul 3Durata şi încetarea mandatului membrilor, conflicte de interese şi incompatibilităţi (1) În activitatea desfăşurată în cadrul Colegiului Consultativ, membrii acestuia nu servesc interesul organizaţiilor din care provin şi nu pot primi instrucţiuni de la acestea sau de la alte persoane fizice ori juridice. (2) Durata mandatului este de 3 ani, începând de la data desemnării, cu posibilitatea de a fi reînnoit, cu acordul titularului. (3) Încetarea mandatului poate avea loc în situaţia demisiei, revocării de către entitatea care a desemnat membrul în Colegiul Consultativ, decesului sau a survenirii unei situaţii de incompatibilitate ori a încălcării obligaţiilor prevăzute la alin. (5). (4) Membrii Colegiului Consultativ vor trebui să aducă la cunoştinţă, fără întârziere, existenţa unor situaţii de conflicte de interese. Odată cu începerea mandatului în cadrul Colegiului Consultativ, fiecare membru va depune o listă conţinând operatorii economici şi asociaţiile profesionale sau de afaceri pe care le controlează direct ori indirect, în care ocupă funcţii de conducere sau cu care se află în relaţii de colaborare ori de muncă. Regimul incompatibilităţilor va fi detaliat prin Codul etic al Colegiului Consultativ, elaborat de acesta şi validat de către Plenul Consiliului Concurenţei. (5) Membrilor Colegiului Consultativ le este interzis să solicite, să primească şi să deţină informaţii confidenţiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de stat din actele şi dosarele Consiliului Concurenţei. Încălcarea acestei obligaţii atrage pierderea de drept a calităţii de membru al Colegiului Consultativ. (6) Componenţa iniţială a Colegiului Consultativ va fi confirmată de către Plenul Consiliului Concurenţei. Ulterior, dobândirea calităţii de membru sau încetarea mandatelor membrilor Colegiului Consultativ va fi confirmată de către majoritatea membrilor acestuia.  +  Articolul 4Atribuţiile (1) Atribuţiile Colegiului Consultativ sunt următoarele: a) elaborarea de recomandări şi opinii neobligatorii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenţă din România, la solicitarea Plenului sau a Preşedintelui Consiliului Concurenţei; b) emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de către Consiliul Concurenţei - raportul anual de activitate, raportul privind starea concurenţei -, cu privire la strategia şi planul de acţiune anual şi cu privire la rapoartele de investigaţii realizate de către Consiliul Concurenţei, potrivit art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei; c) elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Plenului ori a preşedintelui Consiliului Concurenţei; d) nominalizarea uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei, pentru fiecare funcţie vacantă, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (3)-(5) din Legea concurenţei; e) transmiterea propunerilor adoptate către Guvernul României în scopul avizării acestora şi audierii ulterioare în comisiile de specialitate ale Parlamentului; f) înaintarea propunerilor prevăzute la lit. e) către Preşedintele României după obţinerea avizului Guvernului şi audierea persoanelor nominalizate potrivit lit. d) în comisiile de specialitate ale Parlamentului.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 3 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015. (2) Colegiul Consultativ se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi în funcţie şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Un membru al Colegiului Consultativ poate da mandat de reprezentare şi vot unui alt membru care să îl reprezinte în cadrul unei şedinţe a Colegiului Consultativ.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 3 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015. (3) Opiniile, punctele de vedere şi recomandările sunt comunicate în scris Plenului Consiliului Concurenţei, prin grija secretariatului Colegiului Consultativ. (4) Colegiul Consultativ, cu majoritatea membrilor săi în funcţie, elaborează şi aprobă ori modifică procedura privind selectarea candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, care intră în vigoare la publicarea sa pe pagina web a Consiliului Concurenţei.----------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 3 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015. (5) Înainte de iniţierea procedurii de selectare a candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, Colegiul Consultativ poate consulta Guvernul, comisiile de specialitate din Parlament şi Preşedintele României cu privire la sectoarele importante ale economiei care prezintă un interes sporit pentru România, în vederea definirii unor repere tematice în intervievarea şi evaluarea candidaţilor.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 909 din 3 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015.  +  Articolul 5Organizarea (1) Colegiul Consultativ se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Consiliului Concurenţei sau a persoanei care îi ţine locul, de regulă la sediul Consiliului Concurenţei. Lucrările vor fi consemnate în procese-verbale semnate de toţi participanţii. (2) Consiliul Concurenţei asigură secretariatul Colegiului Consultativ. (3) Exercitarea atribuţiilor Colegiului Consultativ va avea loc în cadrul întâlnirilor acestui organism. Lucrările Colegiului Consultativ sunt conduse de către preşedintele Consiliului Concurenţei sau, în lipsă, de către persoana desemnată de acesta, cu excepţia dezbaterilor care privesc exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea concurenţei, când lucrările vor fi conduse de cel mai în vârstă membru al Colegiului Consultativ. (4) Materialele supuse atenţiei Colegiului Consultativ vor fi puse la dispoziţie, pe suport hârtie sau în format electronic, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea respectivului material. (5) În funcţie de priorităţile Consiliului Concurenţei şi în conformitate cu programul de activităţi convenit, în cadrul Colegiului Consultativ vor putea fi înfiinţate grupuri de lucru, pe teme sau domenii specifice.  +  Articolul 6Aspecte financiareCosturile necesare funcţionării Colegiului Consultativ se acoperă din bugetul Consiliului Concurenţei.------