LEGE nr. 270 din 10 noiembrie 2015privind Statutul rezerviștilor voluntari
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.(2) Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru recrutare și selecție și au încheiat contractul prevăzut la alin. (1).(3) La instituirea stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați pe aceleași funcții. La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviștii voluntari sunt desconcentrați sau demobilizați, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.(4) Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia. Notă
  Pentru aplicarea prevederilor legii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, reproducem Normele de aplicare la art. 1.
   +  Articolul 2(1) Rezerviștii voluntari provin din:a) rezerviști;b) cetățeni care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar.(2) Rezerviștii voluntari pot fi:a) cadre militare rezerviști voluntari;b) soldați și gradați rezerviști voluntari.
   +  Capitolul II Îndatoriri și drepturi  +  Secţiunea 1 Îndatoririle rezerviștilor voluntari  +  Articolul 3Pe durata contractului, rezerviștii voluntari au următoarele îndatoriri:a) să fie devotați statului român și instituției cu care au încheiat contractul;b) să respecte și să apere valorile democrației constituționale;c) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare și să execute întocmai și la timp ordinele comandanților și șefilor; rezerviștilor voluntari nu li se pot da ordine care contravin legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte, iar neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea juridică a acestora;d) să îndeplinească cu loialitate și profesionalism îndatoririle specifice funcției în care sunt încadrați;e) să participe necondiționat la instruire și îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul național, și la misiuni în afara teritoriului național, potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale, în funcție de cerințele Ministerului Apărării Naționale, conform legii;f) să își perfecționeze pregătirea și să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;g) să acționeze pentru întrebuințarea regulamentară și menținerea în stare de operativitate a tehnicii și armamentului, precum și pentru folosirea și administrarea eficientă a bunurilor din dotare;h) să înștiințeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidență și anunțare, precum și despre părăsirea localității de domiciliu/reședință pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;i) să prețuiască onoarea și tradițiile de luptă ale instituției cu care au încheiat contract și ale armei de care aparțin, precum și demnitatea gradului și a uniformei pe care o poartă;j) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu, precum și caracterul confidențial al activităților pe care le desfășoară și al informațiilor pe care le dețin.  +  Articolul 4Pentru fapte comise pe timpul instruirii inițiale și derulării contractului, rezerviștii voluntari răspund penal, contravențional, material și disciplinar, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege și regulamentele militare pentru personalul în activitate.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile rezerviștilor voluntari  +  Articolul 5(1) Rezerviștii voluntari sunt asigurați și declarați în continuare în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj pentru perioadele în care participă la instruire și la îndeplinirea misiunilor în structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în care sunt încadrați, beneficiind de următoarele drepturi și facilități:a) drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcție și de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deținut și funcția încadrată la data plății, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (2);c) drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;d) măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;e) recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;f) pensii și despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul și din cauza activităților desfășurate în perioadele pregătirii, concentrării și mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;g) recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;h) cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcție de nevoile unităților militare;i) decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reședință pe timpul chemării de către unitățile militare, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale;j) selecționarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.(2) În perioada pentru care se acordă drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), rezerviștii voluntari beneficiază, prin efectul legii, de drepturile corespunzătoare celor declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj. Contribuțiile datorate de angajat și de angajator se rețin și se virează, pentru perioada respectivă, de către unitățile militare plătitoare de venituri salariale din Ministerul Apărării Naționale, conform legii. În această perioadă, rezerviștii voluntari asigurați sunt declarați, în continuare, în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj și datorează contribuțiile sociale potrivit legii.(3) În caz de dispariție, răpire sau cădere în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum și al executării misiunilor în cadrul structurii în care sunt încadrați, rezerviștii voluntari își păstrează calitatea de militar și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, sunt declarați în sistemul public, fără plata contribuțiilor prevăzute de lege pentru angajat și angajator în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj până la reapariție sau eliberare, sau până la pronunțarea hotărârii judecătorești de declarare a dispariției, respectiv a hotărârii judecătorești de declarare a morții celui dispărut. La înapoierea în țară a celor căzuți în captivitate, în termen de cel mult 3 luni, comisiile de specialitate, stabilite prin dispoziții ale șefului Statului Major General, vor cerceta condițiile căderii în captivitate și comportarea celor în cauză pe timpul acesteia. În funcție de situație vor beneficia sau nu de drepturile stabilite, conform legilor în vigoare.(4) Rezerviștii voluntari cărora le încetează contractul în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. o) și p) sunt expertizați de către comisiile de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe baza acelorași criterii de expertizare ale personalului militar în activitate.  +  Articolul 6Rezerviștii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați sunt, în continuare, declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj, beneficiază lunar de o remunerație, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcție pe care sunt încadrați, conform contractului încheiat și solda gradului deținut. În această perioadă, rezerviștii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remunerația lunară este venit supus impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale, datorate potrivit legii.  +  Articolul 7Pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, rezerviștilor voluntari li se pot acorda recompense similare personalului militar în activitate, inclusiv decorații și distincții militare onorifice.  +  Articolul 8(1) Pe timpul derulării contractului ca rezerviști voluntari, aceștia sunt înaintați în gradul următor, în raport cu nevoile forțelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru cadrele militare, respectiv pentru soldații și gradații profesioniști în activitate. Stagiul minim în grad se calculează prin însumarea perioadelor stabilite prin contractele încheiate în condițiile prezentei legi.(2) Promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari se efectuează în limita locurilor aprobate anual prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 9Rezerviștii voluntari beneficiază de asistență familială acordată de autoritățile militare și civile, în condițiile stabilite prin lege.  +  Secţiunea a 3-a Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți  +  Articolul 10(1) Rezerviștilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadrați, le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:a) să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități, în favoarea partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, ori a unui candidat independent pentru funcții publice;b) să declare sau să participe la grevă.(2) Rezerviștilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadrați, le este restrânsă exercitarea unor drepturi și libertăți, astfel:a) exprimarea opiniilor politice;b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României și forțelor armate;c) participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical, cu excepția activităților la care se participă în misiune;d) deplasarea în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel puțin două zile înainte de plecare, a comandantului/șefului structurii în care este încadrat ca rezervist voluntar.(3) Condițiile în care vor putea să prezinte public informații militare sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 11Rezerviștii voluntari pot rămâne membri ai partidelor, formațiunilor sau organizațiilor politice, precum și ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfășurarea în unitățile militare a oricăror activități cu caracter politic sau de sindicat în interesul acestora, pe timpul participării la instruire sau la misiuni.  +  Capitolul III Recrutarea, selecția și formarea rezerviștilor voluntari  +  Secţiunea 1 Recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari  +  Articolul 12(1) Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;e) să cunoască limba română, scris și vorbit;f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani.(2) Criteriile și baremele prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 13Structurile și numărul de funcții pe categorii de rezerviști voluntari se stabilesc anual prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 14(1) Recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari se organizează și se execută de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea și selecția rezerviștilor voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Cetățenii care optează să devină rezerviști voluntari și renunță, din motive imputabile lor, la semnarea angajamentului prevăzut la alin. (5), pe timpul recrutării și selecției, sunt obligați să restituie cheltuielile generate de acestea.(3) Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale. Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.(4) Dacă după efectuarea selecției cetățenii declarați admiși nu mai doresc să devină rezerviști voluntari, sunt obligați să suporte cheltuielile generate de recrutare și selecție.(5) După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declarați admiși, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.  +  Secţiunea a 2-a Formarea rezerviștilor voluntari  +  Articolul 15(1) După semnarea angajamentului, cetățenii prevăzuți la art. 14 alin. (5) parcurg un program de instruire inițială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale. Structurile specializate, modul de executare a instruirii inițiale și durata acesteia se stabilesc prin ordin al șefului Statului Major General.(2) Pe durata programului de instruire inițială, participanții au aceleași drepturi, facilități și îndatoriri ca și soldații profesioniști în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcție corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruiește. Suma primită pe durata programului de instruire inițială constituie venit asimilat salariilor în înțelesul impozitului pe venit și bază de calcul al contribuțiilor sociale.(3) Cetățenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire inițială.  +  Articolul 16(1) Nerespectarea de către participanții la instruirea inițială a angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (5), precum și întreruperea instruirii inițiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru recrutare, selecție și instruirea inițială.(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării, selecției și instruirii inițiale, precum și modalitatea de restituire a cheltuielilor generate de acestea se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 17La finalul perioadei de instruire inițială, cetățenii care au participat la aceasta depun jurământul militar prevăzut de lege.  +  Capitolul IV Serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar  +  Secţiunea 1 Raporturile de serviciu dintre rezerviștii voluntari și Ministerul Apărării Naționale  +  Articolul 18(1) Raporturile de serviciu dintre rezerviștii voluntari și Ministerul Apărării Naționale se stabilesc în baza contractului.(2) Contractul se încheie între Ministerul Apărării Naționale și cetățenii care consimt, pe bază de voluntariat, să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, în condițiile legii, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (1).(3) Contractul conține, cel puțin, clauze privind obiectul și durata contractului, drepturile și obligațiile părților contractuale, stabilite de lege, precum și răspunderea contractuală în cazul încălcării clauzelor acestuia.(4) Calitatea de rezervist voluntar se acordă cetățenilor prevăzuți la alin. (2), numai după semnarea contractului.  +  Articolul 19Primul contract se încheie, în condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani, având în vedere încadrarea în clasele de evidență ca rezervist stabilite de lege.  +  Articolul 20(1) Ministerul Apărării Naționale poate încheia contracte cu rezerviștii proveniți din rândul cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, care au încetat raporturile de serviciu cu aceste instituții și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1).(2) În situația în care contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviștii nu mai participă la instruirile anuale.(3) Durata primului contract, precum și a următoarelor contracte încheiate în condițiile prevăzute la alin. (1) sunt de maximum 3 ani fiecare.  +  Secţiunea a 2-a Îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar  +  Articolul 21(1) Rezerviștii voluntari pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru participare la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadrați, potrivit legii.(2) Rezerviștii voluntari sunt concentrați/mobilizați și pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului național, în raport cu nevoile forțelor destinate apărării, potrivit legii.(3) Chemarea rezerviștilor voluntari, în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării și perioada concentrării, întocmite și înmânate prin grija structurilor în care sunt încadrați, astfel:a) până la data de 20 decembrie a fiecărui an, pentru participarea la instruirile prevăzute în contract pentru anul următor;b) cu cel puțin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la misiuni cu o durată mai mare de 15 zile sau la alte forme de instruire neprevăzute expres în contract;c) imediat, la declararea stării de război, a mobilizării, instituirea stării de asediu, a stării de urgență, precum și pe timpul antrenamentelor/exercițiilor de mobilizare, precum și altor activități stabilite prin ordin al șefului Statului Major General.(4) Modificările privind motivele chemării și perioadele de desfășurare ale instruirilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se comunică rezerviștilor voluntari cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestora.(5) În perioada în care dețin calitatea de rezervist voluntar, cetățenii nu pot fi mobilizați la locul de muncă și nu pot fi folosiți pentru prestări de servicii, în condițiile legii.  +  Articolul 22(1) Rezerviștii voluntari execută instruirea în unitatea la care sunt încadrați, pe durata a 15 zile calendaristice, anual.(2) Modul de executare a instruirilor se stabilește prin ordin al șefului Statului Major General.(3) Rezerviștii voluntari sunt obligați să se prezinte la unitatea militară, la solicitarea comandantului acesteia, pentru actualizarea datelor de evidență.  +  Articolul 23Planificarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea instruirii rezerviștilor voluntari, pe timpul concentrărilor pentru instruire, se stabilesc prin ordin al șefului Statului Major General.  +  Articolul 24În baza ordinului de chemare, rezerviștii voluntari sunt obligați să înștiințeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, despre participarea la concentrări, prezentând totodată documentele justificative, astfel:a) pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condițiile legii, înștiințarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;b) pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înștiințarea se face cu cel puțin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situațiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c).  +  Articolul 25(1) Pe durata concentrării, rezerviștii voluntari pot fi detașați în alte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.(2) Competențele cu privire la aprobarea detașării rezerviștilor voluntari în condițiile alin. (1), precum și cu privire la durata acesteia sunt similare cu cele referitoare la personalul militar în activitate.  +  Articolul 26(1) Raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, dintre rezerviștii voluntari și angajatori se suspendă, în condițiile prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2).(2) Pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2), raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot înceta, din inițiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desființării instituțiilor publice. În aceste situații, reconversia profesională a respectivelor persoane, pentru profesii care sunt cerute pe piața forței de muncă, se asigură, în mod gratuit, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar  +  Articolul 27(1) Rezerviștilor voluntari le poate înceta contractul în următoarele situații:a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, dacă una dintre părți nu este de acord cu reînnoirea acestuia;b) la desființarea funcțiilor pe care sunt încadrați ca urmare a restructurării sau modificării prevederilor statelor de organizare ale unităților, în situația în care nu sunt posibilități de încadrare pe o altă funcție vacantă în aceeași structură, corespunzător gradului, specialității militare și pregătirii profesionale a acestora, în funcție de necesitățile Ministerului Apărării Naționale;c) cu acordul părților;d) la trecerea îndeplinirii serviciului militar activ;e) la împlinirea limitei de vârstă pentru scoaterea din evidența militară ca rezervist;f) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naționale;g) prin demisie;h) când se constată că, în mod nejustificat, se sustrag de la participarea la instruire sau la misiuni;i) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale;j) când, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, au fost condamnați la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiționată a executării acesteia sau la o pedeapsă neprivativă de libertate, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;k) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;l) când nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1);m) după retragerea, de către autoritățile competente, a avizului de securitate;n) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției, respectiv a hotărârii judecătorești de declarare a morții celui dispărut sau a punerii sub interdicție a rezervistului voluntar;o) când sunt clasați "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile de expertiză medico-militară;p) când sunt clasați "apt limitat" de comisiile prevăzute la lit. o);q) când pleacă în străinătate pe o perioadă mai mare de 60 de zile, cu excepția situațiilor când este trimis în misiune de Ministerul Apărării Naționale;r) la încadrarea funcției cu personal care îndeplinește serviciul militar activ, în situația în care nu sunt posibilități de încadrare pe o altă funcție vacantă în aceeași structură, corespunzător gradului, specialității militare și pregătirii profesionale a acestora, în funcție de necesitățile Ministerului Apărării Naționale;s) când încalcă prevederile art. 10;ș) la data decesului rezervistului voluntar.(2) Pe durata stării de urgență, precum și pe timpul pregătirii și executării misiunilor în afara teritoriului statului național, rezerviștilor voluntari nu le poate înceta contractul ca urmare a demisiei.  +  Articolul 28(1) Contractul încetează de drept în situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a), d), e), k), n)-p) și ș).(2) Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanților sau șefilor structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanților sau șefilor direcți, înaintată ierarhic, în situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), h)-j), l), m) și q-s).  +  Articolul 29În situația în care termenele contractelor rezerviștilor voluntari expiră pe timpul pregătirii și îndeplinirii unor misiuni în afara teritoriului statului român, acestea se prelungesc până la încetarea misiunii.  +  Articolul 30Data și motivele încetării contractului se comunică rezerviștilor voluntari în scris, printr-o trimitere de corespondență recomandată, de către comandantul structurii care a semnat contractul.  +  Articolul 31Rezerviștii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează în condițiile prevederilor art. 27 alin. (1) lit. g)-m), q) și s) sunt obligați să restituie cheltuielile pentru selecție și instruire inițială, proporțional cu perioada din primul contract rămasă neexecutată, precum și prima de fidelitate acordată în baza art. 5 alin. (1) lit. b).  +  Secţiunea a 4-a Evidența rezerviștilor voluntari  +  Articolul 32Evidența rezerviștilor voluntari se realizează, potrivit actelor normative în vigoare, de către structurile cu care aceștia au încheiate contracte, precum și de centrele militare pe a căror rază de responsabilitate domiciliază aceștia, pentru toate instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.  +  Articolul 33La încetarea contractului, rezerviștii voluntari sunt trecuți în poziția de rezervist, în rezerva de mobilizare, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 5-a Raporturile cu angajatorii  +  Articolul 34Structurile Ministerului Apărării Naționale cu care cetățenii au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (5) au obligația să înștiințeze angajatorii cu care aceștia au raporturi de muncă sau de serviciu, după caz, despre perioada în care are loc programul de instruire inițială, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea acesteia.  +  Articolul 35(1) Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, cu rezerviștii voluntari și cu persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (5), pe perioada participării acestora la concentrare/mobilizare, conform contractului, sau la instruirea inițială prevăzută în angajament.(2) Raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (5) nu pot înceta decât în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (2)  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 36(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, capitolul V din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând art. 51-67, se abrogă.  +  Articolul 37Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cetățenii români care îndeplinesc serviciul militar activ în una dintre formele prevăzute de lege, precum și funcționarii publici cu statut special din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la încetarea raporturilor de serviciu, în situația în care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f), își pot exprima, în scris, opțiunea de a încheia contract în calitate de rezervist voluntar, în condițiile legii.  +  Articolul 38Contractele încheiate în temeiul art. 51 din Legea nr. 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.  +  Articolul 39Drepturile bănești acordate rezerviștilor voluntari prevăzute în prezenta lege se supun reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate în domeniul fiscal și al contribuțiilor sociale.  +  Articolul 40Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi, anual se asigură, potrivit legii, sumele necesare în bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 41În aplicarea prezentei legi, ministrul apărării naționale este abilitat să emită norme metodologice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 42(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător cetățenilor care consimt, pe bază de voluntariat, să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar și rezerviștilor voluntari din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale care, potrivit legii, au în structurile proprii această categorie de personal militar.(2) Prin expresiile "Ministerul Apărării Naționale" și "ministrul apărării naționale", stabilite prin prezenta lege, se înțelege, după caz, instituțiile prevăzute la alin. (1), respectiv conducătorii acestora, iar prin "șeful Statului Major General" se înțelege înlocuitorul conducătorilor acestor instituții.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU
  București, 10 noiembrie 2015.Nr. 270.-------